Categories
Ajankohtaista

Julkaisut, A-sarja

Julkaisut, A-sarja

Tutki­muksia

 
A:4 Kunnan toimi­valta ja harkin­ta­valta yleisellä ja erityi­sellä toimia­lalla . Atte Korte.
Tässä väitös­kir­ja­tut­ki­muk­sessa tarkas­tellaan kunnan viran­omaisen tehtävien hoita­miseen liittyvää toimi­valtaa ja harkin­ta­valtaa. Aihetta lähes­tytään esimerkkien avulla. Esimer­keiksi erityis­toi­mia­lalta on valittu maise­ma­työ­luvan myöntä­minen ja kirjas­to­pal­ve­lujen tarjoa­minen. Yleisen toimialan osalta käsitellään venepaik­kojen tarjoa­mista ja harkin­nan­va­raisten avustuksien myöntä­mistä. Tutki­muk­sessa selvi­tetään myös kunnan tehtävien luonnetta julkisina hallin­to­teh­tävinä, julkisina tehtävinä ja julkisen vallan käyttönä..
 
2020. 288 s. 978-952-275-312-0. Saatavana painettuna..
 
 
A:3 Ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulun­opet­ta­jasta. Raija Pesonen.
Tämän kasva­tus­tieteen lisen­si­aa­tin­tut­ki­muksen tavoit­teena oli tuottaa teoreet­tista ja empii­ristä tietoa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa musiik­ki­pe­da­go­geiksi opiske­levien opiske­li­joiden käsityk­sistä hyvästä soiton- ja laulun­opet­ta­jasta. Tutki­musai­neisto koostui musiik­ki­pe­da­go­gio­pis­ke­li­joiden kirjoit­ta­mista esseistä, jotka opiske­lijat kirjoit­tivat opinto­jensa eri vaiheissa.
 
2017. 136 s. 978-952-275-212-3. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
A:2 Ammatil­linen korkea­kou­luo­pet­tajuus ja sukupuo­li­tie­toisuus : Tarinoita sukupuo­lesta, toimi­juu­desta ja pedago­gi­sista käytän­nöistä. Anna Liisa Westman.
Tässä  kasva­tus­tie­teisiin, aikuis­kas­va­tukseen ja sukupuo­len­tut­ki­mukseen sijoit­tu­vassa väitös­tut­ki­muk­sessa tavoi­tellaan ymmär­rystä siitä, kuinka ammatil­listen korkea­kou­lujen opetta­ja­kou­lut­tajat ja korkea­kou­luo­pet­tajat käsit­tävät, käsit­te­levät, uusin­tavat tai uudis­tavat sukupuolta opetus- ja kasvatustyössään.
 
2015. 200 s. 978-952-275-181-2. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
 
A:1 Ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lijan opinto­suo­ri­tusten arviointi ja oikeus­turva arvioin­nissa. Atte Korte
Artik­ke­lissa käsit­tellään ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lijan opinto­suo­ri­tusten arviointia ja arviointiin liittyviä oikeus­tur­va­keinoja. Artik­kelin tarkoi­tuksena on kertoa käytän­nön­lä­hei­sesti aihepiirin liitty­västä keskei­sestä lainsää­dän­nöstä. Artik­ke­lissa on huomioitu myös vuoden 2014 alusta voimaan tulevat ammat­ti­kor­kea­kou­lulain muutokset sekä vireillä oleva ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain­sää­dännön uudistus.
 
2013. 50 s. 978-952-275-088-4. Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.
 
A:21
Emotional and Innovative Graphic Design Education. Martha Balerina.
The research explores the concept of graphic design. the values of the educator and the practices in the education. It also lead to a deeper unders­tanding of the devel­po­mental need of graphic design students.

2012. 172 s. ISBN 978-951-604-140-0.

