Categories
Ajankohtaista

Tietoa Kareliasta

Hyvä tulevaisuus raken­netaan osaami­sella ja asian­tun­ti­juu­della. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on mukana raken­ta­massa sitä koulut­ta­malla osaavia ammat­ti­laisia tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuo­saa­jaksi. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on myös laadukas, sitou­tunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulu­tus­aloilla tehdäänkin tiivistä yhteis­työtä erilai­sissa kehitys- ja tutki­mus­hank­keissa alueen yritysten ja muiden oppilai­tosten kanssa.

Kansain­vä­lisyys eri muodoissaan on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun jokapäi­väistä toimintaa. Kansain­vä­lisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaan, osaamisen kehit­tä­miseen ja koulu­tus­vientiin. Karelia tarjoaa laajat kansain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suudet opiske­li­joille, opetta­jille ja muulle henki­lö­kun­nalle. Kumppa­ni­ver­kosto muodostuu korkea­kou­luista ja muista toimi­joista ympäri maailmaa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vakinais­tettu 1996. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö vuoden 2013 alusta.

Karelia lukuina (2021):

  • Opiske­li­ja­määrä 4128
  • Uusia opiskelijoita/1000 v.
  • Henki­lö­kuntaa 323
  • Suomen­kie­lisiä amk-koulu­tuksia 16
  • Englan­nin­kie­lisiä amk-koulu­tuksia 2
  • YAMK-koulu­tuksia 5
  • Tutkintoja 875/v.
  • Liike­vaihto 30,5 M€