Karelian tavoitteet suhteessa Digivisio 2030 -hankkeeseen

Digivisio2030 on hyvin kunnian­hi­moinen hanke. Siinä pyritään saamaan koko suomen korkea­kou­lujen tarjonta samalle palve­lua­lus­talle. Tämä vaatii korkea­kou­luilta yhtei­sym­mär­ryksen luomista ja konsen­susten tekemistä. Se vaatii korkea­kou­luilta muutoksia totut­tuihin tapoihin. Se mahdol­listaa myös yhteisten hyvien käytän­töjen jakamisen korkea­kou­lujen kesken ja erilaisten töiden jakamisen kustan­nus­te­hok­kaasti. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on luonut Karelian Digivision 2030 vision ja asettanut itselleen tavoit­teita, joiden tulisi täyttyä vuoteen 2030 mennessä.

Karelian Digivisio 2030 -hankkeen visio 

Karelia on noudat­tanut Karelian strate­gista visiota luodessaan Digivisio 2030 vision. Määri­telmä löytyy Karelian Digivisio 2030 muutos­oh­jelman suunni­telma 2.0:sta:

”Karelia on arvos­tettu, innova­tii­vinen ja strate­gi­sesti verkos­toi­tunut digitaa­lisen opetuksen ja oppimisen osaaja. Karelian opinnot tuovat lisäarvoa maamme korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille strate­gi­silla vahvuusa­lueil­lamme. Henki­löstön digio­saa­minen on vahvaa. Karelia on tunnettu laaduk­kaista digitaa­lisen oppimisen opinnoista ja opiske­li­joiden palve­lu­ko­kemus on erinomainen.”

Karelian tavoitteet Digivisiossa

Toiminnan kestä­vyyden perustana on talou­del­linen kannat­tavuus. Digivi­siossa luodulla tarjot­ti­mella tarjot­tujen opintojen tulee tuottaa enemmän kuin mitä Karelia maksaa alustasta. Talou­del­linen kannat­tavuus mahdol­listaa uusien tuotteiden kehit­tä­misen. Kannat­ta­vuutta voidaan lisätä mm. laajen­ta­malla maantie­teel­listä aluetta.

Opetus­suun­ni­telmia jousta­voi­tetaan siten, että oppijat voivat koota osan tutkinto-opinnoistaan jousta­vasti muiden korkea­kou­lujen opinto­tar­jon­nasta. Kareliassa kehitetään ja sujuvoi­tetaan aiemmin hankitun osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnus­ta­misen prosesseja ja palveluja.  Tällä mahdol­lis­tetaan opiske­li­joiden sujuva etene­minen opinnoissa ja tutkin­tojen loppuun saattaminen.

Karelia tuottaa omalla laaduk­kaalla ja helposti saavut­ta­valla opinto­tar­jon­nallaan merkit­tävää lisäarvoa maamme korkea­kou­lujen ja jatkuvan oppimisen oppijoille. Tämä mahdol­listaa Karelian profi­loi­tu­misen omille vahvoille osaami­sa­lueille ja niiden syväl­li­semmän kehit­tä­mistyön. Se myös mahdol­listaa valta­kun­nal­lisen tarjonnan oppijoille.

Karelia rakentaa Digivisio 2030 -hankkeen kautta korkea­kou­lujen välille vahvoja kumppa­nuuksia ja kumppa­nuus­ver­kostoja. Sovitaan keski­näi­sestä sisällön profi­loin­nista ja jaetaan laaduk­kaasti tuotettuja digitaa­lisia osaamis­ko­ko­nai­suuksia kumppa­neiden kesken. Tämä mahdol­listaa useamman korkea­koulun työsken­telyn tiivis­tä­misen yhteis­työ­so­pi­musten avulla. 

Kehitämme Karelian henki­löstön digio­saa­mista yhteis­työssä Digivisio 2030 –hankkeen kanssa. Digivi­siossa tullaan järjes­tämään ajankoh­tai­sista asioista koulu­tuksia esim. digipe­da­go­giikkaan liittyen. Tämän avulla vahvis­tetaan henki­löstön digitaa­lista osaamista. Digitaa­lisuus tulee olemaan yksi hyvin vahva trendi ja se näkyy jo nyt koulu­tuksen alueella. Emme voi enää ohittaa digitaa­li­suutta työssämme emmekä opinnoissamme. 

Kirjoittaja:

Anna-Riitta Mikkonen
muutos­koor­di­naattori