Keskeneräinen rakennustyömää jossa rakennustelineitä

360-kuvauk­sen hyödyn­tä­mi­sen mahdol­li­suu­det työmaatuotannossa

Kame­ra­tek­no­lo­giat ovat kehit­ty­neet huimasti vuosi­kym­me­nessä. Ennen kaikkea tämä on tarkoit­ta­nut sitä, että eri tekno­lo­giat ovat tulleet laajem­man käyt­tä­jä­kun­nan saata­ville hinta­ke­hi­tyk­sensä ansiosta. Yksi uusista kehi­ty­sas­ke­leista on mahdol­lis­ta­nut 360-kuvien ja -videoi­den otta­mi­sen yhdellä kohtuul­li­sen hinta­luo­kan kameralla.

360-kame­rassa on usein kaksi kalan­sil­mä­ob­jek­tii­via ja yhden objek­tii­vin kuva­kulma on, mallista riip­puen, noin 180 astetta. Kameran tuot­tama kuva yhdis­te­tään valmis­ta­jan ohjel­mis­tolla 360-muotoon. Useim­mat ohjel­mis­tot tekevät yhdis­tä­mi­sen auto­maat­ti­sesti ja kuva­ma­te­ri­aa­lia voi tarvit­taessa editoida.

360-kame­ralla voidaan ottaa joko video- tai still-kuvia ja kummas­sa­kin tapauk­sessa kuvattu ympä­ristö tallen­tuu koko­nai­suu­des­saan, eli käytän­nössä kuvaus­pis­teen näkymää voi kääntää halua­maansa katse­lusuun­taan. 360-kuva­ma­te­ri­aa­lia täytyy­kin tarkas­tella tarkoi­tuk­seen sovel­tu­valla ohjel­mis­tolla digi­taa­li­sessa muodossa, jos haluaa hyödyn­tää mate­ri­aa­lia täysimääräisesti.

Valkoinen rakennuskypärä jonka päälle kiinnitetty pieni kamera
Työmaa­ky­pä­rään kiin­ni­tetty Insta360 ONE X- kamera.

Mahdol­li­suuk­sia riittää työmaan doku­men­toin­nista työn­te­ki­jän perehdytykseen

Työmaa voidaan doku­men­toida katta­vasti 360-kuvauk­sen avulla ja eri osapuo­let voivat käyttää mate­ri­aa­lia raken­ta­mi­sen aikana mm. laadun­val­von­nan ja suun­nit­te­lun yhtey­dessä. Ongel­mia on helpom­paa havaita ajoissa katta­van doku­men­toin­nin avulla ja mikäli myöhem­min ilmenee ongel­mia tai virheitä, on syy helpom­min jälji­tet­tä­vissä ja korjattavissa.

360-kuvausta voidaan hyödyn­tää raken­ta­mi­sen laadun­var­mis­tuk­sen lisäksi myös muihin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin tehos­ta­maan työmaan proses­seja. Yhtenä esimerk­kinä etänä pidet­tä­vät työmaa­ko­kouk­set, jolloin kohde­kier­rok­sen voi suorit­taa yksi henkilö ja muut osal­lis­tu­jat katse­le­vat live­ku­vaa eri sijain­neista. Näin voidaan nopeut­taa päätök­sen­te­ko­pro­ses­sia ja lisätä tehok­kuutta, kun matkoi­hin käytetty aika voidaan käyttää varsi­nai­seen työhön.

Lisäksi 360-kuva­ma­te­ri­aa­lia voidaan hyödyn­tää esimer­kiksi uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tä­mi­sessä tai opetuk­sessa. 360-mate­ri­aa­lin avulla voidaan luoda virtu­aa­li­sia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä, joihin on mahdol­lista lisätä sisäl­töä esimer­kiksi 3D-mallien, virtu­aa­lis­ten kier­ros­ten, kysy­mys­ten ja tehtä­vien avulla.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia kampustyömaalta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on parhail­laan kerää­mässä käyt­tö­ko­ke­muk­sia 360-kuvauk­sen mahdol­li­suuk­sista raken­nus­työ­maan näkö­kul­masta Ammat­tio­pisto Luovin Joen­suun Karsi­kon kampus­työ­maan yhtey­dessä. Tiedon­ke­ruu kampus­työ­maalla alkoi keväällä 2022 työmaan käyn­nis­tyt­tyä ja sitä on tarkoi­tus jatkaa kohteen valmis­tu­mi­seen 2024 saakka.

Ammat­tio­pisto Luovin kampus­työ­maata doku­men­toi­daan noin kerran viikossa 360-kypä­rä­ka­me­ran avulla. Kypä­rä­ka­me­ran avulla saadaan 360-video­ku­vaa työmaan eri työvai­heista. Jälki­tar­kas­te­lussa video­kuva voidaan pysäyt­tää ja käyt­täjä pääsee tarkas­te­le­maan 360-näkymää yhdestä pisteestä.

360-kuvan näkymää voi kääntää hiiren kurso­rin avulla halua­maansa suun­taan. Kuvaa voi myös zoomata sisään ja ulos hiiren rullan avulla. Videon voi halu­tes­saan pysäyt­tää ja tarkas­tella kysei­sen hetken näkymää eri suuntiin.

360-kuvauk­sen yhtenä tavoit­teena on hyödyn­tää synty­vää mate­ri­aa­lia opetus- ja opas­tus­ma­te­ri­aa­lina Ammat­tio­pisto Luovin talon­ra­ken­taja-koulu­tuk­sessa ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun insinöörikoulutuksessa.

3D-malli rakennuksesta
ThingLink:in avulla rikas­tettu 3D-malli kampus­työ­maan päära­ken­nuk­sesta. Malliin on lisätty 360-kameran kuva­ma­te­ri­aa­lia työmaaympäristöstä.

360-kuvaus­ten lisäksi kampus­työ­maan alueelle on myös asen­nettu valvon­ta­ka­mera sekä time­lapse-kame­roita, joiden avulla saadaan yleis­ku­vaa työmaan eri työvai­heista, kuten maan­ra­ken­nus- ja pohja­töistä, työmaan logis­tii­kasta, nostoista, ym. Time­lapse-kamera on ohjel­moitu otta­maan still-kuvia kohtees­taan tunnin välein. Still-kuvista voidaan tuottaa nopeu­tet­tuja time­lapse-videoita, jotka havain­nol­lis­ta­vat työmaan toteu­tuk­sen myös jälkikäteen.

Kampus­työ­maan päära­ken­nuk­sen perus­tus- ja runko­töistä tehty timelapse-video.

Kirjoit­ta­jat:

Mikko Matvei­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riku Hirvo­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­sar­jan julkaisu on osa Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä RAVI -projek­tin toimen­pi­teitä. RAVI-projek­tin tavoit­teena on edistää raken­ta­mi­sen vähä­hii­lis­ten ratkai­su­jen ja proses­sien käyt­töön­ot­toa, vahvis­taa vähä­hii­li­seen raken­ta­mi­seen liit­ty­vää mate­ri­aali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeut­taa digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mistä raken­ta­mi­sen proses­seissa. RAVI-projek­tin päära­hoit­ta­jana toimii Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.

Logot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Business Joensuu, EU:n aluekehitysrahasto