Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: met­sä­ta­lou­den lehtori

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee METSÄTALOUDEN LEHTORIA1.1.2021 alkaen tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen Leh­to­rin kes­kei­sim­pi­nä työ­teh­tä­vi­nä on met­sä­ta­lou­den ope­tus eri osaa­mi­sa­lueil­la sekä opin­näy­te­töi­den ja har­joit­te­lun ohjaus. Toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat ope­tuk­sen lisäk­si eri­lai­set tut­­ki­­mus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät, jul­kai­su­toi­min­ta sekä mak­sul­li­nen pal­ve­lu­toi­min­ta. Odo­tam­me haki­jal­ta:- met­sä­alan laa­­ja-alais­­ta osaa­mis­ta ja moni­puo­lis­ta alan työ­ko­ke­mus­ta,- met­sä­bio­ta­lou­den tun­­te­­mus­­ta- koke­mus­ta han­­ke­­työs­­tä- toi­mi­via alaan liit­ty­viä ver­­kos­­to­­ja- kan­­sain­­vä­­li­­syys­o­saa­­mis­­ta- hyviä viestintä- […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: juri­dii­kan opettaja

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee JURIDIIKAN OPETTAJAAmää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen ajal­le 1.1.–31.12.2021 Opet­ta­jan teh­tä­viin kuu­lu­vat juri­dii­kan ope­tus Karelia-amk:n eri kou­lu­tuk­sis­sa (lii­ke­ta­lou­den ja tek­nii­kan kou­lu­tuk­set). Ope­tus pai­not­tuu lii­ke­ta­lou­den kou­lu­tuk­seen. Ope­tet­ta­vat aineet ovat yri­­tys- ja sopi­musoi­keus ja työ­oi­keus. Teh­tä­vään sisäl­tyy myös avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ope­tus­ta sekä ope­tuk­sen lisäk­si eri­lai­set ohjaus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät. Odo­tam­me haki­­jal­­ta- ope­­tus­­ko­­ke­­mus­­ta- moni­­muo­­to- ja verk­­ko-ope­­tuk­­sen peda­go­gii­kan hal­­lin­­taa- suju­vaa suomen […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: ikä­osaa­mi­sen lehtori

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee IKÄOSAAMISEN LEHTORIAtois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen 1.1.2021 alkaen Leh­to­rin kes­kei­sim­pi­nä työ­teh­tä­vi­nä ovat ikä­osaa­mi­seen liit­ty­vä ope­tus sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lal­la, opin­näy­te­töi­den ohjaus, tut­­ki­­mus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät, jul­kai­su­toi­min­ta sekä mak­sul­li­nen pal­ve­lu­toi­min­ta. Odo­tam­me haki­jal­ta:- ikä­osaa­mi­sen asian­tun­ti­juut­ta ja koke­mus­ta moniam­ma­til­li­ses­ta työs­­tä- näyt­töä toi­min­nan kehit­­tä­­mis­­tä- alaan liit­ty­viä ver­­kos­­to­­ja- digi­taa­li­sia val­miuk­sia, ml. verk­­ko-ope­­tuk­­sen val­­miu­­det- kan­­sain­­vä­­li­­syys­­val­­miuk­­sia- vah­vo­ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­­to­­ja- yhteis­­työ- ja […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: sosi­aa­lia­lan lehtori

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee SOSIAALIALAN LEHTORIA1.1.2021 alkaen tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen. Leh­to­rin teh­tä­viin kuu­lu­vat sosi­aa­­li- ja var­hais­kas­va­tusa­lan ope­tus sekä opin­näy­te­töi­den ohjaus. Toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat ope­tuk­sen lisäk­si eri­lai­set tut­­ki­­mus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät, jul­kai­su­toi­min­ta sekä mak­sul­li­nen pal­ve­lu-toi­min­ta. Odo­tam­me haki­jal­ta:- sosi­aa­lia­lan asia­kas­työn koke­­mus­­ta- sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan osaa­­mis­­ta- kan­sain­vä­li­syys­osaa­mis­ta,- val­miut­ta digi­taa­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­­tä­­mi­­seen- hyviä vies­­tin­­tä- ja vuo­­ro­­vai­­ku­­tus­­tai­­to­­ja- vas­tuul­lis­ta ja oma-aloit­­teis­­ta työs­­ken­­te­­ly­o­tet­­ta- kykyä luo­da ja […]


Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den ura­seu­ran­ta­ky­se­ly käynnistynyt

Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den ura­seu­ran­ta­ky­se­ly on käyn­nis­ty­nyt. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen val­ta­kun­nal­li­sel­la ura­seu­ran­ta­ky­se­lyl­lä koo­taan tie­toa työl­lis­ty­mi­ses­tä, työ­uras­ta sekä tyy­ty­väi­syy­des­tä työ­uraan ja tut­kin­toon. Kyse­lyn saa­vat kaik­ki vii­si vuot­ta sit­ten ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­ton­sa päät­tä­neet, eli vuon­na 2015 val­mis­tu­neet. Ura­seu­ran­ta­ky­se­ly kerää tie­toa tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den työl­lis­ty­mi­ses­tä, ura­po­luis­ta ja työs­sä tar­vit­ta­vas­ta osaa­mi­ses­ta. Tie­dot ovat tär­kei­tä kou­lu­tuk­seen hakeu­tu­vil­le ja opis­ke­li­joil­le, jot­ka miet­ti­vät omia opin­to­jaan ja tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­mi­aan. Tulok­set antavat […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta syys­kuus­sa 2020 val­mis­tu­neet opiskelijat

