Categories
Pulssi Videot Muut

Näin kirjoitat hyvän verkkotekstin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkai­sijan oppaaseen on nyt lisätty uusi osio verkko­tekstin kirjoit­ta­mi­sesta. Osiosta löytyy tietoa niin verkko­kir­joit­ta­misen lähtö­koh­dista kuin yleis­hyö­dyl­li­sistä kirjoi­tus­pe­ri­aat­teista, kuten kuinka pitää teksti napakkana ja lukijaystävällisenä.

Verkko­tekstin ja paperi­tekstin kirjoit­ta­miseen liittyvät ohjeis­tukset ovat monin paikoin samoja. Verkko­teksti eroaa paperi­sesta uusien mahdol­li­suuksien kuten linkit­tä­misen ja kommen­toinnin kautta. Kääntö­puolena verkkoon kirjoit­ta­jalta vaaditaan vielä enemmän tiivis­tä­misen taitoa ja visuaa­listen vihjeiden huomioo­not­ta­mista; verkkosivu klikataan kiinni nopeammin ja herkemmin kuin paperista käännetään. Siksi verkko­tekstin on oltava muodoltaan tuttu ja sisäl­löltään napakka.

Verkko­tekstejä on monen­laisia, mutta julkai­suop­paassa keski­tytään työelämän julkai­suihin, ensisi­jai­sesti artik­ke­leihin. Esiin nostetaan muutama yleinen virhe: liian pitkät virkkeet, riittä­mät­tömät väliot­sikot ja käänteinen sanajär­jestys. Muita opastuksen sisältöjä ovat mm.

  • kuinka välttää kapulakieltä
  • kuinka aloittaa kiinnostavasti
  • kuinka muodostaa hyviä väliotsikoita
  • kuinka toimia lukujen ja lyhen­teiden kanssa
  • ja mikä on kirjoit­ta­misen kaikkein tärkein kysymys.

Tutustu verkko­teks­tiop­paaseen tästä.

PS. Jos oppaaseen tutus­tu­minen jää toiseen kertaan, katso etkoiksi alta video, joka sisältää tiivis­tettyjä vinkkejä samasta aiheesta:


Kirjoittaja

Anni Turpeinen, julkai­su­toimen harjoit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Melanie Deziel palve­lusta Unsplash