Karelia uudistaa TKI-toiminnan ar­vioin­ti­käy­tän­tei­tä osana eurooppalaista CoARA-yhteenliittymää

Karelia-ammattikorkeakoulu on allekirjoituksellaan sitoutunut tutkimuksen arviointia uudistavaan CoARA-sopimukseen (Coalition for Advancing Research Assessment) vuonna 2023. Toukokuussa 2024 Karelian johtoryhmä hyväksyi Karelian CoARA-toimeenpanosuunnitelman, jota toteutetaan vuosina 2024–2027 osana Karelian laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä. Suunnitelmaan sisältyy tutkimuksen (TKI-toiminnan) ja tutkijan (TKI-toimijoiden) laadullisen arvioinnin kehittäminen ja näihin tavoitteisiin liittyvä ulkoinen arviointi, joka on suunniteltu vuodelle 2027.

Suunnitelman ja sen toimeenpanon vastuuhenkilöinä toimivat tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen sekä henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki. Syksyllä 2024 suunnitelman toimeenpanoon kootaan työryhmä Karelian toimijoista. Lisäksi yhteistyötä tehdään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vetämässä kansallisessa CoARA-verkostossa, ammattikorkeakoulujen yhteistyönä (TKI-johdon verkosto ja HR-verkosto) sekä kansainvälisessä yhteistyössä Milano Bicocca yliopiston koordinoimassa INVEST-kumppaneiden verkostossa (TIER-hanke). Yhteistyössä tavoitteena on yhteiskehittäminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen.

CoARA on yhteinen eurooppalainen kehittämistavoite

CoARA on eurooppalaisten korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on uudistaa tutkimuksen arviointikäytänteitä yhteisesti sovitulla tavalla monipuolisemmaksi ja kannustavammaksi. CoARAan on sitoutunut yli 600 organisaatiota, mukaan lukien moni keskeinen tutkimuksen rahoittaja Sopimuksessa määritellään tutkimuksen arvioinnin yhteiset periaatteet, kuten eettisesti vastuullisten toimintatapojen noudattaminen. Toimenpiteissä korostetaan tutkimuksen laadullista arviointia, mitä voidaan tukea soveltuvilla kvantitatiivisilla indikaattoreilla. Lähtökohtana kehittämistyölle on ollut lähinnä tiedeyliopistojen tilastollisesti mitattaviin mittareihin ja meriitteihin perustuva tutkimuksen ja tutkijoiden osaamisen arvioinnin uudistaminen.

CoARA-työ on jatkoa jo pitkään kehitetylle avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) käytännöille. Karelia on sitoutunut toteuttamaan avointa toimintakulttuuria, johon sisältyy pyrkimys edistää tiedon löydettävyyttä, saatavuutta ja käyttöä sekä korkeakouluyhteisössä että sen ulkopuolella. CoARA-sopimuksen allekirjoittaminen on yksi askel avoimempaan, vastuullisempaan ja vaikuttavampaan TKI-toimintaan. Ammattikorkeakoulujen mukanaolo käytänteiden uudistustyössä on erittäin tärkeää, sillä TKI-työ ammattikorkeakouluissa eroaa monin tavoin perinteisten tiedekorkeakoulujen toiminnasta. Kehittämistyön myötä paranee ammattikorkeakoulujen menestymismahdollisuudet kansallisissa ja kansainvälisissä rahoitushauissa. Samalla paranee AMK-sektorilla toimivien tutkijoiden mahdollisuudet liikkua entistä joustavammin eri tutkimusorganisaatioiden välillä. Näin myös ammattikorkeakoulujen houkuttelevuus tutkimustyötä tekevien osaajien piirissä lisääntyy.

Mitä CoARA-työssä kehitetään?

CoARA-sopimuksessa määritellään tutkimuksen arvioinnin yhteiset periaatteet, kuten eettisesti vastuullisten toimintatapojen noudattaminen. Toimenpiteissä korostetaan tutkimuksen ja tutkijan laadullista arviointia. CoARA pyrkii myös vahvistamaan tutkimuksen yhteiskunnallista arvoa ja tunnustamaan tutkimustyön moninaiset roolit ja osaamisen. Tämä merkitsee ammattikorkeakoulujen TKI-työlle parempaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, koska tavoitteena on nostaa soveltavan tutkimuksen ja erilaisten yhteiskunnallisesti vaikuttavien TKI-hankkeiden merkitys ja vaikuttavuus uudella tavalla esiin.

Karelian CoARA-toimeenpanosuunnitelmassa keskitytään kuvaamaan ja arvioimaan TKI-toiminnan prosessit ja niiden mahdolliset uudistamistarpeet laadullisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi sekä uudistamaan prosesseja vaiheittain. Lisäksi Kareliassa arvioidaan TKI-toimijoiden rekrytointi- ja osaamisen kehittämistoimet ja niiden mahdolliset uudistamistarpeet.

Pidemmällä aikavälillä ammattikorkeakouluissa tehtävän CoARA-työn avulla voidaan edistää myös yhteisiä tavoitteita kehittää ammattikorkeakoulujen tutkimusurapolkuja sekä maisteri- ja tohtorikoulutuksia osana yhteiseurooppalaista korkeakoulujen tutkimustoimintaa.

Karelian CoARA-suunnitelma on luettavissa Karelian verkkosivuilla. Eri organisaatioiden CoARA-suunnitelmat löytyvät EU:n CoARA-sihteeristön kokoamana avoimen datan jakelualusta Zenodosta.


Kirjoittaja:

Anne Ilvonen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: rawpixel.com / Freepik