Tutkimus- ja oppimisympäristöt

Mittaa, testaa, mallinna ja kehitä avullamme. Käytämme palve­lujen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilaisia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöjä, jotka sijait­sevat kampuk­sil­lamme. Modernien tilojen ja labora­to­rioiden avulla pystymme tarjoamaan mm. laaduk­kaita tekniikan testaus­pal­ve­luita, uusiu­tuvan energian, ikäosaa­misen ja hyvin­voinnin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Tutustu tutkimus- ja oppimisympäristöihimme

Tekniikka ja liiketalous

Yritysten tuote­ke­hitys ja liike­toi­minnan edistäminen

Kone- ja tarkkuus­tek­niikka, raken­ta­minen, tieto-ja viestin­tä­tek­niikka sekä liiketalous

Energia­puisto ja uusiutuva energia

Uusiu­tuvan energian tekno­logiat, sovel­let­tavuus ja ratkaisut.

Simulaa­tio­pal­velut

Huippu­tek­no­logiaa sisäl­tävät simulaatio-, debriefing- ja ohjaa­mo­tilat mahdol­lis­tavat lähi- ja etäosal­lis­tu­misen simulaatiokoulutuksiin.

TARMO – hyvin­vointi ja terveyspalvelut

Hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luita sisältäen fysio­te­rapian ja testaus­pal­velut yksilö­asiak­kaille ja yhteistyökumppaneille.

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

[email protected]