Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Hiilineutraaleja ratkaisuja

Kestävän kehityksen yhteiset osaamiset ja niiden arviointi ammattikorkeakoulussa

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­ri­neu­vosto Arene ry:n Kestävä kehitys ja vastuul­lisuus -ryhmän koulu­tus­työ­ryhmä järjesti syksyn 2021 aikana webinaa­ri­sarjan, jonka tarkoi­tuksena oli tukea yhteisen Kestävä, vastuul­linen ja hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu -ohjelman toteut­ta­mista. Metro­polia ja Karelia järjes­tivät 3.12. webinaa­ri­sarjan päätös­ti­lai­suuden, jonka tavoit­teena oli tarjota tietoa uusista Arenen määrit­te­le­mistä yhtei­sistä osaami­sista, keskittyen erityi­sesti kestävän kehityksen osaamiseen ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa ja -työssä. Metro­polian osallis­tavan proses­sis­par­rauksen Parru-tiimin fasili­toi­massa tilai­suu­dessa käsiteltiin esimerkkien avulla kestävän kehityksen osaamisen edistä­mistä amk-koulutuksessa.

Arenen koulu­tus­työ­ryhmä laati vuoden 2021 aikana kestävän kehityksen osaamisen määrit­telyn osaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteisiä osaamisia. Kestävän kehityksen yhteiseen osaamiseen liittyvät mm. systee­mio­saa­minen, kriit­tinen ajattelu, yhteistyö, eettinen osaaminen, strate­ginen osaaminen ja integroitu ongel­man­rat­kaisu. Yhteisen osaamisen määrit­telyn taustana käytettiin mm. Unescon (2017) laatimaa kestävän kehityksen kompe­tenssin määrit­telyä sekä eri ammat­ti­kor­kea­kou­luissa käytössä olevia määrittelyjä.

Alkuvuonna 2021 ammat­ti­kor­kea­kou­lu­yh­tei­sölle järjes­te­tyssä henki­lös­tö­ky­se­lyssä selvi­tettiin myös henki­löstön näkemyksiä kestävän kehityksen eri osaamisten tärkey­destä: yhteistyö- ja eettinen osaaminen koettiin tärkeim­miksi. Osin vaikeammin hahmo­tet­tavat systee­mio­saa­minen, strate­ginen osaaminen ja integroitu ongel­man­rat­kaisu koettiin vähemmän merkit­tä­viksi. Nämä osaamiset ovat Unescon määrit­te­lyssä globaalien kestä­vyys­haas­teiden ratkai­se­mi­seksi hyvin keskeisiä ja siten niitä haluttiin webinaa­rissa avata tarkemmin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen näkökulmasta.

Arenen yhteis­työhön kuului vuoden 2021 aikana myös ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteisten osaamisten kokonais­päi­vitys. Työ eteni Karelian varareh­torin Pekka Auvisen johdolla. Viimeis­te­ly­vai­heeseen asti edennyt ja joulu­kuussa 2021 hyväk­sytty yhteisen osaamisten kokonaisuus, mukaan lukien uusi kestävän kehityksen osaaminen, esiteltiin 3.12. webinaarissa.

Kestävän kehityksen yhteinen osaaminen

Metro­polian kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala esitteli webinaarin johdantona kestävää kehitystä systee­misenä osaamisena. Ojala jäsensi YK:n kestävän kehityksen tavoit­teita sisäk­käisinä: talouden ja yhteis­kunnan osata­voitteet sijoit­tuvat biosfäärin osata­voit­teiden sisälle ja yhteistyön osata­voite toimii kaikkia yhdis­tävänä akselina. Ojala esitteli myös Metro­polian kestävän kehityksen työn oman toiminnan vaikut­ta­vuutena, jatkuvana oppimisena 17 000 henkilön yhtei­sössä sekä yhteis­kun­nal­listen ratkai­sujen tarjoa­misena. Esityk­sessä näyttäytyi amk-sektorin laaja ja monipuo­linen rooli kestävyystyössä.

Kestävän kehityksen tavoit­teiden “hääkakku”, jossa korostuu systeemien yhteen­liit­tyvyys ja biosfääri kaiken ihmisen toiminnan perustana. (Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, CC BY 4.0)

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteisten kompe­tenssien päivi­tyk­sestä vastannut työryhmä asetti tavoit­teeksi kokonai­suuden, joka kuvaa ymmär­ret­tä­västi valmis­tuvien osaamista, on ulkoa muistet­ta­vissa ja käytän­nössä ohjaa ja suuntaa niin oppimista ja kuin opetusta. Loppu­tu­loksena on suositus kuudesta keskei­sestä kompe­tens­sista sekä AMK- että YAMK -tutkin­noille. Pekka Auvinen esitti webinaa­rissa päivi­tetyt yhteisten osaamisten yhteen­vedot, joissa kompe­tenssit kytkey­tyvät toisiinsa polku­mai­sesti opintojen eri vaiheissa. Yhteisiin osaamisiin sisältyy kestävä kehitys omana kompe­tenssina sekä sitä tukevaa osaamista muiden kompe­tenssien osana, kuten eettisenä osaamisena ja ennakoivana kehittämisenä.

Yliopettaja, erityis­asian­tuntija Taru Konst Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lusta keskittyi esityk­sessään kestävän kehityksen osaamisen tulkintaan ja arviontiin. Konst toi esille kestävän kehityksen koulu­tuk­sessa tiedol­lisen kompe­tenssin tärkeyden eli käsit­teiden tunte­muksen ja kestä­vyyden systee­misen luonteen ymmär­tä­misen. Kestävän kehityksen koulu­tuk­sessa on kyseessä muutok­sen­te­ki­jöiden koulutus, eli tarvitaan tietoa, taitoja ja valmiuksia toimintaan. Taru Konst esitteli esityk­sessään tarkemmin genee­risten kompe­tenssien arviointia ja esimerk­ki­työ­kalua. Turun ammmat­ti­kor­kea­kou­lussa kehitetty innovaatio-osaamisen arvion­ti­työkalu on laadittu kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä korkea­kou­lu­yh­teis­työhön sopivaksi ja laajen­nettu edelleen yrity­syh­teis­työhön. Jatkumona arvioin­ti­työ­kalun kehitys­työssä on mm. laajempi genee­risten kompe­tenssien tunnis­ta­minen ja arviointi verkkoympäristössä.

Konst totesi esityk­sessään, että yhteisten osaamisten tekeminen näkyväksi opiske­li­joille ja syste­maat­tinen arviointi edistää aidosti niiden kehit­ty­mistä. Konst kuvaili yhteisten osaamisten kehit­ty­mistä monivai­heisena ja tapah­tu­vaksi myös alakoh­taisten osaamisten yhtey­dessä. Kestävän kehityksen yhteisen osaamisen arviointi edellyttää myös arvioin­ti­me­ne­telmien ja kritee­reiden kehit­tä­mistä. Arvioin­nissa on olennaista, että oppija itse tunnistaa nämä tiedot ja taidot ja siten niihin soveltuu hyvin itsear­vioinnin menetelmät.

Systee­mio­saa­misen esimerkit: elinkaa­ri­tiedon viestintä ja elinkaariosaaminen

Webinaarin toisessa tieto-osuudessa syven­nyttiin tarkemmin systee­mio­saa­miseen ja siinä viestin­näl­liseen ja menetel­mäl­liseen osaamiseen. Johanna Parikka-Altenstedt, sosiologi ja yrityksen yhteis­kun­ta­vastuun ja viestinnän asian­tuntija, syventyi esityk­sessään Kompe­tenssia ja kommu­ni­kaa­tiota viestintään elinkaa­ria­na­lyysin osaamisena. Hän esitteli kokoa­valla tavalla elinkaa­ri­vies­tinnän piirteet ja toimi­joiden roolit viestinnässä.

Elinkaa­ri­vies­tin­nässä viestitään jatku­vasti pitkistä proses­seista, jossa on tyypil­listä jatkuva muutos. Kyseessä on organi­saation kannalta strate­ginen viestintä, jonka periaat­teita ovat mm. läpinä­kyvyys, helppo­ta­juisuus, luotet­tavuus, ja kriisin­hal­linta. Parikka-Altenstedt jäsensi esityk­sessään viestintää toimin­noittain tuotteen ja palvelun koko elinkaaren ajalta. Viestin­nässä pitää pystyä kertomaan tarinoina eri elinkaaren vaiheista, mikä edellyttää vahvaa elinkaaren tunte­musta ja analyy­si­tiedon hyödyn­tä­mistä. Viestin­tä­osaa­minen kattaa siten sekä yksityis­koh­taisen proses­si­tiedon että laajan ymmär­ryksen koko elinkaaren osalta. Systee­mi­sessä viestin­nässä ja sen mahdol­lis­ta­mi­sessa vastuu on aina organi­saation johdolla. Lisäksi keskeistä on yhteistyö ja viestinnän kytke­minen kaikkeen kestä­vyyden kehittämiseen. 

