Categories
Ajankohtaista Uutiset

Uusi korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä edistävä koulutus

Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulut sekä Itä-Suomen yliopisto käynnis­tävät huhti­kuussa uuden puolen vuoden mittaisen koulu­tuksen, jonka tavoit­teena on edistää korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin.  KAVA -asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille toteu­tetaan ajalla1.4.-30.9.2021 ja se on laajuu­deltaan 30 opinto­pis­tettä. Haku koulu­tukseen on auki 1.3. saakka. 

Koulutus vahvistaa osallis­tujien työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia kolmen kriit­tisen osa-alueen näkökul­masta. Puolet koulu­tuk­sesta on asian­tun­ti­jatyön vaati­musten kautta räätä­löityä suomen kielen koulu­tusta. Toiseksi koulu­tuk­sessa laajen­netaan ja syven­netään osallis­tujien omia asian­tun­ti­ja­ver­kostoja Suomessa ja kolman­neksi koulutus tarjoaa välineitä keskeisten työelä­mä­tai­tojen kehit­tä­miseen. Koulutus toteu­tetaan sekä etä- että lähikou­lu­tuksena. Lähito­teu­tukseen voi osallistua Joensuussa, Kuopiossa tai Iisalmessa. 

Koulutus toteu­tetaan kiinteässä yhteis­työssä työelämän ja yritysten kanssa. Koulu­tukseen sisältyvä harjoittelu avaa yrityk­sille mahdol­li­suuden saada koulu­tettua, kieli­tai­toista ja kansain­vä­li­sillä verkos­toilla varus­tettuja osaajia yrityksiin. 

KAVA-koulutus on osa Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistä MOKOMA-monipaik­kainen valmennus asian­tun­ti­ja­teh­täviin korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille -hanketta. Hankkeen aikana koulutus toteu­tetaan kaksi kertaa, jonka jälkeen koulu­tuksen on tarkoitus vakiintua osaksi korkea­kou­lujen yhteistä koulu­tus­tar­jontaa.  Hankkeeseen on saatu opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jatkuvan oppimisen erityi­sa­vus­tusta ajalle 6/2020-9/2022. 

Lisätietoja: Kirsi Autio, projek­ti­pääl­likkö, kirsi.autio@karelia.fi, p. 050 467 9219 
Tarkemmat tiedot KAVA-koulu­tuksen hausta: https://www.karelia.fi/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus/