Uusi suun­ni­telma linjaa tavoit­teet saavu­tet­ta­vuu­den edis­tä­mi­seksi Kareliassa

Kare­li­aan laadit­tiin viime vuoden lopulla saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma. Suun­ni­tel­massa on Kare­lian tavoit­teet ja linjauk­set saavu­tet­ta­vuu­den edis­tä­mi­seksi kaik­kien korkea­kou­lussa toimi­vien, mutta erityi­sesti alie­dus­tet­tui­hin ja vähem­mis­tö­ryh­miin kuulu­vien osalta. 

Vastaava suun­ni­telma on tehty kaikissa Suomen korkea­kou­luissa.

Kare­liassa saavu­tet­ta­vuu­den tarkas­te­lun taus­ta­te­ki­jöinä on käytetty perhe­taus­taa, korkea­kou­lu­tuk­sen alueel­lista saavu­tet­ta­vuutta, suku­puo­len mukaan eriy­ty­mistä, maahan­muut­to­taus­tai­suutta, toimin­ta­ra­joit­tei­suutta tai vammai­suutta, kuulu­mista kielel­li­seen tai kult­tuu­ri­seen vähem­mis­töön, erilaista oppi­juutta sekä kuulu­mista seksu­aa­li­seen tai sukupuolivähemmistöön.

Suun­ni­tel­man jäsen­nyk­senä käyte­tään valta­kun­nal­li­sessa OHO-hank­keessa kehi­tet­tyä saavu­tet­ta­vuus­kri­tee­ris­töä, joka koostuu kahdek­sasta teemasta;

– Arvot, asen­teet ja toimin­ta­kult­tuuri
– Johta­mi­nen
– Fyysi­nen ympä­ristö
– Digi­taa­li­nen saavu­tet­ta­vuus
– Opetus ja oppi­mi­nen
– Tuki- ja ohjaus
– Vies­tintä
– Opis­ke­li­ja­va­lin­nat

Nyt keväällä on tarkoi­tus nostaa esille erityi­sesti ensim­mäistä teemaa eli ”Arvot, asen­teet ja toimin­ta­kult­tuuri”. Sen osalta tavoit­teena on, että yhtei­sömme kaikki jäsenet ovat tietoi­sia saavu­tet­ta­vuu­den eri osa-aluei­siin liit­ty­vistä linjauk­sista ja toimin­ta­ta­voista mukaan lukien epäkoh­tiin puut­tu­mi­sesta. Toimen­pi­teenä kuluvan vuoden aikana on, että saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma sisäl­ly­te­tään opin­to­jen orien­taa­tio­vai­hee­seen kaikilla aloit­ta­villa opis­ke­li­joilla ja uuden henki­lös­tön perehdytyksessä.

Suun­ni­telma löytyy tästä eli se on kaik­kien helposti luet­ta­vissa – myös Sinun.