 

A:20
Ohjaus osana opettajan työtä: perus­o­pe­tuksen aineen­opet­tajien käsityksiä ohjauk­sesta.
Mervi Lätti
Ohjaus koulussa on oppilaan ja opiske­lijan psyko­lo­gista tukea sekä oppimisen ja ammatil­lisen kasvun ohjausta. Se on koulu­yh­teisön yhteinen tehtävä ja ohjaus­vastuu on koko koulun henki­lös­töllä. Tässä tutki­muk­sessa selvi­tetään käsityksiä ohjauksen asian­tun­ti­juu­desta. Miten perus­o­pe­tuksen aineen­opet­tajat käsit­tävät ohjauksen osana omaa työtään?Tarkastelun pohjana on laadul­liseen aineistoon perustuva fenome­no­gra­finen analyysi. Julkaisu antaa eväitä pohdintaan ohjauksen moniam­ma­til­li­sesta yhteistyöstä.

2008. 107 s. ISBN 978-951-604-091-5. Hinta 25 € (sis. alv).
Saatavana verkko­jul­kaisuna

A:19
Artturi Järvi­luoman Pohja­laisia. Näytelmä, ooppera, elokuva.
Raija Pesonen-Leinonen
Artturi Järvi­luoman näytelmän Pohja­laisia ensi-ilta oli aikoinaan suuri menestys, jonka innoit­tamana näytelmä päätettiin muokata ooppe­raksi. Toivo Kuulan kieltäy­dyttyä tehtä­västä sävel­lystyö lankesi Leevi Madeto­jalle, joka onnistui tehtä­vässään yli odotusten: Pohja­laisia kohosi erittäin suosi­tuksi teokseksi ja siitä on aikojen kuluessa muodos­tunut kansal­linen merkkiteos, jota esitetään nykyi­sinkin jatku­vasti. Järvi­luoman näytelmän pohjalta Pohja­lai­sista on tehty myös kaksi elokuvaa, mykkäe­lokuva vuonna 1925 ja äänie­lokuva vuonna 1936. Tämä tutkimus keskittyy Pohja­laisia -näytelmän ooppera-versioon, mutta myös muut teosmuodot esitellään.Teosanalyysi perustuu kirjal­li­suus­tut­ki­muk­sessa käytet­tyihin Freytagin ja Westonin draama­teo­rioihin, joita tuetaan Krohnin salama­kaa­valla. Raportti sisältää myös Järvi­luoman ja Madetojan henki­lö­his­toriat. Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun musiikin koulu­tus­oh­jelman lehtori.

2008. 93 s. ISBN 951-604-084-7. Hinta 20 € (sis. alv).

A:18
Kytkentöjä yrittä­jyys­kas­va­tukseen : näkökulmia talou­del­lisen yritte­liäi­syyden edistä­miseen.
Risto Ikonen, Eeva Karttunen (toim.)
Yrittä­jyys­kas­va­tukseen ja koulu­tukseen kuuluu paljon muutakin kuin uusien yritysten perus­ta­misen edistä­minen. Se voi merkit­tä­västi lisätä ihmisten elämän­hal­lintaa tarjoa­malla välineitä talou­del­li­sessa ympäris­tössä selviä­miseen. Erilaiset yrittä­jyyden muodot ja yrittävän elämä­na­senteen vaali­minen ja kehit­tä­minen ovat välttä­mätön osa yritte­liäi­syyden edistä­mistä yhteis­kun­nas­samme. Yhdeksän yrittä­jyys­kas­va­tuksen parissa toimivaa asian­tun­tijaa avaa artik­ke­lissaan uusia näkökulmia yrittä­jyys­kas­va­tukseen, sen histo­riaan, nykypäivään ja tulevai­suuteen. Ensim­mäi­sessä päälu­vussa pohditaan, mitä on se yrittäjyys, jota yrittä­jyys­kas­va­tuk­sella halutaan edistää. Toisessa päälu­vussa tarkas­tellaan yrittä­jyys­kas­va­tusta koskevan diskurssin ongel­ma­kohtia. Kolman­nessa päälu­vussa tuodaan esille yrittä­jyys­kas­va­tuksen käytäntöjä korkea-asteen opetuk­sessa. Kirja soveltuu yrittä­jyys­kou­lut­ta­jille ja -tutki­joille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

2007. 167 s. ISBN 978-951-604-062-5. Hinta 30 € (sis. alv).

