Categories
Ajankohtaista Uutiset

Uusi suunni­telma linjaa tavoitteet saavu­tet­ta­vuuden edistä­mi­seksi Kareliassa

Kareliaan laadittiin viime vuoden lopulla saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma. Suunni­tel­massa on Karelian tavoitteet ja linjaukset saavu­tet­ta­vuuden edistä­mi­seksi kaikkien korkea­kou­lussa toimivien, mutta erityi­sesti aliedus­tet­tuihin ja vähem­mis­tö­ryhmiin kuuluvien osalta. 

Vastaava suunni­telma on tehty kaikissa Suomen korkea­kou­luissa.

Kareliassa saavu­tet­ta­vuuden tarkas­telun tausta­te­ki­jöinä on käytetty perhe­taustaa, korkea­kou­lu­tuksen alueel­lista saavu­tet­ta­vuutta, sukupuolen mukaan eriyty­mistä, maahan­muut­to­taus­tai­suutta, toimin­ta­ra­joit­tei­suutta tai vammai­suutta, kuulu­mista kielel­liseen tai kulttuu­riseen vähem­mistöön, erilaista oppijuutta sekä kuulu­mista seksu­aa­liseen tai sukupuolivähemmistöön.

Suunni­telman jäsen­nyksenä käytetään valta­kun­nal­li­sessa OHO-hankkeessa kehitettyä saavu­tet­ta­vuus­kri­tee­ristöä, joka koostuu kahdek­sasta teemasta;

– Arvot, asenteet ja toimin­ta­kult­tuuri
– Johta­minen
– Fyysinen ympäristö
– Digitaa­linen saavu­tet­tavuus
– Opetus ja oppiminen
– Tuki- ja ohjaus
– Viestintä
– Opiske­li­ja­va­linnat

Nyt keväällä on tarkoitus nostaa esille erityi­sesti ensim­mäistä teemaa eli ”Arvot, asenteet ja toimin­ta­kult­tuuri”. Sen osalta tavoit­teena on, että yhtei­sömme kaikki jäsenet ovat tietoisia saavu­tet­ta­vuuden eri osa-alueisiin liitty­vistä linjauk­sista ja toimin­ta­ta­voista mukaan lukien epäkohtiin puuttu­mi­sesta. Toimen­pi­teenä kuluvan vuoden aikana on, että saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma sisäl­ly­tetään opintojen orien­taa­tio­vai­heeseen kaikilla aloit­ta­villa opiske­li­joilla ja uuden henki­löstön perehdytyksessä.

Suunni­telma löytyy tästä eli se on kaikkien helposti luetta­vissa – myös Sinun.