Kategoria: Uutiset

 • Työn murros ja koulu­tus­pe­räi­nen maahanmuutto

  Työn murros ja koulu­tus­pe­räi­nen maahanmuutto Juuri alka­neen uuden vuosi­kym­me­nen yhteis­kun­nal­li­sia haas­teita tulevat olemaan työn murros ja väestön ikään­ty­mi­nen. On arvioitu, että vuosien 2017 – 2035 aikana työelä­mässä tapah­tuu todella iso teki­jöi­den ja osaa­mi­sen vaihto. Eläköi­ty­mi­sen ja uusien työpaik­ko­jen synnyn myötä työelä­mään tarvi­taan n. 1,15 miljoo­naa uutta työn­te­ki­jää, siis yli 60 000 uutta osaajaa joka vuosi.…


 • Avaimia jatku­van oppi­mi­sen haasteisiin

  Avaimia jatku­van oppi­mi­sen haasteisiin Korkea­kou­lu­yh­teis­työssä järjes­tetty jatku­van oppi­mi­sen semi­naari veti Savonia AMK:n kampus­sy­dä­men täyteen kuuli­joita tiis­taina 11.2. Opetus­neu­vos Sanna Hirsi­vaara ja Elco­line Groupin halli­tuk­sen puheen­joh­taja Jere Räisä­nen tarjo­si­vat sekä valta­kun­nal­lista että yrit­tä­jä­nä­kö­kul­maa koulu­tuk­sen kehittämiseen. Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­ti­vät yhdessä semi­naa­rin jatku­van oppi­mi­sen kehit­tä­mi­sestä korkea­koulu- ja työelä­mäyh­teis­työssä. Päivän tavoit­teena oli päästä pohti­maan aitoja, konkreet­ti­sia keinoja koulu­tuk­sen ja työelä­mäyh­teis­työn…


 • Kysely Karelia-amk:n kehit­tä­mis- ja palve­lu­toi­min­nan vaikut­ta­vuu­desta yrityk­sille ja yhteistyökumppaneille

  Vaikut­tu­vuu­den arvioin­ti­ky­sely yrityk­sille ja yhteistyökumppaneille Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu palve­lee yrityk­siä ja yhteis­työ­kump­pa­neita tuot­ta­malla tutki­mus- ja kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa (TKI) sekä koulu­tus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Osana toimin­nan kehit­tä­mistä toteu­tamme vuosit­tain vaikut­ta­vuu­den arvioin­ti­ky­se­lyn, jolla kartoi­tamme Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja kump­pa­nei­den yhteis­työtä kehit­tä­mis- ja palvelutoiminnassa.  Linkki kyse­lyyn Käsit­te­lemme kyselyn vastauk­set luot­ta­muk­sel­li­sesti ja anonyy­misti. Kyse­lyyn yhteys­tie­tonsa jättä­nei­den kesken arvo­taan eloku­va­lip­puja! Palau­te­ky­se­lyyn pyyde­tään vastaa­maan 28.2.2020…


 • Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den uudet aukioloajat

  Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den aukio­loa­jat ovat muuttuneet Uudet aukio­loa­jat ( sis.puhelinpalvelu ja chat) ma-ti klo 10 – 14 ke suljettu to-pe klo 10 – 14 Puhe­lin­pal­velu 013 260 6412 aukio­loai­koina. Muina aikoina palve­lemme sopi­muk­sen mukaan ajan­va­rauk­sella [email protected].  


 • Karelia UAS is seeking to recruit a Lectu­rer in Industrial Management

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy / Karelia Univer­sity of Applied Sciences Ltd is seeking to recruit a Lectu­rer in Industrial Management The cont­ract of emplo­y­ment is perma­nent as of 1st May 2020. The duties in the posi­tion include teac­hing in various areas of exper­tise in the English-media­ted engi­nee­ring educa­tion, Degree Programme in Industrial Mana­ge­ment, and super­vi­sing the compi­la­tion…


 • Avoin työpaikka: energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan lehtori

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee Energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan lehtoria 1.5.2020 alkaen tois­tai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lehto­rin tehtä­viin kuulu­vat energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan opetus eri osaa­mi­sa­lueilla ja opin­näy­te­töi­den sekä harjoit­te­lun ohjaus. Toimen­ku­vaan kuulu­vat opetuk­sen lisäksi erilai­set tutki­mus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät sekä maksul­li­nen palvelutoiminta. Paino­tamme valin­nassa:– ener­gia­tek­nii­kan osaa­mista ja työko­ke­musta,– hajau­tet­tu­jen ener­gia­rat­kai­su­jen ja laite­tek­nii­kan osaa­mista,– kier­to­ta­lou­den ja proses­si­tek­nii­kan tunte­musta,– toimi­via alaan…


 • Naiset ja viha­puhe elekt­ro­ni­sessa urheilussa

  Naiset ja viha­puhe elekt­ro­ni­sessa urheilussa Media­no­mio­pis­ke­li­jat Julia Kiis­ki­nen ja Venla Nauma­nen ovat selvit­tä­neet Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­te­tussa opin­näyt­teessä Naiset ja elekt­ro­ni­nen urheilu naisten asemaa ja peli­kes­kus­te­luissa esiin­ty­vää viha­pu­hetta koti­mai­sessa elekt­ro­ni­sessa urhei­lussa ja sen yhtei­söissä. Aihea­lue on jäänyt tähän asti muun pelei­hin suun­na­tun huomion ja tutki­muk­sen­kin varjoon. Opin­näyte tarjoaa kiin­nos­ta­van ja ajan­koh­tai­sen katsauk­sen kilpa­pe­laa­mi­sen suku­puo­lit­tu­nei­siin käytäntöihin. Kiis­ki­nen ja Nauma­nen ovat kerän­neet opin­näyt­teen aineis­ton pelaa­jille…


 • Avoin työpaikka: opintoasiainsuunnittelija

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee Opin­toa­siain­suun­nit­te­li­jaa Tois­tai­seksi voimassa olevaan työsuh­tee­seen 1.3.2020 alkaen. Opin­toa­siain­suun­nit­te­li­jan keskei­sim­pinä työteh­tä­vinä ovat – opis­ke­li­ja­hal­lin­toon liit­ty­vät suun­nit­telu- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät – eri koulu­tuk­siin liit­ty­vät opis­ke­li­ja­hal­lin­non tehtä­vät,– opis­ke­li­ja­hal­lin­non tieto­jär­jes­tel­miin liit­ty­vät vastuut, – korkea­kou­lu­jen yhteis­työ­opin­toi­hin ja avoi­meen ammat­ti­kor­kea­kou­luun liit­ty­vät tehtä­vät, – asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vät sekä – muut erik­seen määri­tel­lyt opis­ke­li­ja­hal­lin­toon liit­ty­vät tehtävät. Paino­tamme valin­nassa – näyttöä tai näke­mystä opis­ke­li­ja­hal­lin­non…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun englan­nin­kie­li­siin koulu­tuk­siin lähes 800 hakijaa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun englan­nin­kie­li­siin koulu­tuk­siin lähes 800 hakijaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kahteen englan­nin­kie­li­seen koulu­tuk­seen haki yhteensä 774 hakijaa Suomesta ja eri puolilta maail­maa. Haku päättyi keskiviikkona. Suosi­tum­maksi osoit­tau­tui Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tus, jossa 40 aloi­tus­paik­kaa tavoit­teli 578 hakijaa. Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sen 40 aloi­tus­paik­kaa tavoit­teli puoles­taan 196 hakijaa.  Suoma­lai­sia haki­joita oli 92 ja maakun­nit­tai­nen kärki­kol­mikko oli Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Pohjois-Savo. Suurim­pia haki­ja­maita…


 • Yrjö Mylle­rin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

    Yrjö Mylle­rin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle Yrjö Mylle­rin säätiö lahjoitti Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle 30 000 euroa. Lahjoi­tus kohdis­tet­tiin talo­tek­nii­kan koulutukseen. Yrjö Mylle­rin säätiö perus­te­tiin vuonna 2003 LVI-Mylle­rin juhliessa 50. toimin­ta­vuot­taan. Säätiön tarkoi­tuk­sena on lahjak­kai­den LVI-alan opis­ke­li­joi­den ja alalla työs­ken­te­le­vien tuke­mi­nen sekä LVI-alan koulu­tuk­sen ja kehi­tyk­sen tukeminen. – Säätiön toiminta on aiemmin ollut varsin pieni­muo­toista, mutta nyt…