A:17
Energia­rat­kai­sujen valinnan ohjaus kunnissa.
Asko Puhakka.
Kunta­tason energia­rat­kai­sujen toteutus on kokonai­suu­dessaan hyvin vaativa prosessi. Kunnalla on omalta osaltaan vastuu asuinym­pä­ristön terveel­li­syy­destä, turval­li­suu­desta ja samaan aikaan talou­del­linen vastuu kunta­ta­louden toimi­vuu­desta. Kunta­taa­ja­missa sijait­sevien kiinteis­töjen omista­jilla on itse kullakin konkreet­tinen tarve ratkaista hallit­se­mansa kiinteistön lämmit­tä­misen toteu­tustapa. Tässä tutki­muk­sessa on selvi­tetty kunnan mahdol­li­suutta ohjata taajamien lämmön­tuo­tan­to­rat­kaisuja kilpai­lu­lain­sää­dännön, maankäyttö- ja raken­nuslain sekä ympäris­tö­lain­sää­dännön vaati­mukset sekä tavoitteet huomioiden. Lisäksi tutki­muk­sessa pyritään antamaan konkreet­tista tietoa lämmön­tuo­tan­to­rat­kai­sujen hankinta- ja tarjous­me­net­te­lystä sekä lämpöy­rit­tä­jä­toi­minnan tarjoa­mista uusista toimin­ta­mal­leista yksit­täisten kiinteis­töjen tai alueläm­pö­verk­kojen lämmöntuotannossa.

2005. 101 s. ISBN 951-604-051-9. Hinta 25 € (sis. alv).

A:16
Women Leave, Men Remain: Issues of Gender, Welfare and Labour Marketsin the Nordic Periphery.
Anna Liisa Westman (ed.)
Women leave, Men Remain, Issues of Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery offers a unique empirical and theore­tical analysis of changing welfare in the Northern States from the viewpoint of women. The viewpoints of the studies varied from anthro­po­lo­gical and cultural to political and business. All in all, geograp­hical and cultural construc­tions of local commu­nities create the framework for the discussion of welfare, the labour market and gender in the articles. Firstly, the reader has an oppor­tunity to look at the statis­tical changes of welfare societies in the study area of the Nordic States during 1991 – 2001. After that changes in the Faroese welfare system and politics have been researched. Norwegian articles study welfare situation by focusing on the topics of local models of welfare, gender and power issues in the Sámi Parliament and the case of Finnmark. The next article provides an overview of Swedish welfare models. The remaining chapters cover topics geograp­hically situated in Finland and Russia. There is a discussion of local gender contracts in the context of changing welfare in Lapland, as well as the personal experiences of young adults in a rural locality. Socio-economic threats and women along the Finnish-Russian border have also been studied. The reader can continue by looking at the topics of immigration and marriages between Russian women and Finnish men. After that there is an oppor­tunity to time-travel with an article on antiquity and women. Working life from the viewpoint of care work, teams and craft entrepre­neurs wraps up the series of articles in this book.

2005. 209 s. ISBN951-604-048-9. Hinta 30 € (sis. alv).

A:15
Kunnal­lisen ammat­ti­kor­kea­koulun itsehal­linto.
Susanna Varis
Ammat­ti­kor­kea­kou­luille säädettiin itsehal­linto 1.8.2003 voimaan tulleessa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laissa. Itsehal­linto on rajattu sisäisiin asioihin, joita täsmen­tävät ammat­ti­kor­kea­kou­lulain muut säännökset ja lain valmis­te­lua­sia­kirjat. Näissä ei kuitenkaan määri­tellä katta­vasti, mitä sisäiset asiat ovat. Itsehal­lintoa säädet­täessä on huomioitu, että valtaosa ammat­ti­kor­kea­kou­luista on kunnal­lisia. Tästä syystä ammat­ti­kor­kea­koulun ylläpi­tä­jälle on säädetty tehtäviä, jotka muutoin kuului­sivat itsehal­linnon piiriin. Joiltakin osin jää epäsel­väksi, kuuluuko toimi­valta ammat­ti­kor­kea­kou­lulle vai ylläpi­tä­jälle. Mitä ovat sisäiset asiat, joihin itsehal­linto on rajattu? Mitä merkitsee ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutki­muksen vapaus, opetuksen vapaus ja oikeus päättää sisäi­sistä asioistaan? Miten ammat­ti­kor­kea­koulun itsehal­lintoa tulisi tulkita suhteessa kunnal­liseen itsehal­lintoon ja verrattuna yliopiston itsehallintoon?

2004. 88 s. ISBN 951-604-043-8. Hinta 15 € (sis. alv).

A:14
Lehtiä yrittä­miseen.
Kim Wrange (toim.)
Artik­ke­li­jul­kaisun aiheet liittyvät yrittä­jyyteen ja liike­toi­minnan eri osa-alueisiin. Kirjoit­tajat ovat Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun liike­ta­louden koulu­tus­oh­jelman opettajia. Artik­kelien aiheet ovat: naisyrit­täjien elämän­va­linnat, pkt-yritysten kansain­vä­lis­ty­mis­pro­sessiin ja kansain­vä­lis­ty­mis­val­miuksiin vaikut­tavat tekijät, yrityksen arvot asiak­kuus­stra­te­gioiden käytäntöön saatta­mi­sessa sekä osalli­suus­kon­septi -menetelmän käyttö kunta­laisten hyvin­voinnin ja maaseudun naisyrit­tä­jyyden edistämisessä.

2004. 75 s. ISBN 951-604-039-X. Hinta 15 € (sis. alv).

A:13
Ohjaus muutoksen mahdol­lis­tajana : kuvaus Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun aikui­soh­jauksen tilan­teesta.
Päivi Putkuri
Julkai­sussa tarkas­tellaan Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun tämän hetken aikuis­opis­ke­lijan ohjaus­toi­mintaa. Selvi­tyksen kohde­ryhmänä ovat olleet opiske­li­jaoh­jaajat ja sosiaa­lialan aikuis­opis­ke­lijat. Aineisto on kerätty haastat­telun ja kysely­lo­makkeen avulla. Julkai­sussa kuvataan aikuis­opis­ke­li­joiden ohjaus­tar­peita, ohjauksen arkipäivää ja kehit­tä­mistä sekä tulevai­suuden haasteita. Kehit­tä­mis­haas­teeksi nousee muunmuassa yhtei­söl­linen ohjausvastuu.

2003. 40 s. ISBN 951-604-037-3. Painos loppuunmyyty.

A:12
Kokemuksia suullisen kieli­taidon arvioin­ti­hank­keesta.
Anneli Airola (toim.)
Suullisen kieli­taidon arviointi ammat­ti­kor­kea­kou­luissa oli Opetus­mi­nis­teriön rahoittama kielten­ope­tuksen kehit­tä­mis­hanke ajalla 1.1.2002 – 30.4.2003. Siihen osallistui kielten­opet­tajia useista eri ammat­ti­kor­kea­kou­luista. Rapor­tissa esitellään hankkeesta saatuja kokemuksia neljän hankkeeseen osallis­tuneen kielten­opet­tajien kokemusten avulla. Rapor­tissa käsitellään myös kieli­taidon arvioinnin ajankoh­taista teemaa itsear­viointia. Raportti on tarkoi­tettu jokaisen kielten­opet­tajan avuksi oman työn kehittämiseen.

