Julkaisut, A-sarja

Julkaisut, A-sarja

Tutkimuksia

 
A:4 Kunnan toimivalta ja harkintavalta yleisellä ja erityisellä toimialalla . Atte Korte.
Tässä väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kunnan viranomaisen tehtävien hoitamiseen liittyvää toimivaltaa ja harkintavaltaa. Aihetta lähestytään esimerkkien avulla. Esimerkeiksi erityistoimialalta on valittu maisematyöluvan myöntäminen ja kirjastopalvelujen tarjoaminen. Yleisen toimialan osalta käsitellään venepaikkojen tarjoamista ja harkinnanvaraisten avustuksien myöntämistä. Tutkimuksessa selvitetään myös kunnan tehtävien luonnetta julkisina hallintotehtävinä, julkisina tehtävinä ja julkisen vallan käyttönä..
 
2020. 288 s. 978-952-275-312-0. Saatavana painettuna..
 
 
A:3 Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta. Raija Pesonen.
Tämän kasvatustieteen lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli tuottaa teoreettista ja empiiristä tietoa ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogeiksi opiskelevien opiskelijoiden käsityksistä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta. Tutkimusaineisto koostui musiikkipedagogiopiskelijoiden kirjoittamista esseistä, jotka opiskelijat kirjoittivat opintojensa eri vaiheissa.
 
2017. 136 s. 978-952-275-212-3. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
A:2 Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus : Tarinoita sukupuolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä. Anna Liisa Westman.
Tässä  kasvatustieteisiin, aikuiskasvatukseen ja sukupuolentutkimukseen sijoittuvassa väitöstutkimuksessa tavoitellaan ymmärrystä siitä, kuinka ammatillisten korkeakoulujen opettajakouluttajat ja korkeakouluopettajat käsittävät, käsittelevät, uusintavat tai uudistavat sukupuolta opetus- ja kasvatustyössään.
 
2015. 200 s. 978-952-275-181-2. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
 
A:1 Ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointi ja oikeusturva arvioinnissa. Atte Korte
Artikkelissa käsittellään ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointia ja arviointiin liittyviä oikeusturvakeinoja. Artikkelin tarkoituksena on kertoa käytännönläheisesti aihepiirin liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä. Artikkelissa on huomioitu myös vuoden 2014 alusta voimaan tulevat ammattikorkeakoululain muutokset sekä vireillä oleva ammattikorkeakoululainsäädännön uudistus.
 
2013. 50 s. 978-952-275-088-4. Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.
 
A:21
Emotional and Innovative Graphic Design Education. Martha Balerina.
The pedagogical action research brings understanding of the graphic design education challenges, explores the concept of graphic design, and the educator´s pedagogical role in the field. The research raises critical awareness concerning the graphic design education practices. Moreover, this research proposes solutions for promoting the teaching of graphic design as conversation and as design for experience, and for preparing graphic design students as thinkers with concern for humanity.

2012. 172 s. ISBN 978-951-604-140-0.

 

A:20
Ohjaus osana opettajan työtä: perusopetuksen aineenopettajien käsityksiä ohjauksesta.
Mervi Lätti
Ohjaus koulussa on oppilaan ja opiskelijan psykologista tukea sekä oppimisen ja ammatillisen kasvun ohjausta. Se on kouluyhteisön yhteinen tehtävä ja ohjausvastuu on koko koulun henkilöstöllä. Tässä tutkimuksessa selvitetään käsityksiä ohjauksen asiantuntijuudesta. Miten perusopetuksen aineenopettajat käsittävät ohjauksen osana omaa työtään?Tarkastelun pohjana on laadulliseen aineistoon perustuva fenomenografinen analyysi. Julkaisu antaa eväitä pohdintaan ohjauksen moniammatillisesta yhteistyöstä.

