Categories
Kansainvälisyyttä Muut Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Kareliassa valittiin vuoden 2021 kieliteko ja kielenoppija

Karelian kielten­opet­tajat ovat joulu­kuiseen tapaan valinneet vuoden 2021 kieliteon ja kielenoppijan. 

Vuoden kieli­teoksi valittiin yksimie­li­sesti Maarit Ignatiuksen ja Minna Rokkilan toiminta kielten­ope­tuksen tukena. Maarit ja Minna ovat olleet tärkeä apu, kun korona-olojen vuoksi myös kielten­opetus siirtyi kerta­ry­säyk­sellä kokonaan verkkoon. Heiltä on saanut ripeästi asian­tun­tevaa opastusta niin sähkö­pos­titse ja puheli­mitse kuin tarvit­taessa kasvokkain ja kädestä pitäen. 

Vuoden kiele­nop­pi­jaksi on nimetty trade­no­mi­kou­lu­tuksen monimuoto-opiskelija Jesse Nevalainen. Hän on paitsi suorit­tanut tutkintoon kuuluvat kielio­pin­tonsa myös tehnyt merkit­tävän määrän vapaa­va­lin­taisia täyden­täviä kieli­kursseja. Tämän syksyn Jesse on viettänyt vaihdossa Pieta­rissa. Seuraa­vassa Jessen kuulu­misia Pietarista. 

Terveisiä Pieta­rista!

Здравствуйте! Monta asiaa on omissa suunni­tel­missani muuttunut siitä hetkestä, kun päätin hakeutua Kareliaan opiske­lemaan ­­– eikä vähiten kieliin liitty­vissä opinnoissa. ”Kielten opiskelu on hyödyl­listä” on tusein kuultu lause. Allekir­joitan edellisen: koen kielte­no­pis­kelun olevan myös mukavaa ja oman ymmär­ryksen kehit­tyessä lisäksi palkitsevaa.

Ennen opintoja osasin varautua englannin ja ruotsin opiskeluun korkea­kou­luo­pin­noissa. Minut pääsi hieman yllät­tämään se, että heti kätte­lyssä tuli valita myös vähintään 5 opinto­pis­tettä kolmannen vieraan kielen opintoja. Oma valintani oli suhteel­lisen selvä jo alusta alkaen: valitsin venäjän kielen. Samalla päätin ottaa kaiken irti uuden kielen oppimi­sesta ja suorittaa kaiken Kareliassa tarjolla olevan kurssi­tar­jonnan ja hieman enemmänkin. Olen myös kokenut venäjän­kie­lisen median seuraa­misen ja etenkin musiikin kuunte­le­misen hyväksi keinoksi kuulla enemmän venäjän kieltä ja oppia kuuntelemalla.

Sitten päästäänkin yhteen niistä opintojeni ennalta suunnit­te­le­mat­to­mista hetkistä, joka mahdol­li­sesti on saanut alkusy­säyk­sensä ensim­mäisenä vuonna tehdystä kolmannen vieraan kielen valin­nasta. Tätä kirjoit­taessani meneillään on kolmas lukuvuoteni Kareliassa ja vaihto-opiske­lu­jakso Venäjällä, Pieta­rissa. Venäjän kielen opiskelu on jatkunut täälläkin ympäristön tukiessa kielen oppimista. Kieltä kuulee ja näkee jatku­vasti, eikä käytän­nössä päivääkään mene ilman small talkia. Olivat tilanteet sitten kaupassa, ravin­to­lassa, julki­sissa kulku­vä­li­neissä tai missä vain, kielen käyttä­minen on aina mukavaa. Esimerkkinä voisin mainita pari venäjän­kie­lisen järjestön järjes­tämää matkai­luai­heista luentoa, joissa olen käynyt. Vaikkei aivan kaikkea ymmär­täi­sikään, voi kokemukset ottaa kiele­no­pis­kelun kannalta. Omaa edisty­mistään on myös mukavaa seurata, kun huomaakin yhtäkkiä ymmär­tä­vänsä enemmän kuin aiemmin.

Vaihto-opiskelun mukana tulee myös mahdol­lisuus käyttää englantia pääasial­lisena kielenään, muun muassa opiskel­lessa ja kommu­ni­koi­dessa muiden opiske­li­joiden kanssa. Pidän myös tästä mahdol­li­suu­desta, ja sen mukanaan tuomasta kokemuk­sesta operoida vieraalla kielellä.

Kieliä oppiessa tulee myös monesti opittua kulttuu­rista, omassa tapauk­sessani etenkin venäläi­sestä kulttuu­rista. On ollut mielen­kiin­toista ja mukavaa oppia paljon venäläi­sestä kulttuu­rista itse paikan päällä. Erään­laisena kulttuu­rierona muiden joukossa voitaneen mainita se, että Venäjällä tullaan huomat­ta­vasti helpommin jutte­lemaan tunte­mat­to­mille kuin Suomessa, mikä on kieltä opette­le­valle aina mielen­kiin­toinen tilanne. Lähes poikkeuk­setta nämä kohtaa­miset tapah­tuvat aina venäjäksi, joten ne toimivat toisinaan myös hyvänä kieli­testinä. Keskus­teluun täytyy vain lähteä mukaan avoimin mielin ja parhaansa yrittäen vaikkei kieli natiivin lailla taittuisikaan.

Kiitos vielä kaikille Karelian kielten­opet­ta­jille, erityi­sesti venäjän kielen opetta­jille Jannelle ja Riitalle, jotka saivat kiinnos­tukseni kasvamaan täysin uuden kielen opiskeluun. Loppuun vielä kuva minusta erään kohtuul­lisen kuuluisan joen rannalla.

Terveisin Pieta­rista,

Jesse Nevalainen

Opiskelija Jesse Nevalainen joen rannalla Pietarissa.
Vuoden 2021 Karelian kiele­noppija Jesse Nevalainen Pietarissa.