Tone of voice – käyttö­liit­tymän äänen­sävyä testaamassa

Osana pilottien työsken­telyä pääsin testaamaan, miten raken­netaan osana Digivision tarjoaman palvelun konsep­tointia käyttö­liit­tymän äänen­sävyä (tone of voice). Jälleen kerran olin itselleni uuden ja tunte­mat­toman asian äärellä. Toisaalta meille kaikille kertyy runsaasti käyttä­jä­ko­ke­musta asioi­des­samme erilai­sissa verkkopalveluissa.

Käyttö­liit­tymän äänensävy osana brändityötä

Työpa­ja­työs­ken­te­lymme liittyi Digivision tarjoaman palvelun brändi­työhön, jota Digivision palve­lu­muo­toi­lijat tekevät teknisen kehit­tä­misen rinnalla. Yksin­ker­tai­sim­millaan tone of voice liittyy ilmapiiriin, joka syntyy oppijan tullessa Digivision tarjoaman palveluun. Käyttö­liit­tymän tunnelma rakentuu muun muassa käytet­tä­västä kielestä, termeistä ja sanamuodoista.

Asiakas­ko­ke­mukset ja oppijaym­märrys ovat palve­lu­muo­toilun keskiössä. Näistä lähtö­koh­dista Digivision tarjoaman palvelun tavoit­teena on, että oppijan kokemus palve­lusta tiivistyy kolmeen sanaan: ytimekäs, kannustava, rehti.

Periaatteet ohjaa­massa käyttö­liit­tymän äänensävyä

Työpa­jassa testa­simme, millaisia ajatuksia laaditut tone of voice -periaatteet herät­tivät korkea­kou­lujen edusta­jissa. Jokai­sella periaat­teella on perusteet, ehdotus käytäntöön sovel­ta­mi­sesta sekä esimerkkejä. Testauk­sessa kommen­toimme ja perus­te­limme, miksi periaate on mieles­tämme toimiva tai toimi­maton sekä ehdotimme mahdol­lisia muita periaatteen kohdalla huomioon otettavia asioita.

Digivision tarjoaman palvelun kantavana periaat­teena on, että palvelun sisältö on kirjoi­tettu oppijalle. Se on mahdol­li­simman selkeää ja ymmär­ret­tävää. Asiaan mennään suoraan ja sisällön vastaa­not­tajaa puhutellaan arvostaen. Yksi periaat­teista on, että oppija on aktii­vinen toimija. Opiskelu ja päätökset ovat oppijan omia, jolloin arvos­tetaan aktii­vista tekemistä. Palvelu luo luotta­muksen ilmapiiriä. Palvelu rohkaisee ja kannustaa opiske­lemaan, vaikka opiskelun aloit­ta­minen ja uuteen siirty­minen voi olla haasteel­lista. Periaat­teena on myös, että palvelun käyttäjän älykkyyteen luotetaan ja turha jaarittelu jätetään pois. Palvelu on positii­vinen ja innostava, jolloin myös innostus opiskeluun tarttuu. Asioiden ilmaisu on kompaktia, mutta lämmintä. Kuitenkin liian kompakti ilmaisu on usein tylyä ja sen välttä­mi­seksi suositaan lämpöä silloin kun sille on tilaa ja tarvetta.

Mitä tästä opimme?

Testaus oli innos­tavaa ja kommen­tointi vilkasta. Oli mielen­kiin­toista nähdä, miten palvelun konsep­tointia tehdään. Yleisenä yhteen­vetona voi todeta, että testaajat pitivät esitettyjä periaat­teita pääasiassa onnis­tu­neina. Keskus­telua herätti mahdol­linen risti­riita korkea­kou­lujen opintojen kuvauk­sissa (ja opetus­suun­ni­tel­missa) käytetyn kielen ja palvelun käyttö­liit­tymän äänen­sävyn välillä. Todettiin, että nämä ovat erillisiä asioita ja halutessaan korkea­koulut voivat kiinnittää huomiota myös koulu­tusten kuvauk­sissa käytet­tävään kieleen.

Esite­tyistä periaat­teista voi ottaa oppia, tai ainakin niitä voi miettiä myös silloin, kun raken­namme esimer­kiksi erilaisia netti­sivuja tai portaaleja.

Kirjoittaja
Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, pilottikoordinaattori