Categories
Pulssi Videot Osaamisella elinvoimaa

Karelia 30 -areena : Opiske­li­ja­hy­vin­vointi hyvän opiskelun ja elämän tukena

Karelia 30 -areena esittelee ajankoh­taisia ja mielen­kiin­toisia teemoja joko tallen­net­tuissa tai livestrii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkaistaan kerran kuussa. Näkökulmana ovat teemaan liittyvät tulevai­suuden trendit sekä niiden myötä esille nousevat osaamis­tarpeet sekä jatkuvan oppimisen mahdol­li­suudet. Areenan tavoit­teena on nostaa tulevai­suuden osaamis­teemoja esille keskus­teluna ja vuoro­pu­heluna työelämän kanssa. 

Toisena Karelia 30 -videon teemana on Opiske­li­ja­hy­vin­vointi hyvän opiskelun ja elämän tukena. Mitä kaikkea opiske­lijan hyvin­vointi pitää sisällään? Miten sitä voidaan parhaiten edistää? Millaisia vinkkejä opiske­lijat antavat hyvin­voinnin ylläpi­tä­miseen? Aiheesta keskus­te­levat Karelia opinto­ku­raat­torit Päivi Laakkonen ja Leena Hiltunen sekä opiske­lijat Jessica Komulainen (Kareliahn opiske­li­ja­kunta POKAn halli­tuksen varapu­heen­johtaja), Osku Vesander, Salla Hakala ja Sini Westman. Juontajana toimii Harri Mikkonen.