Tie­toa Kareliasta

Hyvä tule­vai­suus raken­ne­taan osaa­mi­sel­la ja asian­tun­ti­juu­del­la. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on muka­na raken­ta­mas­sa sitä kou­lut­ta­mal­la osaa­via ammat­ti­lai­sia tule­vai­suu­den työ­elä­män tar­pei­siin. Kare­lia antaa val­miu­det, väli­neet ja asen­teen kehit­tyä huip­puo­saa­jak­si. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on myös laa­du­kas, sitou­tu­nut ja ket­te­rä kump­pa­ni, joka tekee näky­viä tulok­sia. Kou­lu­tus­aloil­la teh­dään­kin tii­vis­tä yhteis­työ­tä eri­lai­sis­sa kehi­tys- ja tut­ki­mus­hank­keis­sa alu­een yri­tys­ten ja mui­den oppi­lai­tos­ten kanssa.

Kan­sain­vä­li­syys eri muo­dois­saan on Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun joka­päi­väis­tä toi­min­taa. Kan­sain­vä­li­syys kiin­nit­tyy ope­tuk­seen ja oppi­mi­seen, tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja kou­lu­tus­vien­tiin. Kare­lia tar­jo­aa laa­jat kan­sain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det opis­ke­li­joil­le, opet­ta­jil­le ja muul­le hen­ki­lö­kun­nal­le. Kump­pa­ni­ver­kos­to muo­dos­tuu kor­kea­kou­luis­ta ja muis­ta toi­mi­jois­ta ympä­ri maailmaa.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­min­ta on alka­nut vuon­na 1992 ja vaki­nais­tet­tu 1996. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on Joen­suun kau­pun­gin omis­ta­ma osa­keyh­tiö vuo­den 2013 alusta.

Kare­lia lukui­na (2019):

Opis­ke­li­ja­mää­rä 3867
Uusia opiskelijoita/vuosi 800
Hen­ki­lö­kun­taa 303
Suo­men­kie­li­siä amk-kou­lu­tuk­sia 15
Englan­nin­kie­li­siä amk-kou­lu­tuk­sia 2
YAMK-kou­lu­tuk­sia 5
Tut­kin­to­ja 742 (vuo­des­sa)
Lii­ke­vaih­to 27 M€