Categories
Artikkelit Pulssi Älykästä tuotantoa Hiilineutraaleja ratkaisuja

360-kuvauksen hyödyn­tä­misen mahdol­li­suudet työmaatuotannossa

Kamera­tek­no­logiat ovat kehit­tyneet huimasti vuosi­kym­me­nessä. Ennen kaikkea tämä on tarkoit­tanut sitä, että eri tekno­logiat ovat tulleet laajemman käyttä­jä­kunnan saata­ville hinta­ke­hi­tyk­sensä ansiosta. Yksi uusista kehity­sas­ke­leista on mahdol­lis­tanut 360-kuvien ja -videoiden ottamisen yhdellä kohtuul­lisen hinta­luokan kameralla.

360-kamerassa on usein kaksi kalan­sil­mä­ob­jek­tiivia ja yhden objek­tiivin kuvakulma on, mallista riippuen, noin 180 astetta. Kameran tuottama kuva yhdis­tetään valmis­tajan ohjel­mis­tolla 360-muotoon. Useimmat ohjel­mistot tekevät yhdis­tä­misen automaat­ti­sesti ja kuvama­te­ri­aalia voi tarvit­taessa editoida.

360-kameralla voidaan ottaa joko video- tai still-kuvia ja kummas­sakin tapauk­sessa kuvattu ympäristö tallentuu kokonai­suu­dessaan, eli käytän­nössä kuvaus­pisteen näkymää voi kääntää halua­maansa katse­lusuuntaan. 360-kuvama­te­ri­aalia täytyykin tarkas­tella tarkoi­tukseen sovel­tu­valla ohjel­mis­tolla digitaa­li­sessa muodossa, jos haluaa hyödyntää materi­aalia täysimääräisesti.

Valkoinen rakennuskypärä jonka päälle kiinnitetty pieni kamera
Työmaa­ky­pärään kiinni­tetty Insta360 ONE X- kamera.

Mahdol­li­suuksia riittää työmaan dokumen­toin­nista työnte­kijän perehdytykseen

Työmaa voidaan dokumen­toida katta­vasti 360-kuvauksen avulla ja eri osapuolet voivat käyttää materi­aalia raken­ta­misen aikana mm. laadun­val­vonnan ja suunnit­telun yhtey­dessä. Ongelmia on helpompaa havaita ajoissa kattavan dokumen­toinnin avulla ja mikäli myöhemmin ilmenee ongelmia tai virheitä, on syy helpommin jälji­tet­tä­vissä ja korjattavissa.

360-kuvausta voidaan hyödyntää raken­ta­misen laadun­var­mis­tuksen lisäksi myös muihin käyttö­tar­koi­tuksiin tehos­tamaan työmaan prosesseja. Yhtenä esimerkkinä etänä pidet­tävät työmaa­ko­koukset, jolloin kohde­kier­roksen voi suorittaa yksi henkilö ja muut osallis­tujat katse­levat livekuvaa eri sijain­neista. Näin voidaan nopeuttaa päätök­sen­te­ko­pro­sessia ja lisätä tehok­kuutta, kun matkoihin käytetty aika voidaan käyttää varsi­naiseen työhön.

Lisäksi 360-kuvama­te­ri­aalia voidaan hyödyntää esimer­kiksi uuden työnte­kijän pereh­dyt­tä­mi­sessä tai opetuk­sessa. 360-materi­aalin avulla voidaan luoda virtu­aa­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä, joihin on mahdol­lista lisätä sisältöä esimer­kiksi 3D-mallien, virtu­aa­listen kierrosten, kysymysten ja tehtävien avulla.

Käyttö­ko­ke­muksia kampustyömaalta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on parhaillaan kerää­mässä käyttö­ko­ke­muksia 360-kuvauksen mahdol­li­suuk­sista raken­nus­työmaan näkökul­masta Ammat­tio­pisto Luovin Joensuun Karsikon kampus­työmaan yhtey­dessä. Tiedon­keruu kampus­työ­maalla alkoi keväällä 2022 työmaan käynnis­tyttyä ja sitä on tarkoitus jatkaa kohteen valmis­tu­miseen 2024 saakka.

Ammat­tio­pisto Luovin kampus­työ­maata dokumen­toidaan noin kerran viikossa 360-kypärä­ka­meran avulla. Kypärä­ka­meran avulla saadaan 360-video­kuvaa työmaan eri työvai­heista. Jälki­tar­kas­te­lussa videokuva voidaan pysäyttää ja käyttäjä pääsee tarkas­te­lemaan 360-näkymää yhdestä pisteestä.

360-kuvan näkymää voi kääntää hiiren kursorin avulla halua­maansa suuntaan. Kuvaa voi myös zoomata sisään ja ulos hiiren rullan avulla. Videon voi halutessaan pysäyttää ja tarkas­tella kyseisen hetken näkymää eri suuntiin.

360-kuvauksen yhtenä tavoit­teena on hyödyntää syntyvää materi­aalia opetus- ja opastus­ma­te­ri­aalina Ammat­tio­pisto Luovin talon­ra­kentaja-koulu­tuk­sessa ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun insinöörikoulutuksessa.

3D-malli rakennuksesta
ThingLink:in avulla rikas­tettu 3D-malli kampus­työmaan päära­ken­nuk­sesta. Malliin on lisätty 360-kameran kuvama­te­ri­aalia työmaaympäristöstä.

360-kuvausten lisäksi kampus­työmaan alueelle on myös asennettu valvon­ta­kamera sekä timelapse-kameroita, joiden avulla saadaan yleis­kuvaa työmaan eri työvai­heista, kuten maanra­kennus- ja pohja­töistä, työmaan logis­tii­kasta, nostoista, ym. Timelapse-kamera on ohjel­moitu ottamaan still-kuvia kohteestaan tunnin välein. Still-kuvista voidaan tuottaa nopeu­tettuja timelapse-videoita, jotka havain­nol­lis­tavat työmaan toteu­tuksen myös jälkikäteen.

Kampus­työmaan päära­ken­nuksen perustus- ja runko­töistä tehty timelapse-video.

Kirjoit­tajat:

Mikko Matveinen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riku Hirvonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­sarjan julkaisu on osa Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI -projektin toimen­pi­teitä. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöön­ottoa, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.

Logot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Business Joensuu, EU:n aluekehitysrahasto