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)Vilok­ki­nen Vil­le, Oulu Fysio­te­ra­peut­ti (ylem­pi AMK), ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nenErmi­lä San­na, Nokia Insi­nöö­ri (AMK), ener­­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­kaTuru­nen Mat­ti, Joen­suu Musiik­ki­pe­da­go­gi (AMK)Kau­ki­nen Juu­li, Hel­sin­ki Res­to­no­mi (ylem­pi AMK), joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nenKin­nu­nen Päi­vik­ki, Joen­suuRäsä­nen Miia, Kon­tio­lah­ti Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)Hir­vo­nen Mik­ko, Lipe­riKuuse­la Kati, Joen­suuPal­viai­nen Kai­sa, Joen­suuSaa­ri­nen Noo­ra, Joen­suu Sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK), sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nenGröhn Vir­pi, Kon­tio­lah­tiSuti­nen Karo­lii­na, KontiolahtiTahvanainen […]


Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat vetoa­vat opis­ke­li­joi­hin koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen pysäyttämiseksi

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat vetoa­vat opis­ke­li­joi­hin koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen pysäyt­tä­mi­sek­si Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne hei­ken­tyy Suo­mes­sa nopeas­ti ja tar­tun­ta­ket­ju­ja on myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den paris­sa. Tämä on joh­ta­nut etä­ope­tuk­sen lisää­mi­seen ja jopa kam­pus­ten sul­ke­mi­siin eri paik­ka­kun­nil­la. Monet tar­tun­nois­ta ovat peräi­sin tapah­tu­mis­ta, joi­hin on vapaa-aika­­na kokoon­tu­nut pal­jon opis­ke­li­joi­ta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat muis­tut­ta­vat nyt opis­ke­li­joi­ta vas­tuul­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Tar­tun­ta­ket­ju­jen takia kor­kea­kou­lu­jen ope­tus on […]


Categories
Uutiset

W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­lul­la halu­taan vauh­dit­taa har­vaa­na­sut­tu­jen poh­jois­ten aluei­den naisyrittäjyyttä

W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­lul­la halu­taan vauh­dit­taa har­vaa­na­sut­tu­jen poh­jois­ten aluei­den nais­yrit­tä­jyyt­tä W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­luun voi­vat hakea kaik­ki Poh­­jois-Kar­­ja­­lan alu­een nais­yrit­tä­jät, sel­lai­sek­si halua­vat tai nais­yrit­tä­jyy­den edis­tä­mis­tä tavoit­te­le­vat hen­ki­löt tai tii­mit. Kil­pai­lu­ka­te­go­riat ovat: 1) Uusi tuote‑, pal­­ve­­lu- tai yri­tys­idea tai ole­mas­sa ole­van yri­tys­idean kehit­tä­mi­nen 2) Uusi idea lii­ke­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sek­si kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le 3) Nais­yrit­tä­jyyt­tä edis­tä­vä idea tai toi­min­ta­mal­li Säh­köi­sel­lä kil­pai­lu­ha­ke­muk­sel­la kuva­taan yri­tys­idea lyhyesti […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Tule­vai­suu­den Pohjois-Karjala

Maa­il­ma muut­tuu, Esko­se­ni, ja niin muu­tum­me mekin tääl­lä Poh­­jois-Kar­­ja­­las­­sa – halusim­me tai emme. Näil­lä het­kil­lä rat­kais­taan, ovat­ko tule­vai­suu­tem­me Poh­­jois-Kar­­ja­­laa autiot tuvat ja kes­kus­te­lu sii­tä, kuka ne vii­mei­set valot sam­mut­taa. Vai ovat­ko tule­vai­suut­tam­me kui­ten­kin elin­voi­mai­set yri­tyk­set ja ympä­ris­tö, jos­sa on hyvä teh­dä työ­tä, olla ja elää täs­tä eteen­kin päin? Jos, ja toi­vot­ta­vas­ti kun, haluam­me raken­taa jäl­kim­mäis­tä skenaariota, […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Puun käyt­tö on mah­dol­li­suus rakentamisessa

Euroo­pan tasol­la raken­nuk­set kulut­ta­vat n. 40% ener­gias­ta ja tuot­ta­vat 36% hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä. Puun käyt­tö raken­ta­mi­ses­sa on yksi hel­poim­mis­ta tavois­ta pie­nen­tää raken­nus­ten elin­kaa­ren pääs­tö­jä. Joen­suun seu­dul­la se tie­de­tään, sil­lä puu­ra­ken­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sek­si on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­työ­tä jo vuo­sien ajan. Vuon­na 2019 Joen­suu­hun val­mis­tui Suo­men kor­kein puu­ker­ros­ta­lo Joen­suu Light­house, joka toteu­tet­tiin mer­kit­tä­vil­tä osin pai­kal­lis­ten yri­tys­ten voi­min. Kysei­nen raken­nus ei ole […]