Julkai­sut, C-sarja : Raportteja

Julkai­sut, C-sarja : Raportteja

C:133 Review Paper of Current Status and Stra­te­gies with regards to Dark Sky Tourism in the Nort­hern Perip­hery and Arctic Regions. Uí Dholáín, Martina; Silven­noi­nen, Daisy

This NPA GLOW2.0 Nort­hern Perip­hery and Arctic project survey aimed at iden­ti­fying the preser­va­tion efforts and initia­ti­ves for Dark Sky areas and light pollu­tion in partici­pa­ting NPA regions. For the study, the exis­ting stra­te­gies to Dark Sky Tourism in Ireland, Finland, Northwest Iceland, and Norway within the context of the NPA region have been examined.

2023. 978-952-275-420-2. Verk­ko­jul­kaisu

C:132 Ener­giayh­tei­söt Pohjois-Karja­lassa : Kommu­ni­koiva energia -hank­keen kehit­tä­mis­työn tulok­sia. Blom­qvist, Kim; Kuit­ti­nen, Ville; Räsänen, Niku.

Kommu­ni­koiva energia – Uusi ener­gia­mur­ros ja vähä­hii­li­set digi­taa­li­set palve­lut Pohjois-Karja­lassa -hank­keessa on tehty kehit­tä­mis­työtä ener­giayh­tei­sö­jen edis­tä­mi­seksi ja digi­taa­lis­ten palve­lu­jen hiili­neut­raa­li­suu­den selvit­tä­mi­seksi. Tässä rapor­tissa keski­ty­tään erityi­sesti lähie­ner­giayh­tei­söistä hank­keen aikana tehtyi­hin havain­toi­hin ja tuloksiin.

2023. 978-952-275-419-6. Verk­ko­jul­kaisu

C:131 Fast Track – Opin­to­po­lun nopeut­ta­mi­nen lähi­hoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi : Otsa­korpi-hank­keen 2022-2023 loppu­ra­portti. Muhonen, Riitta; Savo­lai­nen, Mari

Fast Track – Opin­to­po­lun nopeut­ta­mi­nen lähi­hoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -hank­keen keskei­sinä tavoit­teina oli raken­taa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun suju­vampi ja nopeampi koulu­tus­polku lähi­hoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi yhteis­työssä Pohjois-Karja­lan sosi­aali- ja tervey­sa­lan työnan­ta­jien kanssa. Ensim­mäi­sen Fast Track sairaan­hoi­ta­ja­ryh­män opis­ke­li­jat aloit­ti­vat opin­tonsa syksyllä 2023. Tässä rapor­tissa tuodaan esille opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien koke­muk­sia haku- ja valin­ta­pro­ses­sista sekä miet­teitä opin­to­jen ensim­mäi­seltä lukukaudelta.

2023. 978-952-275-417-2. Verk­ko­jul­kaisu

C:129 Työelä­mä­läh­töi­nen kyvyk­kyyk­sien johta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen : ESR-hank­keen loppu­ra­portti. Olla­ranta, Seija

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kyvyk­kyys (Työelä­mä­läh­töi­nen kyvyk­kyyk­sien johta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen) -hank­keessa on edis­tetty digio­saa­mista ja osaa­mis­tar­pei­den tunnis­ta­mista sekä lisätty koulu­tuk­sen ja työelä­män vuorovaikutusta.

2023. 978-952-275-412-7. Verk­ko­jul­kaisu

C:128 Majoi­tus­ra­ken­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set : Elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso

Tässä rapor­tissa esitel­lyssä tutki­muk­sessa arvioi­tiin Kolin kylälle kesällä 2023 valmis­tu­neen majoi­tus­ra­ken­nuk­sen elin­kaa­ren hiili­ja­lan- ja hiili­kä­den­jälki. Tutki­mus on osa Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä -projek­tin toimintaa.

2023. 978-952-275-411-0. Verk­ko­jul­kaisu

C:127 Auto­maa­tio­ta­son nosta­mi­nen raken­nus­ten LCA-lasken­nassa. Kinnu­nen, Elli; Lind­qvist, Elisa; Laaso­nen, Sonja; Karja­lai­nen, Petteri; Matvei­nen, Mikko

Selvi­tyk­sessä tutkit­tiin ieto­mal­lin­ta­mi­sen hyödyn­tä­mi­sen nyky­ti­laa LCA-lasken­nassa sekä esittää tule­vai­suu­den skenaa­rioita LCA-lasken­nan auto­maa­tio­ta­son nosta­mi­seksi. Nyky­tila-analyysi muodos­tet­tiin haas­tat­te­lu­tut­ki­muk­sen perusteella.

2023. 978-952-275-410-3. Verk­ko­jul­kaisu.

C:126 Talo­tek­nii­kan tieto­mal­li­poh­jai­nen määrä­las­kenta. Polo­järvi, Joel; Kuusisto, Jari

Rapor­tin tarkoi­tuk­sena on tutkia talo­tek­nii­kan määrä­las­ken­taa sekä vertailla tieto­mal­li­poh­jai­seen määrä­las­ken­taan sovel­tu­via ohjel­mia. Vertail­tuja ohjel­mis­toja ovat Solibri, Navisworks, Cadma­tic ja MagiCAD for AutoCAD. Ohjel­mis­to­jen vertai­lun lisäksi työn tarkoi­tuk­sena on jakaa tietoa määrä­las­ken­nasta, ohjel­mis­toista sekä niiden käytöstä.

2023. 978-952-275-408-0. Verk­ko­jul­kaisu

C:123 Digi­taa­lis­ten palve­lu­jen elin­kaa­riar­viointi: Kansain­vä­li­nen bench­mar­king-selvi­tys. Pohjo­nen, Alma; Asikai­nen, Simo; Okkonen, Lasse 

Julkaisu sisäl­tää vertai­lua­na­lyy­sin eli bench­mar­king-selvi­tyk­sen, jonka tarkoi­tuk­sena on selvit­tää digi­taa­lis­ten palve­lu­jen elin­kaa­ria­na­lyy­sien nyky­ti­lan­netta euroop­pa­lais­ten asian­tun­ti­joi­den, konfe­rens­sien sekä aihea­lu­ee­seen liit­ty­vien verk­ko­pal­ve­lu­jen avulla.

2023. 978-952-275-403-5 Verk­ko­jul­kaisu

C:122 Uutta yrit­tä­jyyttä ja yrit­tä­jyys­osaa­mista Draft-ohjel­man avulla : Hank­keen loppu­ra­portti. Immonen, Heikki

Uutta yrit­tä­jyyttä ja yrit­tä­jyys­osaa­mista Draft-ohjel­man avulla -hank­keen (1.1.2022 – 30.6.2023) tavoit­teena oli tukea uutta yrit­tä­jyyttä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Rive­riassa, kehit­tää oppi­lai­tos­ten henki­lö­kun­nan yrit­tä­jyys­osaa­mista ja selkiyt­tää erityi­sesti alueel­li­sia yrit­tä­jyys­pol­kuja. Hanketta rahoitti Otsa­kor­ven säätiö.

2023. 978-952-275-403-5. Verk­ko­jul­kaisu

C:121 Toimin­ta­mal­leja digi­taa­lis­ten palve­lu­jen hiili­ja­lan­jäl­jen arvioin­tiin – Tutki­musyh­tei­sö­jen näke­myk­siä ja Kommu­ni­koiva energia -hank­keen tapaus­tut­ki­muk­sia. Pohjo­nen, Alma; Asikai­nen, Simo; Piiro­nen, Tiina; Miet­ti­nen, Joni; Okkonen, Lasse

Selvi­tys perus­tuu Kommu­ni­koiva energia -selvi­tys perus­tuu hank­keessa laadit­tui­hin digi­taa­lis­ten palve­lu­jen hiili­ja­lan­jäl­jen elin­kaa­riar­vioin­tei­hin. Hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­to­jen ja taus­ta­kir­jal­li­suu­den perus­teella selvi­tet­tiin toimin­ta­mal­lia, joka edistää verk­ko­pal­ve­lu­jen vähä­hii­li­syyttä ja tule­vai­suu­dessa mahdol­li­sesti myös hiilineutraalisuutta.

2023. 978-952-275-402-8. Verk­ko­jul­kaisu.

C:120 Parka­nossa sijait­se­van Iso Some­ro­jär­ven veden­laatu ja kuor­mi­tus keväällä 2023. Tossa­vai­nen, Tarmo

Työn tarkoi­tuk­sena oli selvit­tää kevä­ty­li­vir­taa­ma­jak­son aikana Isoon Some­ro­jär­veen tuleva keskeis­ten rehe­vöit­tä­vien ravin­tei­den ) sekä kiin­toai­neen kuor­mi­tus, ja onko valuma-alueella osa-alueita, joilta tulee järveen kohon­nutta kuormaa.

2023. 978-952-275-401-1. Verk­ko­jul­kaisu

C:119 Opas pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen raken­ne­rat­kai­su­jen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista. Kokko­nen, Juuso

Oppaan tarkoi­tuk­sena on auttaa kaikkia aiheesta kiin­nos­tu­neita vertai­le­maan ylei­sim­pien pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen ratkai­suja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten näkökulmasta.

2023. 978-952-275-400-4. Verk­ko­jul­kaisu

C:118 Beto­ni­run­kois­ten asuin­ker­ros­ta­lo­jen toteu­tus­ta­po­jen vertailu: Elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso

Rapor­tissa kuvatun tutki­muk­sen tarkoi­tuk­sena oli laskea elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set kahdelle beto­ni­run­koi­selle asuin­ker­ros­ta­lolle. Arvioin­nissa tutki­taan eroja ja syitä raken­nus­ten ympä­ris­tö­suo­ri­tus­ky­vyn erojen taustalla.

2023. 978-952-275-399-1. Verk­ko­jul­kaisu

C:117 Iso-Ruuhi­jär­ven (Kajaani) nyky­ti­lan selvi­tys kunnos­tus- ja hoito­toi­mia varten. Tossa­vai­nen, Tarmo

Iso-Ruuhi­jär­ven nyky­ti­lan selvi­tys ja kunnos­tus- sekä hoito­toi­mien pohdinta on tehty Kajaa­nin Ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimeksiannosta.

2023. 978-952-275-398-4. Verk­ko­jul­kaisu

C:116 Sustai­nable Modular Timber Construc­tion – A Holis­tic Pers­pec­tive Towards Enhancing the Compe­ti­ti­ve­ness of Timber Construc­tion. Auclair, Dominik; Keya, Shammi; Holler­mann, Sebas­tian; Paka­ri­nen, Timo

This research paper is part of the research acti­vi­ties by Sustai­nable Buil­ding Tech­no­lo­gies- Commu­nity of Prac­tice’ (SBTCP) project and focuces on the compe­ti­ti­ve­ness of timber construc­tion and sustai­nable envi­ron­men­tal aspects of timber as a buil­ding mate­rial in cities.

2023 978-952-275-397-7. E-Publica­tion

C:115 Älykäs ohjaus ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikka opis­ke­li­jan opin­to­jen edis­ty­mi­sen tukena – Otsa­korpi-hank­keen loppu­ra­portti. Gröhn, Anssi; Talvi­vaara, Jarmo; Väätäi­nen, Janne; Neva­lai­nen, Seppo; Kukkas­niemi, Sanna

Älykäs ohjaus ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikka opis­ke­li­jan opin­to­jen edis­ty­mi­sen tukena -hank­keen tavoit­teena oli ennus­taa oppi­mi­sa­na­ly­tii­kan avulla erilai­sia oppi­mi­seen liit­ty­viä ilmiöitä (esim. opis­ke­li­jan etene­mistä koko tutkin­non tasolla, opin­to­jak­so­jen välillä sekä opin­to­jak­so­jen sisällä) ja oikea-aikais­taa ohjaustoimenpiteitä.

2023. 978-952-275-396-0. Verk­ko­jul­kaisu

C:114 Sosi­aali- ja tervey­sa­lan työelä­mä­opet­ta­juus­malli – Otsa­korpi-hank­keen loppu­ra­portti. Musto­nen, Hilppa; Nisula, Mirka; Pant­sari, Jaana

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hank­keen tavoit­teena oli selvit­tää moniam­ma­til­lis­ten harjoit­te­lu­jen toteu­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja pilo­toida työelä­mä­opet­ta­juus­mal­lia. Tässä rapor­tissa kuva­taan hank­keen toimen­pi­teitä ja tuloksia.

2023. 978-952-275-395-3. Verk­ko­jul­kaisu

C:113 Kvant­ti­las­ken­ta­pal­ve­lun mahdol­li­sia sovel­luk­sia Pohjois-Karja­lassa. Hatakka, Olli; Talvi­vaara, Jarmo

Kvant­ti­Ka­re­lia-hank­keessa tuote­tun rapor­tin rapor­tin tavoit­teena on tarjota perus­tie­toa lisä­ar­voa tuot­ta­vasta kvant­ti­las­ken­nasta esimerk­kien avulla kerrot­tuna eri toimia­lueilta, sekä luomaan helposti ymmär­ret­tä­vän koko­nais­ku­van mm. yritys­joh­ta­jille ja muille päät­tä­jille, sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

2023. 978-952-275-394-6. Verk­ko­jul­kaisu

C:112 Lisä­ar­voa tuot­ta­vien kvant­ti­las­ken­ta­pal­ve­lui­den kartoi­tus ja esimerk­kejä eri toimia­lueilla. Talvi­vaara, Jarmo; Hatakka, Olli

Tässä Kvant­ti­Ka­re­lia -hank­keessa tuote­tussa rapor­tissa esitel­lään kvant­ti­las­ken­nan sovel­ta­mista erilai­silla sovel­lusa­lueilla, erilai­sia sovel­ta­mi­sessa hyödyn­net­tä­viä pilvi­pal­ve­luita, kvant­ti­tie­to­ko­nei­den ohjel­moin­tiin sovel­tu­via ohjel­moin­ti­työ­ka­luja; ohjel­moin­ti­kie­liä, niihin liit­ty­viä SDK-sovel­lus­ke­hi­ty­sym­pä­ris­töjä, hyödyn­net­tä­viä kirjas­toja ja sovel­lus­ke­hyk­siä ja niiden hyödyn­tä­mi­sen perusperiaatteita.

2023. 978-952-275-393-9. Verk­ko­jul­kaisu

C:111 Lämmi­tys­jär­jes­tel­mien elin­kaa­ren pääs­tö­ar­viointi (LCA) ja vertailu case-kohteessa. Polo­järvi, Joel

Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjaus­ra­ken­ta­mi­nen EAKR-projek­tin yhtenä toimen­pi­teenä toteu­tet­tiin pilot­ti­to­teu­tus, jonka tavoit­teena oli arvioida eri lämmi­tys­jär­jes­tel­mien elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia case-kohteessa. Tässä rapor­tissa on kuvattu seik­ka­pe­räi­sesti suori­te­tun arvioin­nin toteu­tusta sekä tuloksia.

2023. 978-952-275-392-2. Verk­ko­jul­kaisu

C:110 Kvant­ti­las­ken­ta­pal­ve­lui­den nyky­tila, mahdol­li­suu­det ja kehi­ty­sen­nus­teet. Hatakka, Olli; Talvi­vaara, Jarmo

Tämän rapor­tin tavoit­teena on tarjota tiivis­tetty, ajan­koh­tai­nen ja puolu­ee­ton katsaus ja arvio kvant­ti­las­ken­nan nyky­ti­lasta – tekno­lo­giasta, sen sovel­luk­sista, oras­ta­van kvant­ti­teol­li­suu­den tilasta Suomessa ja menes­tyk­sek­kään kvant­tie­ko­sys­tee­min perustekijöistä.

2023. 978-952-275-391-5. Verk­ko­jul­kaisu

C:109 Raken­nusa­lan tulevat ja kaavail­lut laki­muu­tok­set. Kainu­lai­nen, Joona

EU-tason linjaus­ten ja asetus­ten ohella rapor­tissa käsi­tel­lään Suomessa suun­ni­tel­tuja raken­nus­lain muutok­sia, jotka tarkoit­tai­si­vat erityi­sesti raken­ta­mi­sen laadun paran­ta­mista sekä digi­ta­li­saa­tion edistämistä.

2023. 978-952-275-389-2. Verk­ko­jul­kaisu

C:108 Beto­ni­run­koi­sen päivä­ko­ti­ra­ken­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set : Elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nisti vuonna 2021 Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä -projek­tin, jonka yhtenä keskei­senä toimen­pi­teenä toteu­te­taan elin­kaa­riar­vioin­teja erityyp­pi­sille raken­nus­koh­teille. Tässä rapor­tissa esitel­lään elin­kaa­riar­vioin­nin tulok­set beto­ni­run­koi­sen päivä­ko­ti­ra­ken­nuk­sen ympäristövaikutuksista.

2023. 978-952-275-389-2. Verk­ko­jul­kaisu

C:107 Myymä­lä­ra­ken­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set : Elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso; Polo­järvi, Joel

Rapor­tissa esite­tään elin­kaa­riar­vioin­nin tulok­set vuonna 2009 valmis­tu­neen myymä­lä­ra­ken­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista. Tavoit­teena oli laskea raken­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set koko elin­kaa­relle. Arvioin­nista tehtiin useampi vertai­lu­las­kelma ener­gia­te­hok­kuu­den paran­nuk­silla, puurun­golla ja vähä­hii­li­sillä rakennusmateriaaleilla.

2023. 978-952-275-385-4. Verk­ko­jul­kaisu

C:106 Juka­joen-Juka­jär­ven (Joensuu, Kontio­lahti) vesis­tö­kun­nos­tusa­lu­een moni­to­rointi v. 2022 -10 vuotta kunnos­tus­hank­keen aloi­tuk­sen jälkeen. Tossa­vai­nen, Tarmo

Vuoksen vesis­tön latvoilla sijait­se­van Juka­joen vesis­tö­alu­eella on toteu­tettu laajaa ja moni­puo­lista kunnos­tus- ja hoito­han­ketta vuosi­kym­me­nen ajan. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on rapor­toi­nut näiden töiden tulok­sista lukui­sia kertoja. Tämä raportti tarkas­te­lee vuonna 2022 tehtyjä seuran­ta­tut­ki­mus­ten tuloksia.

2023. 978-952-275-386-1. Verk­ko­jul­kaisu

C:105 Päivä­ko­ti­ra­ken­nuk­sen talo­tek­nii­kan ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set : Elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Polo­järvi, Joel

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjaus­ra­ken­ta­mi­nen EAKR-projek­tin yhtenä toimen­pi­teenä toteu­tet­tiin pilot­ti­to­teu­tus, jonka tavoit­teena oli arvioida talo­tek­nii­kan ratkai­su­jen elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia case-kohteessa. Tässä rapor­tissa on kuvattu päivä­ko­ti­ra­ken­nuk­sen talo­tek­nii­kan ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin toteu­tus ja sen tulokset.

2023. 978-952-275-384-7. Verk­ko­jul­kaisu

C:104 Raut­jär­ven Purnu­jär­ven kalas­to­ra­kenne loppu­ke­sällä 2022 ja kalas­ton­hoi­don suosi­tuk­set. Tossa­vai­nen, Tarmo

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan koulu­tus­oh­jelma tutki Raut­jär­ven kunnassa Etelä-Karja­lassa sijait­se­van Purnu­jär­ven kalas­to­ra­ken­teen syksyllä 2022. Tässä rapor­tissa esite­tään koeka­las­tuk­sen tulokset.

2023. 978-952-275-383-0. Verk­ko­jul­kaisu

C:103 Höytiäi­sen Lämmin­lah­den nyky­tila kunnos­tus­suun­nit­te­lua varten : Loppu­ra­portti. Tossa­vai­nen, Tarmo

Höytiäi­sen Lämmin­lah­den tilaa tutkit­tiin vuosina 2021-2022 paikal­lis­ten asuk­kai­den toimek­sian­nosta Pohjois-Karja­lan ELY-keskuk­sen tuella. Tutki­muk­sessa selvi­tet­tiin Lämmin­lah­den veden­laa­tua ja pohjan tilaa sekä arvioi­tiin ulkoista kuor­mi­tusta. Lisäksi kartoi­tet­tiin vesi- ja ranta­mak­ro­fyy­tit sekä pohjaeläimistö.

2023. 978-952-275-382-3. Verk­ko­jul­kaisu

C:102 Perä­me­reen laske­van Kuiva­joen vesis­tö­alu­een ja Koke­mäen­joen vesis­tö­alu­eella sijait­se­van Kuivas­joen-Jarvas­joen veden­laa­tusel­vi­tys kunnos­tus­suun­nit­te­lua varten. Tossa­vai­nen, Tarmo

Rapor­tissa tarkas­tel­laan Iin kunnan alueelta Perä­me­reen laske­van Kuiva­joen vesis­tö­alu­een alueen keskeis­ten virta­ve­sien (Kuiva­joki ja Kivi­joki eli Ylijoki) sekä järvien (Oijärvi ja Kivi­järvi) viimei­sim­piä veden­laa­dun tulok­sia. Vesis­tö­alue saa alkunsa Ranuan kunnan alueelta. Lisäksi tarkas­tel­laan Parka­non kaupun­gissa sijait­se­van Kuivas­joen-Jarvas­joen veden­laa­tua. Se sijait­see Koke­mäen­joen vesistöalueella.

2023. 978-952-275-381-6. Verk­ko­jul­kaisu

C:101 Hepo­lam­men (Enon pitäjä/Joensuu) kalas­to­ra­kenne loppu­ke­sällä 2022 ja kalas­ton­hoi­don suosi­tuk­set. Tossa­vai­nen, Tarmo

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan koulutusohjelma/limnologi, opet­taja Tarmo Tossa­vai­nen tutki Enon pitä­jässä Joen­suun kaupun­gin alueella sijait­se­van Hepo­lam­men kalas­to­ra­ken­teen syksyllä 2022. Tässä rapor­tissa esite­tään tutki­muk­sen tulok­set sekä toimen­pi­de­suo­si­tuk­set lammen tilan parantamiseksi.

2023. 978-952-275-380-9. Verk­ko­jul­kaisu

2022

C:100 Työelä­mäyh­teis­työllä tutkin­toon : Otsa­korpi-hank­keen loppu­ra­portti. Turunen, Minna; Hytti­nen, Riitta; Sand­vall, Liisa; Öhman, Merja; Ranta, Joni

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon –hankeessa kehi­tet­tiin pilot­tina CGI Oy:n ja Kare­lian yhteis­työ­mal­lia tutkin­to­jen loppuun­saat­ta­mi­seksi. Hank­keessa myös selkey­tet­tiin Kare­lian HOPS-proses­sia, osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen ja tunnus­ta­mi­sen käytän­teitä, työn opin­nol­lis­ta­mista sekä yksi­löl­li­siä oppimispolkuja.

2022. 978-952-275-379-3. Verk­ko­jul­kaisu

C:99 Talo­tek­nii­kan järjes­tel­mien pääs­tö­vai­ku­tuk­set ja niiden vähen­tä­mi­nen. Polo­järvi, Joel

Julkai­sun tavoit­teena on antaa näkö­kul­mia talo­tek­nii­kan järjes­tel­mä­si­don­nai­siin pääs­töi­hin osana raken­nuk­sen elin­kaa­ren pääs­töjä, talo­tek­nii­kan järjes­tel­mien uudel­leen­käy­tön mahdol­li­suuk­siin sekä raken­nus­ten muun­to­jous­ta­vuutta edis­tä­viin ratkai­sui­hin. Julkaisu on toteu­tettu osana Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjaus­ra­ken­ta­mi­nen EAKR-projektia.

2022. 978-952-275-377-9. Verk­ko­jul­kaisu

C:98 Ammat­tio­saa­mista, uusia tren­dejä ja verkos­toja valmis­tu­ville (@Trend) : Hank­keen loppu­ra­portti. Immonen, Heikki

Ammat­tio­saa­mista, uusia tren­dejä ja verkos­toja valmis­tu­ville -hanke (TREND) on osa pitkää Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön yhteis­työtä yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi Pohjois-Karja­lassa. Hank­keessa toteu­tet­tiin tiet­tyyn toimia­laan liit­ty­viä Draft-yrit­tä­jyys­oh­jel­man hakuja ja asian­tun­ti­ja­ta­pah­tu­mia, kehi­tet­tiin yrit­tä­jyys­val­men­nus­mal­lia, sekä jaet­tiin saatuja koke­muk­sia ja hyviä käytän­teitä julkai­su­jen kautta.

2022. 978-952-275-374-8. E-Publica­tion

C:97 Towards a circu­lar bioeco­nomy : A compa­ra­tive analy­sis of Finland, Norway, Ireland and Scot­land. Silven­noi­nen, Daisy; Ruot­sa­lai­nen, Marja-Liisa 

This research report is one of the outco­mes of the inter­na­tio­nal research, networ­king and prepa­ra­tion project GOALS – Suitable Sustai­na­bi­lity Goals for SMEs, funded by the Nort­hern Perip­hery and Arctic program. The report focuses on the sustai­nable deve­lop­ment actions of the partici­pa­ting inter­na­tio­nal partner count­ries, and presents the legis­la­tive boun­dary condi­tions, regu­la­tions and guide­li­nes of the circu­lar economy in the bioeco­nomy sector.

2022. 978-952-275-371-7. E-Publica­tion

C:96 Organic produc­tion deve­lop­ment and the EU circu­lar economy – Case study of Finland’s chal­len­ges and oppor­tu­ni­ties. Silven­noi­nen, Daisy; Ruot­sa­lai­nen, Marja-Liisa

The report focuses on current state of Finnish organic sector and it’s chal­len­ges and needs, based on desk research as well as discus­sions and inter­views with sector actors.

2022. 978-952-275-368-7. E-Publica­tion

C:95 Dark skies use in tourism : Good prac­tices examples. Silven­noi­nen, Daisy; Kupiai­nen, Tarja; Ruot­sa­lai­nen, Marja-Liisa

First part of the report presents the state of dark skies tourism and infra­struc­ture in Finland. The main chal­len­ges facing the sector are also discus­sed. The report also presents best dark skies tourism prac­tice examples from across the globe.

2022. 978-952-275-367-0 E-Publica­tion

C:94 Ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointi 80-luvun liike­ra­ken­nuk­sen kiin­teis­tö­ke­hit­tä­mi­sessä : Elin­kaa­riar­vioin­nin (LCA), elin­kaa­ri­kus­tan­nus­ten (LCC) ja ener­gia­si­mu­loin­nin arvioin­ti­ra­portti. Keski­salo, Mika; Kuusisto, Jari; Matvei­nen, Mikko

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjaus­ra­ken­ta­mi­nen EAKR-projek­tin yhtenä toimen­pi­teenä toteu­tet­tiin pilot­ti­to­teu­tus, jonka tavoit­teena oli arvioida perus­kor­jauk­sen vaiku­tuk­sia case-kohteessa hiili­ja­lan­jäl­jen, ener­gia­te­hok­kuu­den sekä kustan­nus­ten näkö­kul­masta. Arvioin­nin kohteena oli v. 1982 raken­nettu liike­ra­ken­nus. Tässä rapor­tissa on kuvattu suori­te­tun arvioin­nin toteu­tusta sekä tuloksia.

2022. 978-952-275-365-6. Verk­ko­jul­kaisu

C:93 Riuska vs. IDA ICE : Ener­gia­si­mu­loin­tioh­jel­mis­to­jen vertai­lu­ra­portti. Kuusisto, Jari

Rapor­tissa vertail­laan näiden kahden ener­gia­si­mi­luoin­tiin sovel­tu­van ohjel­mis­ton ominai­suuk­sia ja toimivuutta.

2022. 978-952-275-364-9. Verk­ko­jul­kaisu

C:92 Karelia-amk:n teknii­kan opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­sien lisää­mi­nen ja vahvis­ta­mi­nen – Otsa­korpi-hank­keen loppu­ra­portti. Väätäi­nen, Janne

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun teknii­kan opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­sien lisää­mi­nen ja vahvis­ta­mi­nen -hank­keen tavoit­teena oli nimensä mukai­sesti Kare­lian teknii­kan opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­sien paran­ta­mi­nen. Tässä rapor­tissa kuva­taan hank­keen toimen­pi­teitä ja tulok­sia. Hank­keen toteu­tusaika oli 1.9.2020 – 30.6.2022 ja sitä rahoitti William ja Ester Otsa­kor­ven säätiö.

2022. 978-952-275-361-8. Verk­ko­jul­kaisu

C:91 Opetus­ra­ken­nus­ten perus­kor­jauk­sen ja laajen­nuk­sen päästöt : Kampusa­lu­een raken­nus­ten kehit­tä­mi­sen elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nisti syksyllä 2021 Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä -projek­tin, jonka keskei­senä toimen­pi­teenä toteu­te­taan elin­kaa­riar­vioin­teja erityyp­pi­sille raken­nus­koh­teille. Tässä rapor­tissa kuva­taan Lahden Paavo­lan Kampuk­sen perus­kor­jauk­sen ja laajen­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin tuloksia.

2022. 978-952-275-360-1. Verk­ko­jul­kaisu.

C:90 Pilari-palk­ki­run­koi­sen liike­ra­ken­nuk­sen päästöt – Case-kohteen ja eri suun­nit­te­lu­vaih­toeh­to­jen elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nisti syksyllä 2021 Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä -projek­tin, jonka keskei­senä toimen­pi­teenä toteu­te­taan elin­kaa­riar­vioin­teja erityyp­pi­sille raken­nus­koh­teille. Tässä case-rapor­tissa kuva­taan liike­ra­ken­nuk­sen (Motonet Kuopio) ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set koko raken­nuk­sen elinkaarelle.

2022. 978-952-275-359-5. Verkkojulkaisu.

C:89 Juka­joen (Joensuu, Kontio­lahti) vesis­tö­alu­een kunnos­tus- ja hoito­hank­keen seuran­ta­tut­ki­muk­sen tulok­set vuonna 2021. Tossa­vai­nen, Tarmo.

Vuoksen vesis­tön latvoilla sijait­se­valle Juka­joen vesis­tö­alu­eelle on konstruoitu hyvin moni­puo­li­sia kunnos­tus- ja ennal­lis­ta­mis­ra­ken­teita vuodesta 2012 lähtien. Tässä rapor­tissa on tarkas­teltu pääosin vuonna 2021 tehtyjä kunnos­tus­koh­tei­den monitorointituloksia.

2022. 978-952-275-358-8. Verk­ko­jul­kaisu.

C:88 Hirven­sal­men Ryökäs­ve­den syvän­nea­lu­een tila kevät­tal­vella 2022 veden­laa­dun, sedi­men­tin ja pohjae­läi­mis­tön havain­to­jen perus­teella. Tossa­vai­nen, Tarmo.

Hirven­sal­mella sijait­se­van Ryökäs­ve­den syvän­nea­lu­een (koko­nais­sy­vyys 24,7 metriä) tilaa (veden­laatu, pohjae­läi­mistö ja pohja­se­di­mentti) selvi­tet­tiin helmi-maalis­kuun tait­teessa 2022 Hirven­sal­men osakas­kun­nan toimek­sian­nosta. Tässä rapor­tissa kuva­taan selvi­tyk­sen tulok­set ja johtopäätökset.

2022. 978-952-275-357-1. Verk­ko­jul­kaisu.

C:87 Beto­ni­ra­ken­tei­sen asuin­ker­ros­ta­lon päästöt case-kohteessa – Elin­kaa­ren ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (LCA) arvioin­ti­ra­portti. Kokko­nen, Juuso.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nisti syksyllä 2021 Raken­ta­mi­sen vihreä siir­tymä -projek­tin, jonka keskei­senä toimen­pi­teenä toteu­te­taan elin­kaa­riar­vioin­teja erityyp­pi­sille raken­nus­koh­teille. Tässä rapor­tissa esitel­lyn case-tutki­muk­sen tarkoi­tuk­sena oli laskea 5-kerrok­si­sen beto­ni­ker­ros­ta­lon ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set koko elin­kaa­relle. Lisä­tie­tona arvioi­tiin raken­nus­pai­kan, eli piha­ra­ken­tei­den ja maana­lais­ten raken­tei­den päästöt.

2022. 978-952-275-353-3. Verk­ko­jul­kaisu.

C:86 Parka­non Ison Some­ro­jär­ven kalas­to­ra­ken­ne­tut­ki­mus loppu­ke­sällä 2021 sekä kalas­ton­hoi­don ja lisä­tut­ki­mus­ten suosi­tuk­set. Tossa­vai­nen, Tarmo

Iso Some­ron­järvi sijait­see Parka­non kaupun­gin luoteis­kol­kassa Pirkan­maan maakun­nassa Koke­mäen­jo­keen laske­van Sanas­luo­man vesis­tö­alu­een latvoilla. Järvellä suori­tet­tiin koeka­las­tus 26.-29.07.2021 kolmen pyyn­ti­pon­nis­tuk­sen puit­teissa yhteensä 15 Nordic-tutki­mus­ver­kolla. Tässä rapor­tissa kuva­taan koeka­las­tuk­sen tulok­set ja esite­tään suosi­tuk­set kalas­ton­hoi­dolle ja lisätutkimuksille

2022. 978-952-275-352-6. Verk­ko­jul­kaisu.

C:85 Raken­tei­den ja mate­ri­aa­lien ehjänä purka­mi­nen sekä uudelleenkäyttö.

Julkai­sussa tarkas­tel­laan raken­tei­den ja mate­ri­aa­lien ehjänä purka­mista ja uudel­leen­käyt­töä Suomessa ja Euroo­passa. Raken­tei­den osalta keski­ty­tään erityi­sesti raken­nuk­sen kannalta merkit­tä­viin raken­neo­siin. Selvi­tys sisäl­tää katsauk­sen purka­mi­sen ja uudel­leen­käy­tön nyky­ti­laan, kehi­tys­työ­hön ja tule­vai­suu­den näkymiin.

2022. 978-952-275-351-9. Verk­ko­jul­kaisu.

C:84 Puru­ve­den Enan­lah­den kalas­to­ra­kenne loppu­ke­sällä 2021 ja kalas­ton­hoi­don alus­tava suun­ni­telma. Tossa­vai­nen, Tarmo

Puru­ve­den Enan­lah­den (vesiala noin 800 hehtaa­ria, suurin syvyys runsaat 5 metriä) kalas­to­ra­ken­netta tutkit­tiin elo-syys­kuussa 2021. Tutki­mus tehtiin stan­dar­di­me­ne­tel­mällä yhteensä 28 Nordic-tutki­mus­ver­kolla. Tässä rapor­tissa esite­tään koeka­las­tuk­sen tulok­set ja alus­tava kalas­ton­hoi­don suunnitelma.

2022. 978-952-275-347-2. Verk­ko­jul­kaisu.

2021

C:83 Koulu­fy­sio­te­ra­pialla hyvin­voin­tia Pohjois-Karja­laan : Otsa­korpi-hank­keen loppu­ra­portti. Issa­kai­nen, Maiju & Musto­nen, Hilppa

Pohjois-Karja­lassa toteu­tet­tiin Koulufysioterapia–pilotti vuosina 2020-2021. Pilotti suun­ni­tel­tiin ja toteu­tet­tiin yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sen, Siun soten sekä Joen­suun seudun perus­kou­lu­jen kanssa.

2021. 978-952-275-341-0. Verk­ko­jul­kaisu

C:82 Puura­ken­ta­mi­sen ja puutuo­tea­lan mark­ki­nat – Nyky­tila ja tule­vai­suu­den näkymät. Luoma, Jouni.

Raportti esit­te­lee puutuo­tea­lan ja puura­ken­ta­mi­sen mark­ki­noita, nyky­ti­laa ja tule­vai­suutta mm. yritys­haas­tat­te­lui­hin ja toimia­la­ra­port­tei­hin pohjautuen.

2021. 978-952-275-338-0. Verk­ko­jul­kaisu.

C:81 Digi­ta­li­soin­nin mahdol­li­suu­det puutuoteteollisuudessa

Rapor­tissa kartoi­te­taan digi­ta­li­soin­nin mahdol­li­suuk­sia puutuo­te­teol­li­suu­dessa ja tarjo­taan luki­jalle työka­luja oman liike­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen digi­ta­li­saa­tion avulla.

2021. 978-952-275-335-9. Verk­ko­jul­kaisu

C:80 Ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ja ener­gia­te­hok­kuu­den arviointi korjaus­ra­ken­ta­mi­sen hank­keissa : Elin­kaa­riar­vioin­nin (LCA), elin­kaa­ri­kus­tan­nus­ten (LCC) ja ener­gia­si­mu­loin­nin arvioin­ti­ra­portti. Mika Keski­salo, Jari Kuusisto, Mikko Matveinen.

Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjaus­ra­ken­ta­mi­nen EAKR-projek­tin yhtenä toimen­pi­teenä toteu­tet­tiin pilot­ti­to­teu­tus, jonka tavoit­teena oli arvioida perus­kor­jaus­koh­teen suun­nit­te­lu­rat­kai­suja hiili­ja­lan­jäl­jen, ener­gia­te­hok­kuu­den sekä kustan­nus­ten näkö­kul­masta. Tässä julkai­sussa on kuvattu pilot­ti­to­teu­tuk­sen toteu­tus­pro­ses­sia sekä saatuja tuloksia.

2021. 978-952-275-334-2. Verk­ko­jul­kaisu.

C:79 Yrit­tä­jyy­den yliopet­ta­jan lahjoi­tus­virka : Hank­keen loppu­ra­portti. Heikki Immonen.

Yrit­tä­jyy­den yliopet­ta­juus on ollut vuosina 2017-2021 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön rahoit­tama lahjoi­tus­virka. Tässä rapor­tissa kuva­taan kehit­tä­mis­toi­mia, joilla Kare­liassa vahvis­tet­tiin yrit­tä­jyyttä näiden vuosien aikana.

2021. 978-952-275-333-5. Verk­ko­jul­kaisu.

C:78 Juka­joen (Kontio­lahti) vesis­tö­alu­eella sijait­se­van ennal­lis­te­tun Linnun­suon ja kostei­kon vesien­suo­je­lu­tek­ni­nen toimi­vuus v. 2020. Tarmo Tossa­vai­nen.

Juka­joen Linnun­suon ennal­lis­ta­mis­työ (metsä­ojien tukki­mi­nen ja puuston poisto noin 70 hehtaa­rin alalta) tehtiin syksyllä 2020. Tämä tutki­mus toimii lähtö­koh­tana ennal­lis­ta­mi­sen monitoroinnille.

2021. 978-952-275-332-8. Verk­ko­jul­kaisu.

C:77 Ison Some­ron­jär­ven (Parkano) fysi­kaa­lis-kemial­li­sen nyky­ti­lan selvi­tys kunnos­tus­suun­nit­te­lun perus­taksi. Tarmo Tossavainen.

Ison Some­ro­jär­ven pohja­se­di­ment­tiä ja veden­laa­tua tutkit­tiin maalis­kuussa 2021 Ison Some­ro­jär­ven suoje­lu­yh­dis­tyk­sen toimek­sian­nosta. Tässä rapor­tissa kuva­taan tutki­mus­ten tulok­set. Lisäksi rapor­tissa on tarkas­teltu kaikkia muita aiempia tiet­tä­västi järven vedestä tehtyjä luotet­ta­via mittauksia.

2021. 978-952-275-331-1. Verk­ko­jul­kaisu.

C:76 Sleep Well – Work Well : Hank­keen loppu­ra­portti. Päivi Frans­sila, Eija Parta­nen-Kivinen, Sari Aalto, Aki Happo­nen, Pirjo Vesa, Päivi Sihvo

Sleep Well – Work Well -hank­keessa tuotet­tiin uusia ratkai­suja, joiden avulla esimie­het ja työn­te­ki­jät voivat ennal­taeh­käistä unihäi­riöitä ja paran­taa työhy­vin­voin­tia mm. työn muotoi­lua sekä uusia tekno­lo­gioita hyödyntäen.

2021. 978-952-275-328-1. Verk­ko­jul­kaisu.

C:75 Kokei­le­vaa kehit­tä­mistä työelä­mäyh­teis­työnä verkossa : Otsa­korpi-hank­keen loppu­ra­portti. Heli Makkonen. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toteutti William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiön tuella Kokei­le­vaa kehit­tä­mistä työelä­mäyh­teis­työnä verkossa -hank­keen, joka toimi kimmok­keena ja alus­tana monen­lai­sille kokei­luille. Hanke vahvisti myös monia­laista yhteis­työtä Karelia-ammattikorkeakoulussa.

2021. 978-952-275-326-7. Verk­ko­jul­kaisu.

C:74 Juka­jär­veen (Joensuu, Kontio­lahti) laske­van Kiss­a­pu­ron nyky­tila – Vuosina 2016-2020 konstruoi­dut kunnos­tus­tek­ni­set raken­teet ja niiden vaiku­tuk­set virta­ve­sie­ko­sys­tee­miin. Tarmo Tossa­vai­nen.

Rapor­tissa on havain­toai­neis­ton (veden­laa­dun ja virtaa­mien mittauk­set, pohjae­läi­mis­tön ja sedi­men­tin havain­not) perus­teella pyritty arvioi­maan Kiss­a­pu­ron virta­ve­si­kun­nos­tus­ten vaikutuksia.

2021. 978-952-275-324-3. Verk­ko­jul­kaisu.

C:73 Jänis­joen vesis­tö­alu­eella Kontio­lah­den kunnassa sijait­se­van Lipas­lam­men kalas­to­ra­kenne loppu­ke­sällä 2020 : Tutki­mus­ra­portti. Tarmo Tossavainen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu teki Lipak­sen koeka­las­tuk­sen syksyllä 2020 kahden pyyn­ti­pon­nis­tuk­sen puit­teissa yhteensä 15 Nordic-tutki­mus­ver­kolla. Tässä rapor­tissa esitel­lään koeka­las­tuk­sen tulokset.

2021. 978-952-275-323-6. Verk­ko­jul­kaisu.

C:72 Katsaus EduPark lentoon -hank­keen toimin­taan ja tulok­siin. Ville Niva­lai­nen, Liisa Timonen, Katja Väyry­nen, Auli Leskinen.

Joen­suussa ja Pohjois-Karja­lassa on luotu EAKR-rahoit­tei­sessa hank­keessa uuden­tyyp­pi­nen ja aktii­vi­nen klus­te­ri­malli, Global Educa­tion Park Finland (lyhyem­min EduPark), jossa ovat olleet mukana alueen keskei­set toimi­jat varhais­kas­va­tuk­sesta yliopis­toon sekä alueen yrityk­siä. Koulu­tuse­ko­sys­teemi ja liike­toi­minta 2020-luvulle: EduPark lentoon -hank­keessa keski­tyt­tiin luotu­jen raken­tei­den vahvis­ta­mi­seen ja uusien toimi­joi­den liit­tä­mi­seen osaksi yhteistä verkos­toa. Hank­keessa kehi­te­tet­tiin tuki­kei­noja koulu­tus­vien­nin ja myynnin edis­tä­mi­seksi sekä mark­kina-aseman kasvat­ta­mi­seksi erityi­sesti Lati­na­lai­sen Ameri­kan alueella.

2021. 978-952-275-321-2. Verk­ko­jul­kaisu.

C:71 Yrit­tä­jäksi Otsa­kor­ven tuella : Hank­keen loppu­ra­portti. Heikki Immonen.

Yrit­tä­jäksi Otsa­kor­ven tuella -hanke 2019-2020 on yksi esimerkki William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiön ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työstä yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sessä. Hank­keessa kehi­tet­tiin mm. pääoma­lai­nain­stru­mentti osaksi Otsa­kor­ven säätiön palve­lu­tar­jon­taa, ja rahoi­tet­tiin Draft-ohjel­maan osal­lis­tu­neita uusia yritystiimejä,

2021. 978-952-275-320-5. Verk­ko­jul­kaisu.

2020

C:70 Korkeasti koulu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien osaa­mi­nen näky­väksi : Osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen malleja Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Hannele Niska­nen, Sini-Tuuli Saaristo, Eija Svanberg.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu ovat maaha­muu­ton vastuu­kor­kea­kou­luja ((SIMHE Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion in Finland) jotka tuot­ta­vat mm. ohjaus­pal­ve­luja korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille. Tässä julkai­sussa kuva­taan korkeasti koulu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen kehit­tä­mistä näissä kahdessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Julkaisu on toteu­tettu osana SIMHE polku -hank­keen toimintaa.

2020. 978-952-275-319-9. Verk­ko­jul­kaisu.

C:69 Katse tule­vaan : Dialo­gia eetti­sessä virtu­aa­li­sessa fooru­missa 1. Päivi Sihvo, Arja Koski, Olli Veste­ri­nen,
Mikko Malka­vaara, Tiina Parviainen

Virtu­aa­li­nen eetti­nen foorumi toteu­tet­tiin osana Sote­Peda 24/7-hanketta, joka on Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­tama sosi­aali- ja tervey­sa­lan digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen kehit­tä­mis­hanke.
Virtu­aa­li­sen eetti­sen fooru­min tavoit­teena oli käydä yhteistä keskus­te­lua tule­vai­suu­den sote-alan digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vistä eetti­sistä kysy­myk­sistä, eetti­sen toimin­ta­mal­lin tarpeesta, eetti­sestä johta­mi­sesta sekä siitä miten digi­ta­li­saa­tion etiik­kaan liit­ty­viä teemoja tulisi korkea­kou­luissa ja työelä­mässä opettaa ja oppia.

2020. 978-952-275-311-3. Verk­ko­jul­kaisu.

C:68 Virtu­aa­li­nen eetti­nen foorumi 2 : Raportti fooru­min toteu­tuk­sesta ja tulok­sista. Jaana Halla­maa, Jaana Leikas, Päivi Sihvo, Mikko Malka­vaara, Olli Veste­ri­nen, Tiina Parviai­nen, Arja Koski

Toisen virtu­aa­li­sen eetti­sen fooru­min tavoit­teena oli yhtei­sessä dialo­gissa pohtia teko­ä­lyn hyödyn­tä­mistä digi­joh­ta­mi­sessa ja eetti­sesti kestä­vässä päätök­sen­teossa sekä työstää sote-alan digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vää eettistä toimin­ta­mal­lia. Tässä rapor­tissa esite­tään yhteen­veto fooru­min keskus­te­lusta työs­ken­te­lyn tuloksia.

2020. 978-952-275-310-6. Verk­ko­jul­kaisu.

C:67 SMErec – new gene­ra­tion recrui­ting skills for SMEs and work­force : Loppu­ra­portti. Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen (toim.)

Karelia-amk:n, Turku AMK:n ja Busi­ness Joensuu Oy:n (aiemmin JOSEK Oy) yhteistä kehit­tä­mis­työtä rekry­toin­tien onnis­tu­mi­seksi tehtiin vuosien 2017–2019 aikana SMErec – new gene­ra­tion recruit­ment skills for SMEs and work­force –hank­keessa. Rahoit­ta­jina olivat Euroo­pan Sosi­aa­li­ra­hasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteut­ta­jat itse omara­hoi­tuk­sil­laan. Hank­keen tulok­sina syntyi mm. digi­taa­li­set työka­lut Rekry­toin­ti­työ­kalu mikro­y­ri­tyk­sille sekä virtu­aa­li­nen CV-alusta opis­ke­li­jao­saa­mi­sen esille tuon­tiin. Tässä rapor­tissa kuva­taan SMErec-hank­keen tavoit­teita ja toimin­taa sekä arvioi­daan hank­keen tavoit­tei­den toteutumista

2020. 27 s. 978–952-275–304‑5 Verk­ko­jul­kaisu

C:66 Matalan kynnyk­sen opin­näy­te­työ­pa­jat ja urasuun­nit­te­lun tuke­mi­nen : Loppu­ra­portti. Satu Saari­nen, Heidi Vartiainen.

2019

Matalan kynnyk­sen opin­näy­te­työ­pa­jat ja urasuun­nit­te­lun tuke­mi­nen ‑hank­keen tavoit­teena oli kehit­tää Kare­lian opis­ke­li­joi­den suju­vam­paa etene­mistä opin­näy­te­työ­pro­ses­sissa ja saada opis­ke­li­jat valmis­tu­maan. Tavoit­teena oli raken­taa suun­ni­tel­mal­li­nen ja orga­ni­soitu malli opin­näy­te­työ­pa­jasta, jossa opis­ke­li­jan opin­näy­te­työ­pro­ses­sia ohjat­tai­siin koko­nais­val­tai­sem­min. Halut­tiin kehit­tää ns. matalan kynnyk­sen opin­näy­te­työ­pa­joja, joihin opis­ke­li­joilla olisi helpompi osal­lis­tua. Hank­keen rahoit­ta­jana toimi William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiö.
2019. 14 s. 978–952-275–293‑2 Verk­ko­jul­kaisu

C:65 Digioh­jauk­sen sovel­lus­ko­kei­lun tulok­sia ja pohdin­taa. Milla Järvi­pe­täjä, Sanna Kukkas­niemi, Joni Ranta Digioh­jauk­sen sovel­lus­ko­keilu toteu­tet­tiin osana eAMK-hank­keen “AMK-peda­go­gii­kan digi­ta­li­saa­tio” ‑teeman toimin­taa. Tässä rapos­tissa kuva­taan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opet­ta­jille sekä opis­ke­li­joille suun­nat­tu­jen sovel­lus­ko­kei­luun liit­ty­vien kyse­ly­jen tuloksia.

2019. 26 s. 978–952-275–292‑5 Verk­ko­jul­kaisu

C:64 Explo­ra­tive Case Study on the Utiliza­tion of ERP Systems by SME Manu­fac­tu­ring Industry and Educa­tio­nal Sector in North Karelia. Seppo Neva­lai­nen This study focused in finding exis­ting prac­tices related to ERP and produc­tion simu­la­tions both in small to medium-sized compa­nies and in educa­tion. In this way it could be better unders­tood what kind of peda­go­gical solu­tions already exist and examine whether and to what extent approac­hes used in educa­tion support the needs of the industry. For NordErp project, the study provi­ded valuable infor­ma­tion when desig­ning the steps that the project would then take when imple­men­ting inten­sive courses on produc­tion simu­la­tion and ERP.

2019. 28 pp. 978–952-275–291‑8 E‑publication

C:63 ECMT+: Entrepre­neurs­hip and Commu­nica­tion in Multicul­tu­ral Teams : Lear­ning Pathways for Students and Staff. Greg Bond, Sandrine Le Pointos, Liisa Timonen Erasmus+ Stra­te­gic Part­ners­hip project Entrepre­neurs­hip and Commu­nica­tion in Multicul­tu­ral Teams (ECMT+) worked to find some conc­rete and learner-centred ways to create and develop entrepre­neu­rial pathways for the benefit of both students and teac­hers. The work of ECMT+ was divided into three main areas: deve­lop­ment of lear­ning, deve­lop­ment of teac­hers’ exper­tise and reflec­tive research, and alig­ning project outputs. This publica­tion focuses on the impacts of ECMT+ both on faculty and students.

2019. 67 pp. 978–952-275–289‑5 E‑publication

C:62 Esitys Valti­mon kohtaa­mis­pai­kan toimin­ta­mal­liksi. Tuomas Lappa­lai­nen & Kaisa Juvonen. Tämä julkaisu on case-esimerkki Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun alue­ke­hi­tys­teh­tä­västä ja työelä­mäyh­teis­työstä, jota on toteu­tettu palve­lu­lii­ke­toi­min­nan keinoin. Julkai­sussa kuva­taan Kare­lian Valti­mon kunalle laatima kohtaa­mis­pai­kan toimin­ta­malli, jota varten Valti­mon kunta­lai­sia on laajasti kuultu ja osal­lis­tettu. Toimin­ta­mal­lieh­do­tuk­sessa esite­tään kohtaa­mis­pai­kan orga­ni­soi­tu­mis­tapa, resurssi- ja tila-asiat sekä osal­lis­tu­vat organisaatiot.

2019. 17 s. 978–952-275–289‑5 Verk­ko­jul­kaisu

C:61 Promo­ting Cross-Border Wood Construc­tion Busi­ness : Final Report. Mikko Matvei­nen & Timo Paka­ri­nen (Eds.) The Promo­ting Cross-Border Wood Construc­tion Busi­ness (PROWO) project was to strengt­hen the busi­ness oppor­tu­ni­ties, markets and exper­tise in wood construc­tion busi­nes­ses across the Finnish-Russian border. PROWO project conduc­ted a thorough survey in the three cross-border regions inclu­ding North Karelia, Petroza­vodsk (Russian Karelia) and Saint Peters­burg area.The results of the survey are analy­sed in this repor

2019. 22 pp. 978–952-275–286‑4 E‑publication

C:60 Evalua­tion and Quality Assu­rance NordERP — Nort­hern Embrace for Enterprise Resource Plan­ning System. Vanessa Grace Booc & Liisa Timonen. NordERP project is desig­ned under Nordplus Horizon­tal programme to foster graduate emplo­y­abi­lity, industry invol­ve­ment and regio­nal deve­lop­ment and to create more inno­va­tive and inter­na­tio­nal multi-discipli­nary educa­tion. It brings toget­her higher educa­tion and busi­ness part­ners from Finland, Estonia and Norway. The goal of this report is to summa­rize the feed­back recei­ved from the part­ners, coor­di­na­tors and partici­pants of the three diffe­rent inten­sive courses fulfil­led within the dura­tion of the project life, and evaluate the perfor­mance of the project concer­ning the work packa­ges and acti­vi­ties set by the project team.

