Neu­von­ta ja ope­tus

Neu­vom­me kir­jas­ton ja sen kokoel­mien käy­tös­sä sekä itse­näi­ses­sä tie­don­han­kin­nas­sa. 

Ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me:

Tar­joam­me tie­don­haun ohjaus­ta Kare­lian opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le.

Avoi­met tie­don­han­kin­nan kli­ni­kat

Kli­ni­kat sovel­tu­vat par­hai­ten opin­näy­te­työ­vai­hees­sa ole­vil­le opis­ke­li­joil­le

Tie­don­han­kin­nan kli­ni­koil­la esi­tel­lään Kare­lia-Fin­nas­ta löy­ty­vät eri kou­lu­tusa­lo­jen kes­kei­set koti­mai­set ja ulko­mai­set tie­don­läh­teet. Kli­ni­koil­la pureu­du­taan myös eri­lai­siin tie­don­ha­kuun liit­ty­viin käy­tän­nön pul­miin esim. haku­tek­niik­kaan, hakusa­no­jen valin­taan, haku­jen rajaa­mi­seen sekä läh­tei­den arvioin­tiin. Kli­ni­koi­den sisäl­tö raken­tuu osal­lis­tu­jien kysy­mys­ten ja tar­pei­den mukai­ses­ti.

Tie­don­han­kin­nan kli­ni­kat toteu­te­taan etäyh­tey­del­lä (Team­sis­sa). Par­hai­ten kli­ni­kal­le osal­lis­tu­mi­nen onnis­tuu, jos sinul­la on käyt­tä­mäs­sä­si lait­tees­sa mik­ro­fo­ni (mik­ro­fo­nil­li­set kuu­lok­keet). 

Ilmoit­tau­du vähin­tään 2 arki­päi­vää ennen kli­ni­kan pito­päi­vää. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­le pää­set täs­tä lin­kis­tä (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kli­ni­koi­den ajan­koh­dat

IB | Lii­ke­ta­lous | Fysio­te­ra­pia Mat­kai­lu | Met­sä­ta­lous | SoTe | Tek­niik­ka | Tie­to­jen­kä­sit­te­ly | Vies­tin­tä


IB ja Lii­ke­ta­lous
 

Suo­men­kie­li­set kli­ni­kat. Jär­jes­täm­me kli­ni­koi­ta myös englan­nik­si. Huo­maat­han lisäk­si eril­li­set opin­näy­te­työ­pa­jat. 

 • ke 28.10. klo 15–16
 • to 3.12. klo 14–15
 • ti 15.12. klo 11–12

Fysio­te­ra­pia ja SoTe

 • ti 20.10. klo 12–13
 • ma 2.11. klo 11–12
 • to 19.11. klo 14–15
 • ti 1.12. klo 10–11
 • ma 14.12. klo 10–11

Mat­kai­lu

 • ke 28.10. klo 10–11
 • ma 9.11. klo 14–15
 • ke 25.11. klo 9–10
 • pe 11.12. klo 12–13

Met­sä­ta­lous

 • ke 28.10. klo 16–17
 • ke 11.11. klo 15–16
 • ke 25.11. klo 15–16
 • ke 9.12. klo 15–16

Tek­niik­ka

 • ke 28.10. klo 15–16
 • ti 10.11. klo 15–16
 • to 26.11. klo 9–10
 • ke 9.12. klo 15–16

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly

 • to 29.10. klo 16–17
 • ke 11.11. klo 9–10
 • to 26.11. klo 14–15
 • ke 9.12. klo 9–10

Vies­tin­tä

 • ti 27.10. klo 16–17
 • ti 10.11. klo 13–14
 • ti 24.11. klo 10–11
 • ke 9.12. klo 12–13

Voit ottaa tie­don­han­kin­nan kysy­myk­sis­sä yhteyt­tä myös cha­tin kaut­ta. Löy­dät cha­tin Kare­lia-Fin­nas­ta.

Lisä­tie­dot: kir­jas­to (at) karelia.fi

Opin­näy­te­työ­pa­jat: Lii­ke­ta­lous ja IB

Lii­ke­ta­lou­den ja IB:n opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään opin­näy­te­työ­pa­jo­ja, jois­sa on pai­kal­la opin­näy­te­työn ohjaa­jia eri näkö­kul­mis­ta, muka­na on myös kir­jas­to. Työ­pa­joi­hin ei ole ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Ter­ve­tu­loa!

Paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus, Dyna­mo Loun­ge

 • ke 21.10. klo 14–15
 • ke 4.11. klo 14–15
 • ke 18.11. klo 14–15
Tie­don­han­kin­nan verk­ko­kurs­sit — opis­ke­le tie­don­han­kin­taa itse­näi­ses­ti!

Tie­don­han­kin­nan perus­teet ‑verk­ko­kurs­sin sisäl­tö:

 • Kare­lian kir­jas­to ja sen pal­ve­lut
 • Kare­lia-Fin­nan perus­käyt­tö ja e‑aineistot
 • tie­don­han­kin­nan suun­nit­te­lu ja tie­don­haun toteu­tus
 • tie­don arvioin­ti ja eet­ti­nen käyt­tö

Verk­ko­kurs­si sovel­tuu kaik­kien kou­lu­tusa­lo­jen opis­ke­li­joil­le, ja sen voi suo­rit­taa itse­näi­ses­ti mil­loin vain. Kurs­si suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si opin­to­jen 1. vuo­te­na. Verk­ko­kurs­sis­ta ei tule opin­to­pis­tei­tä.

Link­ki Tie­don­han­kin­nan perus­teet ‑verk­ko­kurs­sil­le (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Tie­don­han­kin­taa oppa­rin teki­jöil­le ‑verk­ko­kurs­sin sisäl­tö:

 • tie­don­han­kin­nan ker­taus
 • tut­ki­mus­tie­to ja tie­teel­li­nen tie­to
 • oman alan laa­duk­kaat tie­don­läh­teet
 • tie­don arvioin­ti ja eet­ti­nen käyt­tö

Verk­ko­kurs­si sovel­tuu kaik­kien kou­lu­tusa­lo­jen opis­ke­li­joil­le, ja se suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si opin­näy­te­työ­pro­ses­sin alus­sa. Verk­ko­kurs­sis­ta ei tule opin­to­pis­tei­tä.

Link­ki Tie­don­han­kin­taa oppa­rin teki­jöil­le -verk­ko­kurs­sil­le (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Lisä­tie­dot: kir­jas­to (at) karelia.fi