Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteis­suun­nittelu Karelian sosionomikoulutuksessa

Opetus­suun­ni­telman uudis­ta­minen ja uuden opetus­suun­ni­telman käyttöön ottaminen haastavat opettajien pedago­gista ajattelua ja tarjoavat mahdol­li­suuksia työn ja työyh­teisön kehit­tä­miseen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tarkas­te­lemme tässä artik­ke­lissa uuden opetus­suun­ni­telman toteut­ta­miseen liittyvää muutos­pro­sessia Karelian sosio­no­mi­kou­lu­tuksen näkökul­masta. Tarkas­te­lumme keskiössä on opetus­suun­ni­telmaan sisäl­tyvien opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteis­suun­nittelu, ja miten se eroaa aikai­sem­masta toimin­ta­ta­vasta suunni­tella yksit­täisiä opinto­jaksoja. Esitte­lemme artik­ke­lissa työkalun, jonka avulla laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia suunni­tellaan sosionomikoulutuksessa.

Yksit­täisten opinto­jak­sojen suunnit­te­lusta kohti opinto­ko­ko­nai­suuksien suunnittelua

Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa eli sokossa on pitkät perinteet yhtei­so­pet­ta­juuden ja opetus­suun­ni­telman läpikul­kevien pitkien prosessien kehit­tä­mi­sessä. Yhtei­so­pet­ta­juutta on toteu­tettu konkreet­ti­sesti siten, että suurim­malle osalle opinto­jak­soista on nimetty kaksi tai useam­pikin opettaja, jotka yhdessä suunnit­te­levat ja toteut­tavat opinto­jakson. Lisäksi kaikki opettajat ovat laatineet yhteisen toteu­tus­suun­ni­telman eli sokon kielellä totsun seuraa­valle lukukau­delle. Totsusta näkyy opintojen aikatau­lutus ja opiske­li­ja­ryhmien etene­minen joko koko ryhmänä tai jaettuna pienempiin ryhmiin. Tässä vaiheessa on pyritty kirjaamaan ylös, millaisia tehtäviä eri opinto­jak­soille liittyy, jotta esimer­kiksi hyvin saman­tyyp­piset tehtävät, kuten raporttien kirjoit­ta­minen, jakau­tui­sivat tasai­sesti pitkin opintoja. Yhteis­suun­nit­te­lusta huoli­matta kuormi­tuksen tasaiseen jakau­tu­miseen on liittynyt toistu­vasti haasteita.

Osaamis­pe­rus­taisen opetus­suun­ni­telman tavoite on siirtää huomio opetta­mi­sesta oppimiseen. Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa tätä asiaa on lähes­tytty tyypil­li­sesti opetus­suun­ni­telman läpikul­kevien juonteiden tai kuten sokossa puhutaan – pitkien prosessien avulla. Ajatus on, että tärkeämpää kuin yksit­täinen opinto­jakso tai opiskeltu asia on ammatil­linen orien­taatio, joka koulu­tuk­sessa halutaan välittää ja jota opiskelija lähtee valmis­tut­tuaan työelä­mässä vahvis­tamaan. Aikai­semmin koulu­tus­vastuun nimetyt pitkät prosessit olivat ammatil­linen kasvu, asiakastyön osaaminen, luovan toiminnan, sekä tutkivan ja kehit­tävän työotteen pitkät prosessit. Prosessit kulkivat läpi opiske­lu­polun – niillä oli alku ja loppu. Esimer­kiksi ammatil­lisen kasvun prosessi päättyi ammatil­lisen kasvun reflek­tio­koosteen kirjoittamiseen.

Sosio­no­mi­kou­lu­tuksen moninaiset osaamisalueet

Edellä kuvattu on historiaa ja pohjustaa nykyi­syyttä. Yhteis­suun­nit­te­lusta ja jatku­vasta kehit­tä­mi­sestä huoli­matta opiske­li­joiden lukuvuo­si­pa­laut­teessa (OPALA) nousee toistu­vasti esille, että opintojen laajuus ja työmäärä eivät vastaa opiske­li­joiden mielestä hyvin toisiaan. Opiske­lijat eivät myöskään koe saavansa riittä­västi palau­tetta oppimisestaan.

Opintojen kokonai­suuden ymmär­tä­misen haasteel­li­suutta kuvaa myös se, että opintoihin sisältyy 12 kompe­tenssia. Sosiaa­lia­lalla tarvit­tavaa osaamista kuvaa kuusi kompe­tenssia, jotka muodos­tavat sosio­no­mio­pis­ke­lijan ammatil­lisen asian­tun­ti­juuden perustan (SOAMK 2016). Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kaikkia tutkintoja koskee lisäksi suositus yhtei­sistä kuudesta kompe­tens­sista, jotka luovat perustaa työelä­mässä toimi­mi­selle, yhteis­työlle ja asian­tun­ti­juuden kehit­ty­mi­selle (Arene 2022). Sosiaa­lialan omien ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteisten kompe­tenssien välillä on osittain päällek­käi­syyttä, mutta myös erilaisia osaami­sa­lueita. Kaikki nämä osaami­sa­lueet pitäisi hahmottaa läpi opintojen etenevänä, vähitellen syvenevänä ja laaje­nevana osaamisena. 

Kompe­tenssit eivät kuitenkaan kata kaikkea sosio­no­mi­tut­kinnon aikana hankit­tavaa keskeistä osaamista. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa sosio­no­mi­tut­kinnon punaisena lankana on sosiaa­li­pe­da­go­giikka. Tämä tarkoittaa, että pyrimme hahmot­tamaan, miten sosiaa­li­pe­da­go­ginen osaaminen vahvistuu opintojen kuluessa. Lisäksi sosio­no­mi­tut­kinnon aikana voi esimer­kiksi pätevöityä varhais­kas­va­tuksen sosio­no­miksi, mikä edellyttää varhais­kas­va­tus­osaa­misen tunnis­ta­mista ja näkyväksi tekemistä. Varhais­kas­va­tuksen kelpoi­suuteen sisäl­tyviä opintoja määrit­telee myös varhais­kas­va­tuslaki. Lisäksi olemme pyrkineet ymmär­tämään ja hahmot­tamaan miten voimme vahvistaa esimer­kiksi opiske­li­joiden digio­saa­mista tai opintojen työelä­mä­lä­hei­syyttä opintojen eri vaiheissa. Erilaisia osaamis- ja kehit­tä­mis­polkuja on siis lukemat­tomia. Olemme tehneet erilaisia karttoja ja taulu­koita, mutta kokonai­suuden hahmot­ta­minen on haastavaa. Tähän liittyy myös kysymys, millainen on yksit­täisen opinto­jakson ja kokonai­suuden suunnit­telun välinen suhde.    

Uudis­tettu monimuo­to­to­teutus ja 14 opintokokonaisuutta

Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa alkoi uuden opetus­suun­ni­telman myötä uusi aikakausi myös siinä mielessä, että nyt puoli­vuo­sittain aloit­tavat aina rinnakkain päivä- ja monimuo­to­to­teutus. Aikai­semmin nämä erilaiset toteu­tukset aloit­tivat vuoro­tellen, päivä­to­teutus syksyisin ja monimuo­to­to­teutus alkuvuo­desta. Lisäksi monimuo­to­to­teutus on uudis­tettu, ja toteutuu nykyisin lähes kokonaan virtu­aa­li­sesti. Opetus­suun­ni­telmaan suunni­tellaan näin kaksi erilaista toteu­tusta rinnakkain. Tämän myötä joustot eri toteu­tusten välillä helpottuvat. 

Sosio­no­mi­kou­lu­tuksen vuoden 2022 opetus­suun­ni­telma sisältää 14 opinto­ko­ko­nai­suutta eli moduulia ja lisäksi täyden­tävän osaamisen opintoja 25 opinto­pis­tettä. Laajin moduuli on 21 opinto­pis­tettä ja suppein 7 opinto­pis­tettä. Osa moduu­leista koostuu kaikkien sote-alan koulu­tusten yhtei­sistä monia­lai­sista opinnoista. Moduu­leille on laadittu kuvaukset. Moduuleja raken­net­taessa pohdittiin mikä yhdistää opinto­jaksoja. Millä tavalla opinto­jaksot liittyvät toisiinsa ja mitä ne muodos­tavat yhdessä. Jos ennen ensim­mäi­sellä lukukau­della oli 11 erillistä opinto­jaksoa, niin nyt siinä on kolme moduulia. Vaikka moduulit sisäl­tävät edelleen yhteensä 9 erillistä opinto­jaksoa, voiko moduu­lia­jattelu helpottaa kokonai­suuden jäsen­tä­mistä ja kokonais­val­taista suunnit­telua? Tätä tarkas­te­lemme seuraavaksi.

Suunnit­te­lu­tau­lukko apuna opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteissuunnittelussa

Sosiaa­lialan koulu­tus­oh­jel­massa on otettu käyttöön uusi työkalu, suunnit­te­lu­tau­lukko, moduulien ja sitä kautta myös yksit­täisten opinto­jak­sojen suunnit­telun tueksi. Opettajat kirjaavat suunnit­te­lu­tau­lukkoon tärkeitä tietoja moduulien kokonai­suuksien suunnit­telun tueksi. Taulukkoon kerätään tiedot opinto­jakson keskei­sestä sisäl­löstä, tehtä­vistä, arvioin­nista, palautteen antamisen tavoista, keskei­sistä työelä­mä­kump­pa­neista sekä AHOT- ja opinnol­lis­ta­misen mahdol­li­suuk­sista. Tässä vaiheessa suunnittelu etenee siis yksit­täisten opinto­jak­sojen nivomi­sesta yhtei­seksi opinto­ko­ko­nai­suu­deksi. Perus­te­lemme tätä valintaa jäljempänä.

Opinto­jakson nimi  Opinto-jakson opettajat  Keskeinen sisältö ja taso (perusteet / syven­ty­minen yms.)  Tehtävät / Päiväto-teutusTehtävät / Moni-muoto  Arvi-ointi  Palautteen antamisen tavat  Työelämä-yhteistyö  AHOT / Opinnollis-taminen  
Sosiaa­lialan työn prosesseja ja työtapoja 12 op 
Opinto­jakso 1        
Opinto­jakso 2        
Opinto­jakso 3        
Taulukko 1. Esimerkki OPS –moduu­li­suun­nit­telun työkalusta

Tarve työka­lulle lähti siitä, että haluttiin tehdä näkyväksi uutta opetus­suun­ni­telmaa sisäl­löl­li­sesti, sekä poistaa päällek­käi­syyksiä tehtävien osalta tasoittaen opiske­lijan kokemaa kuormi­tusta. Tärkeää oli myös tunnistaa, millaisia sisältöjä, tehtäviä ja pedago­gisia ratkaisuja meillä oli jo olemassa aiemman opetus­suun­ni­telman eri opinto­jak­soissa. Osa vanhoista, jo hyviksi havai­tuista opinto­jak­soista siis säily­tettiin, osa hylättiin ja lisäksi luotiin kokonaan uusia opintojaksoja.

Taulukko lisää läpinä­ky­vyyttä eri opinto­jak­sojen välille. Taulukkoon pystytään jo suunnit­te­lu­vai­heessa tekemään näkyväksi, mitä asioita kullakin opinto­jak­solla käydään läpi, mikä aiheko­ko­naisuus painottuu missäkin kohtaa opintoja, ja miten tärkeimmät painopis­tea­lueet sekä erilaiset kompe­tenssit ja polut kulkevat läpi opetus­suun­ni­telman. Tällä tavoin pystytään turvaamaan myös oppimisen jatku­vuutta ja tavoit­teel­lista etenemistä.

Oppimis­teh­tävien suunnit­telun osalta työkalu auttaa opettajia laatimaan oppimis­ko­ko­nai­suuksia, joissa erilaiset tehtävät ja oppimisen tavat vaihte­levat. Yhden moduulin sisälle voidaan esimer­kiksi suunni­tella tehtä­viksi raportti, essee, video­tehtävä ja poste­ri­näyttely. Näin varmis­tamme, että opiske­li­jalle ei esimer­kiksi tule tehtä­väksi kolmea laajaa raporttia samaan aikaan eri opinto­jak­soilta. Toisaalta varmis­tamme, että opiskelija oppii tuottamaan tietoa eri tavoin.

Lisäksi taulukon avulla haluttiin tehdä näkyväksi, miten palautteen anto eri opinto­jak­soilla toteutuu. Taulukon avulla voidaan suunni­tella, miten yksilö-, ryhmä- ja vertais­pa­lau­tetta hyödyn­netään moduulin sisällä, pitäen huolta siitä, että arviointi ja eri palautteen antamisen tavat painot­tuvat tasapuo­li­sesti. Näin voidaan varmistua siitä, että jokai­sessa moduu­lissa opiskelija saa omaa oppimistaan tukevaa palautetta.

Kokemukset suunnit­te­lu­tau­lukon käytöstä

Moduu­li­työ­kalua on lähdetty heti testaamaan käytän­nössä. Taulukko on toiminut apuna suunnit­te­lussa ajatel­lulla tavalla. Se on auttanut opettajia miettimään pedago­gisia ratkaisuja laajemmin ja moduulin kokonaisuus huomioiden. Ensim­mäisten moduulien sisällä olevien opinto­jak­sojen tehtäviä muokattiin monipuo­li­sem­miksi poistaen saman­laisten tehtävien päällek­käi­syyksiä. Uudessa opetus­suun­ni­tel­massa joidenkin opinto­jak­sojen laajuuksia ja kokonai­suuksia muutettiin, joten tässä kohtaa oli hyvä täsmentää tehtäviä ja sisältöjä tämänkin vuoksi.

