Digi2­Market-hanke: Liity maksut­tomaan kansain­vä­liseen yritysten tukiverkostoon

Maakuntien yritykset voivat kasvattaa poten­ti­aa­lisen yleisönsä monin­ker­tai­seksi hyödyn­tä­mällä markki­noin­nissaan virtu­aa­liym­pä­ristöjä. Virtu­aa­li­to­del­li­suutta ja lisättyä todel­li­suutta yli 50 euroop­pa­laisen yritysten kanssa kokeillut EU-rahoit­teinen Digi2­Market-hanke tukee yrityksiä näiden uusien digitaa­lisen markki­noinnin ratkai­suiden käyttöönotossa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on suoma­lai­se­dustaja hankkeessa, joka käynnistää maksut­toman tukiver­koston, johon kutsutaan mukaan etenkin kaikki suurten kaupunkien ulkopuo­lella toimivat mikro- ja pk-yritykset, jotka ovat kiinnos­tuneet digitaa­lisen markki­noin­tinsa paran­ta­mi­sesta tai yrityksen ympäris­tö­vas­tuul­li­suuteen liitty­vistä asioista.

Verkosto käynnis­tetään somekam­pan­ja­päi­vällä 19. tammi­kuuta 2022, jolloin maakuntien yrityksiä ja niiden sidos­ryhmiä kannus­tetaan julkai­semaan sosiaa­lisen median kanavissaan maakuntien yrityksiä kehuvia julkaisuja häshtä­geillä #rural­business, #maaseutu ja #yrittäjyys.

”#rural­business-kampanja käynnis­tettiin maanan­taina 10. tammikuuta.

”#rural­business-kampan­ja­päi­vällä haluamme korostaa, miten merkit­täviä pienet yritykset ovat kotiseu­tunsa talou­delle. Ne tarjoavat töitä ja tukevat urhei­luseuroja ja muita yhtei­sönsä jäseniä. #rural­business-kampan­ja­päivä tarjoaa jokai­selle ihmisille mahdol­li­suuden osoittaa, kuinka he arvos­tavat maakuntien yrityksiä”, kertoo kampanjaa organi­soivaa Digi2­Market-hanketta vetävän irlan­ti­laisen kehitys­yhtiön Udaras Na Gaeltachtan toimi­tus­johtaja Michael Heaney.

Kampanja käynnistää Digi2­Market-verkoston, joka tukee yrityksiä digitaa­liseen markki­nointiin, virtu­aa­liym­pä­ris­töihin ja ympäris­tö­vas­tuul­li­suuteen liitty­vissä kysymyk­sissä. Hanketta koordi­noivan Udarasin projek­ti­pääl­likkö Sean O Coisdealbhan mukaan verkostoon voi liittyä mikä tahansa Euroopan Unioinin alueen yritys.

”Keski­tymme kuitenkin pieniin ja maaseudun yrityksiin. Autamme yrityksiä löytämään uusim­masta tekno­lo­giasta heille sovel­tuvia ratkai­suita, joiden avulla yritykset voivat markki­noida ja jotka on helppo ottaa käyttöön. Esimer­kiksi Lough Lannaghin lomakylä täällä Mayossa sai räjäh­dys­mäisen kävijä­piikin Faceboo­kista tulleeseen liiken­teeseen pelkän 360-videon avulla.”

Verkos­tossa tuetaan myös ympäris­tö­joh­ta­miseen liitty­vissä kysymyk­sissä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yliopettaja Lasse Okkonen kertoo, että Digi2­Market-verkos­tossa pienetkin yritykset voivat rohkaistua aiempaa kestä­vämpiin ratkai­suihin. Ympäristön eteen tehty työ hyödyntää yrityksiä myös taloudellisesti.

”Yritykset, jotka hyödyn­tävät ympäris­tö­jär­jes­telmiä, menes­tyvät paremmin julki­sissa kilpai­luissa, koska ne voivat vastata paremmin yhä tiuken­tuviin ympäris­tö­toimiin ja muuhun vastuul­li­suuteen liittyviin kritee­reihin. Lisäksi tällaiset yritykset pystyvät vastaamaan sidos­ryhmien odotuksiin. Ympäris­tö­jär­jes­telmät tarjoavat läpinä­ky­vyyttä yrityksen toimin­nasta ympäris­tölle aiheu­tuviin seuraamuksiin.

Maksut­tomaan verkostoon voi liittyä Digi2­Market-verkoston sivuilla (englan­niksi)

Lue lisää kampan­ja­päi­västä (suomeksi)