Inno­vaa­tio­se­te­li

Hyö­dyn­nä inno­vaa­tio­se­te­li


Joen­suu­lai­nen Vii­Met Oy uudis­ti tuo­tan­to­ti­lan­sa Lean-peri­aat­tei­den mukai­sek­si ja rahoit­ti Kare­lian asian­tun­ti­joi­den teke­män suun­nit­te­lu­työn inno­vaa­tio­se­te­lil­lä.
Lue lisää Poh­jois-Kar­ja­lan Yrit­tä­jien Neu­vo­kas-leh­des­tä (sivu 29)


Mikä inno­vaa­tio­se­te­li on?

  • Busi­ness Fin­lan­din myön­tä­mä mata­lan kyn­nyk­sen rahoi­tus mik­ro- ja pk-yri­tyk­sil­le
  • arvo 6200 € (5000 € + alv)
  • Inno­vaa­tio­se­te­lis­sä on 1000 € + alv oma­ra­hoi­tuso­suus (riip­pu­mat­ta pro­jek­tin koos­ta)
  • voi­mas­sa 6 kk myön­tä­mis­päi­vä­mää­räs­tä
  • yksin­ker­tai­nen hake­mus, pää­tös nopeas­ti

Mitä inno­vaa­tio­se­te­lil­lä saa?

Inno­vaa­tio­se­te­lil­lä voit hank­kia asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta, jot­ka rää­tä­löi­dään tar­pee­si mukaan. Sete­lil­lä voit hyö­dyn­tää myös labo­ra­to­rioi­tam­me ja tut­ki­musym­pä­ris­tö­jäm­me yri­tyk­se­si kehit­tä­mi­ses­sä. Avul­lam­me voit kehit­tää ket­te­räs­ti tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta ja pro­ses­se­ja sekä lii­ke­toi­min­nan kas­vua ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä.

Kuin­ka inno­vaa­tio­se­te­li toi­mii?

Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi                            
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi