Categories
Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

New European Bauhaus – esteet­ti­sempiä ja kestä­vämpiä elinympäristöjä

New European Bauhaus on aloite, joka pyrkii tuomaan Euroopan Green Deal -tavoitteet elinym­pä­ris­töihin. Aloitteen kolme keskeistä teemaa ovat esteet­tisyys, kestävyys ja osallis­tavuus. Tarkoi­tuksena on tuoda eri lähtö­koh­dista, tietee­na­loista ja näkökul­mista tulevia ihmisiä yhteen luomaan kestäviä elinym­pä­ristöjä ja tuomaan mukaan kulttuu­ril­lisen näkökulman.

Raken­ta­misen näkökul­masta New European Bauhaus tarkoittaa 85 miljoonan euron rahoi­tuksia aloitetta tukeville hankkeille. Kehitet­täviä aihea­lueita ovat esimer­kiksi kierto­ta­louden edistä­minen raken­nusa­lalla: raken­nuksien käyttöiän piden­tä­minen, raken­nuksien sopeut­ta­minen uusiin käyttö­tar­koi­tuksiin ja raken­nusosien uudel­leen­käyttö. Taustalla vaikuttaa Euroopan unionin tavoite olla hiili­neut­raali vuoteen 2050 mennessä. Raken­nuk­silla on suuri vastuu sillä ne kulut­tavat lähes 40 prosenttia kokonai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­sesta ja kulut­tavat luonnon­varoja enemmän kuin mikään muu teollisuudenala.

New European Bauhaus -festi­vaali esitteli aloitetta yleisölle

Brysse­lissä vietettiin New European Bauhaus -festi­vaalia 9.6.-12.6.2022, jonka avulla haluttiin tuoda aloite lähemmäs kansa­laisia kutsu­valla, innova­tii­vi­sella ja osallis­ta­valla tavalla. Festi­vaali järjes­tettiin Brysselin keskus­tassa Mont des Arts -alueella, sekä entisellä Tour & Taxis -teolli­suusa­lu­eella sijait­se­vassa Gare Maritime -raken­nuk­sessa. Gare Maritime on raken­nettu 1900-luvun alussa ja aikanaan se on ollut Euroopan suurin juna-asema. Vuosina 2018-2020 rakennus on kunnos­tettu ja laajen­nettu lähes pienois­kau­pun­giksi, jossa on tilaa tapah­tu­mille, oleiluun sekä liike- ja myymä­lä­toi­min­noille. Rakennus on Euroopan suurin puura­kennus 10 000 kuutio­met­rillään puurakenteita.

Festi­vaali koostui FAIR, FEST ja FORUM -osioista. FAIR-osion messu­pisteet esitte­livät uusimpia projekteja ja innovaa­tioita, sekä mahdol­lis­tivat verkos­toi­tu­misen toimi­joiden kanssa. FEST-osio koostui erilai­sista esityk­sistä tuoden tapah­tumaan kulttuu­risen ja taiteel­lisen puolen. FORUM-osio koostui puheista ja keskus­te­luista New European Bauhaus -aloitteen ympäriltä.

Katettu käytävä jossa puusta ja metallista tehdyt rakenteet
Gare Maritime, Bryssel. Kuva: Juuso Kokkonen.

Pohjois­mainen näkökulma kestävään rakentamiseen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun projek­ti­koor­di­naattori Juuso Kokkonen osallistui Reima­gining New European Living Environ­ments -panee­li­kes­kus­teluun panelistina osana festi­vaalia. Tapahtuma oli sivuta­pahtuma varsi­nai­selle New European Bauhaus -festi­vaa­lille. Tilai­suuteen pystyi osallis­tumaan paikan päällä Brysse­lissä tai verkossa.

Reima­gining New European Living Environ­ments -tapah­tuman teemana oli herättää keskus­telua raken­netun ympäristön kestä­vyyden ja laadun nosta­misen suhteen Pohjois­maissa. Keskustelu toi yhteen arkki­teh­tuurin, suunnit­telun ja tekniikan edustajia pohtimaan keinoja, joilla voidaan tuoda Pohjois­maihin uutta korkea­laa­tuista rakentamiskulttuuria.


Kirjoittaja:

Juuso Kokkonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja työsken­telee Raken­ta­misen vihreä siirtymä -projektissa.

Logot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Business Joensuu, EU:n aluekehitysrahasto

Artik­ke­likuva: EC – Audio­visual Service/Aurore Martignoni