2019. 22 pp. 978–952-275–285‑7 E‑publication

C:58 Green Care — GREEN KARELIA — Green Care ‑laatu­jär­jes­tel­mällä uudis­tu­via ja kilpai­lu­ky­kyi­siä hyvin­voin­ti­pal­ve­lua­lan yrityk­siä. Katri Palpatzis. Green  Care  –  GREEN  KARELIA  ‑hank­keen  keskei­nen  tavoite  oli  tehdä  Green  Care  ‑pohjaista liike­toi­min­taa tunne­tuksi Pohjois-Karja­lan alueen yksi­tyi­sille sekä julki­sille hyvin­voin­ti­pal­ve­lun-tuot­ta­jille ja – maksa­ja­ta­hoille. Hanke järjesti yrityk­sille teema­työ­pa­joja, valmen­nusta sekä tuki uusien palve­lu­mal­lien kehit­tä­mistä. Hank­keen  tulok­sena  yritys­ten  muutos­val­mius,  erot­tu­vuus,  inno­va­tii­vi­suus  ja  kilpai­lu­kyky  on  kasva­nut  sekä  alueen työl­li­syys lisääntynyt.

2019. 42 s. 978–952-275–274‑1 Verk­ko­jul­kaisu

C:56 Puu korkeassa kaupun­ki­ra­ken­ta­mi­sessa : Artik­ke­li­ko­koelma. Ville Merta­nen (toim.) Tässä julkai­sussa tarkas­tel­laan 14-kerrok­si­sen Joensuu Ligt­house ‑puuker­ros­ta­lon arkki­teh­ti­suun­nit­te­lua, raken­nut­ta­mista, raken­ne­suun­nit­te­lua, raken­nus­val­von­taa ja työmaan hallintaa.

2019. 23 s. 978–952-275–270‑3 Verk­ko­jul­kaisu

C:55 Kohti työelä­mää — Uudet työka­lut käyt­töön opis­ke­li­joi­den meta­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seksi : Loppu­ra­portti. Olli Hatakka, Heikki Immonen, Satu Saari­nen, Heidi Vartiai­nen. Kohti työelä­mää — Uudet työka­lut käyt­töön opis­ke­li­joi­den meta­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seksi ‑hank­keen tavoit­teena oli meta­tai­to­jen opis­ke­lun nivo­mi­nen osaksi opin­toja uusien peda­go­gis­ten ratkai­su­jen avulla. Hank­keessa tuotiin myös työelä­mä­kump­pa­neita konkreet­ti­seksi osaksi opetusta, ja käyt­töö­no­tet­tiin Karelia Show­room ‑toimin­ta­malli. Hank­keen rahoit­ta­jana toimi William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiö.

2019. 9 s. 978–952-275–269‑7 Verk­ko­jul­kaisu

2018

C:53 Kare­lian Yrit­tä­jyy­sa­ka­te­mia : Loppu­ra­portti. Seija Tolonen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa käyn­nis­tet­tiin vuoden 2018 alussa yrit­tä­jyy­den ja tiimiop­pi­mi­sen oppi­mi­sym­pä­ristö Y‑akatemia William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön tuella.

2018. 8 s. 978–952-275–266‑6 Verk­ko­jul­kaisu

C:52 MONI TOIMII – moni­nai­suus toimi­juu­den ja osal­li­suu­den tukena : Loppu­ra­portti. Ulla Kallio, Anna-Riitta Mikko­nen, Jaana Tolkki MONI TOIMII ‑hank­keessa nostet­tiin esille työyh­tei­sön moni­nai­sus ja tuotet­tiin työka­luja esimie­hille ja työyh­tei­sön jäse­nille. Työka­lu­jen tarkoi­tuk­sena on auttaa työyh­tei­sön moni­nai­suu­den tunnis­ta­mi­sessa, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä  ja  toimin­ta­ta­po­jen  uudis­ta­mi­sessa  jokai­sen  työte­ki­jän  kohdalla.

2018. 8 s. 978–952-275–265‑9 Verk­ko­jul­kaisu

C:51 Vauh­dilla yrit­tä­jä­mäi­seksi ammat­ti­kor­kea­kou­luksi : Loppu­ra­portti.  Daniel Båge­berg & Seija Tolonen Vauh­dilla yrit­tä­jä­mäi­seksi ammat­ti­kor­kea­kou­luksi! ‑hank­keessa on toteu­tettu kolme pilot­tia: 1.Hologrammineuvottelu ja virtu­aa­li­set HR-messut, 2. Vouc­he­ra­gentti – Opet­ta­ja­TET ja 3. Karelia-Jous­ta­vaY­rit­tä­jyys ‑polku. Pilotit luovat vankan perus­tan kohti yrit­tä­jä­mäi­sesti toimi­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lua. Pilotit muodos­ta­vat uuden­lai­sen, vahvan vuoro­vai­ku­tuk­seen perus­tu­van toimin­ta­ta­van niin opiskelija‑, yrit­täjä- kuin opettajanäkökulmasta.

2018. 7 s. 978–952-275–264‑2 Verkko­jul­kaisu

C:50 Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den mento­roin­tioh­jelma : Loppu­ra­portti. Tarmo Alas­talo & Seija Tolonen Mento­roin­tioh­jelma on Pohjois-Karja­lan kaup­pa­ka­ma­rin hallin­noi­maa toimin­taa, johon osal­lis­tu­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopis­ton Joen­suun kampus. Mento­reina toimi­vat pohjois­kar­ja­lai­set yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den esimies‑, johto- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä toimi­vat henki­löt. Akto­reina ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sekä Itä-Suomen yliopis­ton Joen­suun kampuk­sen opiskelijat.

2018. 7 s. 978–952-275–262‑8 Verkko­jul­kaisu

C:49 Juka­joen (Kontio­lahti) nyky­tila ja alus­tava kunnos­tus­suun­ni­telma. Tarmo Tossa­vai­nen. Rapor­tin ensim­mäi­sessä osassa esite­tään vuosina 2012–2017 suori­tet­tu­jen mittaus­ten ja havain­to­jen tulok­set Juka­joen veden­laa­dusta, pohjae­läi­mis­töstä ja kuor­mi­tuk­sesta. Rapor­tin toinen osa sisäl­tää alus­ta­van Juka­joen kala­ta­lou­del­li­sen ja ekolo­gi­sen kunnostussuunnitelman.

2018. 165 s. 978–952-275–257‑4 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:48 Puru­ve­den Savon­lah­den nyky­tila : Sedi­men­tin laatu ja määrä, pohjae­läi­mistö, veden­laatu sekä kuor­mi­tus- ja fosfo­ri­mal­li­tar­kas­telu. Tarmo Tossa­vai­nen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu teki Puru­ve­den Savon­lah­den ja sen edustan ulappa-alueen pohjan tilan tutki­muk­sen kevät­tal­vella 2017 Pro Puru­vesi ry.:n toimek­sian­nosta. Savon­lah­den ja sen edustan sedi­men­tin laatua ja määrää, pohjae­läi­mis­töä ja veden­laa­tua selvi­tet­tiin yhteensä 20 havaintopaikalta.

2018. 107 s. 978–952-275–251‑2 Saata­vana verkkojulkaisuna

2017

C:47 IkäOTe ‑hanke kehit­tä­mässä, oppi­massa ja kokei­le­massa. Ari Tarkiai­nen, Päivi Sihvo, Janne Krohns. IkäOTe — Ikään­ty­vien oppi­mi­nen ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giat ‑hank­keessa on tutkittu ja kokeiltu tekno­lo­gi­sia ratkai­suja ikään­ty­vien muis­ti­sai­rai­den henki­löi­den hyvin­voin­nin ja kotona asumi­sen tuke­mi­seksi. Tämä julkaisu kokoaa yhteen eri toimi­joi­den näkö­kul­mia ja koke­muk­sia IkäOte-hank­keessa. Ääneen pääse­vät työelä­mä­toi­mi­jat, opet­ta­jat ja tietysti opiskelijat. 

2017. 50 s. 978–952-275–232‑1 Verk­ko­jul­kaisu

C:46 Puuker­ros­ta­lon palo­tek­niikka. Esko Mikkola & Satu Holo­pai­nen. Tämä asian­tun­ti­ja­sel­vi­tys on toteu­tettu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja KK-Palo­kon­sultti Oy:n yhteis­työnä. Julkai­sun tavoit­teena on auttaa lukijaa ymmär­tä­mään puura­ken­tei­den palo­tek­ni­siä ominai­suuk­sia sekä palo­suo­jauk­seen vaikut­ta­via määräyk­siä ja siten vält­tä­mään tyypil­li­siä suun­nit­telu- ja rakennusvirheitä.

2017. 65 s. 978–952-275–246‑8 Verk­ko­jul­kaisu

C:45 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­kun­nal­li­nen  ja alueel­li­nen vaikut­ta­vuus. Teppo Tarna­nen ja Kim Wrange. Tässä selvi­tyk­sessä Karelia-amk:n yhteis­kun­nal­li­sesta ja alueel­li­sesta vaikut­ta­vuu­desta on määri­tetty ammat­ti­kor­kea­kou­lun vaikut­ta­vuu­den kuvaa­mi­seen sovel­tu­via indi­kaat­to­reita sekä kartoi­tettu niitä varten tarvit­ta­van pohja­tie­don kerää­mi­seen liit­ty­viä kehit­tä­mis­tar­peita. Selvi­tys on päivi­tys vuonna 2007 tehdylle vastaa­valle selvitykselle.

2017. 50 s. 978–952-275–243‑7 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:44 Puuker­ros­ta­lo­jen ääne­ne­ris­tys : Asian­tun­ti­ja­sel­vi­tys. Mikko Kylliäi­nen, Pekka Latvanne, Antti Kuusi­nen, Toni Kekki Tämä asian­tun­ti­ja­sel­vi­tys on toteu­tettu Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja A‑insinöörit suun­nit­telu Oy:n yhteis­työnä. Julkai­sun tavoit­teena on auttaa lukijaa ymmär­tä­mään puura­ken­tei­den akus­ti­sia ominai­suuk­sia ja siten vält­tä­mään tyypil­li­siä suun­nit­telu- ja raken­nus­vir­heitä. Julkai­sussa esite­tään puuker­ros­ta­lo­hank­keen kannalta keskei­set akus­tiik­ka­suun­nit­te­lu­teh­tä­vät raken­nus­hank­keen eri vaiheissa.

2017. 77 s. 978–952-275–242‑0 Verk­ko­jul­kaisu

C:43 Maaseu­dulle elin­voi­maa yhteis­kun­nal­li­sella yrit­tä­jyy­dellä : Selvi­tys­ra­portti yhteis­kun­nal­li­sesta yritys­toi­min­nasta Pohjois-Karja­lassa. Keijo Koski­nen & Ari Tarkiai­nen
Mitä on yhteis­kun­nal­li­nen yrit­tä­jyys? Miten voin perus­taa yhteis­kun­nal­li­sen yrityk­sen? Miten se eroaa normaa­lista yrityk­sestä? Julkaisu perus­tuu pohjois­kar­ja­lai­sille kylien aktii­veille kohden­net­tuun kyse­lyyn sekä asian­tun­tija- ja kylä­toi­mi­ja­haas­tat­te­lui­hin, ja pyrkii vastaa­maan näihin kysy­myk­siin. Julkaisu on Elin­voi­maa maaseu­dulle ‑selvi­tys­hank­keen tuotantoa.

2017. 64 s. 978–952-275–240‑6 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:42 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laatu­jär­jes­tel­män sisäi­sen audi­tointi 2016. Mikko Pent­ti­nen, Marika Turkia, Anneli Pirt­tilä, Kim Wrange
Tässä rapor­tissa kuva­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vuonna 2016 suori­te­tun sisäi­sen audi­toin­nin toteu­tus ja tulok­set. Audi­toin­nin tulok­sena esite­tään Kare­lian laatu­jär­jes­tel­män vahvuu­det, hyvät käytän­teet ja kehittämiskohteet.

2017. 42 s. 978–952-275–237‑6 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:41 Puru­ve­den Savon­lah­den kalas­to­ra­kenne 2016 ja alus­ta­vat kalas­ton­hoi­don suosi­tuk­set Tarmo Tossa­vai­nen
Karelia-amk:n Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­alan koulu­tus teki Puru­ve­den Savon­lah­den sekä Savon­lah­den edustan ulappa-alueen kalas­to­ra­ken­teen tutki­muk­sen elo-syys­kuussa 2016 Pro Puru­vesi ry.:n toimek­sian­nosta. Tässä rapor­tissa kuva­taan koeka­las­tuk­sen tulokset.

2017. 60 s. 978–952-275–226‑0 Saata­vana verkkojulkaisuna

2016

C:40 BINO – puheen­vuo­roja puura­ken­ta­mi­sesta : Artik­ke­li­ko­koelma Mikko Matvei­nen (toim.) Julkai­sun tarkoi­tuk­sena on antaa luki­jal­leen realis­ti­nen mieli­kuva puura­ken­ta­mi­sen nyky­ti­lasta Suomessa, ja varsin­kin Joen­suussa. Julkai­suun on koottu erilai­sia näkö­kul­mia liit­tyen puura­ken­ta­mi­seen ja sen kehittämiseen. 

2016. 19 s. 978–952-275–218‑5 Verkkojulkaisu.

