UKK

Usein Kysy­tyt Kysy­myk­set

Vas­taam­me kaik­kiin yhteys­tie­doil­la varus­tet­tui­hin palaut­tei­siin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Palau­te käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Vas­tauk­sia usein esi­tet­tyi­hin kysy­myk­siin ja palaut­tee­seen jul­kais­taan myös täl­lä pals­tal­la (ilman lähet­tä­jä­tie­to­ja).

Voit antaa palau­tet­ta tai lähet­tää kysy­myk­siä kir­jas­toon palau­te­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se osoit­teel­la kirjasto(at)karelia.fi.

Kat­so kir­jas­ton ohje­vi­deot Fin­nas­sa (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Mikä on Fin­na?

Fin­na on Kare­lian verk­ko­kir­jas­to. Fin­nas­ta löy­dät kir­jas­ton tie­to­kan­nat ja verk­koai­neis­tot, esi­mer­kik­si sana­kir­jo­ja ja e‑kirjoja. Verk­ko­ko­koel­mia voit käyt­tää ilman kir­jas­to­kort­tia, etä­käy­tös­sä kir­jau­du Fin­naan Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sel­la­si.

Fin­nas­sa on lisäk­si tie­dot kir­jas­ton pai­ne­tuis­ta kokoel­mis­ta. Fin­nas­sa näet myös omat asia­kas­tie­to­si, voit uusia lai­na­si ja teh­dä varauk­sia esi­mer­kik­si lai­nas­sa ole­viin kurs­si­kir­joi­hin.

Kare­lian Fin­naan pää­set osoit­tees­sa karelia.finna.fi. Mui­den kir­jas­to­jen, museoi­den ja arkis­to­jen kokoel­miin pää­set osoit­tees­sa finna.fi.

Asia­kas­tie­to­jen liit­tä­mi­nen Fin­na-tiliin

Jos asia­kas­tie­to­si on tal­len­net­tu 1/2020 jäl­keen:

Huo­maat­han, että sinun pitää ensin ilmoit­tau­tua kir­jas­ton asiak­kaak­si. Saat säh­kö­pos­tii­si vah­vis­tus­vies­tin, kun tie­to­si on lisät­ty kir­jas­to­jär­jes­tel­mään (1 — 2 arki­päi­vän kulues­sa).

Tie­to­jen tal­len­ta­mi­sen ja asia­kas­pal­ve­lu­tis­kil­lä käyn­nin jäl­keen voit liit­tää asia­kas­tie­to­si tilii­si Kare­lia-Fin­nas­sa.

 1. Kir­jau­du Haka-kir­jau­tu­mi­sel­la ja lii­tä kir­jas­ton asia­kas­tie­to­si Fin­na-tiliin Kir­jas­to­kor­tit-väli­leh­del­lä käyt­täen täs­mäl­leen samaa säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta kuin asia­kas­tie­toi­hi­si on tal­len­net­tu (huo­maa ero esim. opis­ke­li­ja­nu­me­rol­li­sen ja etunimi.sukunimi ‑ver­sion välil­lä).

  Jos annoit ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä luvan päi­vit­tää tie­to­si opis­ke­li­ja­tie­to­jä­jär­jes­tel­mäs­tä, säh­kö­pos­tio­soit­tee­si on muo­toa etunimi.sukunimi(at)edu.karelia.fi. Tie­to­jen päi­vi­tys Pepis­tä yli­kir­joit­taa ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la anne­tun säh­kö­pos­tio­soit­teen ja kor­vaa sen kor­kea­kou­lun osoit­teel­la. Jos haluat jat­kos­sa käyt­tää jotain muu­ta säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta, ota yhteyt­tä kir­jas­toon.

 2. Saat säh­kö­pos­tii­si lin­kin, jota klik­kaa­mal­la kir­jas­ton tie­dot yhdis­ty­vät Fin­naan.

Vas­ta tie­to­jen liit­tä­mi­sen jäl­keen voit teh­dä varauk­sia Kare­lia-Fin­nas­sa, näet omat lai­na­si jne.

E‑kirjojen ja mui­den e‑aineistojen käyt­tä­mi­seen ei vaa­di­ta kirjasto/opiskelijakorttia, pelk­kä Haka-kir­jau­tu­mi­nen Kare­lia-Fin­naan riit­tää.

Jos asia­kas­tie­to­si on tal­len­net­tu ennen 1/2020:

Saat toden­nä­köi­ses­ti Fin­naan kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen ilmoi­tuk­sen, ettei jär­jes­tel­mä ole käy­tös­sä tai et näe lainojasi/pysty teke­mään varauk­sia.

 1. Kir­jau­du Kare­lia-Fin­naan Haka-kir­jau­tu­mi­sel­la ja mene Omat tie­dot ‑koh­taan.
 2. Selaa ala­reu­naan osoi­te­tie­to­jen alle, klik­kaa punais­ta pai­ni­ket­ta “Pois­ta oma tili”. Klik­kauk­sen jäl­keen sinut kir­ja­taan auto­maat­ti­ses­ti ulos Fin­nas­ta. Tilin pois­ta­mi­nen ei pois­ta lai­no­ja­si tai asia­kas­tie­to­ja­si kir­jas­tos­ta, vaan ainoas­taan lin­ki­tys van­haan kir­jas­to­jär­jes­tel­mään pois­tuu.
 3. Kir­jau­du uudel­leen ja mene Kir­jas­to­kor­tit-koh­taan (ellei selain mene sin­ne jo auto­maat­ti­ses­ti). Syö­tä kent­tään kir­jas­ton asia­kas­tie­dois­sa ole­va säh­kö­pos­tio­soit­tee­si. Osoit­teen on olta­va täs­mäl­leen sama. Huo­maa ero esim. opis­ke­li­ja­nu­me­rol­li­sen ja etunimi.sukunimi ‑ver­sion välil­lä.
 4. Saat säh­kö­pos­tii­si lin­kin, jota klik­kaa­mal­la kir­jas­ton tie­dot yhdis­ty­vät Fin­naan. 

Ongel­mia?

 • Säh­kö­pos­ti­link­kiä pitää kli­ka­ta samal­la selai­mel­la ja lait­teel­la kuin mis­sä Fin­na on auki (esim. ei siten, että Fin­na on tie­to­ko­neel­la ja säh­kö­pos­ti kän­ny­käl­lä).
 • Jos et saa säh­kö­pos­tii­si link­kiä, asia­kas­tie­dois­sa­si on toden­nä­köi­ses­ti jokin muu osoi­te kuin se, mihin yri­tät lähet­tää vies­tiä (gmail tms.). Tar­kis­ta myös ros­ka­pos­ti.
 • Jos link­ki ei toi­mi, vaan tulee jokin vir­heil­moi­tus » Yri­tit­kö opis­ke­li­ja­nu­me­rol­li­sel­la säh­kö­pos­tio­soit­teel­la? Kokei­le ver­sio­ta etunimi.sukunimi (ja päin­vas­toin).
 • Kokei­le tois­ta lai­tet­ta tai selain­ta.
Mikä on Oma­toi­mi­kir­jas­to?

Oma­toi­mi­kir­jas­to on avoin­na ma — pe klo 7 — 20, eli myös sil­loin, kun kir­jas­tos­sa ei ole asia­kas­pal­ve­lua eikä kir­jas­to­hen­ki­lö­kun­taa pai­kal­la. Kir­jas­tos­sa on tal­len­ta­va kame­ra­val­von­ta. Kir­jo­ja voi lai­na­ta ja palaut­taa auto­maa­teil­la. Lai­naa­mis­ta var­ten sinul­la tulee olla kir­jas­to­kort­ti.

Oma­toi­miai­ka­na kir­jas­tos­sa voi

 • lai­na­ta ja palaut­taa kir­jo­ja auto­maa­teil­la
 • nou­taa varauk­sia
 • käyt­tää tie­to­ko­nei­ta, tulos­taa ja skan­na­ta
 • lukea leh­tiä ja kir­jo­ja
 • käyt­tää verk­koai­neis­to­ja
 • työs­ken­nel­lä kir­jas­tos­sa ja käyt­tää ryh­mä­työ­ti­lo­ja.

HUOM. Jos mak­susi ylit­tä­vät 10 €, et voi lai­na­ta auto­maa­teil­la. Mak­su­jen mak­sa­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain asia­kas­pal­ve­lun aukio­loai­koi­na.

Huo­mioi, että Tik­ka­rin­teen kam­puk­sen E‑talon pää­ovi on avoin­na ma-to klo 18 ja pe klo 17 saak­ka. Loma-aikoi­na tar­kis­ta ulko-ovien aukio­loa­jat vah­ti­mes­ta­ril­ta. Aukio­loai­ko­jen jäl­keen tar­vit­set kul­ku­tun­nis­teen pääs­täk­se­si sisäl­le raken­nuk­seen. Tun­nis­te on mak­sul­li­nen ja sen saa vah­ti­mes­ta­ril­ta. Lupa kul­ku­tun­nis­tee­seen myön­ne­tään vain Kare­lian opis­ke­li­joil­le, ei ulko­puo­li­sil­le asiak­kail­le. Kir­jas­ton ovet ovat avoin­na klo 20 saak­ka ilman kul­ku­tun­nis­tet­ta.