2008. 107 s. ISBN 978-951-604-091-5.
Saatavana verkkojulkaisuna

A:19
Artturi Järviluoman Pohjalaisia. Näytelmä, ooppera, elokuva.
Raija Pesonen-Leinonen
Artturi Järviluoman näytelmän Pohjalaisia ensi-ilta oli aikoinaan suuri menestys, jonka innoittamana näytelmä päätettiin muokata oopperaksi. Toivo Kuulan kieltäydyttyä tehtävästä sävellystyö lankesi Leevi Madetojalle, joka onnistui tehtävässään yli odotusten: Pohjalaisia kohosi erittäin suosituksi teokseksi ja siitä on aikojen kuluessa muodostunut kansallinen merkkiteos, jota esitetään nykyisinkin jatkuvasti. Järviluoman näytelmän pohjalta Pohjalaisista on tehty myös kaksi elokuvaa, mykkäelokuva vuonna 1925 ja äänielokuva vuonna 1936. Tämä tutkimus keskittyy Pohjalaisia -näytelmän ooppera-versioon, mutta myös muut teosmuodot esitellään.Teosanalyysi perustuu kirjallisuustutkimuksessa käytettyihin Freytagin ja Westonin draamateorioihin, joita tuetaan Krohnin salamakaavalla. Raportti sisältää myös Järviluoman ja Madetojan henkilöhistoriat. Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman lehtori.

2008. 93 s. ISBN 951-604-084-7.

A:18
Kytkentöjä yrittäjyyskasvatukseen : näkökulmia taloudellisen yritteliäisyyden edistämiseen.
Risto Ikonen, Eeva Karttunen (toim.)
Yrittäjyyskasvatukseen ja koulutukseen kuuluu paljon muutakin kuin uusien yritysten perustamisen edistäminen. Se voi merkittävästi lisätä ihmisten elämänhallintaa tarjoamalla välineitä taloudellisessa ympäristössä selviämiseen. Erilaiset yrittäjyyden muodot ja yrittävän elämänasenteen vaaliminen ja kehittäminen ovat välttämätön osa yritteliäisyyden edistämistä yhteiskunnassamme. Yhdeksän yrittäjyyskasvatuksen parissa toimivaa asiantuntijaa avaa artikkelissaan uusia näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen, sen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Ensimmäisessä pääluvussa pohditaan, mitä on se yrittäjyys, jota yrittäjyyskasvatuksella halutaan edistää. Toisessa pääluvussa tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta koskevan diskurssin ongelmakohtia. Kolmannessa pääluvussa tuodaan esille yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä korkea-asteen opetuksessa. Kirja soveltuu yrittäjyyskouluttajille ja -tutkijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

2007. 167 s. ISBN 978-951-604-062-5.

A:17
Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa.
Asko Puhakka.
Kuntatason energiaratkaisujen toteutus on kokonaisuudessaan hyvin vaativa prosessi. Kunnalla on omalta osaltaan vastuu asuinympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja samaan aikaan taloudellinen vastuu kuntatalouden toimivuudesta. Kuntataajamissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajilla on itse kullakin konkreettinen tarve ratkaista hallitsemansa kiinteistön lämmittämisen toteutustapa. Tässä tutkimuksessa on selvitetty kunnan mahdollisuutta ohjata taajamien lämmöntuotantoratkaisuja kilpailulainsäädännön, maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön vaatimukset sekä tavoitteet huomioiden. Lisäksi tutkimuksessa pyritään antamaan konkreettista tietoa lämmöntuotantoratkaisujen hankinta- ja tarjousmenettelystä sekä lämpöyrittäjätoiminnan tarjoamista uusista toimintamalleista yksittäisten kiinteistöjen tai aluelämpöverkkojen lämmöntuotannossa.

2005. 101 s. ISBN 951-604-051-9.

A:16
Women Leave, Men Remain: Issues of Gender, Welfare and Labour Marketsin the Nordic Periphery.
Anna Liisa Westman (ed.)
Women leave, Men Remain, Issues of Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery offers a unique empirical and theoretical analysis of changing welfare in the Northern States from the viewpoint of women. The viewpoints of the studies varied from anthropological and cultural to political and business. All in all, geographical and cultural constructions of local communities create the framework for the discussion of welfare, the labour market and gender in the articles. Firstly, the reader has an opportunity to look at the statistical changes of welfare societies in the study area of the Nordic States during 1991 – 2001. After that changes in the Faroese welfare system and politics have been researched. Norwegian articles study welfare situation by focusing on the topics of local models of welfare, gender and power issues in the Sámi Parliament and the case of Finnmark. The next article provides an overview of Swedish welfare models. The remaining chapters cover topics geographically situated in Finland and Russia. There is a discussion of local gender contracts in the context of changing welfare in Lapland, as well as the personal experiences of young adults in a rural locality. Socio-economic threats and women along the Finnish-Russian border have also been studied. The reader can continue by looking at the topics of immigration and marriages between Russian women and Finnish men. After that there is an opportunity to time-travel with an article on antiquity and women. Working life from the viewpoint of care work, teams and craft entrepreneurs wraps up the series of articles in this book.

2005. 209 s. ISBN951-604-048-9.

A:15
Kunnallisen ammattikorkeakoulun itsehallinto.
Susanna Varis
Ammattikorkeakouluille säädettiin itsehallinto 1.8.2003 voimaan tulleessa ammattikorkeakoululaissa. Itsehallinto on rajattu sisäisiin asioihin, joita täsmentävät ammattikorkeakoululain muut säännökset ja lain valmisteluasiakirjat. Näissä ei kuitenkaan määritellä kattavasti, mitä sisäiset asiat ovat. Itsehallintoa säädettäessä on huomioitu, että valtaosa ammattikorkeakouluista on kunnallisia. Tästä syystä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle on säädetty tehtäviä, jotka muutoin kuuluisivat itsehallinnon piiriin. Joiltakin osin jää epäselväksi, kuuluuko toimivalta ammattikorkeakoululle vai ylläpitäjälle. Mitä ovat sisäiset asiat, joihin itsehallinto on rajattu? Mitä merkitsee ammattikorkeakoulussa tutkimuksen vapaus, opetuksen vapaus ja oikeus päättää sisäisistä asioistaan? Miten ammattikorkeakoulun itsehallintoa tulisi tulkita suhteessa kunnalliseen itsehallintoon ja verrattuna yliopiston itsehallintoon?

2004. 88 s. ISBN 951-604-043-8.

A:14
Lehtiä yrittämiseen.
Kim Wrange (toim.)
Artikkelijulkaisun aiheet liittyvät yrittäjyyteen ja liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Kirjoittajat ovat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opettajia. Artikkelien aiheet ovat: naisyrittäjien elämänvalinnat, pkt-yritysten kansainvälistymisprosessiin ja kansainvälistymisvalmiuksiin vaikuttavat tekijät, yrityksen arvot asiakkuusstrategioiden käytäntöön saattamisessa sekä osallisuuskonsepti -menetelmän käyttö kuntalaisten hyvinvoinnin ja maaseudun naisyrittäjyyden edistämisessä.

2004. 75 s. ISBN 951-604-039-X.

A:13
Ohjaus muutoksen mahdollistajana : kuvaus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun aikuisohjauksen tilanteesta.
Päivi Putkuri
Julkaisussa tarkastellaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tämän hetken aikuisopiskelijan ohjaustoimintaa. Selvityksen kohderyhmänä ovat olleet opiskelijaohjaajat ja sosiaalialan aikuisopiskelijat. Aineisto on kerätty haastattelun ja kyselylomakkeen avulla. Julkaisussa kuvataan aikuisopiskelijoiden ohjaustarpeita, ohjauksen arkipäivää ja kehittämistä sekä tulevaisuuden haasteita. Kehittämishaasteeksi nousee muunmuassa yhteisöllinen ohjausvastuu.

2003. 40 s. ISBN 951-604-037-3. Painos loppuunmyyty.

A:12
Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta.
Anneli Airola (toim.)
Suullisen kielitaidon arviointi ammattikorkeakouluissa oli Opetusministeriön rahoittama kieltenopetuksen kehittämishanke ajalla 1.1.2002 – 30.4.2003. Siihen osallistui kieltenopettajia useista eri ammattikorkeakouluista. Raportissa esitellään hankkeesta saatuja kokemuksia neljän hankkeeseen osallistuneen kieltenopettajien kokemusten avulla. Raportissa käsitellään myös kielitaidon arvioinnin ajankohtaista teemaa itsearviointia. Raportti on tarkoitettu jokaisen kieltenopettajan avuksi oman työn kehittämiseen.

2003. 90 s. ISBN 951-604-031-4. Painos loppuunmyyty.

