Fysio­te­ra­peut­ti

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammattikorkeakoulututkinto
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to:
210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 lukuvuotta
Opis­ke­lu­pai­kat, kevään 2021 yhteis­ha­ku: 25 (AMK-valin­ta­koe 13, Todis­tus­va­lin­ta; yli­op­pi­las­tut­kin­to 8, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 3)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välillä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus

Hakuai­ka: Kevään yhteis­ha­ku 17. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet, kevät 2021

Hakuai­ka: Syk­syn yhteis­ha­ku 2.9. — 16.9.2020

Hake­mi­nen > Valin­ta­pe­rus­teet, syk­sy 2020

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­den tar­ve kas­vaa voi­mak­kaas­ti ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen myö­tä. Fysio­te­ra­pia ei rajoi­tu pel­käs­tään fyy­si­siin tar­pei­siin, vaan yhtä lail­la tär­kei­tä ovat psyyk­ki­nen ja sosi­aa­li­nen jaksaminen.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nee­na fysio­te­ra­peut­ti­na osaat tun­nis­taa eri-ikäis­ten ja toi­min­ta­ky­vyl­tään eri­lais­ten asiak­kai­den tar­peet ja rää­tä­löi­dä koko­nai­suu­den tilan­teen vaa­ti­mal­la taval­la ja asiak­kaan toi­vei­ta kuun­nel­len. Vuo­ro­vai­ku­tus asiak­kaan ja sinun välil­lä­si on onnis­tu­mi­sen perus­ta, ja annam­me hyvät eväät sen rakentamiseen.

Fysio­te­ra­peut­ti­na voit toi­mia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja­na ja kehit­tä­jä­nä. Työ­pai­kan löy­dät joko yrit­tä­jä­nä, amma­tin­har­joit­ta­ja­na tai toi­sen pal­ve­luk­ses­ta. Fysio­te­ra­peu­tin osaa­mis­ta tar­vi­taan laa­jas­ti: sai­raa­lois­sa, ter­veys­kes­kuk­sis­sa, tut­ki­mus- ja hoi­to­lai­tok­sis­sa, kun­tou­tus­lai­tok­sis­sa, jär­jes­töis­sä ja eri­lai­sis­sa projekteissa.

Fysio­te­ra­peut­tio­pin­nois­sa opis­ke­let ihmi­sen ana­to­mi­aa, moto­ris­ta kehit­ty­mis­tä ja oppi­mis­ta. Iso osa opin­to­ja­si ovat toi­min­ta­ky­vyn har­joit­ta­mi­seen ja tuke­mi­seen liit­ty­vät opin­to­jak­sot. Opin­to­jen aika­na myös har­joit­te­let pal­jon: oppi­tun­neil­la, har­joit­te­lus­sa ja työ­elä­mäs­sä. Sinul­ta luon­nis­tuu myös itse­näi­nen opiskelu.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Fysio­tik­ka — fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joi­den harjoittelupaikka

Voi­ma­la — pal­ve­lu­ja ikäih­mi­sil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan opis­ke­li­joi­den tekemänä

Simu­la — oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö tur­val­li­seen, luot­ta­muk­sel­li­seen ja yhtei­söl­li­seen harjoitteluun