Tutki­mus- ja oppimisympäristöt

Mittaa, testaa, mallinna ja kehitä avul­lamme. Käytämme palve­lu­jen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilai­sia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ris­töjä, jotka sijait­se­vat kampuk­sil­lamme. Moder­nien tilojen ja labo­ra­to­rioi­den avulla pystymme tarjoa­maan mm. laaduk­kaita teknii­kan testaus­pal­ve­luita, uusiu­tu­van ener­gian, ikäosaa­mi­sen ja hyvin­voin­nin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Tutustu tutki­mus- ja oppimisympäristöihimme

Tekniikka ja liiketalous

Yritys­ten tuote­ke­hi­tys ja liike­toi­min­nan edistäminen

Kone- ja tark­kuus­tek­niikka, raken­ta­mi­nen, tieto-ja vies­tin­tä­tek­niikka sekä liiketalous

Ener­gia­puisto ja uusiu­tuva energia

Uusiu­tu­van ener­gian tekno­lo­giat, sovel­let­ta­vuus ja ratkaisut.

Simu­laa­tio­pal­ve­lut

Huip­pu­tek­no­lo­giaa sisäl­tä­vät simu­laa­tio-, debrie­fing- ja ohjaa­mo­ti­lat mahdol­lis­ta­vat lähi- ja etäosal­lis­tu­mi­sen simulaatiokoulutuksiin.

TARMO – hyvin­vointi ja terveyspalvelut

Hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luita sisäl­täen fysio­te­ra­pian ja testaus­pal­ve­lut yksi­lö­asiak­kaille ja yhteistyökumppaneille.

Yhteys­tie­dot

Haluatko tietää lisää tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töis­tämme?
Ota yhteyttä vastuu­hen­ki­löön, jonka yhteys­tie­dot löyty­vät tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tön sivulta. Voit ottaa yhteyttä myös sähkö­pos­titse [email protected] -osoit­tee­seen ja olemme sinuun yhteydessä.