Yrit­tä­jyys ja inno­vaa­tio­toi­min­ta

Tulee­ko sinus­ta jos­kus yrit­tä­jä? Toi­mit­ko jo nyt yrit­tä­jä­nä? Kare­lian Yrit­tä­jyys­po­lul­la yhdis­tät opin­not ja oman yri­ty­si­dea­si kehit­tä­mi­sen.

Kare­lian Yrit­tä­jyys­pol­ku

Alla on kuvat­tu eri­lai­sia kai­kil­le opis­ke­li­joil­le avoi­mia pal­ve­lui­ta ja opin­to­jak­so­ja. Sisäl­tö on orga­ni­soi­tu yrit­tä­jyys­po­lun vai­hei­den mukai­ses­ti:

 1. Minul­ta puut­tuu yri­tys­idea
 2. Minul­la on yri­tys­idea, mut­ta en tie­dä onko se rea­lis­ti­nen
 3. Minul­la on tes­tat­tu ja pit­käl­le kehi­tet­ty yri­tys­idea, mut­ta en ole perus­ta­nut vie­lä yri­tys­tä
 4. Minul­la on rekis­te­röi­ty yri­tys

Mis­sä sinun yrit­tä­jyys­pol­kusi kul­kee? Ole yhtey­des­sä omaan opin­to-ohjaa­jaa­si. Voit­te yhdes­sä kat­soa, kuin­ka yhdis­tät yrit­tä­jyy­den opin­toi­hi­si.

1. Minul­ta puut­tuu yri­tys­idea

Epic Chal­len­ge Joen­suu ‑opin­not

Epic Chal­len­ge ‑opin­noil­la opit tuotekehitys‑, tes­taus- ja ideoin­ti­me­ne­tel­miä. On suu­ri mah­dol­li­suus sil­le, että löy­dät opin­to­jen aika­na oman yri­tys­idean.

Tuot­teis­ta­mi­nen ja inno­vaa­tio­toi­min­ta ‑opin­not

Opin­to­jak­soil­la opit tuotekehitys‑, tes­taus- ja ideoin­ti­me­ne­tel­miä. Työs­ken­te­ly tapah­tuu tii­meis­sä. Kehit­tä­mis­haas­teet saa­daan työ­elä­mäs­tä. On suu­ri mah­dol­li­suus sil­le, että löy­dät opin­to­jen aika­na oman yri­tys­idean.

 • Laa­juus: 5 + 10 op
 • Jär­jes­tä­jä: Kare­lia-amk, UEF
Inno­va­tion Month® ‑opin­to­jak­so

Inno­va­tion Month® ‑opin­to­jak­sol­la kehi­tät oman yri­tys­idean yhdes­sä oman tii­mi­si kans­sa.

2. Minul­la on yri­tys­idea, mut­ta en tie­dä onko se rea­lis­ti­nen

Start­MeUp ‑lii­kei­dea­kil­pai­lu

Start­MeUp –lii­kei­dea­kil­pai­luun voit lähet­tää oman yri­tys­idean asian­tun­ti­joi­den arvioi­ta­vak­si. Par­hail­le ideoil­le on tar­jol­la raha­pal­kin­to­ja. Kil­pai­lu jär­jes­te­tään vuo­sit­tain hel­mi-maa­lis­kuus­sa.

Draft Pro­gram® ‑mik­ro­ra­hoi­tus­oh­jel­ma

Draft-ohjel­mas­ta voit saa­da rahoi­tus­ta oman idean tes­taa­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Haku kol­me ker­taa vuo­des­sa. Ker­ral­la vali­taan kah­dek­san tii­miä, jot­ka saa­vat kukin 1000 € kehit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta.

Joen­suun Tie­de­puis­to: Lii­kei­dean arvioin­ti

Lii­kei­dean arvioin­nis­sa poh­di­taan lii­kei­dean kyp­syyt­tä ja lii­kei­de­aa yleen­sä. Näh­dään­kö ideal­le lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suut­ta?

Yrit­tä­jän talous­hal­lin­to ‑opin­to­jak­so

Opin­to­jak­sol­la opit ymmär­tä­mään yri­tyk­sen talout­ta ja sovel­ta­maan yri­tyk­sen talou­den tie­to­ja toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa, pää­tök­sen­teos­sa ja toteu­tuk­ses­sa.

 • Laa­juus: 5 op
 • Jär­jes­tä­jä: Kare­lia-amk, täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­not

3. Minul­la on tes­tat­tu ja pit­käl­le kehi­tet­ty yri­tys­idea, mut­ta en ole perus­ta­nut vie­lä yri­tys­tä

Val­miin lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suu­det ‑opin­to­jak­so

Opin­to­jak­sol­la pereh­dyt mark­ki­na­tes­ta­tun lii­ke­toi­min­nan aloi­tus­ta­poi­hin, opit koh­teen mää­rit­tä­mi­sen ja arvioin­nin kei­not sekä hin­nan mää­rit­te­lyn perus­pe­ri­aat­teet. Opit yrit­tä­jyy­den aloit­ta­mi­seen liit­ty­vät pro­ses­sit, sopi­muk­set ja oikeu­del­li­set kysy­myk­set ja osaat arvioi­da lii­ke­toi­min­nan menes­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia.

 • Laa­juus: 5 op
 • Jär­jes­tä­jä: Kare­lia-amk, täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­not
Joen­suun Tie­de­puis­to: Esi­hau­to­mo

Esi­hau­to­mos­sa suun­ni­tel­laan ja kar­toi­te­taan tule­van lii­ke­toi­min­nan edel­ly­tyk­siä ja vaa­ti­muk­sia. Lii­kei­deal­le laa­di­taan lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, joka poh­jau­tuu lii­ke­toi­min­ta­mal­lin kuvaa­mi­seen. Suun­ni­tel­maan sisäl­tyy lii­ke­toi­min­nan kuvaus sekä lii­ke­toi­min­nan tule­vai­suut­ta kuvaa­vat las­kel­mat. Jos simu­loin­nin tulok­se­na on kan­nat­ta­van lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suus, perus­te­taan yri­tys ja siir­ry­tään hau­to­mo­vai­hee­seen.

Start­ti­ra­ha

Kun har­kit­set yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta, ole hyvis­sä ajoin ennen yri­tys­toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä yhtey­des­sä pai­kal­li­seen TE-toi­mis­toon, joka sel­vit­tää mah­dol­li­suu­te­si start­ti­ra­han saa­mi­seen. Yri­tys­toi­min­taa ei tule aloit­taa ennen kuin TE-toi­mis­to on teh­nyt pää­tök­sen start­ti­ra­has­ta.

4. Minul­la on rekis­te­röi­ty yri­tys

Joen­suun Tie­de­puis­to: Hau­to­mo

Hau­to­mos­sa yri­tyk­sen toi­min­taa spar­ra­taan: aute­taan mm. mark­ki­noin­nis­sa, myyn­nis­sä, yri­tys­ta­lou­des­sa ja rahoi­tuk­ses­sa, hal­lin­nos­sa ja muis­sa alku­vai­heen käy­tän­nön asiois­sa. Moni­puo­li­sis­sa kou­lu­tuk­sis­sa yrit­tä­jil­le luo­daan val­miuk­sia menes­ty­väl­le lii­ke­toi­min­nal­le. Hau­to­mos­sa luo­daan vah­va perus­ta kehit­tää ja kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taa! Hau­to­mo­vai­he kes­tää 1–3 vuot­ta.

Mark­ki­noin­nil­la menes­tyk­seen ‑opin­to­jak­so

Opin­to­jak­sol­la opit ymmär­tä­mään mark­ki­noin­nin mer­ki­tyk­sen yri­tyk­sen menes­tys­te­ki­jä­nä ja hah­mo­tat perus­asiat mark­ki­noin­ti­kon­sep­tis­ta, hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta myyn­ti­työs­tä ja asiak­kuu­den­hal­lin­nas­ta. Opit sovel­ta­maan eri­tyi­ses­ti pie­ny­ri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta kes­kei­sim­piä mark­ki­noin­nin oppe­ja.

 • Laa­juus: 5 op
 • Jär­jes­tä­jä: Kare­lia-amk, täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­not

Yhteys­tie­dot

Heik­ki Immo­nen
yrit­tä­jyy­den yli­opet­ta­ja
heikki.immonen[at]karelia.fi
puh. 050 310 9657

Opis­ke­li­ja: Lisä­tie­toa yrit­tä­jyy­den yhdis­tä­mi­ses­tä opin­toi­hi­si saat opin­to-ohjaa­jal­ta­si!