Loppu­vuo­desta 2022 ajankoh­taista oli ensim­mäisen moduulin toteu­tuksen arviointi ja kehit­tä­minen. Myös tässä kohtaa suunnit­te­lu­tau­lukko oli tärkeässä roolissa. Arvioin­nissa palasimme taulukon äärelle ja arvioimme, miten eri opinto­jaksot toteu­tuivat moduulin kokonai­suuden näkökulmasta.

Vielä tässä vaiheessa suunnit­te­lu­tau­lukko toimii moduulien suunnit­telun apuna siten, että moduulin sisällä olevat opinto­jaksot muodos­tai­sivat mielekkään ja eheän kokonai­suuden. Tulevai­suu­dessa taulukon avulla voitaisiin lähteä tarkemmin hahmot­te­lemaan moduu­li­koh­taisia kokonai­suuksia yksit­täisten opinto­jak­sojen sisäl­töjen ja tehtävien sijasta.

Siirty­minen kohti moduuliajattelua

Suunnit­te­lu­tau­lukko tuo näkyväksi laajempia kokonai­suuksia, ja tarjoaa samalla mahdol­li­suuksia uudistaa kokonai­suuksien suunnit­telua. Suunnit­te­lu­tau­lukko tekee näkyväksi esimer­kiksi työelä­mäyh­teis­työtä, ja auttaa hahmot­tamaan sitä laajemmin. Aiemmin työelä­mäyh­teistyö oli enemmänkin opinto­jak­so­koh­taista, jota kukin opinto­jakson opettaja toteutti oman opinto­jak­sonsa näkökul­masta. Tämä saattoi aiheuttaa päällek­käi­syyksiä, eli useampi opettaja saattoi olla yhteyk­sissä samaan tahoon eri opinto­jak­sojen osalta. Yhtenä mahdol­li­suutena olemme pohtineet tiettyjen työelä­mä­ta­hojen kiinnit­tä­mistä tiettyihin moduu­leihin. Tämä mahdol­lis­taisi pitkä­jän­teisen työelä­mäyh­teistyön sekä moduulien suunnit­te­lussa että toteutuksessa.

Kuten edellä todettiin, suunnit­te­lu­tau­lu­kossa edelleen koros­tuvat yksit­täiset opinto­jaksot opinto­ko­ko­nai­suuksien sijaan. Haasteena tällä hetkellä on siirty­minen moduu­lia­jat­teluun. Moduu­lia­jattelu syntyy kokei­lujen kautta opetus­suun­ni­telman edetessä. On tärkeää uskaltaa rohkeasti kokeilla erilaisia toteu­tus­tapoja opinto­ko­ko­nai­suuden raken­ta­mi­seksi ja jakaa niistä saatuja kokemuksia ja oppeja. Kiire ja paine voivat kuitenkin helposti ohjata meitä takaisin vanhoihin toimin­ta­ta­poihin, jolloin uuden innovoi­mi­selle ei jää tilaa. Tässä onkin samalla kyse myös työkult­tuu­ri­sesta muutok­sesta, jota on tuettava pitkäjänteisesti.

Opetus­suun­ni­telman uudis­ta­minen haastaa työyhteisön

Suunnit­te­lu­tau­lukko on työkalu tai väline, jonka avulla voimme toisaalta toteuttaa muutosta ja toisaalta rakentaa yhteistä ymmär­rystä komplek­si­sesta kokonai­suu­desta. Heikkilä (2018) on tarkas­tellut jatkuvaa muuttu­mista organi­soi­tu­misen taitona. Hän korostaa, että keskeistä ei ole yksimie­lisyys ratkai­suista tai edes ongel­mista. Tärkeämpää on tunnistaa, millaisia poikkeamia tai häiriöitä ilmenee, ja hyödyntää niitä muutoksen voima­varana. Voimme siis esimer­kiksi tarkas­tella, millaiset asiat uuden opetus­suun­ni­telman toteut­ta­mi­sessa aiheut­tavat häiriöitä, ehkä suhteessa opiske­li­joihin, opettajiin tai työelämään. Heikkilän (2018) mukaan näiden poikkeamien hyödyn­tä­minen muutoksen toteut­ta­mi­sessa edellyttää erilaisten näkökulmien tunnis­ta­mista ja niiden pohjalta käytävää avointa keskus­telua. Erilai­sista ajatuk­sista keskus­te­le­minen voi synnyttää uusia oival­luksia. Heikkilä rohkaisee kokei­luihin ja tutkivaan otteeseen.

Heikkilän ajatuksia peilaten voidaan ajatella, että sekä työyh­teisö että opetus­suun­ni­telman toteutus kehit­tyvät sitä mukaa kun kokei­lemme uusia toteu­tus­tapoja, tunnis­tamme mahdol­lisia häiriöitä, ja käymme avointa ja luovaa vuoro­pu­helua erilai­sista näkökul­mista. Nykyisin puhutaan paljon itseoh­jau­tu­vuu­desta ja yhteis- tai yhtei­sö­oh­jau­tu­vuu­desta. Opettajan työ edellyttää vahvaa itseoh­jau­tu­vuutta. Yksit­täisten opinto­jak­sojen suunnit­te­lusta siirty­minen kohti kokonai­suuden suunnit­telua edellyttää sen sijaan vahvaa yhtei­sö­oh­jau­tu­vuutta. On koros­tettu, että itseoh­jau­tuvuus tai yhtei­sö­oh­jau­tuvuus on erityisen tärkeää, kun toimin­taym­pä­ristö muuttuu nopeasti ja työyh­teisöön kuuluu paljon asian­tun­ti­joita (Martela 2021). Tämä koskee myös ammattikorkeakoulua.

Monimut­kais­tu­vassa työelä­mässä tarvitaan lisäksi ketterää kehit­tä­mistä ja kokei­lu­kult­tuuria. Sokossa on tehty ajan myötä paljon kehit­tä­mistä ja kokeiltu rohkeasti uusia asioita. Muutaman viime vuoden aikana työyh­tei­sömme on uusiu­tunut lyhyen aikavälin sisällä hyvin voimak­kaasti. Eläkkeelle jäämisiä on ollut paljon ja työyh­teisön koko on kasvanut. Tämä on työyh­tei­sölle sekä riski että mahdol­lisuus. On tärkeää tunnistaa työyh­tei­sössä oleva poten­tiaali (erilaisuus) ja saada se yhteiseen käyttöön. Yksi viimei­simmän opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuksen tavoit­teista oli vahvistaa työyh­tei­söiden siirty­mistä yksin­työs­ken­te­lystä kohti vahvempaa yhteis­työtä. Moduu­lia­jat­teluun siirty­minen tukee tämän tavoitteen saavut­ta­mista. Rinne (2021, 13) toteaa, että “ne organi­saatiot, jotka saavat ihmiset kukois­tamaan ja toimimaan hyvin yhteen, menes­tyvät”. Rinteen mukaan menes­ty­misen elinehtoja ovat rohkeus ja psyko­lo­ginen turval­lisuus. Lopuksi voidaankin todeta, että opetus­suun­ni­telman uudistus ei haasta vain pedago­gista ajattelua, vaan se haastaa työyh­teisön kokonaisvaltaisesti.


Kirjoit­tajat:

Tiina Maaranen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Heli Makkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tuomas Lappa­lainen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteitä:

Heikkilä, J-P. 2018. Jatkuva muuttu­minen organi­soi­tu­misen taitona. Teoksessa R. Puutio & J-P. Heikkilä (2018). Organi­saatio prosessina – muodon­muu­toksen konsul­tointi. Metanoia Insti­tuutti, 222-238.

Martela, F. 2021. Itseoh­jau­tuvuus on yhtei­sö­oh­jau­tu­vuutta – ja sen lupaus on suuri. Teoksessa M. Gamrasni (toim.) 2021. Matkaopas yhtei­sö­oh­jau­tu­vuuteen. Haaga-Helia ammat­ti­kor­kea­koulu. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2021-04/matkaopas2.pdf

Rinne, N. 2021. Rohkea organi­saatio. Turval­linen työyh­teisö menestyy. Helsinki: Alma Talent.

SOAMK, Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sosiaa­lialan koulu­tuksen verkosto. 2016.Sosionomi (AMK) kompe­tenssit.  https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/

Arene 2022. Suositus ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhtei­sistä kompe­tens­seista ja niiden sovel­ta­mi­sesta.  https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2022/Kompetenssit/Suositus%20ammattikorkeakoulujen%20yhteisiksi%20kompetensseiksi.pdf?_t=1642539572

Artik­ke­likuva: Ann H