A:11
Ammatillisen opettajakoulutuksen tarpeet itäisessä Suomessa.
Pekka Auvinen, Sirpa Catalano.
Ammatillisella opettajankoulutuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeistä koulutusta, joka on tarkoitettu erityisesti ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille. Itä-Suomessa ei ole ammatillista opettajakoulutusta antavia oppilaitoksia. Tässä julkaisussa selvitetään itäisen Suomen ammatillisen opettajankoulutuksen määrälliset tarpeet ja alakohtainen jakauma. Lisäksi kuvataan ammatillisten opettajien työn laadullisia muutoksia. Julkaisussa esitellään ammatillisen opettajankoulutuksen uusi toteutusmalli, jonka keskeisiä piirteitä ovat asiakaslähtöinen toteutustapa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteistyönä sekä itäisen Suomen erityispiirteiden huomioiminen.

2002. 146 s. ISBN 951-604-029-2. Painos loppuunmyyty.

A:10
Harmaalokit seuranamme: populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta.
Risto Juvaste
Ympäristövaikutukset ja niiden hallinta edellyttävät ekologiaan perustuvaa monitieteistä ja ongelmakeskeistä käsittelyä. Tässä lisensiaattityöhön perustuvassa julkaisussa ympäristöteknologian laajaa käsittelykirjoa esitellään käyttäen esimerkkinä harmaalokkeja. Lukurengastuksella ja populaatioanalyysillä suoritettu lokkien käyttäytymistutkimus muodostaa tässä pohjan ympäristövaikutusten ja ympäristönhallinnan tarkasteluille. Ympäristövaikutusten laajasta ongelmakentästä tarkastellaan viestintälähtöisesti mm. salmonella-, kalatauti-, jätehuolto-, riistanhoito- ja luonnonsuojeluongelmia. Jätehuoltoon kohdistettu hallintakeinojen tarkastelu sisältää populaatiotutkimukseen perustuvia eettisiä ja suojelullisia kannanottoja. Niiden perusteella tulisi EU-lähtöisten pesinnänrauhoitussäädösten poikkeuslupakäytäntöä muuttaa.

2002. 128 s. ISBN 951-604-025-X.

A:9
Suullisen kielitaidon arviointi ammattikorkeakouluissa : OPM:n rahoittama kieltenopetuksen kehittämishanke.
Anneli Airola (toim.)
Suullisen kielitaidon arviointi ammattikorkeakouluissa oli Opetusministeriön rahoittama kieltenopetuksen kehittämishanke ajalla 1.1.2000 -31.5.2001. Siihen osallistui kieltenopettajia useista eri ammattikorkeakouluista. Tääsä raportissa tarkastellaan erityisalojen kieltenopetusta ja kielitaidon arviointia. Julkaisussa esitellään myös hankkeessa laadittuja suullisen kielitaidon testejä. Raportin tavoitteena on laajentaa keskustelua suullisen kielitaidon arvioinnista.

2001. 114 s. ISBN 951-604-022-5. Painos loppuunmyyty.

A:8
Terveyden edistämisen tulevaisuudennäkymiä – argumentoiva Delfoi-tutkimus.
Tuovi Hakulinen, Annamari Savela
Terveyskäyttäytyminen ja sairaudet eivät jakaannu tasaisesti väestössä. Muun muassa väestön alueellisten terveyserojen poistamiseksi ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon aseman turvaamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen tutkimusta. Tämän argumentoivan Delfoi-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiantuntijanäkökulmasta terveyden edistämisen tulevaisuudennäkymiä ja Pohjois-Karjalan projektin jatkeeksi tammikuussa 2001 perustetun Kansanterveyden keskuksen tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja. Tutkimus on tehty osana ‘Työelämämuutosten ennakointi osana hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa’ – hanketta.

2001. 55. s. ISBN 951-604-020-9.

A:7
Apuvälinealan tulevaisuudennäkymiä – argumentoiva Delfoi-tutkimus.
Annamari Savela, Tuovi Hakulinen
Hyvinvointiteknologian tuotteiden ja palvelujen kysyntä lisääntyy väestön ikääntymisen myötä. Itsenäistä suoriutumista tukevien apu- ja toimintavälineiden tuotanto on Suomessa vielä vähäistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli asiantuntijoiden näkemyksiin pohjautuen selvittää apuvälinealan ja hyvinvointiteknologian tulevaisuudennäkymiä: apuvälinepalvelujen toimivuutta, lupaavia tulevaisuuden tuotteita sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Tutkimus on tehty osana ‘Työelämämuutosten ennakointi osana hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa’ – hanketta.

