Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Hakuaika Koulutusala Koulutustaso Koulutusuutiset Opetusmuoto Päiväopinnot Syksyn yhteishaku Terveys ja hyvinvointi

Tervey­den­hoitaja (AMK)

Tutkin­to­nimike: Tervey­den­hoitaja (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opinto­pis­tettä | 4 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 25
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.

Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus 

Hakuaika: 1.9. – 15.9.2021
Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 17, Todis­tus­va­linta: yliop­pi­las­tut­kinto 5, ammatil­linen perus­tut­kinto 2, Taitaja-valinta 1

Valin­ta­pe­rusteet, syksy 2021

Opetus­suun­ni­telma

Väestön ikään­tyessä myös ennal­taeh­käi­sevän hoitotyön rooli kasvaa, ja alan asian­tun­ti­juutta tarvitaan koko ajan enemmän. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena tervey­den­hoi­tajana olet kansan­ter­veystyön ammat­ti­lainen ja pystyt vaikut­tamaan eri-ikäisten ja eri elämän­ti­lan­teissa olevien ihmisten hyvinvointiin.

Karelia-amk:n tervey­den­hoi­tajana sinulla on sekä tervey­den­hoi­tajan että sairaan­hoi­tajan pätevyys. Voit näin ollen työsken­nellä muun muassa perhe­suun­nittelu- ja äitiys­neu­vo­lassa, lasten­neu­vo­lassa, koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa, työter­veys­huol­lossa, ikäih­misten tervey­den­huol­lossa, kotihoi­dossa, sairaa­lassa ja järjes­töissä. Lisäksi tervey­den­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Tervey­den­hoi­tajan ja sairaan­hoi­tajan ohella voit työllistyä muun muassa projek­ti­pääl­li­köksi, projek­ti­työn­te­ki­jäksi, terveys­suun­nit­te­li­jaksi, terveys­val­men­ta­jaksi, lääke-edusta­jaksi, tutki­mus­hoi­ta­jaksi, asiakas­neu­vo­jaksi, palve­luoh­jaa­jaksi tai toiminnanjohtajaksi.

Karelia amk:n tervey­den­hoi­ta­jao­pin­noissa saat kattavan tieto­pe­rustan ja opit organi­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätöksentekotaidot.

Lue opiske­li­joiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Voimala – palveluja sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joiden tekemänä

Simula – oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö turval­liseen, luotta­muk­sel­liseen ja yhtei­söl­liseen harjoitteluun

Katso video simulaatio-opiske­lusta Karelian terveydenhoitajaopinnoissa.