Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Vihdoinkin FastTrack! – Nopeu­tettu opinto­polku lähihoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi 

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaaminen pyritään hyödyn­tämään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti koulu­tuksen toteu­tuk­sessa. Tässä artik­ke­lissa kuvataan Fast Track -koulu­tus­hankkeen käynnis­ty­mistä sekä opiske­li­ja­va­lin­tojen ja koulu­tuksen toteut­ta­misen suunnittelua.

Väestö ikääntyy, pula sairaan­hoi­ta­jista kasvaa

Pohjois-Karjalan väestö­en­nusteen mukaan maakunnan väestö­määrä on vähene­mässä vuoteen 2040 mennessä 9.5 % (noin 15 000 henkeä) ja samaan aikaan koko Suomen, ja myös maakunnan väestö ikääntyy. Vuoteen 2040 mennessä ennus­tetaan yli 65-vuotiaiden määrän kasvavan maakun­nassa 9,1 %. (Pohjois-Karjalan Maakun­ta­liitto 2021.)

Ikääntyvä väestö lisää myös hoivan ja hoidon tarvetta. Samaan aikaan työssä olevat sairaan­hoi­tajat ikään­tyvät. Alueel­li­sesti suurimmat eläkkeelle siirty­misen osuudet kunta-alan työvoi­masta ovat Lapin, Kainuun, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan (37,6 %) maakun­nissa. Sairaan­hoi­tajia kunta-alalta eläköityy koko maassa arvioilta 25.6 % vuosina 2010 – 2030. Sairaan­hoi­tajien avoimiin työpaik­koihin on pulaa hakijoista kaikkialla. Pohjois-Karjalan maakun­nassa hakijapula on näkynyt erityi­sesti väljästi asutulla alueella, mutta nyt hakijapula ylettyy maakun­ta­kes­kuk­siinkin.  (Suomen sairaan­hoi­tajat 2022.)

Lähihoi­tajien osaaminen huomioon opinnoissa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu kouluttaa sairaan­hoi­tajia sekä päivä- että monimuo­to­to­teu­tuk­sessa. Aikai­sem­malla sosiaali- ja tervey­salan koulu­tus­taus­talla opintoihin tulee noin puolet opiske­li­joista, mutta heille ei ole erikseen räätä­löityä opinto­polkua, missä aiempaa osaamista ja koulu­tusta selkeästi ja syste­maat­ti­sesti hyödyn­net­täisiin. Lähihoi­ta­ja­taus­taiset opiske­lijat ovat opiskelleet samoissa opiske­li­ja­ryh­missä esim. lukio­kou­lu­tuksen tai muun ammatil­lisen taustan omaavien kanssa. Ohjauk­sel­li­sesti ja opetuksen sisällön kannalta tämä on ollut haaste, koska lähihoi­tajien aikai­sempaa osaamista ei ole voitu riittä­västi huomioida. Aikai­semmin hankitun osaamisen tunnus­ta­mista on tehty aiemminkin, mutta työelämään ja sairaan­hoi­tajan tehtäviin siirty­minen ei ole juurikaan nopeu­tunut. Opintojen keskeyt­tä­minen on lisään­tynyt, johon merkit­tä­vimpiä syitä ovat työn ja opiskelun yhteen­so­vit­ta­misen haasteet sekä talou­del­linen tilanne. Näihin haasteisiin pyrimme Fast track -koulu­tuk­sella vastaamaan.

Opintoja ympäri vuoden

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on käynnis­tänyt FastTrack – Lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulu­tuksen suunnit­telun syksyllä 2022. Olemme saaneet William ja Ester Otsakorven Säätiöltä apurahaa oppilai­toksen kehit­tä­mis­hank­keeseen tämän koulu­tuksen käynnis­tä­mis­toimia varten. Tarkoi­tuksena on luoda uusi, selkeämpi, opintoja nopeuttava koulu­tus­mah­dol­lisuus aikai­sempaan lähihoi­tajan tutkintoon ja työko­ke­mukseen perustuen. Koulutus toteutuu monimuo­to­ryhmänä ja erillis­hakuna. Koulu­tukseen osallis­tu­vilta edelly­tetään lähihoi­tajan tutkintoa sekä työko­ke­musta alalta. Koulutus on tarkoi­tettu lähihoi­ta­jalle, joka haluaa opiskella sairaan­hoi­ta­jaksi tehok­kaasti hyödyntäen koko lukuvuoden – myös kesäajat – ja näin nopeuttaa valmis­tu­mista. Koulu­tukseen haetaan motivoi­tu­neita opiske­li­joita, jotka ovat sitou­tu­neita kehit­tämään itseään ja kykeneviä itsenäiseen työskentelyyn.

Opintojen aikana hyödyn­netään opiske­lijan mahdol­li­suutta suorittaa opintoihin kuuluvia harjoit­teluja osittain omassa työssä tai työkier­rolla muissa yksiköissä. Hankkeen aikana tehdään yhteis­työtä opiske­li­joiden työnan­tajien kanssa, jotta he pystyi­sivät entistä paremmin tukemaan työnte­ki­jöi­densä opiskelua työn ohessa ja varmis­tamaan myös osaamisen siirty­misen työyh­teisöön. Opintojen nopeut­ta­mi­sessa hyödyn­netään entistä paremmin myös kesälukukausia. 

Valin­ta­koe­kurssin ja haastat­telun kautta opiskelijaksi

Karelian sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa on hyviä kokemuksia valin­ta­koe­kurs­sista ja verkon kautta tapah­tu­vasta ryhmä­haas­tat­te­lusta osana opiske­li­ja­va­lintaa. Aikai­semman Innovative Nurse -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen opiske­li­ja­va­linta perustui valin­ta­ko­keeseen, joka koostui valin­ta­koe­kurs­sista ja verkossa toteu­te­tusta ryhmä­haas­tat­te­lusta. Opiske­li­ja­va­linta toteu­tettiin valin­ta­koe­kurssin ja ryhmä­haas­tat­telun yhteis­pis­teiden perus­teella. Näitä kokemuksia hyödyn­nettiin keväällä 2021 ja 2022 uuden Innovative Nurse -koulu­tuksen toisen ja kolmannen opiske­li­ja­ryhmän valin­ta­pro­ses­sissa. Valin­ta­koe­kurssin avulla saatiin perin­teistä valin­ta­koetta paremmin valittua monimuo­to­kou­lu­tukseen sovel­tuvat opiske­lijat, koska molemmat valin­ta­kokeen osiot edellyt­tivät tieto­tek­nistä- ja digitaa­lista osaamista. Ryhmä­haas­tat­te­lussa arvioitiin alalle sovel­tu­vuutta ja sosiaa­lista kyvyk­kyyttä valta­kun­nal­listen valin­ta­kri­tee­reiden pohjalta. 

FastTrack sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen erillishaku tapahtuu Opinto­po­lussa 16.1.- 3.2.2023. Hakuajan jälkeen, 13.2.2023 – 10.3.2023, hakijoille avautuu mahdol­lisuus valin­ta­koe­kurssin tekemiseen Moodle verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä. Kurssi on 3 op laajuinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen pakol­lisiin opintoihin sisältyvä opinto­jakso.  Valin­ta­koe­kurssin perus­teella hakijat kutsutaan ryhmä­haas­tat­teluun. Ryhmä­haas­tat­telut toteu­tetaan verkossa Moodlen Colla­bo­ration -yhteyden kautta opetta­ja­tu­torin ja opinto-ohjaajan toimesta.

Henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma jo ennen opintojen alkua

Sairaan­hoitaja (AMK) on asiakkaan/potilaan ja hänen lähei­sensä kokonais­val­taisen hoitotyön osaaja. Sairaan­hoi­tajan työssä painot­tuvat asiakkaan hoidon­tarpeen ja toimin­ta­kyvyn arviointi, ohjaa­minen ja tukeminen, päivit­täi­sissä perus­toi­min­noissa avusta­minen, elintoi­min­tojen tarkkailu, lääke­hoito sekä hoito­toi­men­piteet ja tutki­mukset. Hoitotyön tavoit­teena on aina hoidet­tavan ihmisen toimin­ta­kyvyn ylläpi­tä­minen ja edelleen vahvis­ta­minen sekä omahoitoon tukeminen.

Sairaan­hoi­ta­ja­tut­kinnon perustana ovat valta­kun­nal­liset yleis­sai­raan­hoi­tajan osaamis­vaa­ti­mukset ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­tojen yhteiset osaamis­vaa­ti­mukset. Heti opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen opiske­li­joiden kanssa käydään kehitys­kes­kus­telut, jossa kartoi­tetaan opiske­lijan aikai­sempi osaaminen ja mahdol­li­suudet harjoit­te­lujen opinnollistamiseen.

Jo opintojen alkuvai­heessaan Fast Track -opiske­lijat osallis­tuvat eri opinto­jak­sojen ns. kertaus­päiviin ja suorit­tavat osaamisen näytön opinto­jakson tavoitteet huomioiden. Toisen asteen tutkin­nolla ei voi suoraan hakea hyväk­si­lukua ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon, niinpä osaamisen näytöt toimivat hyvin opiske­li­joiden osaamisen tunnis­ta­mi­sessa ja tunnus­ta­mi­sessa. Tarkoitus on, että lähihoi­tajan osaaminen hyödyn­netään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti sairaan­hoi­ta­jaksi kehit­ty­mi­sessä. Näin aiemmin hankittu osaamisen tulee näkyväksi, tunnis­te­tuksi ja tunnus­te­tuksi ja opintojen nopeampi etene­minen mahdol­listuu. Koska tulevai­suuden sairaan­hoi­ta­jilta vaaditaan laaja-alaista osaamista eri hoitotyön alueilta, on kullekin lukukau­delle raken­nettu selkeät lukukausit­taiset osaamisen tarkastuspisteet.

Pulssia mittaamassa sormesta

Työn ja opiskelun yhdis­tä­minen mahdol­li­simman tehokkaasti

Työn tekeminen nähdään lähtö­kohtana monipuo­li­selle oppimi­selle ja kehit­ty­mi­selle. Tämän päivän koulutus tarjoaa opiske­li­joille entistä jousta­vampia mahdol­li­suuksia työsken­nellä opintojen ohessa. Näin opiskelija hyödyntää työssä hankittua osaamista opinnoissaan. Kun työn tekeminen tuodaan opiskeluun ja kouluop­pi­minen työpai­kalle, on tärkeää tunnistaa ja arvioida työssä kehit­tyvää osaamista. Opiske­lijan oppiminen ja osaaminen pitää saada näkyvään muotoon tarkas­tel­ta­vaksi ja arvioi­ta­vaksi. (Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 2022.) 

Työelämän ja yhteis­kunnan murroksen aiheuttama jatkuvan oppimisen tarve näkyy myös korkea­kou­lu­tuk­sessa kasvavana aikuis­opis­ke­li­joiden määränä, monimuo­toi­sesti toteu­tet­tavat opinnot kiinnos­tavat kovasti. Työn vaati­vuuden kasvaessa, tarvitaan työn ohella tehtäviä osaamista lisääviä opintoja. Kun halutaan yhdistää opiskelu ja oma työ mahdol­li­simman tehok­kaasti, on opinnol­lis­ta­minen tähän tilan­teeseen sopiva keino. Opiske­lijan työssään suorit­tamat tehtävät ja niissä osaaminen arvioidaan ja tunnus­tetaan osaksi opintoja. (Weiland 2020.)

Fast Track sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa työn opinnol­lis­ta­minen on vaihtoeh­toinen tapa opiskella ja opinnol­lis­ta­misen lähtö­kohtana on opintojen aikainen työssä­käynti ja työso­pi­muk­sel­linen työsuhde. Opinnol­lis­ta­minen perustuu sekä taitojen oppimiseen että tieto­pe­rustan kehit­tä­miseen. On tärkeää, että työssä­käynnin tuottama osaaminen tunnis­tetaan, arvioidaan ja tunnus­tetaan opinto­pis­teinä tutkintoon. Tämä edellyttää opiske­li­jalta oma-aloit­tei­suutta, itseoh­jau­tu­vuutta ja neuvot­te­lu­taitoja.  Omaa työtä tulee tarkas­tella laaja-alaisemmin ja syväl­li­semmin hahmottaen työ kokonai­suuksina sekä lisäksi myös osaamisen näkökul­masta.  Harjoit­te­lussa on mahdol­lista reflek­toida sekä omaa osaamista että työpaikan käytäntöjä teorian kautta. Vaatimus teoreet­tisen tiedon sovel­ta­miseen ja oman työn kriit­tiseen tarkas­teluun mahdol­lis­tavat sen, että koko työyh­teisö ja sen käytännöt kehit­tyvät. (Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 2022)

Fast Track -koulu­tuksen hyvät käytänteet laajempaan käyttöön

Fast Track -koulu­tuksen hyviä käytän­teitä voidaan hyödyntää myös normaa­leissa tutkin­to­ryh­missä opiske­levien, vastaavan koulutus- ja työko­ke­mus­taustan omaaville opiske­li­joille. Pilot­ti­ryhmän kokemuksia hyödyntäen Fast Track -koulu­tuk­sesta on tarkoitus tehdä jatkuva käytäntö. Opintojen eriyt­tä­minen erilaisen osaamis­taustan perus­teella lisää myös ilman aikai­sempaa alan tutkintoa koulu­tukseen tulevien opiske­li­joiden opiske­lu­tyy­ty­väi­syyttä, kun opetus­ryhmän opetus mukautuu paremmin myös heidän tarpei­siinsa. Koulu­tus­mallia voidaan lisäksi hyödyntää koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton tukemi­sessa esim. mahdol­listen muualla (esim. maahan­muut­ta­ja­taus­taiset) hoitotyön alan koulu­tuksen saaneiden opintojen nopeuttamiseen. 


Kirjoit­tajat:

Riitta Muhonen, FastTrack -hankkeen projek­ti­pääl­likkö, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tarja Ruokonen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Mari Savolainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. Työn opinnol­lis­ta­minen – vaihtoeh­toinen tapa kehittää osaamista. Opiske­li­ja­por­taali Pakki. 29.11.2022.

Kietä­väinen, Timo.2021. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lumme vaarassa – työvoi­mapula pahene­massa. Kevan blogi 14.2.2021. https://www.keva.fi/blogi-kirjoitukset/hyvinvointipalvelumme-vaarassa—tyovoimapula-pahenemassa/

Pohjois-Karjalan Maakun­ta­liitto. 2021. Väestö­en­nuste. https://pohjois-karjala.fi/2022/04/vaestoennuste/

Suomen sairaan­hoi­tajat 2022. Tilas­to­tietoa sairaan­hoi­ta­jista 2021. https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/tilastoja-sairaanhoitajista-2/#  2.5.2022

Weiland, M. 2020. Opinnol­lis­ta­minen edellyttää ammat­ti­kor­kea­kou­luilta myös tiedon­hal­linnon kehit­tä­mistä. https://web.workseed.fi/fi/opinnollistaminen-ammattikorkeakouluissa/ 29.11.2022