2001. 71 s. ISBN 951-604-019-5. Painos loppuunmyyty.

A:6
Kuntoutuslaitosten tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja – argumentoiva Delfoi-tutkimus.
Tuovi Hakulinen, Annamari Savela
Kuntoutuslaitosten asiakaskunta muuttuu väestön ikärakenteeseen liittyvistä tekijöistä johtuen. Sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrän supistuessa vapautuu iso osa kuntoutuslaitoskapasiteetista. Tulevaisuuden kuntoutushaasteita ovat mm. suurten ikäluokkien kuntoutuksen järjestäminen ja rahoitusmallit. Tämän Delfoi-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollisia toimintavaihtoehtoja, joihin kuntoutuslaitokset voisivat suuntautua tulevaisuudessa. Case-tyyppisesti selvitettiin Pohjois-Karjalassa sijaitsevien kuntoutuslaitosten tulevaisuuden erikoistumisalueita sekä laitosten palvelu- ja tuoteinnovaatioiden tuotanto- ja jakeluverkostoa. Tutkimus on tehty osana hanketta “Työelämämuutosten ennakointi osana hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa.”

2001. 74 s. ISBN 951-604-018-7.

A:5
Kieltenopetuksen haasteet ammattikorkeakoulussa.
Anneli Airola (toim.)
Kokousjulkaisu ammattikorkeakoulujen kieltenopettajien neuvottelupäiviltä 28. – 29.9.2000 Joensuussa. Raportin teemoja ovat arviointi, kulttuurien välinen viestintä, verkkopedagogiikka, opetusmetodit ja oppimateriaalit ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksessa.

2001. 128 s. ISBN 951-604-017-9.

A:4
Itäsuomalaisten metsäalan yrittäjien terveys ja elämänhallinta.
Tuovi Hakulinen, Arja Holopainen
Metsäkone- ja autoyrittäjien pienyrityksissä yrittäjän terveys ja työkyky edellyys yritystoiminnan jatkumiselle. Pienyrittäjinä toimivien tulee itse tunnistaa terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä ja hoitaa työkykyään, koska lakisääteiseen työterveyshuoltoon ei ole velvoitetta, mikäli yrityksessä ei ole vierasta työvoimaa. Tutkimuksessa selvitettiin itäsuomalaisten metsäalan pienyrittäjien terveydentilaa, elintapoja ja elämänhallintaa. Selvitys on tehty osana hanketta ”Työelämämuutosten ennakointi osana hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa.”

2000. 67 s. ISBN 951-604-015-2.

A:3
Networks of skills and competence.
Tapio Kosunen, Marjariitta Viiri (ed).
Conference proceedings of the International Telematics in Education Conference in Joensuu, Finland, 23 to 24 September 1998. The conference had two major themes: Telematics in education and training, and Learning with technology – a positive challenge to educational networks.

1999. 149 s. ISBN 951-604-012-8. Painos loppuunmyyty.

A:2
Ammattikorkeakoulu rajojen murtajana.
Pentti Maljojoki, Marjariitta Viiri (toim.)
Julkaisun artikkelit käsittelevät ammattikorkeakoulun eri vaiheita ja osaamisalueita, kuten tutkimus- ja kehittämistoimintaa, kansainvälistymistä, aluekehitystyön mahdollisuuksia ja opetuksen kehittämistä.

1996. 181 s. ISBN 951-604-004-7. Painos loppuunmyyty.

A:1
Evaluation report on the North Karelia and Kemi-Tornio Polytechnics.
Pentti Maljojoki and Kyösti Kurtakko (ed.)
The Finnish Polytechnics are being set up and developed on the basis that there will be systematic monitoring and assessment of their activities. The Kemi-Tornio and North Karelia Polytechnics were submitted to international evaluation carried out by British evaluation experts in September, 1994 and in April 1995. The aim of the evaluation process was to provide suggestions which could be applied in the development of the Finnish Polytechnics in general. The targets of the evaluation were e.g. organizational matters, projects, international and internal relationships and connections with working life.

1996. 34 s. ISBN 951-604-002-0. Painos loppuunmyyty.