hakeminen

Karelialle koulu­tus­laa­jennus tieto- ja viestintätekniikkaan

Tiede- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Petri Honkonen päätti 28.2. noin 10 miljoonan euron rahoi­tuk­sesta itäisen Suomen elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Tämä mahdol­listaa yhteensä 257 uuden aloitus­paikan lisäyksen itäisen Suomen alueelle tänä vuonna alkaviin koulu­tuksiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle kohdentuu koulu­tus­laa­jennus tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lu­tukseen. Tämän uuden koulu­tuksen käynnis­tä­misen olivat aiemmin mahdol­lis­taneet omalla rahoi­tuk­sellaan Otsakorven säätiö, maakun­ta­liitto ja ryhmä paikal­lisia yrityksiä.

Minis­teriön rahoi­tuk­sesta noin 6 miljoonaa euroa kohdis­tetaan korkea­kou­lujen uusiin aloitus­paik­koihin ja noin 4 miljoonaa euroa alueen tutki­musin­fra­struk­tuurien kehittämiseen.

Rahoi­tuksen taustalla on tarve vahvistaa itäisen Suomen elinvoimaa Venäjän hyökkäys­sodan seurauksena sulkeu­tuneen rajan sekä alueen raken­teel­listen haasteiden, kuten työlli­syys­ti­lanteen ja inves­tointien puutteen vuoksi. Rahoi­tettava toiminta tapahtuu Etelä-Karja­lassa, Pohjois-Karja­lassa, Kymen­laak­sossa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa tai Kainuussa.