Categories
Ajankohtaista Uutiset

Opinnäy­tetyö käsit­telee Deepfake-ilmiötä media­kas­va­tus­vi­deolla – hyödyntäen Joe Bidenin kasvoja

Deepfaket eli tekoälyn avulla luodut syvävää­ren­nökset ovat misin­for­maa­tioon ja disin­for­maa­tioon liittyvä tuore ja yleisesti verrattain tunte­maton ilmiö, josta kaikkien nykyai­kai­sessa mediayh­teis­kun­nassa elävien olisi hyvä olla tietoisia. Vaikka median manipu­laa­tiota on tehty ennenkin, tuo deepfake-tekno­logia mukanaan uuden­laisia uhkia, joiden kohtaa­miseen tarvitaan media­kas­va­tusta sekä kriit­tistä medialukutaitoa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun medianomi Joonas Jutilan opinnäy­tetyö pyrkii edistämään kriit­tistä media­lu­ku­taitoa autta­malla ihmisiä ymmär­tämään, tunnis­tamaan ja käsit­te­lemään syvävää­ren­nöksiä medioissa.

Opinnäy­tetyön tuloksena syntyi syvävää­ren­nöksiä käsit­televä kahden minuutin pituinen nuorille suunnattu media­kas­va­tus­video sekä kirjal­linen tieto­pe­rusta, jotka yhdessä antavat yleisölle monipuo­lisen perus­tie­tä­myksen syvävää­ren­nök­sistä. Media­kas­va­tus­video näyttää yleisölle käytännön esimerkin uuden­laisen tekno­logian mahdol­li­suuk­sista sekä antaa heille keinoja mediassa kohtaa­miensa väären­nösten tunnistamiseen.

Tieto­pe­rus­tassa pereh­dytään deepfake-ilmiön histo­riaan, tekno­lo­gisiin perus­tie­toihin, uhkakuviin, hyötyihin ja keinoihin, joilla väären­nöksiä voidaan tunnistaa ja väären­nösten uhkia voidaan torjua. Tieto­pe­rusta on pyritty kirjoit­tamaan siten, että sen pystyy ymmär­tämään ilman syväl­listä tekno­lo­gista pereh­ty­mistä.

Jutilan opinnäy­tetyö on Karelian ensim­mäinen deepfake-ilmiötä perus­teel­li­sesti käsit­televä julkaisu. Opinnäy­tetyö tehtiin toimek­siantona Kansal­lisen audio­vi­su­aa­lisen insti­tuutin media­kas­vatus- ja kuvaoh­jel­mayk­si­kölle osana KAVI:n ja Opetus­hal­li­tuksen yhteistä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa.

Media­kas­va­tus­video toteu­tettiin kaksiu­lot­teisena liike­gra­fiikka-animaa­tiona, joka sisältää video­ma­te­ri­aalia myös Jutilan omasta esimerk­ki­vää­ren­nök­sestä ja sen tekopro­ses­sista. Valmis media­kas­va­tus­video on julkaistu Asiaa media­kas­va­tuk­sesta -YouTube-kanavalla ja Media­tai­to­koulun verkko­si­vus­tolla. Opinnäy­tetyö on luetta­vissa Theseus-verkkopalvelussa.

Video löytyy tästä linkistä https://www.youtube.com/watch?v=ByTdr45K_pQ

Opinnäy­tetyö löytyy tästä https://www.theseus.fi/handle/10024/781254