Categories
Pulssi Muut

Opiske­lijan arviointi edellyttää lainsää­dännön tuntemista

Opiske­lijan arviointi on tärkeä ja moniu­lot­teinen osa opettajan työtä. Arviointi on osa opetusta ja oikeu­del­li­sesti opetuksen katsotaan olevan tosia­sial­lista hallintotoimintaa. 

Arviointi jaetaan forma­tii­viseen ja summa­tii­viseen arviointiin. Forma­tii­viseen arviointiin kuuluvat opiske­li­joiden ohjaa­minen, kannus­ta­minen ja palautteen antaminen. Summa­tii­vi­sella arvioin­nilla arvioidaan, miten opiskelija on saavut­tanut opinto­jakson tavoitteet. Summa­tii­vi­sessa arvioin­nissa käytetään arvioin­tias­teikkoa, jonka perus­teella arvosana määräytyy. Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tämä asteikko on normaa­listi 0-5.

Opinto­jaksoa suunni­tel­lessaan opettaja laatii opinto­jak­solle osaamis­ta­voit­teita tukevat arvioin­ti­pe­rusteet, joihin nojautuen opiske­li­joiden suori­tuksia arvioidaan. Opinto­jakson aikana opettaja arvioi erilaisia opiske­lijan suori­tuksia kuten tenttejä, oppimis­teh­täviä tai suullisia esityksiä. Opinto­jakson päätteeksi opettaja suorittaa kokonaisarvioinnin.

Lailla ohjataan ja rajoi­tetaan opettajan harkintavaltaa

Opetta­jalla on arvioin­nissa varsin laaja harkin­ta­valta, sillä arvosana perustuu viime kädessä opettajan näkemykseen siitä, kuinka hyvin opiske­lijan suori­tukset täyttävät arvioin­ti­pe­rus­teissa asetetut kriteerit. Tästä huoli­matta arviointi on luonteeltaan oikeu­del­lista toimintaa, jota ohjataan lainsää­dän­nössä. Yleis­hal­lin­nol­li­sessa ja oppilai­tos­koh­tai­sessa lainsää­dän­nössä on lukuisia säännöksiä, joilla pyritään ennakol­li­sesti varmis­tamaan arvioinnin oikeu­den­mu­kaisuus ja tasapuo­lisuus. Lisäksi lainsää­däntö mahdol­listaa opiske­li­jalle oikai­su­vaa­ti­muksen tekemisen opettajan arvioinnista.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa suori­tet­tavaa opinto­suo­ri­tusten arviointia on säännelty erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) 37 §:ssä sekä arvioinnin oikai­su­me­net­te­lystä 57 §:ssä. Lisäksi opettajien tekemää arviointia ohjaavat ammat­ti­kor­kea­kou­lujen laatimat säännöt ja ohjeis­tukset. Erityi­sesti tutkin­to­sään­nössä on annettu tarken­tavia ohjeita opiske­li­joiden arviointiin liittyen.

Ennakol­li­sesti arvioinnin lailli­suutta on pyritty takaamaan siten, että opetta­jalla on velvol­lisuus julkaista arvioin­ti­pe­rusteet ennen arviointia. Opettajan on myös huoleh­dittava siitä, ettei hän suorita arviointia esteel­lisenä. Opettaja ei esimer­kiksi voi arvioida lapsensa, ystävänsä tai rakas­ta­jansa opinto­suo­ri­tuksia. Opettajan tulee arvioin­ti­pe­rus­teita sovel­taessaan huomioida harkin­ta­valtaa ohjaavat hallinnon oikeus­pe­ri­aatteet. Näiden mukaan arvioinnin pitää esimer­kiksi olla johdon­mu­kaista ja kaikille opiske­li­joille tasapuolista.

Opiske­lijan käytössä erilaisia oikeusturvakeinoja

Opiske­lijan oikeus­turva on taattu siten, että opiske­li­jalla on aina oikeus tutustua omiin opinto­suo­ri­tuk­siinsa ja niiden arviointiin. Opiske­li­jalla on myös oikeus saada opetta­jalta perus­telut suori­tuk­sensa arvioin­nille. Jos opiskelija ei ole tyyty­väinen opettajan arviointiin, on opiske­li­jalla mahdol­lisuus hakea arviointiin oikaisua. Ensivai­heessa oikaisua voidaan hakea suulli­sesti tai kirjal­li­sesti opetta­jalta. Jos opiskelija ei ole tyyty­väinen opettajan asiassa tekemään päätökseen, voi hän hakea oikaisua ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­lau­ta­kun­nalta. Lauta­kunta voi pysyttää opettajan päätöksen voimassa, palauttaa asian uudelleen käsitel­tä­väksi tai muuttaa opettajan päätöstä.

Jos opiskelija kokee, että opettaja on menetellyt arvioin­nissa virheel­li­sesti, voi opiskelija tehdä asiasta myös hallin­to­kan­telun valvo­valle viran­omai­selle. Hallin­to­kantelu ei ole muutok­sen­ha­ku­keino, eikä kantelun käsit­te­li­jällä ole oikeutta muuttaa tai kumota tehtyjä päätöksiä. Kantelu voi johtaa esimer­kiksi huomau­tuksen antamiseen lainvas­tai­sesta menettelystä.

Tieto­suojan huomioi­minen tärkeää

Opiske­lijan arvioin­nissa tulee huolehtia siitä, että tieto­suojaan liittyvät asiat on asian­mu­kai­sesti hoidettu. Opiske­lijan henki­lö­tietoja tulee käsitellä lainmu­kai­sesti, asian­mu­kai­sesti ja läpinä­ky­västi. Henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyssä tulee noudattaa yleisen tieto­suoja-asetuksen periaat­teita. Periaat­teiden mukai­sesti arviointia varten kerättyjä henki­lö­tietoja tulee käyttää vain arvioinnin tekemiseen, eikä niitä saa käyttää muihin tarkoi­tuksiin. Arvioin­nissa ei saa käsitellä enempää opiske­lijan henki­lö­tietoja kuin on välttä­mä­töntä. Ylimää­räinen ja tarpeeton opiske­lijan henki­lö­tie­tojen käsittely arvioinnin yhtey­dessä on kielletty.

Lopuksi

Arvioinnin tekeminen on yksi opettajan tärkeim­mistä ja opiske­li­jalle näkyvim­mistä tehtä­vistä. Arvioinnin tulee olla monipuo­lista, läpinä­kyvää, yhden­ver­taista ja kannus­tavaa. Opettajan osaaminen arvioinnin oikeu­del­li­sista seikoista lisää arvioinnin oikeu­den­mu­kai­suutta ja vähentää opinto­suo­ri­tuk­sista tehtäviä muutok­sen­hakuja. Opiske­lijan arviointiin liittyy lukuisia oikeu­del­lisia näkökulmia, jotka jokaisen opettajan olisi hyvä tietää. Näihin näkökulmiin on mahdol­lista tutustua tarkemmin juuri julkais­tussa kirjassa ”Hyttinen, Mikko & Korte, Atte: Oppijan arvioinnin oikeu­del­liset perusteet”.


Kirjoit­tajat:

Atte Korte, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Andy Barbour palve­lusta Pexels