Onko kir­jas­tos­sa skan­ne­ria ja väri­tu­los­tin­ta?

Kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa atk-luo­kan edes­sä on moni­toi­mi­lai­te, jol­la voi kopioi­da, skan­na­ta ja tulos­taa (myös väri­ko­pioi­ta ja ‑tulos­tei­ta). Ota omat pape­rit mukaan. Tulos­tus­mah­dol­li­suus on vain kare­lia­lai­sil­le, ulko­puo­li­set asiak­kaat eivät vali­tet­ta­vas­ti pys­ty tulos­ta­maan kir­jas­tos­sa.

Mihin palau­tan lai­nat kir­jas­ton olles­sa kiin­ni?

Palau­tus­luuk­ku toi­mii 24/7 ja sijait­see Tik­ka­rin­teel­lä raken­nuk­sen ulko­sei­näs­sä, pää­si­sään­käyn­nis­tä kat­soen oikeal­la, alas­päin vie­vän pyö­rä­tien var­rel­la (sijain­ti kar­tal­la).

En voi uusia lai­no­ja­ni

Ylei­sim­mät syyt, mik­si lai­no­ja ei saa uusit­tua:

 • Lai­naan koh­dis­tuu varaus.
 • Sinul­la on mak­su­ja vähin­tään 10 €.
 • Voit uusi­mal­la pitää lai­na­si 1 vuo­den ajan, jos siihen/niihin ei tule varauk­sia. Mak­si­mi­lai­na-ajan jäl­keen lai­nat tulee palaut­taa kir­jas­toon.
 • Asia­kas­tie­to­si eivät ole voi­mas­sa. Ota yhteyt­tä kir­jas­toon.
 • Et ole vie­lä liit­tä­nyt asia­kas­tie­to­ja­si Fin­na-tilii­si. Kat­so ohje ylem­pää.
 • Jos uusi­mi­nen epä­on­nis­tuu tois­tu­vas­ti, tyh­jen­nä selai­men eväs­teet, sivu­his­to­ria yms., ja kokei­le uudel­leen.
Kuin­ka teen varauk­sen?

Voit vara­ta kir­jo­ja Fin­nas­sa. Varaus lai­nas­sa ole­vaan kir­jaan on mak­su­ton (kaik­ki kap­pa­leet ovat lai­nas­sa). Jos nitei­tä on hyl­lys­sä saa­ta­va­na, voit teh­dä mak­sul­li­sen (1 €) hyl­lys­tä­nou­to­pyyn­nön. Tar­kis­ta siis saa­ta­vuus­tie­dot ennen varaa­mis­ta!

Kun saat saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen, voit nou­taa varauk­sen kir­jas­ton nou­to­hyl­lys­tä. Nou­to­hyl­ly sijait­see kir­jas­ton ala­ker­ras­sa lai­nausau­to­maat­tien vie­res­sä.

Nou­ta­mat­to­mas­ta varauk­ses­ta peri­tään 1 euron mak­su. Varauk­sen voi peruut­taa Fin­nas­sa, jos varaus ei ole jo nou­det­ta­vis­sa. Jos varaus on nou­det­ta­vis­sa, voit perua varauk­sen otta­mal­la yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me.

Voin­ko mak­saa myö­häs­ty­mis­mak­su­ni ver­kos­sa?

Kyl­lä voit. Kir­jau­du omiin asia­kas­tie­toi­hi­si Kare­lia-Fin­nas­sa. Mak­sut-vali­kos­ta löy­dät mak­susi sekä verk­ko­mak­su­pai­nik­keen. Mak­sa­mi­nen tapah­tuu Payt­rai­lin kaut­ta.

Voit mak­saa ver­kos­sa vain myö­häs­ty­mis­mak­su­ja sekä varaus­ten käsit­te­ly­mak­su­ja. Kadon­neen kir­jan kor­vaus­hin­ta tai sen käsit­te­ly­mak­su tulee mak­saa kotiin lähe­tet­tä­väl­lä las­kul­la. Pie­nin ver­kos­sa mak­set­ta­va sum­ma on 1 euro.

Epä­sel­vis­sä mak­su­asiois­sa ota yhteyt­tä kir­jas­toon ennen mak­su­ta­pah­tu­maa!

Kuin­ka varaan ryh­mä­työ­ti­lan?

Kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa on kol­me (E243, E244, E245) ryh­mä­työ­ti­laa, joi­ta voi vara­ta netis­sä (lisä­oh­jei­ta varaus­si­vul­la) http://web.karelia.fi/kirjastontilavaraus/. Peru varauk­se­si, jos et pää­se pai­kal­le.

E‑aineistot kyse­le­vät käyt­tä­jä­tun­nus­ta ja sala­sa­naa

Menit­hän e‑aineistoihin Fin­nan kaut­ta? Jos olet koto­na tai muu­al­la kou­lun ver­kon ulko­puo­lel­la, kir­jau­du ensin Fin­naan. Mikä­li kir­jau­tu­mi­ses­sa on ongel­mia, tyh­jen­nä selai­men sivu­his­to­ria, eväs­teet ym. ja yri­tä uudel­leen.

Opin­näy­te­työ­ni on val­mis. Mitä piti­kään teh­dä?

Kai­kis­ta opin­näy­te­töis­tä on olta­va jul­ki­nen ver­sio (The­seus-verk­ko­jul­kai­su tai kan­si­tet­tu opin­näy­te­työ), min­kä lisäk­si kaik­ki opin­näy­te­työt tal­len­ne­taan pdf-tie­dos­to­na Karelia-amk:n säh­köi­seen arkis­toon.

The­seuk­ses­sa opin­näy­te­työn­sä jul­kai­se­va opis­ke­li­ja tal­len­taa itse opin­näy­te­työn­sä The­seuk­seen. The­seuk­ses­sa jul­kais­ta­vaa opin­näy­te­työ­tä ei tar­vit­se erik­seen lähet­tää kir­jas­toon säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Kir­jas­to tal­len­taa opin­näy­te­työ­tie­dos­ton e‑arkistoon samal­la kun hyväk­syy opis­ke­li­jan The­seus-tal­len­nuk­sen.

Kun opin­näy­te­työ on hyväk­syt­ty ja tal­len­net­tu arkis­toon, se löy­tyy The­seuk­ses­ta.

Jos et halua jul­kais­ta opin­näy­te­työ­tä­si The­seuk­ses­sa, toi­mi­ta kan­si­tet­tu ver­sio opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­hin ja lähe­tä koko opin­näy­te­työs­tä­si arkis­to­ver­sio (kopio­suo­jaa­ma­ton pdf-tie­dos­to) osoit­tee­seen opinnayte(at)karelia.fi.

Mikä on Celia ja kuka voi käyt­tää pal­ve­lua?

Jos sinul­la on luke­mi­ses­te, saat kir­jas­ton kaut­ta tun­nuk­set Celia-verk­ko­kir­jas­toon. Celia tuot­taa ja välit­tää kir­jal­li­suut­ta saa­vu­tet­ta­vas­sa muo­dos­sa: esi­mer­kik­si ääni­kir­joi­na, pis­te­kir­joi­na ja elekt­ro­ni­si­na kir­joi­na. Kun olet tavan­nut opin­to­ku­raat­to­rin, ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me. Sovim­me kans­sa­si tapaa­mi­sa­jan, tal­len­nam­me tie­to­si ja teem­me sinul­le käyt­tä­jä­tun­nuk­sen Celia-pal­ve­luun. Lisä­tie­to­ja Celian pal­ve­luis­ta kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jal­le.

Opis­ke­lu­ni päät­tyy. Voin­ko jat­kaa asiak­kaa­na kir­jas­tos­sa?

Voit jat­kaa asiak­kaa­na, vaik­ka oli­sit­kin jo päät­tä­nyt opin­to­si tai eron­nut amk:sta. Kir­jas­tom­me on kai­kil­le avoin. E‑aineistoja voit käyt­tää kir­jas­tos­sa pai­kan pääl­lä, kos­ka etä­käyt­tö on mah­dol­lis­ta vain Kare­lian opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le.

Ilmoi­ta kir­jas­toon muut­tu­neet yhteys­tie­to­si, sil­lä esim. kou­lun säh­kö­pos­ti lak­kaa toi­mi­mas­ta opin­to­jen päät­tyes­sä.

Mikä­li et halua jat­kaa asiak­kaa­na, sinun ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se teh­dä mitään, kos­ka jos mak­su­ja, lai­no­ja tms. ei ole, asia­kas­tie­dot pois­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti nii­den van­hen­nut­tua. Voit myös ottaa kir­jas­toon yhteyt­tä ja pyy­tää asia­kas­tie­to­je­si pois­ta­mis­ta (säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kir­jas­tos­sa).

Voi­ko kir­jas­tos­sa käyt­tää SPSS:ää?

Kai­kil­la kir­jas­ton työ­ase­mil­la on mah­dol­lis­ta käyt­tää SPSS:ää. Sovel­lus löy­tyy vir­tu­aa­li­se­na osoit­tees­ta applications.karelia.fi.