Categories
Uutiset

Karelian vuoden YAMK-opinnäy­te­työssä kehitettiin luonto­me­ne­tel­mäopas ikäih­misten perhehoitoon

 Luonto kiinteänä ja tärkeänä osana suoma­laista sielun­mai­semaa on tunnus­tettu myös tervey­den­huollon parissa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2021 ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon parhaaksi opinnäy­te­työksi on valittu tervey­den­hoitaja (YAMK) Sanna Kososen ikäosaa­misen kehit­tä­misen ja johta­misen opinnäy­tetyö Luonto­me­ne­tel­mä­osaa­misen kehit­tä­minen ikäih­misten perhe­hoi­dossa. Opinnäyte on tehty Kiteen Evanke­lisen Kansan­opiston toimeksiannosta.

Kososen opinnäy­tetyö kohdistuu ikäih­misten perhe­hoidon työta­pojen kehit­tä­miseen luonto­me­ne­telmiä hyödyntäen. Menetelmät nostavat keskiöön luonnon merki­tyksen ikäih­misten hyvin­voinnin ja elämän­laadun parantajana.

– Kun mieli­hyvän, elämä­nilon, kävely­kyvyn sekä sanatkin menet­tänyt ikäih­minen saa oman näköisen elämän takaisin, alkaa tapah­tumaan. Esimer­kiksi entinen kova kalamies ei ollut päässyt vesille vuosi­kym­meniin, ja se alkoi väistä­mättä vaikuttaa mielialaan. Itsekun­nioitus palasi, kun hän pääsi opettamaan muille kalas­tus­taitoja, kertoo Kosonen.

Luonto­me­ne­telmien käyttä­minen ikäih­misten kanssa työsken­nel­täessä soveltuu erityisen hyvin suoma­laiseen kulttuuriin ja motivoi ikäih­misiä, jotka ovat elämässään tottuneet luonnossa toimi­miseen. Opinnäy­tetyön tuloksena saatiin toimek­sian­tajan käyttöön menetel­mä­tietoa sisältävä opas, jota voidaan hyödyntää ikäih­misten palve­lujen kehit­tä­mi­sessä kansal­li­sesti ja kansainvälisesti.

– Sanna Kososen opinnäy­tetyö on teemaltaan erittäin ajankoh­tainen ja tärkeä. Väestö ikääntyy ja muisti­sai­raudet lisään­tyvät. Pohjois-Karjalan luonto tarjoaa erinomaiset puitteet luonto­me­ne­telmien hyödyn­tä­miseen ikäih­misten elinvoiman vahvis­ta­miseen, perus­telee Karelia-amk:n opinnäy­te­työ­ryhmän puheen­johtaja yliopettaja Tarja Kupiainen voittajan valintaa.

Opinnäy­tetyö on perus­teel­linen ja helposti omaksuttava kokonaisuus. Tuloksena syntynyt luonto­me­ne­tel­mäopas on välit­tö­mästi hyödyn­net­tä­vissä ikäih­misten hoidossa.

Vuoden opinnäy­tetyön valinnan teki Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opinnäytetyöryhmä.

Sanna Kosonen. Luonto­me­ne­tel­mä­osaa­misen kehit­tä­minen ikäih­misten perhe­hoi­dossa. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202252878