Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Kareliassa Digivisio-hankkeen profi­loi­tu­misen vuosi

Korkea­kou­lujen Digivision 2030 tavoit­teena on luoda kansain­vä­li­sesti arvos­tettu oppimisen ekosys­teemi, joka ensivai­heessa perustuu Digivision digitaa­li­sille palve­luille, korkea­kou­lujen yhtei­selle opinto­tar­jon­nalle sekä vuoro­vai­ku­tuk­selle yritysten ja yhteis­kunnan kanssa.

  1. Ekosys­teemin digitaa­listen palve­luiden kautta elini­käinen oppija voi jousta­vasti ja jatku­vasti suorittaa omiin yksilöl­lisiin tarpei­siinsa sopivia opintoja yli korkea­kou­lu­ra­jojen sekä kehittää osaamistaan avoimen kurssi­tar­jonnan avulla.
  2. Oppijan dataa hyödyn­netään yli korkea­kou­lu­ra­jojen, mutta oppijalla säilyy päätän­tä­valta siitä, miten hänen tietojaan jaetaan.
  3. Tavoit­teena on varmistaa pitkä­jän­teinen kehitys ja luoda edelly­tykset myös tulevai­suuden palve­lu­ke­hi­tyk­selle. Ratkaisuja raken­netaan avoimesti siten, että ne integroi­tuvat muihin jo olemassa oleviin palve­luihin ja rajapintoihin.

Vuoden 2023 lopulla kaikkiin Suomen korkea­kou­luihin nimitettiin muutos­koor­di­naat­torit. Heidän tehtä­vänään Digivision edistä­minen korkea­kou­lu­ta­solla. Karelian muutos­koor­di­naat­torina toimii Anna-Riitta Mikkonen. Koordi­naat­torien ensim­mäisenä tehtävänä oli korkea­koulun muutos­suun­ni­telman laadinta vuosille 2023–2024. Karelian muutos­suun­ni­tel­massa vuoden 2023 teemana ja pääta­voit­teena. on strate­ginen profi­loi­tu­minen ja ammat­ti­mainen digio­pin­tojen tuottaminen.

Oppimis­ko­ko­nai­suuksia työelämän ja oppijoiden tarpeita ennakoiden

Digivisio-hankkeen ensim­mäiset vuodet ovat menneet yhteisen ymmär­ryksen raken­ta­miseen sekä yhteisten perus­rat­kai­sujen valmis­teluun ja niihin liittyvään päätök­sen­tekoon. Nyt on kuitenkin aika alkaa tekemään ratkaisuja siitä, millä substans­sio­saa­misen alueille me Kareliassa profi­loi­dumme. Tavoit­teena on löytää joitakin osaami­sa­lueita, joissa me voimme tuottaa lisäarvoa eri puolilla Suomea opiske­levien korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden osaamisen kehit­tä­miseen. Tutkinto-opiske­li­joiden lisäksi samoja opintoja voidaan hyödyntää myös jatkuvan oppimisen opinnoissa. Lähtö­kohtana profi­laa­tio­rat­kai­suissa ovat Karelia 2030 -strategian valinnat: Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle!, Älykästä tuotantoa ja palveluja! sekä Hiili­neut­raaleja ratkaisuja!. Myös koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa tukevista opinnoista voisi tulla yksi Karelian valinnoista.

Digivision keskeisenä tavoit­teena on parantaa oppijan mahdol­li­suuksia koota itselleen yksilöl­lisiä tarpeitaan vastaava osaamis­ko­ko­naisuus jousta­vasti eri korkea­kou­lujen opintoja hyödyntäen. Tämä oppija­kes­kei­syyden ja -lähtöi­syyden tavoite on tärkeää pitää mielessä profi­laa­tio­rat­kai­suissa. Tämän tavoitteen toteu­tu­minen edellyttää, että meillä on herkkyyttä tunnistaa ja ennakoida työelämän ja oppijoiden tarpeita. Lisäksi meidän on tärkeää tuottaa opinto­si­sällöt oppimisen kannalta mahdol­li­simman hyvään muotoon ja toteuttaa opinnot hyvin erinomaisen palve­lu­ko­ke­muksen varmistamiseksi.

Vahvempaa vaikut­ta­vuutta Digivision kautta

Oppijan kannalta mielekkään kokonai­suuden toteut­ta­minen edellyttää myös korkea­kou­lujen välistä yhteis­työtä ja työnjaosta sopimista. Oman profi­loi­tu­misen lisäksi vuoden 2023 tavoit­tee­namme on rakentaa kumppa­nuuksia ja sopia työnjaosta suoma­laisten korkea­kou­lujen kanssa. Näin voimme rakentaa vahvoja osaamis­ko­ko­nai­suuksia ja varmistaa opintojen laadukas toteut­ta­minen myös suurille opiske­li­ja­ryh­mille. Samalla voimme sopia työnjaosta eli sopia siitä, mitä osaamista me tuotamme muille ja mitä osaamista meidän opiske­li­jamme saavat muiden tarjon­nasta. Profi­laa­tio­rat­kai­suissa on siis kyse joidenkin osaami­sa­luei­demme vahvis­ta­mi­sesta ja joistakin luopumista.

Päätöksiä profi­laa­tio­rat­kai­suista on tarkoitus tehdä kevään 2023 aikana Karelia 2030 -strategian väliar­vioinnin yhtey­dessä. Kumppa­nuus­neu­vot­teluja on tarkoitus käydä pääosin syksyllä. Digivisio on Karelian kaltai­selle laita­maa­kun­nassa toimi­valle korkea­kou­lulle suuri mahdol­lisuus vahvistaa vaikut­ta­vuut­tamme ja kasvattaa markkina-aluet­tamme koko maan alueelle. Samalla se tarjoaa opiske­li­joille uusia mahdol­li­suuksia oman osaami­sensa sujuvaan raken­ta­miseen myös muiden korkea­kou­lujen tarjontaa hyödyntäen.


Kirjoittaja:

Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Teksti on julkaistu Karelian Divigisio-blogissa 19.1.2023.

Artik­ke­likuva: Jan Krnc / Pexels