Categories
Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Kohti vastuul­li­sempaa yritys­toi­mintaa: valai­simien päästöt selville

Valai­simia käytetään sisäti­loissa lähes jatku­vasti. Valoa kulutetaan etenkin julki­sissa raken­nuk­sissa: esimer­kiksi kouluissa valai­simet ovat koko työpäivän ajan päällä. Ei siis ole ihme, että valai­simien energian­ku­lutus koko Suomen sähkön­ku­lu­tuk­sesta on noin kymmenen prosenttia (Motiva 2022). Valai­simien energia­te­hok­kuutta pyritäänkin koko ajan paran­tamaan ja tekemään valais­tuk­sesta ihmisen luonnol­lisen päivä­rytmiin sopivaa. Mutta millaisia päästöjä valai­simet tuottavat elinkaa­rensa aikana?

Selvitän tällä hetkellä Karelian Kommu­ni­koiva Energia -hankkeessa valai­simien ympäris­tö­vai­ku­tuksia elinkaa­ria­na­lyysin avulla. Analyysin kohteena on suoma­laisen Greenled-yrityksen Phi-valai­sin­perhe. Elinkaa­ria­na­lyysin tarkoi­tuksena on luoda yrityk­selle ja hankkeelle ymmär­rystä elekt­ro­nisen tuotteen päästöjen syntymisestä.

LCA on menetelmä päästöjen selvittämiseen

Life Cycle Analysis (LCA) eli elinkaa­ria­na­lyysi tarkas­telee tuotteen tai palvelun aiheut­tamia ympäris­tö­vai­ku­tuksia sekä tuotteen tai palvelun kulut­tamia resursseja sen elinkaaren aikana. Elinkaari tarkoittaa tuotteen koko matkaa raaka-aineista kulutus­tuot­teeksi ja lopulta jätteeksi tai uudelleen kierrä­tet­tä­väksi. Elinkaa­ria­na­lyysin käyttö­koh­teita voivat olla tuote­suun­nittelu ja kehit­tä­minen, poliit­tinen päätök­senteko tai markki­nointi. (Ympäristö.fi 2013.) Elinkaa­ria­na­lyysin laadintaa ohjaavat standardit ISO 14040 ja 14044.

Valai­simen elinkaa­ria­na­lyy­si­las­kenta suori­tetaan SimaPro-ohjel­mis­tolla. Elinkaa­ria­na­lyysin tulosten rapor­toin­ti­muotona käytetään ympäris­tö­se­loste EPD:tä. EPD on seloste, joka pohjautuu elinkaarianalyysilaskentaan.

EPD kertoo kulut­ta­jalle tuotteen päästöistä

EPD eli Environ­mental Product Decla­ration on tuotteen ympäris­tö­se­loste, jossa kerrotaan tuotteen elinkaa­ren­ai­kai­sista ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. EPD:ssä elinkaari jaotellaan moduu­leiksi. Ne kuvaavat elinkaaren eri vaiheita raaka-aineiden hankin­nasta ja tuotan­nosta valmiin tuotteen kulje­tukseen, käyttöön ja lopulta jätteen­kä­sit­telyyn ja mahdol­liseen kierrä­tykseen. EPD:ssä huomioidaan myös tuotteen kierrä­tyksen ja uudelleen käytön mahdol­liset ympäris­tö­vai­ku­tuksia pienen­tävät vaiku­tukset. (EPD Inter­na­tional 2022.)

Ympäris­tö­se­los­teessa esitellään useita ympäris­tö­vai­ku­tuksia kuvaavia indikaat­to­reita, joita ovat mm. hiili­ja­lan­jälki, happa­moi­tu­minen, otsonikato ja rehevöi­ty­minen. EPD:ssä esitetään myös luonnon­va­rojen kulumista uusiu­tuvan ja uusiu­tu­mat­toman energian, veden ja kierrä­tys­ma­te­ri­aalien kulutusta kuvaavien indikaat­to­reiden avulla. (Raken­nus­tieto 2022.)

EPD on suosiossa rakennusalalla

EPD:t ovat suosittuja etenkin raken­nusa­lalla, ja niiden tekemi­seksi on luotu EN 15804-standardi. Tässä työssä sovel­letaan standardin EN 15804 ohjeita sekä RTS:n luomaa PCR ohjeis­tusta raken­nus­tuot­teille. PCR eli Product Cathegory Rules ovat tuote­koh­taisia ohjeis­tuksia ja sääntöjä EPD:n laadintaan. Valai­si­mille ei ole vielä olemassa omaa PCR ohjeis­tusta, mutta sellainen on tulossa loppu­vuo­desta 2022 EPD Inter­na­tio­nalin sivuille. (EPD Inter­na­tional 2022.)

Ympäris­tö­se­losteet ovat kolmannen osapuolen toden­tamia. Toden­ta­malla varmis­tetaan tiedon luotet­tavuus. EPD-selos­teita käytetään mm. raken­nus­ma­te­ri­aalien valin­nassa ja raken­nusten hiili­ja­lan­jäljen laskennan apuna. Ympäris­tö­se­losteet selven­tävät yrityk­sille ja kulut­ta­jille tuotteiden tuotantoon ja materi­aa­leihin liittyviä ympäris­tö­vai­ku­tuksia. (Raken­nus­tieto 2022.)

Greenled – suoma­lainen yritys

Greenled Oy on suoma­lainen kokonais­val­taisten valais­tus­rat­kai­sujen toimittaja yrityk­sille ja julki­selle sekto­rille Yrityksen tarjontaan kuuluvat yksit­täiset tuotteet sekä kokonaisen valai­si­pro­jektin hallinta ja toteutus. Greenled on toteut­tanut jo yli 1000 kokonais­val­taista valai­su­rat­kaisua eri puolelle Suomea.

Yrityksen tehdas sijaitsee Oulussa. Yrityk­sellä on toimi­paikat myös Vantaalla ja Tampe­reella. Green­le­dillä on myös tytäryhtiö Ruotsissa. Greenled tekee lähes kaikki valai­simet Suomessa: tuotanto siirrettiin Suomeen vuonna 2013. Yrityksen toimintaa ohjaavat laatus­tan­dardi ISO 9001 ja ympäris­tös­tan­dardi 14001. Greenled on myös Green Building Council Finlandin jäsen.

Tehdashalli jossa tasojen ääressä ihmisiä, lattialla puisia laatikoita
Kuva 1.  Green­ledin valai­simien kokoonpano tapahtuu Oulussa.

EPD:n avulla kohti vastuul­li­sempaa toimintaa

Tuote­vas­taava Jani Kaaresto Green­le­diltä kertoo yrityksen pyrkivän vastuul­liseen toimintaan. Heidän vastuul­li­suus­stra­te­giansa yhtenä olennaisena kohtana on tuotteiden ja palve­luiden elinkaa­ren­ai­kaisen hiili­ja­lan­jäljen minimointi. EPD kehittää myös yrityksen läpinä­kyvää viestintää kulut­ta­jille tuotteiden ympäristövaikutuksista.

EPD tehdään Green­ledin Phi-valai­sin­per­heelle. Phi-valaisin valittiin EPD:n kohteeksi, koska se on yrityksen viimeisin valai­sin­lan­seeraus, ja siitä löytyy monipuo­li­sesti eri versioita toimis­tojen, koulujen, kaupan ja teolli­suuden tarpeisiin.

Kaaresto pohtii elinkaa­ria­na­lyysin merki­tystä yrityksen toimintaan seuraavasti:

– Elinkaa­ria­na­lyysi auttaa meitä kohden­tamaan kehitys­tämme niihin asioihin, joilla pystymme tehok­kaimmin pienen­tämään tuottei­demme hiilijalanjälkeä.


Kirjoittaja:

Alma Pohjonen, projek­ti­työn­tekijä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Greenled Oy


Lähteet:

EPD Inter­na­tional. 2022. PCR Library. https://www.environdec.com/pcr-library. 24.5.2022

Motiva. 2022. Valaistus. https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/valaistus. 24.5.2022.

Rakennustieto.2022. RTS EPD-Ympäris­tö­se­loste. https://www.rakennustieto.fi/palvelut/ymparistopalvelut/rts-epd-ymparistoseloste. 8.6.2022.

Ympäristö.fi. 2013. Elinkaa­riar­viointi, jalan­jäljet ja panos-tuotos­malli. https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kulutus_ja_tuotanto/tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli#Elinkaariarviointi%20(LCA). 8.6.2022.

Kommu­ni­koiva energia – Uusi energia­murros ja vähähii­liset digitaa­liset palvelut Pohjois-Karja­lassa -hankkeessa tehdään kehit­tä­mis­työtä energiayh­tei­söjen ja digitaa­listen palve­lujen hiili­neut­raa­li­suuden selvit­tä­mi­seksi. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.