Categories
Uutiset

Kansain­vä­listen koulu­tusten hakija­määrä tuplaantui Kareliassa

Keski­viikkona 18.1.2023 päätty­neessä kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun haki lähes 4300 hakijaa Suomesta ja ulkomailta. Hakemuksia oli lähes 2000 enemmän kuin vuotta aikai­semmin. Kareliassa oli haussa kolme kansain­vä­listä, englan­niksi toteu­tet­tavaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa, yhteensä 125 aloitus­paikkaa. Näistä suosituin oli Degree Programme in Inter­na­tional Business. 3,5 -vuotista BBA-tutkintoa haki opiske­lemaan 2 400 hakijaa.

Uusi tieto- ja viestin­tä­tek­niikan ohjelma löydettiin hyvin

Syksyllä alkava Degree Programme in Infor­mation and Commu­nication Technology -insinöö­rioh­jelma löydettiin hyvin. Hakijoita oli 1 100.

 – Meillä on ollut tavoit­teena houku­tella nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun ja toisaalta rohkaista myös suoma­laisia opiske­li­joita kansain­vä­lis­tymään osana opintojaan. Olemme tyyty­väisiä niin uuden koulu­tuk­semme hakija­määrään kuin kokonais­tu­lok­seemme, kertoo rehtori Petri Raivo.

Globaali hakija­virta

Kareliaan haettiin 80 maasta eri puolilta maailmaa. 

– Olemme iloisia, että Kareliaa kohtaan tunnettiin näin paljon kiinnos­tusta, ja on jännit­tävää nähdä, millaisia opiske­li­joita hakija­jou­kosta meille valitaan. Kansain­vä­listen opiske­li­joiden myötä korkea­kou­lumme kansain­vä­listyy entisestään, ja voimme vastata myös alueemme työvoi­ma­pulaan entistä paremmin. Toivomme, että tulevat kansain­vä­liset osaajat löytävät urapol­kunsa Pohjois-Karja­lasta ja kotou­tuvat alueelle,  kertoo kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin suunnit­telija Sini-Tuuli Saaristo.

Myös suoma­laisia hakijoita oli lähes kolmin­ker­tai­sesti edellis­vuoteen nähden. Eniten suoma­laisia hakijoita oli Pohjois-Karja­lasta ja Uudeltamaalta.

Opiske­lijat valitaan pääasiassa todis­tus­va­lin­nalla ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhtei­sellä Inter­na­tional UAS Exam -valin­ta­ko­keella. Opinnot alkavat syksyllä 2023. 

Kevään toisessa yhteis­haussa mukana ovat suomen­kie­liset ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.