Yliopettaja Riitta Lehtinen Metro­polia Ammat­ti­kor­kea­kou­lusta keskittyi webinaa­rie­si­tyk­sessään elinkaa­ria­na­lyysiin systee­mia­jat­telun kehit­tä­misen työkaluna. Lehtinen lähestyi systee­mio­saa­mista kompe­tenssin esittelyn ja elinkaa­ria­na­na­lyysin standar­di­taus­tastan kautta. Konkreet­tisena esimerkkinä toimi opiske­li­ja­ryhmän projek­tityö ruisleivän laadul­li­sesta elinkaa­riar­vioin­nista, sekä projek­ti­työssä saavuteut oppimis­tu­lokset kestävän kehityksen avain­osaa­misten näkökul­masta. Elinkaa­riar­vioinnin avulla opiske­lijat näkevät kokonais­kuvan tuotteesta, palve­lusta tai tuote­jär­jes­tel­mästä. Opiske­lijat ymmär­tävät systee­misen kokonai­suuden ja eri osasys­teemien keski­näisiä riippu­vuuksia. Kriit­tinen arvioiva ajattelu kehittyy esimer­kiksi tuotteen tarpeel­li­suuden ja vallit­sevien toimin­ta­ta­pojen arvioin­nissa. Koko tuotan­to­ketjun tai sen osien kestä­vyyden kehit­tä­minen edistää ennakoin­tio­saa­mista ja tulevai­suusa­jat­telua sekä strate­gista osaamista. Monia­lai­sesti toteu­te­tuissa projek­ti­töissä opiske­lijat kehit­tävät monia­laista yhteis­työ­osaa­mista ja eettistä osaamista sekä integroitua ongel­man­rat­kaisua, jossa yhdis­tetään kestävän kehityksen eri alaosaa­misia. Itsear­vioinnin ja -reflek­toinnin sekä vertai­sar­viontien avulla voidaan Lehtisen mukaan saavuttaa myös kestävän kehityksen avain­osaa­misiin kuuluva opiske­lijan kyky arvioida ja kehittää omia toimiaan ja ajatteluaan.

Mitä webinaari antoi osallistujille?

Koko aamupäivän kestä­nyttä webinaaria seurasi loppuun saakka reilut 60 osallis­tujaa. Heistä kolme­toista antoi palau­tetta. Palautteen antajista 77 % oli opetus­hen­ki­löstöä, 15 % hallin­to­hen­ki­löstöä ja 8 % tukipalveluhenkilöstöä.

Kaiken kaikkiaan palaute webinaa­rista oli erittäin hyvää. Webinaari vastasi hyvin osallis­tujien odotuksia ja suurin osa koki, että pystyy hyödyn­tämään webinaarin antia erityi­sesti omassa työssään, mutta myös muutenkin elämässään. Osa oli saanut webinaa­rista työkaluja omaan työhönsä. Lisäksi webinaarin koettiin tarjonneen tilaa yhtei­selle keskus­te­lulle. Yksi palautteen antaja totesi, että ”Tuli aidosti olo, että olen osallis­tu­massa valta­kun­nal­liseen tapahtumaan”.

Webinaarin antina jatko­työhön osallis­tujat mainit­sivat mm. yhteisten kompe­tenssien jäsen­nyksen ja niihin pohjau­tuvan arvioinnin kehit­tä­misen, elinkaa­ria­jat­telun ja sen sovel­ta­misen mm. palve­lujen arviontiin ja viestinnän opetus­si­säl­töihin, jatkuvan viestinnän roolin kestävän kehityksen työssä sekä arvope­rustan ja monia­laisen yhteistyön merki­tyksen kestä­vässä kehityk­sessä. Kestävän kehityksen osaamisen määrittely auttoi osallis­tujia myös omassa opetus­suun­ni­tel­ma­työssä ja tulkit­semaan sitä osana yhteisten osaamisten kokonaisuutta.

Palaut­teessa toivottiin lisää vastaavia tilai­suuksia, jotka ovat avoimia kaikille ammat­ti­kor­kea­kou­lujen henki­lös­tö­ryh­mille, ja että kestävän kehityksen työtä jatket­taisiin koulu­tus­tee­massa Arenen kautta jatkossakin.


Kirjoit­tajat:

Lasse Okkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riitta Lehtinen, yliopettaja, Metro­polia Ammattikorkeakoulu

Kuva: Jeremy Perkins / Unsplash