Opis­ke­lu avoimessa

Opis­ke­lu avoimessa

Avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa voit opis­kel­la Kare­lian AMK- ja YAMK-tut­kin­toi­hin kuu­lu­via opin­to­ja. Opin­not sovel­tu­vat sinul­le, jos haluat vah­vis­taa amma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si, lisä­tä tie­to­ja­si ja tai­to­ja­si tai tavoit­tee­na­si on myö­hem­min hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Opis­ke­lu avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on saman­lais­ta kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lu yleen­sä: opin­to­jak­so­jen tavoit­teet, sisäl­löt, vaa­ti­muk­set ja opet­ta­jat ovat samo­ja. Opin­not lue­taan hyväk­si tut­kin­toon, jos myö­hem­min haet ja tulet vali­tuk­si tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Karelia-ammattikorkeakouluun.

Opis­ke­lu vaa­tii aina sitou­tu­mis­ta, moti­vaa­tio­ta ja aikaa. Yksi opin­to­pis­te (op) vaa­tii noin 27 tun­tia opis­ke­li­jan työ­tä. Opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa olen­nai­nen osa on kalen­te­rin hal­lin­ta eli enna­koi tule­via teh­tä­viä ja varaa myös nii­hin aikaa, ope­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen lisäk­si. Opis­ke­lu on pal­jol­ti myös itse­näis­tä työskentelyä. 


Yhteys­tie­dot

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut | Avoin AMK
Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu
Avoin­na ma — pe klo 10 — 14
avoinamk(at)karelia.fi

Opin­toa­siain­suun­nit­te­li­ja
Tei­ja Heik­ki­lä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Eri­kois­suun­nit­te­li­ja
Mer­vi Lät­ti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi