Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Työky­ky­koor­di­naat­torin osaami­selle kysyntää työelämässä

Työkyvyn ja työllis­ty­misen merkitys on tiedos­tettu ja tunnis­tettu työurien pitene­misen ja kasvavan osaaja­pulan takia entistä paremmin. Tähän perustuen kiinni­tetään huomiota työssä olevien työkykyyn ja työhy­vin­vointiin sekä työllis­ty­misen monipuo­lisiin mahdollisuuksiin. 

Mihin työky­ky­koor­di­naat­to­reita tarvitaan?

Tämän päivän ja tulevai­suuden työelä­mässä jokai­selle, joka haluaa ja jolla on mahdol­lisuus tehdä töitä, on tarve. Lisään­tynyt tieto työkyvyn moninai­suu­desta ja moniam­ma­til­linen yhteistyö mahdol­lis­tavat sen, että esimer­kiksi tervey­den­tilan muutoksen tapah­tuessa työtä voidaan räätä­löidä ja näin pitää henkilö edelleen työelä­mässä mukana. Myös jostain syystä työelä­mästä poissa olleille tämä on uusi mahdol­lisuus. Jokai­sella työpai­kalla tulisi olla henkilö, joka pystyy tunnis­tamaan työkyvyn tuen mahdol­li­suuksia ja osallistua työkyvyn ja työhy­vin­voin­ti­suun­ni­telman laati­miseen niin organi­saatio- kuin yksilötasolla.

Työky­ky­koor­di­naattori on henkilö, joka koordinoi, opastaa ja neuvoo työllis­ty­miseen ja työssä jatka­miseen liitty­vissä asioissa työsken­nellen moniam­ma­til­li­sissa ja -alaisissa verkos­toissa. Hän osaa esimer­kiksi arvioida kokonais­val­tai­sesti työkykyä ja tarvit­tavia tukitoimia sekä ohjata asiakastaan palveluverkostossa.

Työky­ky­koor­di­naat­torin tehtä­vän­kuvat vaihte­levat ja he voivat toimia hyvin erilai­sissa organi­saa­tioissa ja tehtä­vissä esimer­kiksi työ- ja elinkei­no­pal­ve­luissa, tervey­den­huol­lossa, sosiaa­li­pal­ve­luissa, järjes­töissä, työlli­syyttä tukevissa hankkeissa, kunta­ko­kei­luissa, työter­veys­huol­lossa tai henkilöstöhallinnossa.

Koulu­tusta työky­ky­koor­di­naat­torin tehtäviin

Syksystä 2021 alkaen on kahdeksan ammat­ti­kor­kea­koulua järjes­tänyt työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tusta avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina. Koulu­tuksen sisällöt on suunni­teltu ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteis­työnä ja taustalla on ollut sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön sekä Työter­veys­lai­toksen ohjaus. Koulu­tuksen laajuus on 10 opinto­pis­tettä ja se koostuu kahdesta viiden opinto­pisteen opinto­jak­sosta. Koulutus kestää yhden lukukauden ja se toteu­tetaan verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy etäwe­bi­naareja, itsenäistä opiskelua ja pienryh­mä­työs­ken­telyä opintojen aihepii­reihin liittyen.

Työelä­mässä olevat ammat­ti­laiset tai työuraa vaihtavat henkilöt voivat koulu­tuksen myötä laajentaa työku­vaansa tai sijoittua uusiin työteh­täviin. Koulu­tuksen suori­tet­tuaan henkilö saa oikeuden käyttää nimikettä työky­ky­koor­di­naattori, mutta taustalla pitää olla esimer­kiksi korkea­kou­lu­tut­kinto tai muu soveltuva tutkinto ja työko­ke­musta. Koulu­tuksen voi suorittaa myös osana korkeakoulututkintoa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on ollut mukana koulu­tuksen kehit­tä­mi­sessä ja järjes­tänyt koulu­tusta syksystä 2021 alkaen.

Kokemukset koulu­tuk­sesta hyviä

Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lutus on ollut hyvin suosittu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Koulutus toteu­tetaan avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina. Koulu­tuksen on suorit­tanut jo reilusti yli sata henkilöä.

Koulu­tukseen osallis­tujat tulevat hyvin erilai­sista organi­saa­tioista ja siksi osallis­tujien verkos­toi­tu­minen eri ammat­tia­lojen ja oman ammat­tialan edustajien kanssa on koettu erittäin tärkeäksi. Palaute koulu­tuk­sesta on ollut erittäin positii­vista ja osallis­tujien ammatil­linen osaaminen on kehit­tynyt monipuolisesti.

Koulutus on lisännyt tietoi­suutta työkyvyn moninai­suu­desta sekä moniam­ma­til­li­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä sekä palve­lu­ver­kos­tosta. On opittu myös tunnis­tamaan lainsää­dännön tuomia vastuita ja velvoit­teita eri ammat­tia­loilla sekä yhteisiä rajapintoja. Koulu­tuksen antina on ollut myös pereh­ty­minen työkykyä tukeviin menetelmiin ja työkyvyn tuen vaihtoeh­toihin (kuntoutus, uudelleen koulutus jne.). Myös ajanta­saisten ja luotet­tavien lähteiden käyttö on ollut merki­tyk­sel­linen oppimis­ko­kemus.  Kokemusten jakaminen ja verkoston tiedol­linen anti ovat tukeneet osallis­tujien oppimisprosessia.

Työky­vyllä hyvin­vointia ja tulosta yksilö- ja organisaatiotasolla

Kun halutaan, että organi­saatiot menes­tyvät ja niiden tulok­sel­linen toiminta kehittyy, on työnte­ki­jöiden työky­vystä ja työhy­vin­voin­nista huoleh­ti­minen keskeistä läpi työurien. Parhaim­millaan työkyky ja työhy­vin­vointi ovat yksi osa organi­saation strate­gista johta­mista, joka toteutuu läpi koko henki­löstön. Perustan tälle luo tieto ja moniam­ma­til­linen yhteistyö, johon työky­ky­koor­di­naat­torin osaaminen tuo puuttuvan palan.

Lisätietoja Karelian järjes­tä­mästä Työky­ky­koor­di­naattori -koulutuksesta.


Kirjoit­tajat:

Tarja Laati­kainen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Andrea Piacquadio