Tietoa Kareliasta

Yhdessä ylihuo­misen osaamista

Meissä yhdistyy huippuo­saa­minen pohjois­kar­ja­laiseen välit­tö­myyteen. Korkea­kou­lu­yh­tei­sös­sämme on ainut­laa­tuista energiaa, jolla luomme isoja mahdol­li­suuksia. Olemme sitou­tu­neita siihen, että kuunte­lemme ja ennakoimme aktii­vi­sesti työelämän tarpeita ja raken­namme uutta yhdessä. Etsimme ja löydämme ylihuo­misen ratkaisuja yhdessä kumppa­nei­demme kanssa. 

Panos­tamme jatkuvaan oppimiseen, jolla huoleh­dimme, että seudun kilpai­lukyky kestää jopa kansain­vä­lisen vertailun. Yhdessä tekemällä Joensuun kaupungin, maakunnan sekä alueen yritysten kanssa takaamme, että Pohjois-Karja­lassa on jatkos­sakin hyvä olla, elää ja yrittää – ja että maakun­nasta ponnis­tetaan maailman huipulle, nyt ja tulevaisuudessa.

Kansain­vä­lisyys eri muodoissaan on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun jokapäi­väistä toimintaa. Kansain­vä­lisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaan, osaamisen kehit­tä­miseen ja koulu­tus­vientiin. Karelia tarjoaa laajat kansain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suudet opiske­li­joille, opetta­jille ja muulle henki­lö­kun­nalle. Kumppa­ni­ver­kosto muodostuu korkea­kou­luista ja muista toimi­joista ympäri maailmaa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vakinais­tettu 1996. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö vuoden 2013 alusta.


Tutustu Kareliaan


Karelia lukuina (2022):

  • Opiske­li­ja­määrä 4088
  • Henki­lö­kuntaa 310
  • Suomen­kie­lisiä amk-koulu­tuksia 16
  • Englan­nin­kie­lisiä amk-koulu­tuksia 2
  • YAMK-koulu­tuksia 5
  • Tutkintoja 712
  • Liike­vaihto 29 M€