2003. 90 s. ISBN 951-604-031-4. Painos loppuunmyyty.

A:11
Ammatil­lisen opetta­ja­kou­lu­tuksen tarpeet itäisessä Suomessa.
Pekka Auvinen, Sirpa Catalano.
Ammatil­li­sella opetta­jan­kou­lu­tuk­sella tarkoi­tetaan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon tai ylemmän korkea­kou­lu­tut­kinnon jälkeistä koulu­tusta, joka on tarkoi­tettu erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja ammatil­listen oppilai­tosten opetta­jille. Itä-Suomessa ei ole ammatil­lista opetta­ja­kou­lu­tusta antavia oppilai­toksia. Tässä julkai­sussa selvi­tetään itäisen Suomen ammatil­lisen opetta­jan­kou­lu­tuksen määräl­liset tarpeet ja alakoh­tainen jakauma. Lisäksi kuvataan ammatil­listen opettajien työn laadul­lisia muutoksia. Julkai­sussa esitellään ammatil­lisen opetta­jan­kou­lu­tuksen uusi toteu­tus­malli, jonka keskeisiä piirteitä ovat asiakas­läh­töinen toteu­tustapa koulu­tuksen, tutki­muksen ja työelämän yhteis­työnä sekä itäisen Suomen erityis­piir­teiden huomioiminen.

2002. 146 s. ISBN 951-604-029-2. Painos loppuunmyyty.

A:10
Harmaa­lokit seura­namme: populaatiot, ympäris­tö­vai­ku­tukset ja hallinta.
Risto Juvaste
Ympäris­tö­vai­ku­tukset ja niiden hallinta edellyt­tävät ekolo­giaan perus­tuvaa monitie­teistä ja ongel­ma­kes­keistä käsit­telyä. Tässä lisen­si­aat­ti­työhön perus­tu­vassa julkai­sussa ympäris­tö­tek­no­logian laajaa käsit­te­ly­kirjoa esitellään käyttäen esimerkkinä harmaa­lokkeja. Lukuren­gas­tuk­sella ja populaa­tio­ana­lyy­sillä suori­tettu lokkien käyttäy­ty­mis­tut­kimus muodostaa tässä pohjan ympäris­tö­vai­ku­tusten ja ympäris­tön­hal­linnan tarkas­te­luille. Ympäris­tö­vai­ku­tusten laajasta ongel­ma­ken­tästä tarkas­tellaan viestin­tä­läh­töi­sesti mm. salmo­nella-, kalatauti-, jätehuolto-, riistan­hoito- ja luonnon­suo­je­luon­gelmia. Jätehuoltoon kohdis­tettu hallin­ta­kei­nojen tarkastelu sisältää populaa­tio­tut­ki­mukseen perus­tuvia eettisiä ja suoje­lul­lisia kannan­ottoja. Niiden perus­teella tulisi EU-lähtöisten pesin­nän­rau­hoi­tus­sää­dösten poikkeus­lu­pa­käy­täntöä muuttaa.

2002. 128 s. ISBN 951-604-025-X. Hinta 10 € (sis. alv).

A:9
Suullisen kieli­taidon arviointi ammat­ti­kor­kea­kou­luissa : OPM:n rahoittama kielten­ope­tuksen kehit­tä­mis­hanke.
Anneli Airola (toim.)
Suullisen kieli­taidon arviointi ammat­ti­kor­kea­kou­luissa oli Opetus­mi­nis­teriön rahoittama kielten­ope­tuksen kehit­tä­mis­hanke ajalla 1.1.2000 -31.5.2001. Siihen osallistui kielten­opet­tajia useista eri ammat­ti­kor­kea­kou­luista. Tääsä rapor­tissa tarkas­tellaan erityi­sa­lojen kielten­ope­tusta ja kieli­taidon arviointia. Julkai­sussa esitellään myös hankkeessa laadittuja suullisen kieli­taidon testejä. Raportin tavoit­teena on laajentaa keskus­telua suullisen kieli­taidon arvioinnista.

2001. 114 s. ISBN 951-604-022-5. Painos loppuunmyyty.

A:8
Terveyden edistä­misen tulevai­suu­den­nä­kymiä – argumen­toiva Delfoi-tutkimus.
Tuovi Hakulinen, Annamari Savela
Terveys­käyt­täy­ty­minen ja sairaudet eivät jakaannu tasai­sesti väestössä. Muun muassa väestön alueel­listen tervey­se­rojen poista­mi­seksi ja ennal­taeh­käi­sevän tervey­den­hoidon aseman turvaa­mi­seksi tarvitaan terveyden edistä­misen tutki­musta. Tämän argumen­toivan Delfoi-tutki­muksen tarkoi­tuksena oli selvittää asian­tun­ti­ja­nä­kö­kul­masta terveyden edistä­misen tulevai­suu­den­nä­kymiä ja Pohjois-Karjalan projektin jatkeeksi tammi­kuussa 2001 perus­tetun Kansan­ter­veyden keskuksen tulevai­suuden toimin­ta­vaih­toehtoja. Tutkimus on tehty osana ‘Työelä­mä­muu­tosten ennakointi osana hyvin­voin­tiklus­teria Pohjois-Karja­lassa’ – hanketta.

2001. 55. s. ISBN 951-604-020-9. Hinta 10 € (sis. alv).

A:7
Apuvä­li­nealan tulevai­suu­den­nä­kymiä – argumen­toiva Delfoi-tutkimus.
Annamari Savela, Tuovi Hakulinen
Hyvin­voin­ti­tek­no­logian tuotteiden ja palve­lujen kysyntä lisääntyy väestön ikään­ty­misen myötä. Itsenäistä suoriu­tu­mista tukevien apu- ja toimin­ta­vä­li­neiden tuotanto on Suomessa vielä vähäistä. Tämän tutki­muksen tarkoi­tuksena oli asian­tun­ti­joiden näkemyksiin pohjautuen selvittää apuvä­li­nealan ja hyvin­voin­ti­tek­no­logian tulevai­suu­den­nä­kymiä: apuvä­li­ne­pal­ve­lujen toimi­vuutta, lupaavia tulevai­suuden tuotteita sekä tulevai­suuden osaamis­tar­peita. Tutkimus on tehty osana ‘Työelä­mä­muu­tosten ennakointi osana hyvin­voin­tiklus­teria Pohjois-Karja­lassa’ – hanketta.

2001. 71 s. ISBN 951-604-019-5. Painos loppuunmyyty.

A:6
Kuntou­tus­lai­tosten tulevai­suuden toimin­ta­vaih­toehtoja – argumen­toiva Delfoi-tutkimus.
Tuovi Hakulinen, Annamari Savela
Kuntou­tus­lai­tosten asiakas­kunta muuttuu väestön ikära­ken­teeseen liitty­vistä tekijöistä johtuen. Sotain­va­lidien ja rinta­ma­ve­te­raanien määrän supis­tuessa vapautuu iso osa kuntou­tus­lai­tos­ka­pa­si­tee­tista. Tulevai­suuden kuntou­tus­haas­teita ovat mm. suurten ikäluokkien kuntou­tuksen järjes­tä­minen ja rahoi­tus­mallit. Tämän Delfoi-tutki­muksen tarkoi­tuksena oli selvittää mahdol­lisia toimin­ta­vaih­toehtoja, joihin kuntou­tus­lai­tokset voisivat suuntautua tulevai­suu­dessa. Case-tyyppi­sesti selvi­tettiin Pohjois-Karja­lassa sijait­sevien kuntou­tus­lai­tosten tulevai­suuden erikois­tu­mi­sa­lueita sekä laitosten palvelu- ja tuotein­no­vaa­tioiden tuotanto- ja jakelu­ver­kostoa. Tutkimus on tehty osana hanketta “Työelä­mä­muu­tosten ennakointi osana hyvin­voin­tiklus­teria Pohjois-Karjalassa.”

2001. 74 s. ISBN 951-604-018-7. Hinta 10 € (sis. alv).

A:5
Kielten­ope­tuksen haasteet ammat­ti­kor­kea­kou­lussa.
Anneli Airola (toim.)
Kokous­jul­kaisu ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kielten­opet­tajien neuvot­te­lu­päi­viltä 28. – 29.9.2000 Joensuussa. Raportin teemoja ovat arviointi, kulttuurien välinen viestintä, verkko­pe­da­go­giikka, opetus­me­todit ja oppima­te­ri­aalit ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kieltenopetuksessa.

2001. 128 s. ISBN 951-604-017-9. Hinta 10 € (sis. alv).

A:4
Itäsuo­ma­laisten metsäalan yrittäjien terveys ja elämän­hal­linta.
Tuovi Hakulinen, Arja Holopainen
Metsäkone- ja autoy­rit­täjien pieny­ri­tyk­sissä yrittäjän terveys ja työkyky edellyys yritys­toi­minnan jatku­mi­selle. Pieny­rit­täjinä toimivien tulee itse tunnistaa tervey­teensä ja hyvin­voin­tiinsa liittyviä tekijöitä ja hoitaa työky­kyään, koska lakisää­teiseen työter­veys­huoltoon ei ole velvoi­tetta, mikäli yrityk­sessä ei ole vierasta työvoimaa. Tutki­muk­sessa selvi­tettiin itäsuo­ma­laisten metsäalan pieny­rit­täjien tervey­den­tilaa, elintapoja ja elämän­hal­lintaa. Selvitys on tehty osana hanketta ”Työelä­mä­muu­tosten ennakointi osana hyvin­voin­tiklus­teria Pohjois-Karjalassa.”

2000. 67 s. ISBN 951-604-015-2. Hinta 10 € (sis. alv).

A:3
Networks of skills and compe­tence.
Tapio Kosunen, Marja­riitta Viiri (ed).
Confe­rence procee­dings of the Inter­na­tional Telematics in Education Confe­rence in Joensuu, Finland, 23 to 24 September 1998. The confe­rence had two major themes: Telematics in education and training, and Learning with technology – a positive challenge to educa­tional networks.

1999. 149 s. ISBN 951-604-012-8. Painos loppuunmyyty.

A:2
Ammat­ti­kor­kea­koulu rajojen murtajana.
Pentti Maljojoki, Marja­riitta Viiri (toim.)
Julkaisun artik­kelit käsit­te­levät ammat­ti­kor­kea­koulun eri vaiheita ja osaami­sa­lueita, kuten tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa, kansain­vä­lis­ty­mistä, alueke­hi­tystyön mahdol­li­suuksia ja opetuksen kehittämistä.

1996. 181 s. ISBN 951-604-004-7. Painos loppuunmyyty.

A:1
Evaluation report on the North Karelia and Kemi-Tornio Polytechnics.
Pentti Maljojoki and Kyösti Kurtakko (ed.)
The Finnish Polytechnics are being set up and developed on the basis that there will be syste­matic monitoring and assessment of their activities. The Kemi-Tornio and North Karelia Polytechnics were submitted to inter­na­tional evaluation carried out by British evaluation experts in September, 1994 and in April 1995. The aim of the evaluation process was to provide sugges­tions which could be applied in the development of the Finnish Polytechnics in general. The targets of the evaluation were e.g. organiza­tional matters, projects, inter­na­tional and internal relationships and connec­tions with working life.

1996. 34 s. ISBN 951-604-002-0. Painos loppuunmyyty.