Ter­vey­den­hoi­ta­ja

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Ter­vey­den­hoi­ta­ja (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 30 (AMK-valin­ta­koe 15, yo-todis­tus­va­lin­ta 8, amma­til­li­nen todis­tus­va­lin­ta 7)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.

Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus 

Hakuai­ka: 2.9. — 16.9.2020

Valin­ta­pe­rus­teet, syk­sy 2020

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Väes­tön ikään­tyes­sä myös ennal­taeh­käi­se­vän hoi­to­työn roo­li kas­vaa, ja alan asian­tun­ti­juut­ta tar­vi­taan koko ajan enem­män. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nee­na ter­vey­den­hoi­ta­ja­na olet kan­san­ter­veys­työn ammat­ti­lai­nen ja pys­tyt vai­kut­ta­maan eri-ikäis­ten ja eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien ihmis­ten hyvin­voin­tiin.

Karelia-amk:n ter­vey­den­hoi­ta­ja­na sinul­la on sekä ter­vey­den­hoi­ta­jan että sai­raan­hoi­ta­jan päte­vyys. Voit näin ollen työs­ken­nel­lä muun muas­sa per­he­suun­nit­te­lu- ja äitiys­neu­vo­las­sa, las­ten­neu­vo­las­sa, kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa, työ­ter­veys­huol­los­sa, ikäih­mis­ten ter­vey­den­huol­los­sa, koti­hoi­dos­sa, sai­raa­las­sa ja jär­jes­töis­sä. Lisäk­si ter­vey­den­hoi­ta­jan tut­kin­to mah­dol­lis­taa työs­ken­te­lyn EU-alu­eel­la ilman lisä­kou­lu­tus­ta.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan ja sai­raan­hoi­ta­jan ohel­la voit työl­lis­tyä muun muas­sa pro­jek­ti­pääl­li­kök­si, pro­jek­ti­työn­te­ki­jäk­si, ter­veys­suun­nit­te­li­jak­si, ter­veys­val­men­ta­jak­si, lää­ke-edus­ta­jak­si, tut­ki­mus­hoi­ta­jak­si, asia­kas­neu­vo­jak­si, pal­ve­luoh­jaa­jak­si tai toi­min­nan­joh­ta­jak­si.

Kare­lia amk:n ter­vey­den­hoi­ta­jao­pin­nois­sa saat kat­ta­van tie­to­pe­rus­tan ja opit orga­ni­soin­ti- ja ongel­mien­rat­kai­su­tai­to­ja sekä hal­lit­se­maan eri­lai­sia hoi­to­ti­lan­tei­ta. Opin­nois­sa koros­tu­vat hyvä työ­mo­raa­li sekä eet­ti­set ja amma­til­li­set pää­tök­sen­te­ko­tai­dot.

Lue opis­ke­li­joi­den tari­noi­ta.

opintopolku nappi uusi2

Voi­ma­la — pal­ve­lu­ja sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan opis­ke­li­joi­den teke­mä­nä

Simu­la — oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö tur­val­li­seen, luot­ta­muk­sel­li­seen ja yhtei­söl­li­seen har­joit­te­luun