Categories
Uutiset

Kevään ensim­mäinen yhteishaku alkaa 4.1.2023

Kevään 2023 ensim­mäinen yhteishaku alkaa keski­viikkona 4.1.2023 ja jatkuu 18.1.2023 saakka. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa kolme englan­nin­kie­lellä toteu­tet­tavaa koulu­tusta: Industrial Management, Inter­na­tional Business sekä uutena koulu­tuksena Infor­mation and Commu­nication Technology.

Uusi tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lutus antaa laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla.

 – Meillä on tavoit­teena houku­tella alasta kiinnos­tu­neita nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun ja toisaalta rohkaista myös suoma­laisia insinöö­rio­pis­ke­li­joita kansain­vä­lis­tymään osana opintojaan. Uusi tutkin­tomme liittyy vahvasti ICT-yritysten todel­lisiin osaamis­tar­peisiin. Työn murros ja siihen liittyvä vahva digita­linen osaaminen ovat haaste, johon olemme nyt osaltamme vastaa­massa, kertoo rehtori Petri Raivo.

Opintoihin haetaan Opinto­polku-palve­lussa. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Lisätietoja koulu­tuk­sista ja hakemi­sesta https://www.karelia.fi/hakeminen/