C:39 Koke­muk­sia tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­den luotaa­mi­sesta : Sosiaali‑, terveys‑, liikunta- ja kauneu­den­hoi­toa­lo­jen erikois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­pei­den kartoit­ta­mi­nen 2016  Kukko­nen, Tuula; Sihvo, Päivi; Helmi­nen, Jari; Immonen, Mirja; Moisio, Eeva-Liisa; Pouta­nen, Marjo; Tiik­kaja, Jukka Tämä selvi­tys on synty­nyt Sosiaali‑, terveys‑, liikunta- ja kauneu­den­hoi­toa­lan (Sote­lika-alan) erikois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­pei­den kartoit­ta­mi­nen ‑hank­keessa. Hank­keessa toteu­tettu osaa­mis­tar­ve­kar­toi­tus­työ rapor­toi­daan tässä verk­ko­jul­kai­sussa. Julkai­sussa keski­ty­tään valta­kun­nal­li­sen osaa­mis­tar­ve­kar­toi­tuk­sen toteu­tuk­seen, johon on sisäl­ty­nyt sähköi­nen osaa­mis­tar­ve­ky­sely sekä alueel­li­set työelämätapaamiset.

2016. 38 s. 978–952-275–217‑8. Verk­ko­jul­kaisu.

C:38 Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jan ohjaus — ohjauk­sen mallit ja hyvät käytän­nöt. Mervi Lätti & Jonna Löf (toim.) Tässä rapor­tissa selvi­te­tään avoimen AMK:n opis­ke­li­joi­den ohjauk­sen nyky­ti­laa ja kehit­tä­mis­koh­teita sekä  tuodaan esille niitä hyviä käytän­töjä, joita ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on jo käytös­sään avoimen AMK:n opis­ke­li­joi­den ohjaa­mi­sessa. Raportti on synty­nyt avoimen AMK:n kehit­tä­mis­ver­kos­ton työryh­män selvi­tys­työn tuloksena. 

2016. 55 s. 978–952-275–216‑1 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:37 Juka­jär­ven pinta­va­lu­tus­ken­tän ja kostei­kon toimi­vuus haja­kuor­mi­tuk­sen pidät­tä­jänä. Tarmo Tossa­vai­nen. Kare­lian Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­alan koulu­tus selvitti Selkien kyläyh­dis­tys ry.:n toimek­sian­nosta  Juka­jär­ven valu­maa­lu­eelle raken­ne­tun Ruuk­ki­suon kostei­kon ja  Ruuk­ki­lah­den pinta­va­lu­tus­ken­tän kykyä pidät­tää haja­kuor­mi­tusta. Tässä rapor­tissa esite­tään näiden vesien­suo­je­lu­tek­nis­ten raken­tei­den toimi­vuu­den tutki­muk­sen tulokset.

2016. 56 s. 978–952-275–214‑7 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:36 Ruuk­ki­suon kostei­kon toimi­vuus haja­kuor­mi­tuk­sen pidät­tä­jänä 2–3 vuotta raken­ta­mi­sen jälkeen : Tutki­mus­ra­portti. Tarmo Tossa­vai­nen. Tutki­mus tehtiin Selkien kyläyh­dis­tyk­sen toimek­sian­nosta 2014–2015. Kosteik­koon tulevaa ja lähte­vää veden­laa­tua sekä vesi­mää­riä tark­kail­tiin ja lisäksi tutkit­tiin kostei­kon veden­laatu, pohjae­läi­mistö sekä vesi- ja rantamakrofyytit.

2016. 72 s. 978–952-275–204‑8 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:35 Puru­ve­den Risti­lah­den pohjan nykyi­nen tila — sedi­men­tin laatu ja määrä sekä pohjae­läi­mistö : Tutki­mus­ra­portti. Tarmo Tossa­vai­nen. Karelia teki Puru­ve­den Risti­lah­den pohjan tilan tutki­muk­sen vuonna 2015 Pro Puru­vesi ry.:n toimeksiannosta.Tässä tutki­mus­ra­por­tissa kuva­taan tutki­musa­lu­een nyky­ti­lanne ja tutki­mus­ten suorit­ta­mi­nen, esite­tään tulok­set sekä toimen­pi­de­suo­si­tuk­sia Risti­lah­den tilan kohentamiseksi.

2016. 52 s. 978–952-275–202‑4 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:34 Matkalla unel­mien työyh­tei­söön. Mika Pasanen & Pilvi Purmo­nen (toim.) Julkaisu sisäl­tää Kare­lian liike­ta­lou­den moni­muoto-opis­ke­li­joi­den kirjoit­ta­mia artik­ke­leita työyh­tei­sön kehit­tä­mi­sestä. Teemoja ovat mm. työyh­tei­sö­tai­dot, osaa­mi­sen johta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen sekä työssä jaksaminen.

2016. 89 s. 978–952-275–201‑7 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:33 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun koulu­tus­toi­min­nan sisäi­nen audi­tointi Audi­tointi kohdis­tui Kare­lian ylei­seen kuvauk­sen tutkin­to­ta­voit­tei­sen koulu­tuk­sen laadun­hal­lin­nasta, koulu­tus­vas­tui­den teke­miin itsear­vioin­ti­ra­port­tei­hin koulu­tuk­sen suun­nit­te­lusta, toteu­tuk­sesta ja vaikut­ta­vuu­desta sekä auditointihaastatteluihin.

2015. 22 s. 978–952-275–200‑0 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:32 Moni­me­diai­sia palve­luita mobii­lissa. Timo Rui (toim.) Julkaisu on Mobi€ — perso­noitu mobii­li­laite ‑projek­tin tuot­tama. Projek­tissa keski­tyt­tiin kahteen mobii­li­lait­tei­den uuteen ominai­suu­teen, mobii­li­mak­sa­mi­seen ja visu­aa­li­sen palaut­teen käyttöön. 

2015. 58 s. 978–952-275–195‑9 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:31 Puru­ve­den Risti­lah­den kalas­to­ra­kenne syksyllä 2014 sekä alus­ta­vat kalas­ton­hoi­to­toi­mien suosi­tuk­set. Tarmo Tossa­vai­nen Karelia-amk:n Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­alan koulu­tus teki Puru­ve­den Risti­lah­den kalas­to­ra­ken­teen tutki­muk­sen Pro Puru­vesi ry.:n toimek­sian­nosta.  Rapor­tissa kuva­taan tutki­musa­lu­een nyky­ti­lanne ja koeka­las­tuk­sen suorit­ta­mi­nen, esite­tään koeka­las­tuk­sen tulok­set sekä toimen­pi­de­suo­si­tuk­sia Risti­lah­den tilan kohentamiseksi.

2015. 26 s. 978–952-275–191‑1 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:30 Puru­ve­den Mehto­lan­lah­den kalas­to­ra­kenne syksyllä 2015 sekä alus­ta­vat kalas­ton­hoi­don suosi­tuk­set. Tarmo Tossa­vai­nen Karelia-amk:n Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­alan koulu­tus teki Puru­ve­den Mehto­lan­lah­den kalas­to­ra­ken­teen tutki­muk­sen Pro Puru­vesi ry.:n toimek­sian­nosta 2015.  Rapor­tissa kuva­taan tutki­musa­lu­een nyky­ti­lanne ja koeka­las­tuk­sen suorit­ta­mi­nen, esite­tään koeka­las­tuk­sen tulok­set sekä toimen­pi­de­suo­si­tuk­sia Mehto­lan­lah­den tilan kohentamiseksi.

2015. 35 s. 978–952-275–189‑8 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:29 Valmen­nus­kou­lu­tuk­sen vaiku­tus sähkö­tur­val­li­suus­tut­kin­non läpäi­syyn. Tarmo Makko­nen Selvi­tyk­sessä kuva­taan vuonna 2013 Kare­liassa järjes­te­tyn sähkö­tur­val­li­suus­tut­kin­non läpäi­syyn tähtää­vän valmen­nus­kou­lu­tuk­sen järjes­te­lyjä sekä koulu­tuk­sen sisäl­töjä. Opis­ke­li­joilta kerätyn palaut­teen perus­teella arvioi­daan koulu­tuk­sen onnis­tu­mista sekä sen  vaiku­tusta sähkö­tur­val­li­suus­tut­kin­nossa menestymiseen.

2015. 45 s. 978–952-275–188‑1 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:28 Biota­lou­desta työtä tasa-arvoi­sesti : Nais­toi­mi­joi­den roolin kasvat­ta­mi­nen Pohjois-Karja­lan biota­lous­bis­nek­sessä ‑hank­keen loppu­ra­portti. Helena Puhakka-Tarvai­nen, Veli-Pekka Korho­nen, Riina Siika­nen, Pentti Ojajärvi, Ari Talk­kari Julkai­sussa on esitelty biota­lou­den eri toimia­loja sekä niiden tarjoa­mia mahdol­li­suuk­sia osaa­mi­sen hyödyn­tä­mi­selle ja uuden­lai­selle yritys­toi­min­nalle. Julkai­sussa tuodaan myös esille kehit­tä­mis­suo­si­tuk­sia työelä­män suku­puo­li­sen segre­gaa­tion vähentämiseksi.

2015. 55 s. 978–952-275–187‑4 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:27 Painoa­lo­jen sisäi­nen audi­tointi. Petri Raivo, Susanna Rosell, Kim Wrange, Kari Tiainen, Tanja Mati­kai­nen, Kaisu Laaso­nen, Mari Härkö­nen, Mikko Pent­ti­nen Rapor­tissa kuva­taan Karelia-amk:n painoa­lo­jen sisäi­sen audi­toin­nin tulok­sia. Audi­tointi kohdis­tui Karelin painoa­lo­jen (uusiu­tuva energia, ikäosaa­mi­nen, Venäjä-osaa­mi­nen, tark­kuus­tek­niikka, moni­me­diai­set palve­lut ja puura­ken­ta­mi­nen) teke­miin itsear­vioin­ti­ra­port­tei­hin, kahteen näyt­töön sekä auditointihaastatteluun. 

2015. 26 s. 978–952-275–180‑5 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:26 Sujuva väylä amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Arja Aalto & Kaisa Varis (toim.) Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­ty­män ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Sujuva väylä amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­kou­luun ‑hank­keessa kehi­tet­tiin uraoh­jausta ja innos­tet­tiin ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­joita hakeu­tu­maan jatko-opin­toi­hin ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Tässä julkai­sussa esitel­lään hank­keessa mukana ollei­den koke­muk­sia, hank­keen kehit­tä­mis­työtä ja tuloksia.

2015. 42 s. 978–952-275–176‑8 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:25 Ajan hermolla hallin­nossa ihmi­syyttä kunnioit­taen. Anna Liisa Westman & Tuija Kuusisto (toim.) Julkai­sun artik­ke­lit ovat Karelia-amk:n liike­ta­lou­den opis­ke­li­joi­den hallin­non opin­to­jak­sossa tuot­ta­mia. Artik­ke­leissa käsi­tel­tyjä teemoja ovat mm. esimies­työ, onnis­tu­nut rekry­tointi, projek­ti­työs­ken­tely ja monikulttuurisuus. 

2015. 92 s. 978–952-275–175‑1 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:24 Oppi­so­pi­muk­sella pallia­tii­vi­sen hoito­työn kehit­tä­jäksi. Irja Väisä­nen (toim.) Karelia-amk toteutti yhteis­työssä Turun ja Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa Pallia­tii­vi­sen hoito­työn oppi­so­pi­mus­tyyp­pi­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­sen vuonna 2014. Tämä  julkaisu koostuu koulu­tuk­seen osal­lis­tu­nei­den opis­ke­li­joi­den omista kehit­tä­mis­töis­tään kirjoit­ta­mista artikkeleista.

2015. 100 s. 978–952-275–167‑6 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:23 Liik­ku­vien palve­lu­jen mahdol­li­suu­det Pohjois-Karja­lassa. Ari Tarkiai­nen & Virve Valo­heimo Tähän selvi­tys­ra­port­tiin on koottu tietoa liik­ku­vien ja kotiin vietä­vien palve­lu­jen tilan­teesta maakun­nassa sekä tuot­ta­jien ja asiak­kai­den näke­myk­siä niiden kehit­tä­mi­sestä. Lisäksi rapor­tissa kuva­taan muualla Suomessa kehi­tel­tyjä hyviä käytän­teitä ja ratkaisuja.

2015. 69 s. 978–952-275–164‑5 Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:22 Pros­pects for cross-border coope­ra­tion in the Republic of Karelia. From borders tho shared space — BOSS report. Yuri Save­liev, Nikolay Koles­ni­kov, Egor Mikhel.  This report presents the modern and future trends of social and econo­mic deve­lop­ment of the Republic of Karelia. Report is part of the From Borders to Shared Space – BOSS ‑project. The project strengt­hens co-opera­tion between univer­si­ties of applied sciences and the working life in the border districts. 

2015. 52 s. 978–952-275–159‑1 E‑publication

C:21 Pelil­li­syy­den hyödyn­tä­mi­nen matkai­lu­mark­ki­noin­nissa ja sitä tukevat kehi­tys­me­ne­tel­mät ja tieto­va­ran­not : Loppu­ra­portti.  Timo Rui (toim.) Pelil­li­syy­den hyödyn­tä­mi­nen matkai­lu­mark­ki­noin­nissa ja sitä tukevat kehi­tys­me­ne­tel­mät ja tieto­va­ran­not ‑hank­keessa keski­tyt­tiin selvit­tä­mään kolmea osa-aluetta, joiden merki­tys matkai­lua edis­tä­vien mobii­li­so­vel­lus­ten teke­mi­sessä on kasva­massa: hajau­te­tun ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toimin­ta­mal­leja, avoimia tieto­va­ran­toja ja avointa dataa sekä pelil­li­syyttä osana matkailumarkkinointia. 

2014. 69 s. 978–952-275–151‑5 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:20 Bioenergy feasi­bi­lity study — Berzasca, Romania.  Markus Hirvo­nen (ed.) As a part of KIEMET (Central and Eastern Europe Infor­ma­tion Service) -project Univer­sity of Eastern Finland, Finnish Forest Research Insti­tute and Karelia UAS  conduc­ted a case study on the feasi­bi­lity of cent­ra­lized heat produc­tion from biomass in Berzasca commune in Romania. KIEMET-project was funded by the Euro­pean Social Fund 2010–2012.

2014. 55 s. 978–952-275–137‑9 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:19 Arvoja, sitou­tu­mista ja oppi­mista. Anna Liisa Westman & Tuija Kuusisto (toim.) Karelia-amk:n liike­ta­lou­den aikuis­opis­ke­li­jat ovat tuot­ta­neet tämän julkai­sun osana henki­lös­tö­hal­lin­non opin­to­jak­so­aan vuoden­vaih­teessa 2013–2014. Julkai­suun on koottu opis­ke­li­joi­den omia koke­muk­sia henki­lös­tö­hal­lin­nosta ja ‑johta­mi­sesta alan kirjal­li­suu­teen pohjau­tuen. Keskei­siä kysy­myk­siä ovat, mitä työn teke­mi­nen, hyvä työkyky, työhy­vin­vointi, hyvä henki­lös­tö­hal­linto ja henki­lös­tön johta­juus merkit­se­vät työn tuloksellisuudelle. 

2014. 161 s. 978–952-275–133‑1 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:18 Biota­lou­den inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töt — Puura­ken­ta­mi­nen. Mikko Matvei­nen Julkai­sussa on kuvattu puura­ken­ta­mi­seen liit­ty­viä mahdol­li­suuk­sia ja kehit­tä­mi­sen kohteita Suomessa sekä Pohjois-Karja­lassa. Lisäksi tarkas­te­lussa on Karelia-amk:n  rooli puura­ken­ta­mi­sen edis­tä­mi­sessä. Julkaisu on osa BiNo – Puura­ken­ta­mi­sen ja talo­tek­nii­kan inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töt ‑projek­tin toimen­pi­teitä. Projek­tin rahoi­tuk­sesta on vastan­nut Etelä- Savon elinkeino‑, liikenne- ja ympä­ris­tö­kes­kus Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­tosta (ESR).

2014. 37 s. 978–952-275–132‑4 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:17 LedTrix — Led-tekno­lo­gian osaa­mis­pankki : Loppu­ra­portti. Lauri Turunen & Kari Mönk­kö­nen (toim.) Julkai­sussa esitel­lään Ledtrix – Led-tekno­lo­gian osaa­mis­pankki ‑hank­keen toimin­taa ja tulok­sia, esim. ledien kiih­dy­te­tyn elini­kä­tes­tauk­sen testiym­pä­ris­tön suun­nit­te­lua, ledien lämmön­hal­lin­taa, pinnoit­tei­den olosuh­de­tes­tausta ja häiriö­mit­tauk­sia. Hanke toteu­tet­tiin v. 2010–2014 kolmena rinnak­kais­hank­keena, joissa tutki­mus­os­a­puo­lina olivat Karelia-amk:n Liike­ta­lou­den ja teknii­kan keskus, Itä-Suomen yliopis­ton fysii­kan ja mate­ma­tii­kan laitos sekä Mikke­lin ammattikorkeakoulu.

2014. 67 s. 978–952-275–128‑7 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:16 TONAVA — Toimin­nal­lis­ten mikro- ja nano­ra­ken­tei­den valmis­tus : Loppu­ra­portti. Juha Väyry­nen & Kari Mönk­kö­nen, Foto­nii­kan ja tark­kuus­tek­no­lo­gian alan Tonava-hank­keessa tutkit­tiin toimin­nal­lis­ten mikro- ja nano­ra­ken­tei­den ja foto­nii­kan uusia sovel­lusa­lueita. Hank­keessa luotiin myös liike-elämää hyödyn­tä­vää palve­lu­toi­min­taa, luji­tet­tiin kansain­vä­li­siä verkos­toja sekä tuotet­tiin tieteel­li­siä julkai­suja. Tässä rapor­tissa kuva­taan hank­keen aikana tehtyä tutki­mus- ja kehi­tys­työtä sekä hank­keen tuloksia.

2014. 35 s. 978–952-275–119‑5 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:14 Ikään­ty­nei­den asia­kas­pal­ve­lun erityis­piir­teet ja haas­teet sekä henki­lös­tön osaa­mis­tar­peet. Liisa Ryhänen Tässä rapor­tissa esitel­lään kaksi tutki­musta jotka liit­ty­vät Ikäosaa­mista pohjois­kar­ja­lai­seen asia­kas­pal­ve­luun ‑hank­keen selvi­tys­työ­hön. Hank­keessa tutkit­tiin sekä haas­tat­te­lun (15) että kyselyn (55) avulla ikäih­mis­ten palve­lua osana yritys­ten asia­kas­pal­ve­lua. Tutki­mus­ten tarkoi­tuk­sena oli selvit­tää, mitkä ovat ikään­ty­nei­den asia­kas­pal­ve­lun erityis­piir­teet ja haas­teet sekä selvit­tää asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­lös­tön osaamistarpeita.

2014. 34 s. 978–952-275–117‑1 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:13 Polvi­jär­ven Viini­joen veden­laatu- ja kuor­mi­tus­tut­ki­mus vuonna 2012 vesis­tö­alu­een kunnos­tus­suun­nit­te­lun perus­taksi. Tarmo Tossa­vai­nen Tämä Polvi­jär­ven Viini­joen veden­laatu- ja kuor­mi­tus­tut­ki­mus on tehty Sotku­man kala­ve­den osakas­kun­nan ja Pohjois-Karja­lan ELY-keskuk­sen toimek­sian­nosta. Tutki­muk­sessa osoi­te­taan ne valuma-alueen osat, joiden kuor­mi­tus rasit­taa merkit­tä­västi Viini­jo­kea. Tieto­jen perus­teella voidaan kohden­taa mahdol­li­set vesien­suo­je­lu­tek­ni­set raken­teet sekä virta­ve­sien kunnos­tus­työt Viini­jo­keen tulevan haja­kuor­mi­tuk­sen vähentämiseksi.

2014. 34 s. 978–952-275–107‑2 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:12 Juka­jär­ven nyky­tila sekä alus­tava kunnos­tus- ja hoito­toi­mien pohdinta. Tarmo Tossa­vai­nen Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian koulu­tus­oh­jelma selvitti ja tutki Pohjois-Karja­lassa Kontio­lah­den kunnan ja Joen­suun kaupun­gin alueilla sijait­se­van Juka­jär­ven ja sen lasku-uoman Juka­joen tilaa vuonna 2012 Selkien kyläyh­dis­tys ry.:n toimek­sian­nosta. Tässä rapor­tissa esitel­lään selvi­tys­työn tulok­set, mm. Juka­jär­ven veden laatu, pohjae­li­mistö ja kalas­to­ra­kenne. Lopuksi  esite­tään vaih­toeh­toja Juka­jär­ven mahdol­li­siksi kunnostustoimenpiteiksi.

2014. 97 s. 978–952-275–103‑4 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:11 Lieksan Vuonis­jär­ven veden­laatu, kuor­mi­tus, pohja­se­di­mentti, pohjae­lä­mistö, kalasto ja makro­fyy­tit. Tarmo Tossa­vai­nen Julkaisu koostuu kolmesta tutki­mus­ra­po­rista: 1) Vuonis­jär­ven veden­laatu, pohja­se­di­men­tin laatu ja määrä, pohjae­läi­mistö sekä kuor­mi­tus ja fosfo­ri­mal­li­tar­kas­telu vuoden 2012 havain­to­jen perus­teella, 2) Vuonis­jär­ven kalas­to­ra­ken­teen tutki­mus syksyllä 2013 ja 3) Vuonis­jär­ven vesi- ja ranta­mak­ro­fyyt­ti­tut­ki­mus syksyllä 2013. Raport­tien tulok­set toimi­vat Vuonis­jär­ven nyky­ti­lan diag­noo­sina ja siten järven ja sen valuma-alueen kunnos­tus­suun­nit­te­lun perustana.

2014. 110 s. 978–952-275–101‑0 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:10 Jänni­te­kuop­pien vaiku­tus oiko­sul­ku­moot­to­rien käyt­täy­ty­mi­seen. Tarmo Makko­nen. Jänni­te­kuo­paksi kutsu­taan tilan­netta, jossa jännite äkil­li­sesti alenee yli 10 % kuoppaa edel­tä­västä jänni­te­ta­sosta ja palau­tuu ennal­leen lyhyen ajan kulut­tua. Jänni­te­kuop­pien vaiku­tuk­sille herkkiä lait­teita ovat monet mm. teol­li­suu­dessa käyte­tyt lait­teet. Jänni­te­kuo­pat aiheut­ta­vat moot­to­reissa mm. virta- ja jänni­te­huip­puja sekä pyöri­mis­no­peu­den alen­tu­mista.  Julkai­sussa esitel­lään erilai­set jänni­te­kuop­pa­tyy­pit, jänni­te­kuop­pien vaiku­tuk­set oiko­sul­ku­moot­to­rei­hin sekä  jänni­te­kuo­pilta suojautuminen.

2014. 26 s. 978–952-275–100‑3 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:9 Effects of elect­ric vehicles char­ging on the power system. Tarmo Makko­nen. Remar­kable reducing of green­house gas emis­sions in the world level require that the majo­rity of all cars should be elect­ric cars. Large-scale char­ging of diffe­rent EVs cause problems on power system peak load and char­ging methods are very impor­tant part of solving this problem. Advanced char­ging tech­no­lo­gies such as smart char­ging could be an inte­res­ting method to control EVs char­ging during hours when elect­ricity is cheaper and/or demand is lowest.

2013. 17 s. 978–952-275–097‑6 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:8 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetus‑, TKI- ja palve­lu­toi­min­nan inte­graa­tion sisäi­nen audi­tointi Rapor­tissa kuva­taan Karelia-amk:n opetus‑, TKI-toimin­nan ja palve­lu­toi­min­nan inte­graa­tion sisäistä audi­toin­tia. Audi­tointi kohdis­tui Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun keskus­ten teke­miin itsear­vioin­ti­ra­port­tei­hin opetuk­sen, TKI:n ja palve­lu­toi­min­nan inte­graa­tiosta, kahteen eril­li­seen näyt­töön inte­graa­tion sovel­ta­mi­sesta käytän­töön sekä audi­toin­ti­haas­tat­te­lusta. Audi­toin­nin pohjalta määri­tel­tiin toimin­nan vahvuu­det ja kehittämiskoteet.

2013. 31 s. 978–952-275–094‑5 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:7 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kumppanuus‑, sidos­ryh­mäyh­teis­työn ja alum­ni­toi­min­nan sisäi­nen audi­tointi Rapor­tissa kuva­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kumppanuus‑, sidos­ryh­mäyh­teis­työn sekä alum­ni­toi­min­nan sisäistä audi­toin­tia. Audi­tointi kohdis­tui Karelia-amk:n  keskus­ten teke­miin itsear­vioin­ti­ra­port­tei­hin, kahteen eril­li­seen näyt­töön kumppanuus‑, sidos­ryh­mäyh­teis­työn ja alum­ni­toi­min­nan sovel­ta­mi­sesta käytän­töön sekä audi­toin­ti­haas­tat­te­lui­hin.  Rapor­tissa tuodaan esille audi­toin­nin pohjalta määri­tel­tyjä toimin­nan vahvuuk­sia ja kehittämiskohteita.

2013. 27 s. 978–952-275–093‑8 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:6 Puun käyttö silta­ra­ken­teissa : Tekni­nen selvi­tys
Toni Kekki Puun käyttöä raken­ta­mi­sessa pyri­tään lisää­mään lähes kaik­kialla maail­massa. Puun käytön lisää­mi­nen avaa mahdol­li­suuk­sia tehos­taa raken­ta­mi­sen proses­sia sekä paran­taa kustan­nus­te­hok­kuutta.  Tässä julkai­sussa tarkas­tel­laan puun käyttöä silta­ra­ken­teissa tekni­sestä näkö­kul­masta, esitel­len käyt­tö­koh­teita, raken­ne­tyyp­pejä sekä puun tekni­siä ominai­suuk­sia. Selvi­tys on synty­nyt Pohjois-Karja­lasta ener­gia­te­hok­kaan puura­ken­ta­mi­sen edel­lä­kä­vijä ‑hank­keessa. Hank­keen tavoit­teena on puura­ken­ta­mi­sen inno­vaa­tio­kes­kit­ty­män synnyt­tä­mi­nen Pohjois-Karja­laan. Hank­keen päära­hoit­taja on Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto (Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­hasto). Hank­keen toteu­tuk­sesta vastaa­vat Joen­suun Tiede­puisto Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

2013. 23 s. 978–952-275–070‑9 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:4 Tuot­teis­ta­mal­lako ne venä­läi­set tulee? Kult­tuu­ri­mat­kai­lul­li­nen Venäjä-pilotti
Niina Hattu­nen & Rosa Oika­ri­nen Selvi­tys on toteu­tettu Karelia-amk:n hallin­noi­massa ESR-rahoit­tei­sessa Kult­tuu­ri­mat­kai­lul­li­nen Venäjä-pilotti ‑hank­keessa, joka toteu­tet­tiin Pohjois-Karja­lassa 1.6.2012–31.3.2013. Selvi­tyk­sessä pereh­dy­tään venä­läi­siin asiak­kaina ja matkai­lu­pal­ve­lu­jen kulut­ta­jina, hank­keen matkai­lu­pa­ket­tien tuot­teis­ta­mis­pro­ses­siin sekä monis­tet­ta­van kult­tuu­ri­mat­kai­lu­kon­sep­tin teke­mi­seen. Selvi­tys on tarkoi­tettu avus­tuk­seksi ja esimer­kiksi kult­tuu­ri­mat­kai­lul­li­sen matkai­lu­pa­ke­tin tuot­teis­ta­mi­seen. Selvi­tyk­sessä esitel­lään hank­keessa tehty­jen matkai­lu­pa­ket­tien tuot­teis­ta­mis­pro­sessi sekä matkai­lu­pa­ket­tien pohjalta synty­nyt monis­tet­tava kulttuurimatkailukonsepti.

