Categories
Ajankohtaista

Neuvonta ja opetus

Neuvomme kirjaston ja sen kokoelmien käytössä sekä itsenäi­sessä tiedonhankinnassa. 

Voit kysyä neuvoa asiakaspalvelustamme:

 • kirjaston chatissa (Karelia-Finnassa, linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • sähkö­pos­titse: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi
 • puh./ WhatsApp: 050 311 9545 (vastaamme asiakaspalveluaikoina)
 • paikan päällä kirjas­tossa asiakas­pal­velun aukio­loai­koina (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kirjaston tekemät opasvideot voit katsoa kirjaston YouTube-kanavalta (linkit avautuvat uusiin välilehtiin).

Tarjoamme tiedonhaun opetusta ja ohjausta Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle (lisää asiasta alempana sivulla).


Tiedon­han­kinnan ohjaus opinnäy­tetyön tekijöille

Varaa aika henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen tämän ajanva­raus­lo­makkeen kautta. 

 • Palvelu on tarkoi­tettu ihan kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedon­han­kinnan kanssa. 
 • Henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen voivat nimestä huoli­matta ilmoit­tautua myös opinnäy­te­työtä yhdessä tekevät parit/ryhmät. 
 • Ohjaus pidetään etänä Teamsissa. Lähio­pastus voidaan järjestää erikseen sovit­taessa.

Tieto­asian­tun­ti­joi­demme ohjausalat näet alla: 

Tieto­asian­tuntijaEnsisi­jainen alaMuut alat
Noora Kontturi sosiaali- ja terveysmatkailu, media ja viestintä, liiketalous
Ari Koskela tekniikkaliike­talous
Pekka Malvela media ja viestintä, metsä­talous, IB, IMtekniikka, liike­talous, sosiaali- ja terveys, tietojenkäsittely
Jaana Rummu­kainen tieto­jen­kä­sittely, työhy­vin­vointi ja työyh­teisön vuoro­vai­kutus, osaamisen kehittäminenmedia ja viestintä, metsä­talous, tekniikka, liike­talous, sosiaali- ja terveys
Leena Väyrynen liike­talous, matkailu, IB, IMsosiaali- ja terveys, metsä­talous, tekniikka

Tiedon­han­kinnan työpajat Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla

Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja!

Joissain työpa­joissa on mukana myös opinto­ku­raattori neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa. Tieto tällai­sesta työpa­jasta löytyy työpajan pitoajan yhteydestä. 

TIKKARINNE 

ti 21.3. klo 14–15.30, Solina E126 (opinto­ku­raattori Leena mukana neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa)

ma 17.4. klo 16–17.30, Solina E126

to 4.5. klo 14–15.30, Solina E126

ma 5.6. klo 16–17.30, Solina E126

WÄRTSILÄ 

 • ke 15.3. klo 14–15.30, Wär 138 Dynamo (opinto­ku­raattori Päivi mukana neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa)
 • to 13.4. klo 16–17.30, Wär 138c yhteisuunnittelutila

Opiskele tiedon­han­kintaa itsenäisesti!

Saat apua pieniin ja suuriin tiedon­han­kinnan pulmiisi Etsi ja löydä – tiedon­ha­kijan matka -oppaasta.
Opas löytyy Karelian LibGuides -palve­lusta, josta löytyy myös mm. Karelian opinnäy­tetyön ohje.

Lisäksi tiedon­han­kintaa voi opiskella verkko­kurs­seilla (näitä Moodlen verkko­kursseja ei enää päivitetä):

Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurssin sisältö:

 • Karelian kirjasto ja sen palvelut
 • Karelia-Finnan perus­käyttö ja e-aineistot
 • tiedon­han­kinnan suunnittelu ja tiedonhaun toteutus
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja sen voi suorittaa itsenäi­sesti milloin vain. Kurssi suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opintojen 1. vuotena. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurssin sisältö:

 • tiedon­han­kinnan kertaus
 • tutki­mus­tieto ja tieteel­linen tieto
 • oman alan laadukkaat tiedonlähteet
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja se suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opinnäy­te­työ­pro­sessin alussa. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Tiedon­han­kinnan ohjaus Karelia-amk:n henkilökunnalle

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika tästä linkistä. Kerro varauksen yhtey­dessä lyhyesti esim. mitkä aiheet kiinnos­tavat sinua, näin osaamme ohjata sinut käyttämään tarvitsemiasi/oman alasi tieto­kantoja ja aineistoja.

Lisätiedot: kirjasto(at)karelia.fi