Categories
Pulssi Videot Kestävää hyvinvointia

Karelia 30 -areena : Digituki terveyden ja hyvin­voinnin sähköi­sissä palveluissa

Karelia 30 -areenan kolman­nessa videossa porau­dutaan sähköisten asioin­ti­pal­ve­lujen digitukeen. Digipal­ve­lujen osuus sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa on koko ajan kasva­massa. Näiden palve­lujen käyttö vaatii asiak­kailta digitaitoja ja -välineitä.  Miten varmis­tetaan, että kaikki pääsevät palve­luista osallisiksi?

Teemasta keskus­te­le­massa ovat lehtori, projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sekä kehit­tä­mis­pääl­likkö Karri Poutanen ja projek­ti­suun­nit­telija Irina Laati­kainen Siun sotesta. Juontajana toimii Harri Mikkonen. 

Karelia 30 -areena esittelee ajankoh­taisia ja mielen­kiin­toisia teemoja joko tallen­net­tuissa tai livestrii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkaistaan kerran kuussa. Näkökulmana ovat teemaan liittyvät tulevai­suuden trendit sekä niiden myötä esille nousevat osaamis­tarpeet sekä jatkuvan oppimisen mahdol­li­suudet. Areenan tavoit­teena on nostaa tulevai­suuden osaamis­teemoja esille keskus­teluna ja vuoro­pu­heluna työelämän kanssa.