3d-piirros pienestä kaupasta turkoosia taustaa vasten.

Opiske­li­joille eväitä verkko­kaupan perus­ta­miseen Base Camp -valmennuksesta

Base Camp – opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen -hankkeessa toteu­tetaan opiske­li­jay­rit­tä­jille tai yrittä­jyyttä suunnit­te­le­ville opiske­li­joille osaamista lisääviä inten­sii­vi­val­men­nuksia. Huhti-touko­kuussa järjes­tetyn valmen­nuksen Sinä ja minä verkko­kau­passa teemana oli verkko­kaupan perus­ta­minen. Kunnian­hi­moinen tavoite oli luoda osallis­tu­jille aiheesta mahdol­li­simman valmis paketti ja pilotoida samalla etätek­no­logian hyödyn­net­tä­vyyttä ryhmätyövälineenä. 

Tärkeintä valmen­nuk­sessa on hyvä sisältö 

Verkko­kauppa päätyi inten­sii­vi­val­men­nuksen teemaksi hankkeen kohde­ryh­mälle suunnatun kyselyn tulosten perus­teella. Valmen­nuk­sista ovat vastuussa teeman asian­tun­tijat, jotka valitaan kilpai­lu­tusten perus­teella. Valmen­nuksen kohde­ryhmän näkökul­masta riittävän käytän­nön­lä­heisen, osaavan ja innos­tavan asian­tun­tijan saaminen edellyttää onnis­tu­nutta tarjous­pyyntöä, jossa kerrotaan näkyvästi, mitä valmen­nuk­seltaan halutaan. 

Inten­sii­vi­val­men­nuksen toteut­ta­jaksi valittiin joensuu­lainen atFlow Oy. Valmen­nukseen oli paketoitu verkko­kaupan perus­ta­misen kannalta keskei­simmät asiat: verkko­kaupan hyödyt, oikean­laisen verkko­kauppa-alustan valinta, digitaa­linen markki­nointi, hakuko­neop­ti­mointi sekä muut tavat lisätä yrityksen myyntiä tai tuottaa verkko­kau­passa asioin­nille lisäarvoa myös asiakkaan näkökul­masta. Inten­sii­vi­val­men­nuksen oppeja osallis­tujat pääsivät kokei­lemaan käytän­nössä atFlow’n sulje­tulle verkko­kauppa-alustalle raken­ne­tussa esimerk­ki­kau­passa, jonne oli mahdol­lista luoda omia tuotteita harjoitusmielessä. 

Noin kuuden viikon ja neljän tapaa­mis­kerran pituinen inten­sii­vi­val­mennus käynnistyi avoimella luennolla verkko­kau­pasta. Tämän jälkeen valittiin osallis­tujat varsi­naisiin valmen­nus­ker­toihin, joissa verkko­kaup­paym­pä­ristöä käytän­nössä raken­nettiin. Edelly­tyksenä valin­nalle oli osallis­tujan konkreet­tinen tarve verkko­kaupan perus­ta­mi­selle. Valmen­nus­ker­tojen lisäksi kokonai­suuteen sisältyi mento­roin­ti­kerta, jossa korostui mahdol­lisuus myös osallis­tujien keski­näi­selle vertaistuelle. 

Kolme henkilöä oleskelutilassa. Kaksi seisoo piirtotaulun äärellä, yksi ottaa kuvaa.
Tekstiä tussitaulussa.
Kuva 1 ja 2. Riverian Reima Venhe (edessä) sekä Karelia-amk:n Mika Lappa­lainen (vasem­malla) sekä Anssi Gröhn suunnit­te­livat digitaa­lista etätek­no­lo­gia­pi­lottia samassa tilassa perin­teisiä työvä­li­neitä käyttäen. 

Etätek­no­lo­gia­ko­keilut mukana matkassa 

Jokai­sessa Base Camp -hankkeen toteut­ta­massa inten­sii­vi­val­men­nuk­sessa pilotoidaan myös jotain etätek­no­logiaa hyödyn­tävää menetelmää. Verkko­kaupan etätek­no­lo­gia­pi­lottina oli parin viimeisen vuoden aikana tutuksi tullut Microsoft Team, keskittyen erityi­sesti sen käyttöön yhtei­söl­li­syyttä edistävänä verkko­ryh­mä­työ­vä­li­neenä. Yhtei­söl­li­syyden kannalta merkittävä osallis­tujien ryhmäy­ty­minen oli suunni­teltu toteu­tet­ta­vaksi inten­sii­vi­val­men­nuksen opiske­li­ja­va­linnan jälkeen. Valitet­ta­vasti tutus­tu­mis­kertaan mennessä ei saatu riittä­västi ilmoit­tau­tu­neita, jolloin etätyös­ken­telyyn pereh­dyt­tä­minen sekä ryhmäyt­tä­minen jouduttiin yhdis­tämään osaksi inten­sii­vi­val­men­nuksia. Etätyös­ken­te­ly­val­men­nusta tiivis­tettiin ja Teamsiin pereh­dytys jäi varsin ohueksi, mutta kaikki tarvit­tavat pääkohdat saatiin esiteltyä. 

Inten­sii­vi­val­men­nuksen myöhem­missä vaiheissa esiteltiin myös etätyös­ken­telyn erityis­piir­teitä sekä tapoja luoda ja ylläpitää luotta­musta tiimin jäsenten kesken. Etätek­no­logian kanssa toimiessa on tärkeää varmistaa, että tekniikka myös toimii. Tämä ei sujunut inten­sii­vi­val­men­nuk­sessa aivan ilman ongelmia, mutta lopulta pieni testi­ryhmä saatiin työsken­te­lemään saman yhteyden äärelle. Ryhmäy­ty­minen verkossa on mahdol­lista, mutta se vaatii enemmän tukea sekä selkeän ohjelman, jota on suunni­teltu asiasi­sällön lisäksi ryhmäy­ty­misen näkökul­masta. Aikaa on annettava myös rennolle, vapaa­muo­toi­selle tutustumiselle. 

Inten­sii­vi­val­men­nuksen pilotissa mahdol­lisuus vapaalle ryhmäy­ty­mi­selle oli suunni­teltu toteu­tet­ta­vaksi opiske­li­ja­va­linnan jälkeen pidet­tä­vällä tutus­tu­mis­ker­ralla. Sen puuttuessa yhdessä tekeminen myös Teams-ympäris­tössä oli alkuun hidasta, mutta muovautui lopulta onnis­tu­neeksi tavaksi toimia. Testi­ryh­mältä Teams sai kehuja monipuo­li­sista työka­luista ja niiden integroi­tu­mi­sesta eri käyttö­tarpeen mukaan. Samoin automaat­tinen tallennus pilveen on terve­tullut lisä ryhmä­työs­ken­te­lyssä. Etätyös­kentely kokemuksena koettiin onnis­tu­neeksi, joka hyödyttää silloin, kun ryhmätyön tekijät asuvat eri paikka­kun­nilla. Verkko­työs­ken­telyn etuja on myös mahdol­lisuus toimia tiiviissä aikatau­lussa. Lisäksi todettiin, että ryhmäy­ty­misen jälkeen on helpompaa pyytää apua esimer­kiksi teknisiä ongelmia ratkottaessa. 

Henkilö istuu nojatuolissa kannettava tietokone sylissä ja päässään pahvilaatikko, jossa lukee "Base Camp - Verkkokaupan perustaminen".
Kuva 3. Base Camp -hanke paketoi verkko­kaupan perus­ta­misen keskeiset asiat. 

Verkko­kau­palla ja etätek­no­lo­gialla on paikkansa 

Verkko­mak­sa­misen palve­luita tuottavan Paytrail Oy:n mukaan Suomen verkko­kaupan liike­vaihdon kasvu vuonna 2021 oli yli kymmenen prosenttia. Yksi syy jyrkkään kasvuun on ollut korona­pan­demia ja sen aiheut­tamat vaiku­tukset ihmisten ostokäyt­täy­ty­miseen. Kasvun ennus­tetaan jatkuvan edelleen, ja verkko­kaupan yleis­tyvän moninai­semmin useilla eri toimia­loilla. (Paytrail 2022.) 

Inten­sii­vi­val­men­nuksen teemana verkko­kauppa on ajankoh­tainen sekä hyödyl­linen. Toteu­tuksen ajankohta kuitenkin osoit­tautui haasta­vaksi. Base Camp -hankkeelle tämä inten­sii­vi­val­mennus oli hyvä oppitunti oikean ajankohdan merki­tyk­sestä. Jos toteu­tuksen kohde­ryhmänä ovat pääasiassa opiske­lijat, huhtikuun loppu­puo­lelle ja touko­kuulle sijoittuva toteutus on liian myöhään. 

Etätek­no­logia hyödyn­tä­vässä pilotin kokemukset vahvis­tivat käsitystä välimatka- ja paikka­riip­pu­mat­tomien toteu­tus­ta­pojen hyödyl­li­syy­destä. Pitkien välimat­kojen Pohjois-Karja­lassa etätek­no­logian käyttö on osallis­tujien näkökul­masta tasa-arvoinen tapa toteuttaa koulu­tuksia, valmen­nuksia tai tapaa­misia, koska osallis­tu­misen edelly­tyksenä on vain puhelin tai tietokone sekä verkko­yhteys. Edelly­tyksenä onnis­tu­mi­selle on kuitenkin se, että tekniikka toimii. Yksit­täisen webinaarin tuotan­to­kus­tan­nukset voivat puhujien ja koulut­tajien osalta olla tuhansia euroja, joten olisi todella ikävää, jos hankittu asian­tun­tijuus jäisi kuule­matta teknisten ongelmien vuoksi. 

Aikai­semmin hankkeen etätek­no­lo­gia­pi­lot­teina on testattu esimer­kiksi hologram­mi­tek­niikkaa sekä 360-kuvausta. Vaikka verkko­kaupan inten­sii­vi­val­men­nuksen testi­ryhmä oli melko pieni, sai hanke arvokasta aineistoa siitä, kuinka Teamsin käyttö yhtei­söl­lisenä ryhmä­työ­alustana toimii, ja mitä tehdään seuraa­valla kerralla toisin. 

Syksyllä 2022 Base Camp -hanke järjestää inten­sii­vi­val­men­nukset, jotka liittyvät ainakin talous­hal­lintoon sekä yrittäjän tarvit­semaan esiin­tymis- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toihin. Myös näissä inten­sii­vi­val­men­nuk­sissa tullaan pilotoimaan etätek­no­logiaa hyödyn­täviä toteutustapoja. 


Kirjoit­tajat 
Anssi Gröhn, tieto­jen­kä­sit­telyn lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 
Paavo Raappana, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 
 
Molemmat kirjoit­tajat työsken­te­levät Base Camp – opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (ESR). 


Lähteet 
Paytrail Oyj. 2022. Verkko­kauppa Suomessa 2022. https://www.paytrail.com/raportti/verkkokauppa-suomessa-2022. Luettu 13.6.2022.


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Andy Hermawan palve­lusta Unsplash