Tietoa Kare­liasta

Yhdessä ylihuo­mi­sen osaamista

Meissä yhdis­tyy huip­puo­saa­mi­nen pohjois­kar­ja­lai­seen välit­tö­myy­teen. Korkea­kou­lu­yh­tei­sös­sämme on ainut­laa­tuista ener­giaa, jolla luomme isoja mahdol­li­suuk­sia. Olemme sitou­tu­neita siihen, että kuun­te­lemme ja enna­koimme aktii­vi­sesti työelä­män tarpeita ja raken­namme uutta yhdessä. Etsimme ja löydämme ylihuo­mi­sen ratkai­suja yhdessä kump­pa­nei­demme kanssa. 

Panos­tamme jatku­vaan oppi­mi­seen, jolla huoleh­dimme, että seudun kilpai­lu­kyky kestää jopa kansain­vä­li­sen vertai­lun. Yhdessä teke­mällä Joen­suun kaupun­gin, maakun­nan sekä alueen yritys­ten kanssa takaamme, että Pohjois-Karja­lassa on jatkos­sa­kin hyvä olla, elää ja yrittää – ja että maakun­nasta ponnis­te­taan maail­man huipulle, nyt ja tulevaisuudessa.

Kansain­vä­li­syys eri muodois­saan on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun joka­päi­väistä toimin­taa. Kansain­vä­li­syys kiin­nit­tyy opetuk­seen ja oppi­mi­seen, tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja koulu­tus­vien­tiin. Karelia tarjoaa laajat kansain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det opis­ke­li­joille, opet­ta­jille ja muulle henki­lö­kun­nalle. Kump­pa­ni­ver­kosto muodos­tuu korkea­kou­luista ja muista toimi­joista ympäri maailmaa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vaki­nais­tettu 1996. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Joen­suun kaupun­gin omis­tama osakeyh­tiö vuoden 2013 alusta.


Tutustu Kare­li­aan


Karelia lukuina (2022):

  • Opis­ke­li­ja­määrä 4088
  • Henki­lö­kun­taa 310
  • Suomen­kie­li­siä amk-koulu­tuk­sia 16
  • Englan­nin­kie­li­siä amk-koulu­tuk­sia 2
  • YAMK-koulu­tuk­sia 5
  • Tutkin­toja 712
  • Liike­vaihto 29 M€