Kansain­vä­lis­ten koulu­tus­ten haki­ja­määrä tuplaan­tui Kareliassa

Keski­viik­kona 18.1.2023 päät­ty­neessä kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun haki lähes 4300 hakijaa Suomesta ja ulko­mailta. Hake­muk­sia oli lähes 2000 enemmän kuin vuotta aikai­sem­min. Kare­liassa oli haussa kolme kansain­vä­listä, englan­niksi toteu­tet­ta­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, yhteensä 125 aloi­tus­paik­kaa. Näistä suosi­tuin oli Degree Programme in Inter­na­tio­nal Busi­ness. 3,5 -vuotista BBA-tutkin­toa haki opis­ke­le­maan 2 400 hakijaa.

Uusi tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan ohjelma löydet­tiin hyvin

Syksyllä alkava Degree Programme in Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy -insi­nöö­rioh­jelma löydet­tiin hyvin. Haki­joita oli 1 100.

 – Meillä on ollut tavoit­teena houku­tella nuoria ympäri maail­man opis­ke­le­maan Joen­suu­hun ja toisaalta rohkaista myös suoma­lai­sia opis­ke­li­joita kansain­vä­lis­ty­mään osana opin­to­jaan. Olemme tyyty­väi­siä niin uuden koulu­tuk­semme haki­ja­mää­rään kuin koko­nais­tu­lok­seemme, kertoo rehtori Petri Raivo.

Globaali haki­ja­virta

Kare­li­aan haet­tiin 80 maasta eri puolilta maailmaa. 

– Olemme iloisia, että Kare­liaa kohtaan tunnet­tiin näin paljon kiin­nos­tusta, ja on jännit­tä­vää nähdä, millai­sia opis­ke­li­joita haki­ja­jou­kosta meille vali­taan. Kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den myötä korkea­kou­lumme kansain­vä­lis­tyy enti­ses­tään, ja voimme vastata myös alueemme työvoi­ma­pu­laan entistä parem­min. Toivomme, että tulevat kansain­vä­li­set osaajat löytä­vät urapol­kunsa Pohjois-Karja­lasta ja kotou­tu­vat alueelle,  kertoo kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin suun­nit­te­lija Sini-Tuuli Saaristo.

Myös suoma­lai­sia haki­joita oli lähes kolmin­ker­tai­sesti edel­lis­vuo­teen nähden. Eniten suoma­lai­sia haki­joita oli Pohjois-Karja­lasta ja Uudeltamaalta.

Opis­ke­li­jat vali­taan pääasiassa todis­tus­va­lin­nalla ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­sellä Inter­na­tio­nal UAS Exam -valin­ta­ko­keella. Opinnot alkavat syksyllä 2023. 

Kevään toisessa yhteis­haussa mukana ovat suomen­kie­li­set ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.