Categories
Ajankohtaista

Hae tukea koulutuksiin

Tukea Täsmä- ja RekryKoulutuksiin

Onko yrityk­selläsi tarve päivittää osaamista vastaamaan tämän päivän ja tulevai­suuden tarpeisiin? Tarvit­setko uusia ammat­ti­tai­toisia työnte­ki­jöitä yrityk­seesi? Karelia kouluttaa tarvit­tavan osaamisen ja tulevai­suuden tekijät.

Kartoi­tetaan yhdessä yrityksesi rekry­tointi- ja osaamis­tarve ja laaditaan opinto­suun­ni­telma. Suunnit­te­lemme yrityksesi ja tekijöidesi kanssa tarpei­tanne vastaavat koulu­tus­polut, jotta yrityksesi saa tehos­tettua liike­toi­mintaa ja integroitua uudet työnte­kijät tehok­kaasti yrityksen toimin­ta­kult­tuuriin ja tehtäviin. Koulu­tamme tekijöitä, joiden osaamiseen voi luottaa, joiden osaaminen on päivi­tetty tarvit­ta­valle tasolle ja joiden jatko­ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suudet ovat selkiytetty.

Tarvit­tavan osaamisen hankki­minen on ajankoh­taista juuri nyt. Koulu­tuksiin on mahdol­lista hakea ELY-keskuk­sel­ta/TE-toimis­tosta tukea. Karelia-amk on ELY-keskuksen sopimus­kou­luttaja Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuk­sissa. Järjes­tämme Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuksia seuraa­villa aloilla:

ICT-ala

Tarjoamme ICT-alan osaamisen kehit­tä­miseen koulu­tus­rat­kaisun, jossa työnte­kijäsi saavat vankan ohjel­mis­toalan perus­työ­ka­lujen ja modernien ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen tekno­lo­gioiden ja toimin­ta­mallien osaamisen.  ICT-koulu­tus­polku mukautuu vastaamaan osaamisen päivi­tys­tar­peisiin juuri oikealla laajuu­della. ICT -koulu­tus­polun sisältö rakentuu eri opinnoista, joista raken­namme yrityk­sellesi ja työnte­ki­jöillesi sopivan kokonai­suuden. Oppiminen integroidaan työhön ja työssä­op­pi­miseen.  Raken­namme koulu­tus­polkusi esimer­kiksi seuraa­vista koulutusteemoista: 

 • Kehit­tynyt web-ohjelmointi
 • Hybri­di­mo­bii­li­so­vel­lusten kehittäminen
 • Moderni ohjel­mis­to­tuo­tanto
 • Ohjel­moinnin perusteet ja tietojen analy­sointi Pythonilla, 
 • Kehit­tyneet tieto­kannat ja SQL,
 • API suunnittelu ja kehitys
 • Älykäs automaatio                                                                       

Tekno­lo­gia­teol­li­suuden ala

Tarjoamme tekno­lo­gia­teol­li­suuden osaamisen kehit­tä­miseen koulu­tus­rat­kaisun, jossa työnte­kijäsi saavat vankan tekno­lo­gia­teol­li­suuden suunnit­telun ja valmis­tuksen tiedot ja taidot. Koulu­tukset on kohden­nettu tarkkuus­työstöä ja tarkkuus­kom­po­nentteja valmis­tavan teolli­suuden tutkimus ja kehit­tä­mis­pääl­li­köille, tuote- ja tuotannon suunnit­te­li­joille, valmis­tus­pääl­li­köille, työstö­ko­neiden operaat­to­reille, ohjel­moi­jille, mitta­hen­ki­lös­tölle, jne. 

Kareliasta löytyy ainut­laa­tuinen erikois­tark­kuutta ja pinnan­laatua vaativien kompo­nenttien ja osien valmis­tusym­pä­ristö, joka mahdol­listaa muoviosien tuote- ja muotti­suun­nit­telun, muotin­val­mis­tuksen, ruisku­va­lu­tek­no­logiat, optiikan ja elekt­ro­niikan integroinnin muovi­tuot­teeseen, tarkkuus­kom­po­nenttien työstö- ja mittaus­pal­velut ja optisten osien työstön. Koulu­tuk­sissa viet yrityksesi tuote­ke­hitys- ja valmis­tus­osaa­misen uudelle tasolle. Raken­namme koulu­tuksen yrityksesi oman tuotteen ympärille, jolloin saat koulu­tuk­sesta parhaan hyödyn. Raken­namme koulu­tus­polkusi esimer­kiksi seuraa­vista koulutusteemoista:

 • Ruisku­va­lu­tuotteen suunnittelu
 • Tarkkuus­val­mistus – suurno­peus­työstö ja muotin valmistus
 • MIM-tekno­logian perusteet (Metal Injection Moulding)
 • Geomet­rinen tuote­mää­rittely – ISO GPS (Geomet­rical product specifica-tions)
 • Optiikan valmis­tuksen ja mittauksen koulu­tukset (suurno­peus­työstö ja muotin valmistus, optiikan valmis­tuksen standardit ja optisten laitteiden tuotekehitys)
 • Tekno­lo­gia­teol­li­suuden laatu ja Lean Six Sigma, projek­tin­hal­linta ja palvelu- ja suunnitteluprosessit

Huom! Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee harkin­na­va­rai­sesti yrityksiä myös muilla aloilla järjes­tet­tä­vissä koulu­tuk­sissa. Tutustu yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tusten ehtoihin työmark­ki­natori-palve­lussa. Mikäli ehdot täyttyvät, voit olla yhtey­dessä Karelian yhteys­hen­ki­löihin tai ELY-keskukseen. Yksiny­rit­tä­jille tukimuodot eivät ei ole mahdollisia.

Lisätietoja yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­sista

Yhteis­han­kin­ta­kou­lutus on työvoi­ma­kou­lu­tusta, joka räätä­löidään yhteis­työssä yrityksen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus tukee koulu­tusta talou­del­li­sesti, jos koulu­tukseen on vahvat työ- ja elinkei­no­po­liit­tiset perusteet. Koulu­tuksen kokonais­kus­tan­nukset yrityk­sellesi ovat 30–50 % koulu­tuksen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.Yhteishankintakoulutusten rahoi­tus­muotoja ovat mm. :

Muutos­Kou­lutus

Kun työnantaja haluaa auttaa irtisa­nottuja työnte­ki­jöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Kestää 10 päivästä kahteen vuoteen. Lue lisää Muutos­Kou­lu­tuk­sista

Täsmä­Kou­lutus

Kun työnan­ta­jalla on tarve päivittää tai kehittää nykyisen henki­löstön osaamista. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat työnan­tajan tarpeen mukaan räätä­löi­dystä ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta sovituille työntekijöille.Täsmäkoulutus kestää vähintään 10 koulu­tus­päivää opiske­lijaa kohden. Lue lisää Täsmä­Kou­lu­tuk­sista

Rekry­Kou­lutus

Kun työnan­ta­jalla on tarve rekry­toida, mutta osaavaa henki­lö­kuntaa ei löydy. Rekry­Kou­lu­tukseen haetaan työnte­ki­jöitä, jotka saavat työpaikan yrityk­sestä hyväk­sy­tysti suori­tetun koulu­tuksen jälkeen. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat koulu­tuk­sesta, jonka avulla yritys saa uutta osaavaa työvoimaa. Vähim­mäis­kesto 10 koulu­tus­päivää. Täyden­nys­kou­lu­tusten sisältö, laajuus, toteu­tustapa, ajankohta ja koulu­tus­paikka sovitaan työnan­tajan kanssa yhdessä. Lue lisää Rekry­Kou­lu­tuk­sista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi