Mieshenkilö virtuaalilasit päässä

Karelia 30 -areena: Oppimisen tulevai­suuden trendit ja digitalisaatio

Karelia 30 -areena esittelee ajankoh­taisia ja mielen­kiin­toisia teemoja joko tallen­net­tuissa tai livestrii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkaistaan kerran kuussa. Näkökulmana ovat teemaan liittyvät tulevai­suuden trendit sekä niiden myötä esille nousevat osaamis­tarpeet sekä jatkuvan oppimisen mahdol­li­suudet. Areenan tavoit­teena on nostaa tulevai­suuden osaamis­teemoja esille keskus­teluna ja vuoro­pu­heluna työelämän kanssa. 

Ensim­mäisen videon teemana on Oppimisen tulevai­suuden trendit ja digita­li­saatio. Videolla tutus­tutaan Karelian Tulevai­suuden työ -hankkeessa raken­net­tuihin kansal­li­sesti ainut­laa­tuisiin oppimisympäristöihin. 

Videolla aiheesta keskus­te­levat lehtori Mikko Hyttinen, opetus­tek­no­logia-asian­tuntija Minna Rokkila ja projek­ti­asian­tuntija Risto Salminen. Juontajana toimii Harri Mikkonen. 

Käsikir­joitus: Risto Salminen, Mikko Hyttinen, Harri Mikkonen.

Video­tuo­tanto: Korpipaja.