Hae tukea koulutuksiin

Tukea Täsmä- ja RekryKoulutuksiin

Onko yrityk­sel­läsi tarve päivit­tää osaa­mista vastaa­maan tämän päivän ja tule­vai­suu­den tarpei­siin? Tarvit­setko uusia ammat­ti­tai­toi­sia työn­te­ki­jöitä yrityk­seesi? Karelia koulut­taa tarvit­ta­van osaa­mi­sen ja tule­vai­suu­den tekijät.

Kartoi­te­taan yhdessä yrityk­sesi rekry­tointi- ja osaa­mis­tarve ja laadi­taan opin­to­suun­ni­telma. Suun­nit­te­lemme yrityk­sesi ja teki­jöi­desi kanssa tarpei­tanne vastaa­vat koulu­tus­po­lut, jotta yrityk­sesi saa tehos­tet­tua liike­toi­min­taa ja integroi­tua uudet työn­te­ki­jät tehok­kaasti yrityk­sen toimin­ta­kult­tuu­riin ja tehtä­viin. Koulu­tamme teki­jöitä, joiden osaa­mi­seen voi luottaa, joiden osaa­mi­nen on päivi­tetty tarvit­ta­valle tasolle ja joiden jatko­ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat selkiytetty.

Tarvit­ta­van osaa­mi­sen hank­ki­mi­nen on ajan­koh­taista juuri nyt. Koulu­tuk­siin on mahdol­lista hakea ELY-keskuk­sel­ta/TE-toimis­tosta tukea. Karelia-amk on ELY-keskuk­sen sopi­mus­kou­lut­taja Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuk­sissa. Järjes­tämme Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuk­sia seuraa­villa aloilla:

ICT-ala

Tarjoamme ICT-alan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen koulu­tus­rat­kai­sun, jossa työn­te­ki­jäsi saavat vankan ohjel­mis­toa­lan perus­työ­ka­lu­jen ja moder­nien ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen tekno­lo­gioi­den ja toimin­ta­mal­lien osaa­mi­sen.  ICT-koulu­tus­polku mukau­tuu vastaa­maan osaa­mi­sen päivi­tys­tar­pei­siin juuri oikealla laajuu­della. ICT -koulu­tus­po­lun sisältö raken­tuu eri opin­noista, joista raken­namme yrityk­sel­lesi ja työn­te­ki­jöil­lesi sopivan koko­nai­suu­den. Oppi­mi­nen integroi­daan työhön ja työs­sä­op­pi­mi­seen.  Raken­namme koulu­tus­pol­kusi esimer­kiksi seuraa­vista koulutusteemoista: 

 • Kehit­ty­nyt web-ohjelmointi
 • Hybri­di­mo­bii­li­so­vel­lus­ten kehittäminen
 • Moderni ohjel­mis­to­tuo­tanto
 • Ohjel­moin­nin perus­teet ja tieto­jen analy­sointi Pythonilla, 
 • Kehit­ty­neet tieto­kan­nat ja SQL,
 • API suun­nit­telu ja kehitys
 • Älykäs auto­maa­tio                                                                       

Tekno­lo­gia­teol­li­suu­den ala

Tarjoamme tekno­lo­gia­teol­li­suu­den osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen koulu­tus­rat­kai­sun, jossa työn­te­ki­jäsi saavat vankan tekno­lo­gia­teol­li­suu­den suun­nit­te­lun ja valmis­tuk­sen tiedot ja taidot. Koulu­tuk­set on kohden­nettu tark­kuus­työs­töä ja tark­kuus­kom­po­nent­teja valmis­ta­van teol­li­suu­den tutki­mus ja kehit­tä­mis­pääl­li­köille, tuote- ja tuotan­non suun­nit­te­li­joille, valmis­tus­pääl­li­köille, työs­tö­ko­nei­den operaat­to­reille, ohjel­moi­jille, mitta­hen­ki­lös­tölle, jne. 

Kare­liasta löytyy ainut­laa­tui­nen erikois­tark­kuutta ja pinnan­laa­tua vaati­vien kompo­nent­tien ja osien valmis­tusym­pä­ristö, joka mahdol­lis­taa muovio­sien tuote- ja muot­ti­suun­nit­te­lun, muotin­val­mis­tuk­sen, ruis­ku­va­lu­tek­no­lo­giat, optii­kan ja elekt­ro­nii­kan integroin­nin muovi­tuot­tee­seen, tark­kuus­kom­po­nent­tien työstö- ja mittaus­pal­ve­lut ja optis­ten osien työstön. Koulu­tuk­sissa viet yrityk­sesi tuote­ke­hi­tys- ja valmis­tus­osaa­mi­sen uudelle tasolle. Raken­namme koulu­tuk­sen yrityk­sesi oman tuot­teen ympä­rille, jolloin saat koulu­tuk­sesta parhaan hyödyn. Raken­namme koulu­tus­pol­kusi esimer­kiksi seuraa­vista koulutusteemoista:

 • Ruis­ku­va­lu­tuot­teen suunnittelu
 • Tark­kuus­val­mis­tus – suur­no­peus­työstö ja muotin valmistus
 • MIM-tekno­lo­gian perus­teet (Metal Injec­tion Moulding)
 • Geomet­ri­nen tuote­mää­rit­tely – ISO GPS (Geomet­rical product specifica-tions)
 • Optii­kan valmis­tuk­sen ja mittauk­sen koulu­tuk­set (suur­no­peus­työstö ja muotin valmis­tus, optii­kan valmis­tuk­sen stan­dar­dit ja optis­ten lait­tei­den tuotekehitys)
 • Tekno­lo­gia­teol­li­suu­den laatu ja Lean Six Sigma, projek­tin­hal­linta ja palvelu- ja suunnitteluprosessit

Huom! Pohjois-Karja­lan ELY-keskus tukee harkin­na­va­rai­sesti yrityk­siä myös muilla aloilla järjes­tet­tä­vissä koulu­tuk­sissa. Tutustu yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tus­ten ehtoi­hin työmark­ki­na­tori-palve­lussa. Mikäli ehdot täyt­ty­vät, voit olla yhtey­dessä Kare­lian yhteys­hen­ki­löi­hin tai ELY-keskuk­seen. Yksi­ny­rit­tä­jille tuki­muo­dot eivät ei ole mahdollisia.

Lisä­tie­toja yhteishankintakoulutuksista

Yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tus on työvoi­ma­kou­lu­tusta, joka räätä­löi­dään yhteis­työssä yrityk­sen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja ELY-keskuk­sen kanssa. ELY-keskus tukee koulu­tusta talou­del­li­sesti, jos koulu­tuk­seen on vahvat työ- ja elin­kei­no­po­liit­ti­set perus­teet. Koulu­tuk­sen koko­nais­kus­tan­nuk­set yrityk­sel­lesi ovat 30–50 % koulu­tuk­sen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.Yhteishankintakoulutusten rahoi­tus­muo­toja ovat mm. :

Muutos­Kou­lu­tus

Kun työnan­taja haluaa auttaa irti­sa­not­tuja työn­te­ki­jöi­tään löytä­mään uuden ammatin tai työpai­kan. Kestää 10 päivästä kahteen vuoteen. Lue lisää Muutos­Kou­lu­tuk­sista

Täsmä­Kou­lu­tus

Kun työnan­ta­jalla on tarve päivit­tää tai kehit­tää nykyi­sen henki­lös­tön osaa­mista. Työnan­taja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat työnan­ta­jan tarpeen mukaan räätä­löi­dystä amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta sovi­tuille työntekijöille.Täsmäkoulutus kestää vähin­tään 10 koulu­tus­päi­vää opis­ke­li­jaa kohden. Lue lisää Täsmä­Kou­lu­tuk­sista

Rekry­Kou­lu­tus

Kun työnan­ta­jalla on tarve rekry­toida, mutta osaavaa henki­lö­kun­taa ei löydy. Rekry­Kou­lu­tuk­seen haetaan työn­te­ki­jöitä, jotka saavat työpai­kan yrityk­sestä hyväk­sy­tysti suori­te­tun koulu­tuk­sen jälkeen. Työnan­taja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat koulu­tuk­sesta, jonka avulla yritys saa uutta osaavaa työvoi­maa. Vähim­mäis­kesto 10 koulu­tus­päi­vää. Täyden­nys­kou­lu­tus­ten sisältö, laajuus, toteu­tus­tapa, ajan­kohta ja koulu­tus­paikka sovi­taan työnan­ta­jan kanssa yhdessä. Lue lisää Rekry­Kou­lu­tuk­sista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteys­tie­dot

Harri Mikko­nen
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi