Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asiantuntija

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät yhteis­työssä Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asian­tuntija -korkea­kou­lu­diplo­mi­kou­lu­tuksen 30 op verkossa 20.1.-30.11.2022

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille terapia-alan tutkinnon suorit­ta­neille ammat­ti­lai­sille esim. fysio-, toiminta-, jalka- ja puhete­ra­peutit sekä psykoterapeutit.

Koulu­tuk­sessa perehdyt etäte­ra­pioissa hyödyn­net­täviin teknisiin ja digitaa­lisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtu­aa­liym­pä­ris­tössä tapah­tuvaan eri ikäisten verkko­vuo­ro­vai­ku­tukseen ja -ohjaukseen. Koulu­tuksen aikana testaat ja kokeilet erilaisia ratkaisuja ja välineitä oman asiak­kaasi kanssa

Sinulla on mahdol­lisuus kokeilla laitteita sovit­tujen tapaa­misten aikana. Opinnot suori­tet­tuasi saat etäte­rapia-asian­tun­tijan osaamis­merkin eli Open Badgen.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu verkossa Moodle-alustalla. Opiskelu edellyttää omaa tieto­ko­netta, kuuloke-mikro­fonia ja kameraa sekä nettiyhteyttä.

Etänä toteut­tet­tavia 4 tunnin tapaa­misia on 10. 

Etäta­paa­miset keväällä 2022 (klo 8-12) 

  • 20.-21.1.
  • 18.3.
  • 22.4.
  • 20.5.
  • 10.6.

Syksyn päivät ilmoi­tetaan myöhemmin.
Koulu­tuksen opetus­suun­ni­telma

Ilmoit­tau­tu­minen >> 15.9. – 16.11.2021

Opinto­maksu: 300 €

Annamme mielel­lämme lisätietoja koulu­tuk­sesta
Antti Alamäki antti.alamaki@karelia.fi
Anu Kinnunen anu.kinnunen@savonia.fi