Kategoria: Uutiset

 • Opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin muutok­sia, mutta valin­nat tehdään koro­nasta huolimatta

  Opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin muutok­sia, mutta valin­nat tehdään koro­nasta huolimatta   Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rehto­ri­neu­vosto (Arene ry) tiedotti, että ammat­ti­kor­kea­kou­lut korvaa­vat kevään ensim­mäi­seen yhteis­haun valin­ta­ko­keet todis­tus­va­lin­nalla ja valin­ta­teh­tä­villä, koska Suomi on päät­tä­nyt sulkea rajansa osana koro­na­pan­de­mian vastai­sia toimia. Asiasta päätet­tiin tiis­taina 17. maalis­kuuta pide­tyssä rehtorikokouksessa. Poik­keus­ti­lan aikana kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat eivät voisi osal­lis­tua valin­ta­ko­kei­sin Suomessa. Matkus­tus­ra­joi­tuk­set ja karan­tee­nit koske­vat myös monia…


 • SIHME polku -täyden­ny­so­pin­not korkeasti koulu­te­tuille maahanmuuttajille

  SIHME polku täyden­ny­so­pin­not korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille – hakuaika alkaa 18.3.2020   SIMHE polku -täyden­ny­so­pin­not on suun­nattu korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille, jotka ovat suorit­ta­neet tutkin­non tai opin­toja liike­ta­lou­den, teknii­kan tai tieto­jen­kä­sit­te­lyn aloilla koti­maas­saan. Opinnot koos­tu­vat orien­taa­tio­kes­kus­te­lusta ohjaa­jan kanssa, opin­to­jen suun­nit­te­lusta, opin­noista (5 – 30 op) Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa sekä mahdol­li­sesta työhar­joit­te­lusta paikal­li­sessa yrityk­sessä. Opin­to­jen aikana opis­ke­lija saa tukea suomen…


 • Kirjas­ton asia­kas­pal­velu on tois­tai­seksi suljettu

  Kirjas­ton asia­kas­pal­velu on tois­tai­seksi suljettu   Kirjas­ton asia­kas­pal­velu on tois­tai­seksi suljettu. Palve­lemme etänä ma – pe klo 11 – 14. Tarvit­taessa ota yhteyttä: – chatissä Karelia-Finnassa – sähkö­pos­titse [email protected] tai [email protected] – puhe­li­mitse 050 311 9545  klo 11 – 14 (myös teks­ti­viesti ja whatsapp) Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma – pe klo 7 – 20.  


 • Jatku­van oppi­mi­sen kehit­tä­mistä korkea­kou­lu­yh­teis­työnä vahvistetaan

  Jatku­van oppi­mi­sen kehit­tä­mistä korkea­kou­lu­yh­teis­työnä vahvis­te­taan  Itä-Suomen yliopis­ton, Savonia-AMK:n ja Karelia AMK:n yhteis­työ Itä-Suomen alueen jatku­van oppi­mi­sen kehit­tä­mi­sessä tiivis­tyy enti­ses­tään. Työn alla on webi­naa­ri­sarja ja semi­naari syksylle 2020.  Helmi­kuussa Savonia-AMK:n kampus­sy­dä­messä järjes­tetty jatku­van oppi­mi­sen semi­naari toi yhteen lähes 150 alueen työelä­män ja korkea­kou­lu­jen edus­ta­jaa. Tapah­tu­man tarkoi­tuk­sena oli löytää yhdessä uuden­lai­sia tapoja vastata jatku­van oppi­mi­sen valta­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtyy keski­viik­kona etäopetukseen

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtyy keski­viik­kona etäopetukseen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu jatkaa mahdol­li­sim­man normaa­lia toimin­taa koro­na­vi­ruse­pi­de­miasta huoli­matta. Kare­liassa ei ole tois­tai­seksi havaittu koro­na­tar­tun­toja. Karelia pyrkii aktii­vi­sesti osal­taan hidas­ta­maan epide­mian leviä­mistä. Tämän takia Karelia siirtää opetuk­sen ja opis­ke­lun pääsään­töi­sesti verk­koon keski­vii­kosta 18. maalis­kuuta alkaen. Kampuk­set ovat tois­tai­seksi normaa­listi auki. Karelia suosit­te­lee koko henki­lö­kun­nalle etätyön teke­mistä aina kun se on mahdol­lista. Lisäksi Karelia suosit­te­lee…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa seura­taan koronavirustilannetta

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa seura­taan koronavirustilannetta   Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa seura­taan aktii­vi­sesti koro­na­vi­rus­ti­lan­netta sekä viran­omais­ten ohjeita. Tällä hetkellä (9.3.2020) koro­na­vi­rus ei aiheuta muutok­sia eikä poik­keus­jär­jes­te­lyjä Kare­lian perus­toi­min­taan. Kare­lian henki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­joi­den on kuiten­kin syytä huoleh­tia hyvästä käsi­hy­gie­niasta ja ottaa huomioon ohjeet yski­mi­sestä, niis­tä­mi­sestä ja aivastamisesta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ei suosit­tele matkus­ta­mista epide­mia-alueille ja muus­sa­kin matkus­ta­mi­sessa on syytä käyttää harkin­taa. Epide­mia-alueeksi määri­tel­lään tällä hetkellä Manner-Kiinan lisäksi Iran, Etelä-Korea sekä koko…


 • Karelia sitou­tui Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julistukseen

  Karelia sitou­tui Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julistukseen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on rehto­rin alle­kir­joi­tuk­sella sitou­tu­nut Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julis­tuk­seen 2020–2025. Julis­tuk­sen luomista on koor­di­noi­nut Tieteel­lis­ten seurain valtuus­kunta yhdessä Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen kansal­li­sen ohjaus­ryh­män kanssa. Avoin tiede ja tutki­mus tukevat paitsi tutki­mus­tuo­tos­ten vaikut­ta­vuutta, myös tutki­muk­sen laatua. Alle­kir­joit­ta­malla julis­tuk­sen tutki­musyh­tei­sön orga­ni­saa­tiot ja muut jäsenet sitou­tu­vat julis­tuk­sen visioon ja…


 • Karelia-amk:n verk­ko­jul­kaisu Vasu 1/2020 on ilmestynyt

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun verk­ko­jul­kaisu Vasu 1/2020 on ilmes­ty­nyt. Vuoden 2020 ensim­mäi­sen Vasun aiheina ovat Kari Tiainen: Ansio­kasta tutki­muk­sen avoimuutta Kirsi Auto ja Hannele Niska­nen: ”Tuntuu hyvältä muuttaa Suomeen, kun täällä Kare­liassa autetaan” Mikko Lahti ja Martha Bale­rina: Elin­tar­vi­ke­vien­nin Osaaja -hanke lisäsi elin­tar­vi­kea­lan yritys­ten vientiosaamista Anne Ilvonen, Helena Puhakka-Tarvai­nen, Kaisa Varis: Karelia sai tunnus­tusta tutki­muk­sen avoimuudesta Maria Iltola…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tammi-helmi­kuussa 2020 valmis­tu­neet opiskelijat

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tammi-helmi­kuussa 2020 valmis­tu­neet opiskelijat   Fysio­te­ra­peutti (AMK)Eronen Eini, JuukaHaataja Selja, Hämeen­linnaLeino­nen Salla, KajaaniSalli­nen Noora, Heinä­vesiSeppälä Antti-Eemeli, JoensuuStren­gell Mia, Kuopio Insi­nööri (AMK), tieto­tek­niikkaPasanen Mikko, JoensuuTolkki Jari, Joensuu Insi­nööri (AMK), ympä­ris­tö­tek­niikkaParta­nen Taisto, LieksaPiiroi­nen Juuso, Joensuu Insi­nööri (AMK), kone­tek­niikkaKarvi­nen Jesse, JoensuuKekko­nen Jarmo, Joensuu Media­nomi (AMK)Kiis­ki­nen Julia, Kerava Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Pulk­ki­nen Saana, Tohmajärvi Musiik­ki­pe­da­gogi (AMK)Harju Anna-Leena, JoensuuOjala Hanne-Reetta, Huit­ti­nenValmari…


 • Työn murros ja koulu­tus­pe­räi­nen maahanmuutto

  Työn murros ja koulu­tus­pe­räi­nen maahanmuutto Juuri alka­neen uuden vuosi­kym­me­nen yhteis­kun­nal­li­sia haas­teita tulevat olemaan työn murros ja väestön ikään­ty­mi­nen. On arvioitu, että vuosien 2017 – 2035 aikana työelä­mässä tapah­tuu todella iso teki­jöi­den ja osaa­mi­sen vaihto. Eläköi­ty­mi­sen ja uusien työpaik­ko­jen synnyn myötä työelä­mään tarvi­taan n. 1,15 miljoo­naa uutta työn­te­ki­jää, siis yli 60 000 uutta osaajaa joka vuosi.…