Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Symbo­linen laskin insinöörin työkalupakkiin

Minut palkattiin Kareliaan tuntio­pet­ta­jaksi viime vuoden elokuussa opettamaan matema­tiikkaa ja fysiikkaa tekniikan koulu­tuk­sissa. Aloit­tavien opiske­li­joiden kursseilla huomasin, että iso osa opiske­li­joista käytti oppitun­neilla varsi­naisen laskimen tai laskin­so­vel­luksen sijaan matka­pu­he­limen laskinta. Suosit­telin kaikkia opiske­li­joita hankkimaan TI-Nspire CAS -laskin­so­vel­luksen. Uskon, että insinööri tarvitsee työssään symbo­lisen laskennan työkalun ja mielestäni tämä laskin­so­vellus sopii hyvin insinöörin työka­lu­pakkiin. Tällä kirjoi­tel­malla otan kantaa Nspire-laskin­so­vel­luksen käytön puolesta Kareliassa.

Laskin­so­vellus TI-Nspire

Symbo­li­sella lasken­nalla tarkoi­tetaan lausek­keiden ja yhtälöiden tehokasta käsit­telyä symbo­li­sessa muodossa. Symbo­lisen laskennan järjes­tel­mistä käytetään yleisesti lyhen­nettä CAS (Computer Algebra System). Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tekniikan koulu­tusten opiske­li­joilla on ATK-luokissa käytössä symbo­liseen laskentaan soveltuva laskin­so­vellus TI-Nspire CAS. Jatkossa käytän sovel­luk­sesta puhekie­listä ilmaisua Nspire.

Insinöö­rio­pis­ke­lijat käyttävät Nspireä ainakin matema­tiikan ja fysiikan kursseilla. Monissa sovel­ta­vissa tehtä­vissä oleel­lista on ongelman muotoilu matemaat­ti­sesti, esimer­kiksi yhtälö­ryh­mäksi tai integraa­liksi. Kun se on tehty, niin mekaa­niset laskut voidaan suorittaa käyttä­mällä konevoimaa. Tyypil­lisiä esimerkkejä Nspiren käytöstä ovatkin hankalan yhtälön tai yhtälö­ryhmän ratkai­se­minen sekä derivaat­tojen ja integraalien laskeminen.

Esimer­kiksi sähköopin virta­pii­ri­las­kuissa ratkotaan lineaa­risia yhtälö­ryhmiä. Tällaiset suora­vii­vaiset, joskin työläät laskut onnis­tuvat mekaa­ni­sesti kynällä ja paperilla, kunhan laskun yhtälö­ryhmä on ensin saatu muodos­tettua. Nspiressä yhtälö­ryhmä syötetään ohjelmaan, jonka jälkeen se ratkeaa yhdellä solve-käskyllä.

Perus­las­ku­taitoja tarvitaan

Aloit­ta­ville opiske­li­joille uuden järjes­telmän opettelu on työlästä. Käytän­nössä jokai­selle lukion käyneelle opiske­li­jalle Nspire on tuttu sovellus, sillä lukiossa se on yleisesti käytössä. Useilla yliop­pi­lailla sovellus onkin omalla läppä­rillä. Ammatil­li­selta puolelta tulleilla opiske­li­joilla ei yleensä ole kokemusta Nspirestä ja he tarvit­sevat opintojen alkuvai­heessa tukea sovel­luksen käytön opetteluun.

Aiemmin Pulssissa julkais­tussa artik­ke­lissa Kangas ja Smolander toteavat, että matema­tiikan kursseilla joudutaan kertaamaan perus­asteen matema­tiikkaa, kuten murto­lu­vuilla laske­mista, yksikön­muun­noksia ja ensim­mäisen asteen yhtälön ratkai­se­mista (Kangas & Smolander 2021). Kun käytössä on Nspire, niin opetuk­sessa pedago­gi­seksi ongel­maksi muodostuu se, kuinka paljon opiske­li­joilta vaaditaan näitä perus­las­ku­taitoja. Murto­lu­vuilla ja -lausek­keilla laske­minen ja yhtälöiden ratkai­se­minen tällä sovel­luk­sella kun ei vaadi juurikaan ajattelutyötä.

Opetta­millani kursseillani harjoi­tellaan tehtävien ratkai­se­mista kynällä ja paperilla. Vaikka Nspire on opiske­li­joilla käytössä, he joutuvat treenaamaan myös lausek­keiden käsit­telyä ja perus­las­ku­taitoja. Ne ovat mielestäni tärkeitä, perus­tavaa laatua olevia taitoja matema­tiikan ja fysiikan opiske­lussa. Kun perus­taidot ovat hallussa, niin Nspiren käyttö vapauttaa opiske­lussa aikaa mekaa­ni­sesta laske­mi­sesta varsi­naiseen ongelmanratkaisuun.

Välivaiheet tehtävien ratkaisuissa

Usein matema­tiikan harjoi­tus­teh­tävän vastauksen saa suoraan laski­mesta, mutta pelkkä vastaus ei riitä tehtävän ratkai­suksi. Omilla kursseillani ratkaisuun on kirjoi­tettava näkyviin laskujen välivaiheet tai päättelyn sanal­liset selitykset siitä, kuinka vastaus on saatu. Tätä vaadin myös kokeissa.

Tarkas­tellaan esimerkkinä yhtälöä x – 1 = 1/x. Kynällä ja paperilla se saadaan ratkaistua muokkaa­malla yhtälö toisen asteen yhtälöksi, joka voidaan ratkaista ratkai­su­kaa­valla. Ratkai­sussa on siis useita välivai­heita ja siinä tarvitaan sekä yhtälön muokkauksen taitoa että taitoa ratkaista toisen asteen yhtälö. Nspireen yhtälö voidaan syöttää suoraan alkupe­räi­sessä muodossa ja ratkaisu saadaan halut­taessa tarkkana arvona tai likiarvona.

Toisena esimerkkinä tarkas­tellaan lähes yhtä viatto­malta näyttävää yhtälöä x2 – 1 = 1/x. Sen ratkai­se­minen kynällä ja paperilla ei ole kovinkaan helppoa. Matema­tiikkaa harras­tavat lukijat voivat sitä kokeilla. Nspire-sovel­luk­sella ratkaisu saadaan muuta­massa sekunnissa.

Olen tottunut luonnos­te­lemaan tehtävien ratkaisuja kynällä paperille, myös tilan­teissa, joissa ratkaisen tehtävät Nspirellä. Luonnostelu auttaa minua hahmot­tamaan ratkaisun kulkua, ainakin pidem­missä tehtävissä.

Nspireen on helppo kirjoittaa muistiin­panoja, joten välttä­mättä kynää ja paperia ei tarvita. Opiske­lijat voivat siis kirjoittaa lasku­teh­tävien tarpeel­liset välivaiheet ja päättelyt Nspireen. Tätä ominai­suutta käytetään hyväksi useiden fysiikan opinto­jak­sojen kurssi­ko­keissa, joissa opiske­lijat palaut­tavat koeteh­tävien ratkaisut Nspire-tiedostoina.

Tukea opiske­li­joille

Talotek­niikan aloit­ta­ville opiske­li­joille järjes­tettiin syksyllä 2022 vapaa­eh­toinen lasku­har­joi­tuspaja, jossa opiske­lijat saivat lisäope­tusta ja heillä oli mahdol­lisuus ohjatusti laskea esimer­kiksi matema­tiikan kurssin kotiteh­täviä (Ojala, Smolander & Kangas 2022). Jos tällainen pajatoi­minta saa jatkoa, niin siellä on luontevaa harjoi­tella myös Nspiren käyttöä. Eipä olisi pahit­teeksi, jos insinöö­ri­kou­lu­tusten opiske­li­joille pystyt­täisiin järjes­tämään erillinen Nspire-tukikurssi heti opintojen alussa.


Kirjoittaja:

Pekka Smolander, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kangas, J. & Smolander, L. 2021 Matema­tiikan osaamisen haasteet insinöö­rio­pin­noissa. Pulssi 20.12.2021. https://www.karelia.fi/2021/12/matematiikan-osaamiseen-haasteet-insinooriopinnoissa/

Ojala, P., Smolander, L.  & Kangas, J. 2022 Uusia tukitoimia pilotoidaan matema­tiikan taitojen opiske­lussa. Pulssi 6.9.2022. https://www.karelia.fi/2022/09/uusia-tukitoimia-pilotoidaan-matematiikan-taitojen-opiskelussa/

Artik­ke­likuva: Free Stock photos by Vecteezy