Categories
Pulssi Kestävää hyvinvointia

Julkaisu: Ikä- ja muistiys­tä­väl­liset elinympäristöt

Ikäys­tä­väl­lisiin elinym­pä­ristöt ja muistiys­tä­väl­linen yhteis­kunta ovat teemoja, jotka kosket­tavat laajalti koko yhteis­kuntaa, ja näkyvät samalla lähiyh­tei­söis­sämme ja arkisissa toiminnoissamme.

Tuula Kukkosen toimit­tamaan julkaisuun Ikä- ja muistiys­tä­väl­liset elinym­pä­ristöt : Pohjois-Karjalan ikäih­mi­sillä on asiaa on koottu teemaa käsit­te­leviä tutki­musar­tik­keita sekä kolumneja.

Ikäys­tä­väl­listen elinym­pä­ris­töjen kehit­tä­mis­tar­peita on selvi­tetty erityi­sesti maalla asuvien ihmisten näkökul­masta: Terhi Myller raportoi julkai­suissa haastat­te­luista esiin nousseita kokemuksia ja ajatuksia. Muistiys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan kehit­tä­mi­se­väitä ovat koonneet Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ryhmiin osallis­tuvat henkilöt. Heidän tekemiään vertais­haas­tat­teluja organi­soinut ja tukenut Arja Jämsén raportoi julkai­sussa muisti­sai­rauden kanssa elettä­västä arjesta ja tervei­sistä niin päättä­jille kuin kehittäjillekin.

Tutki­musar­tik­ke­leiden lisäksi julkaisuun on koottu sanoma­lehti Karja­laisen Vanhuus maalla -kolum­ni­sarjan kolumnit. Kolumnit avaavat tuoreita näkökulmia siihen, mitä vanhuus maalla käytän­nössä tarkoittaa ja minkä­laisia ilmiöitä maalla vanhe­ne­miseen voikaan liittyä. Tekstien lomassa on Pohjois-Karjalan Muisti ry:n työikäisenä sairas­tu­neiden ryhmän (Tsemp­parit) ajatelmia elämästä.

Julkai­sussa esitellään myös Arja Jämsénin sotavam­maisten elinoloja koskeva tutkimus sekä Tuula Kukkosen
maalta kaupunkiin muutta­neiden vanhusten elämän­tapaa käsitellyt tutkimus – molemmat reilun 30 vuoden takaa. Tarkas­tel­taessa näiden tutki­musten kysymyk­se­na­set­teluja ja johto­pää­töksiä huomataan, että ne eivät ole kovinkaan paljoa muuttuneet 2020-luvulle tultaessa. 

Julkaisu on suunnattu kaikille ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sestä innos­tu­neille: Ikäih­mi­sille, eri alojen ammat­ti­lai­sille ja opiske­li­joille sekä kehit­tä­jille ja opetta­jille. Julkaisu on hyödyksi myös ikäys­tä­väl­li­syyden osaami­syh­tei­söjen toimijoille.

Julkaisu on ladat­ta­vissa täältä.


Kukkonen, T. (toim.) 2022. Ikä- ja muistiys­tä­väl­liset elinym­pä­ristöt : Pohjois-Karjalan ikäih­mi­sillä on asiaa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja B:76. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-345-8

Artik­ke­likuva: Kuvia Suomesta / Roine Piirainen