2013. 84 s. 978–952-275–060‑0 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:3 Kult­tuu­ri­mat­kai­lul­li­nen Venäjä-pilotti : Loppu­ra­portti
Niina Hattu­nen & Rosa Oika­ri­nen Kult­tuu­ri­mat­kai­lul­li­nen Venäjä-pilotti oli ESR-rahoit­tei­nen hanke, joka toteu­tet­tiin Pohjois-Karja­lassa 1.6.2012–31.3.2013 yhteis­työssä Karelia Expert Matkai­lu­pal­velu Oy:n ja Joen­suun Popmuusi­kot ry:n kanssa. Hank­keen toimen­pi­teet kytkey­tyi­vät Pohjois Karja­lan alue­ke­hi­tys­stra­te­gioi­hin ja projek­tia toteut­ta­vien orga­ni­saa­tioi­den omiin stra­te­gioi­hin. Hank­keen kohde­ryh­mään kuului­vat pohjois­kar­ja­lai­set tapah­tuma- ja matkai­lu­pal­ve­lu­tuot­ta­jat sekä venä­läi­set asiak­kaat. Hank­keen keskei­sinä toimen­pi­teinä olivat kult­tuu­ri­mat­kai­lu­pa­ket­tien ja palve­lu­tuo­tan­non koos­ta­mi­nen ja proses­si­ku­vaus­ten laati­mi­nen, arvioin­nin toteut­ta­mi­nen sekä rapor­tointi ja tiedon siir­tä­mi­nen Karelia Exper­tin ja matkai­lu­pal­ve­lu­yri­tys­ten käyttöön.

2013. 74 s. 978–952-275–059‑4 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:2 Kirkas­ta­molla kohti luovien alojen parem­paa ja kannat­ta­vam­paa liike­toi­min­taa
Niina Hattu­nen (toim.) Kirkas­tamo oli saman­ai­kai­sesti ESR-hanke (1.9.2012–31.3.2013), kult­tuuri- ja luovien alojen yrityk­sille, yrit­tä­jille ja yrit­tä­jiksi aiko­ville tarkoi­tettu spar­rauskli­nikka sekä toimin­ta­tapa, jonka tarkoi­tuk­sena oli antaa eväitä pohjois­kar­ja­lai­sille yritys­neu­vo­jille kult­tuuri- ja luovan alan toimi­joi­den kohtaa­mi­seen ja neuvon­taan. Tässä selvi­tyk­sessä kuva­taan Kirkas­tamo-toimin­ta­mal­lia ja sen vaki­nais­ta­mi­sen proses­sia pilot­ti­toi­min­nasta kohti verkos­to­neu­voja-mallia. Selvi­tys on tarkoi­tettu työkir­jaksi luovien alojen toimi­joille, jotka etsivät polku­aan kohti yrit­tä­jyyttä. Selvi­tys on tarkoi­tettu myös yritys­neu­vo­jille ja ‑kehit­tä­jille oppaaksi, jonka avulla he pysty­vät parem­min ymmär­tä­mään luovien alojen asiak­kai­den erityistarpeita.

2013. 66 s. 978–952-275–058‑7 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:1  Kirkas­tamo : Loppu­ra­portti
Niina Hattu­nen  Kirkas­tamo oli ESR-rahoit­tei­nen hanke, jota toteu­tet­tiin 1.9.2012–31.3.2013.  Hank­keessa kehi­tet­tiin luovien alojen yritys­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää sekä luovia aloja tukevia raken­teita ja verkos­toja. Hank­keessa kehi­tet­tiin yritys­neu­vo­jien osaa­mista sekä kytket­tiin eri orga­ni­saa­tioi­den neuvo­jat verkos­toksi luovien alojen yrit­tä­jyy­den ympä­rille. Tässä rapor­tissa kuva­taan hank­keen tavoit­teita, keskei­siä toimen­pi­teitä ja tulok­sia, sekä esite­tään ehdo­tuk­sia jatkotoimenpiteiksi.

2013. 52 s. 978–952-275–057‑0 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun julkaisut

C:70 KORAK — Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen kehi­tys­pro­jekti Juuso Kuusela (toim.)

Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­koulu yhdessä Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Savon ammatti- ja aikuis­opis­ton kanssa toteut­ti­vat Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen kehi­tys­pro­jek­tin (KORAK) osana Talon­ra­ken­nus­teol­li­suu­den Itä-Suomen piiri ry:n hallin­noi­maa Itä-Suomen raken­nusa­lan kehit­tä­mis­han­ketta (ISKE). KORAK-projek­tin kohde­ryh­mänä olivat raken­nut­ta­jaor­ga­ni­saa­tiot, suun­nit­te­li­jat, isän­nöit­si­jät, korjaus­ra­ken­ta­mista harjoit­ta­vien yritys­ten henki­löstö sekä koulu­tusta anta­vien oppi­lai­tos­ten opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat. KORAK-projek­tin pääta­voit­teet ja ‑tehtä­vät olivat korjaus­ra­ken­ta­mi­sen aihea­luei­den asian­tun­ti­ja­kou­lu­tus­ten järjes­tä­mi­nen, korjaus­ra­ken­ta­mi­sen koko­nai­suu­den proses­si­mal­lin­ta­mi­nen ja oppi­lai­to­syh­teis­työn kehit­tä­mi­nen todel­li­sessa korjausrakentamiskohteessa.

2012. 59 s. 978–952-275–048‑8 Saata­vana  verkkojulkaisuna

C:69 Inno­vaa­tio­as­sis­tentti — Inno­va­tion assis­tant Milena Fayt (toim.)

Julkaisu on Inno­vaa­tio­as­sis­tentti-projek­tin loppu­ra­portti, jossa kuva­taan hank­keen tavoit­teet, toiminta ja tulok­set kolmen toimin­ta­vuo­den ajalta. Projek­tia hallin­noin Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­koulu 1.11.2009−31.12.2012 yhteis­työssä Joen­suun seudun työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton kanssa. Julkaisu on kolmio­sai­nen. Julkai­sun ensim­mäi­sessä osassa esitel­lään Inno­vaa­tio­as­sis­tent­ti­pro­jek­tin toteu­tus­malli ja hank­keen tärkeim­mät saavu­tuk­set. Julkai­sun toisena osana on englan­nin­kie­li­nen käännös loppu­ra­por­tista. Kolman­nen osan muodos­taa IA-projek­tin ulkoi­nen arvioin­ti­ra­portti jonka on laati­nut Kuntoutussäätiö.

2012. 55 s. 978–952-275–044‑0 Saata­vana  verkkojulkaisuna

C:68 Hyvän ikäasu­mi­sen inno­vaa­tio­alusta : Kehi­ty­sym­pä­ris­töjä ja käyt­tä­jä­tie­toa hyödyn­tä­mällä
Mirja Kälviäi­nen

Hyvän ikäasu­mi­sen moni­tuot­ta­jai­sia liike­toi­min­ta­mal­leja on kehi­tetty yhdessä kahden­toista yrityk­sen ja eläke­läis­jär­jes­tön kanssa. Yhteis­ke­hit­tä­mi­nen toteu­tui Tekesin Raken­nettu ympä­ristö –ohjel­man eril­lis­haun rahoi­tuk­sella, jossa tutki­mus kohdis­tui siihen, miten testiym­pä­ris­tö­jen avulla voidaan tuottaa käytän­nön konsep­teja. Tämä julkaisu rapor­toi ja analy­soi sellaista ikäasu­mi­sen liike­toi­min­ta­mal­lien kehit­tä­mistä, jossa yhteis­ke­hit­tä­mi­seen sovel­let­tiin monia­lai­sen, etupai­not­tei­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan peri­aat­teita ja käyt­tä­jä­läh­töistä, Living Lab ja Test Bed ‑tyyp­pistä toimin­ta­ta­paa. Ikäasu­mi­sen liike­toi­min­ta­mal­lin ratkai­suja löydet­tiin usean yrityk­sen tarjon­taa kokoa­vista koor­di­naa­tio- ja demon­straa­tio­mal­leista sekä loppu­käyt­tä­jiä hyödyn­tä­västä lead user ‑mallista.

2012. 107s. 978–952-275–043‑3 Saata­vana  ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:67 Komee — Kone- ja metal­li­tek­nii­kan osaa­mis­ver­kosto : Loppu­ra­portti Jyri Pötry (toim.)

Kone- ja metal­li­tek­nii­kan osaamis- ja koulu­tus­ver­kosto-hank­keen (Komee-hanke) tarkoi­tuk­sena oli hiukan yksin­ker­tais­taen sanot­tuna alan koulu­tuk­sen moder­ni­sointi. Kysymys oli tieto­tai­don päivit­tä­mi­sestä, pulpet­tien hylkää­mi­sestä ja ikku­noi­den avaa­mi­sesta ympä­röi­vään maail­maan. Hanke toteu­tet­tiin Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun sekä Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­ty­män ammat­tio­pis­ton yhteis­työnä. Toteu­tuk­seen osal­lis­tui myös suuri joukko teol­li­suus­yri­tyk­siä sekä muita oppi- ja tutki­mus­lai­tok­sia. Tärkeim­pänä tulok­sena voidaan pitää yritys­ten, ammat­tio­pis­ton sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­siä oppi­mis­pro­jek­teja. Tämä uusi, pohjois­kar­ja­lai­nen oppi­mis­malli osoit­tau­tui toimi­vaksi ja uraa­uur­ta­vaksi. Tässä julkai­sussa esitel­lään hank­keen tärkeim­piä oppeja monen eri kirjoit­ta­jan näkökulmasta.

2012. 58 s. 978–952-275–037‑2 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:66 VASKE : Väljästi asut­tu­jen aluei­den sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen Pieli­sen Karja­lassa ja Ylä-Savossa Katja Isoaho & Markku Viita (toim.)

VASKE — Väljästi asut­tu­jen aluei­den palve­lui­den kehit­tä­mi­nen – hank­keen toteu­tusa­lu­eena oli kaksi laajaa väljästi asuttua aluetta Itä-Suomessa – Ylä-Savo ja Pieli­sen Karja­lasta Lieksan kaupunki. Hank­keen tavoit­teena oli paitsi löytää keinoja vastata väljästi asut­tu­jen kuntien vanhus­pal­ve­lu­jen kasva­vaan palve­lu­tar­pee­seen, myös lisätä hoita­jien jaksa­mista ja viih­ty­vyyttä työs­sään. Hanke­kun­tien koti­hoi­don nyky- ja tavoi­te­ti­lan sekä tule­vai­suu­den määrit­te­lyssä kokeil­tiin tieto­ko­ne­poh­jaista auto­maat­tista suun­nit­te­lua, opti­moin­tia. Kokei­lulla haet­tiin uuden­lai­sia ratkai­suja tuottaa samalla resurs­silla enemmän sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luja. Julkai­sun kirjoit­ta­jat kuvaa­vat eri näkö­kul­mista uude­na­laista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den arviointi- ja kehittämismallia.

2012. 71 s. 978–952-275–035‑8 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:65 Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen Keski-Karja­lassa seudul­li­sen koulu­tus­neu­vo­jan toimin­nalla
Niina Hattu­nen (toim.)

Selvi­tystä varten on haas­ta­teltu 16 Keski-Karja­lan ja Joen­suun seudun koulutus‑, kunta ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioita ja heidän yhteys­hen­ki­löään. Selvi­tyk­sen mukaan seutu­kun­nan osaa­mi­sen kehit­tä­mistä tukevan koulu­tus­neu­vo­jan tehtävä nähdään tärkeänä. Selvi­tys toteu­tet­tiin osana Korkea­kou­luista uutta osaa­mista Keski-Karja­laan (KUOKKA) ‑hanketta. Hank­keen lähtö­koh­tana oli Keski-Karja­lan raken­ne­muu­tos ja sen aset­ta­mat haas­teet osaa­mi­sen kehit­tä­mi­selle. Hank­keen tavoit­teena oli tuoda koulu­tusta seudulle ja tiivis­tää yrit­tä­jien ja opis­ke­li­joi­den yhteistyötä. 

2012. 18 s. 978–952-275–032‑7 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:64 Kuokka — Korkea­kou­luista uutta osaa­mista Keski-Karja­laan : Loppu­ra­portti
Niina Hattu­nen, Tiina Hyvä­ri­nen, Katja Hirvonen

Korkea­kou­luista uutta osaa­mista Keski-Karja­laan (KUOKKA) oli Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noima ESR-rahoit­tei­nen hanke, jonka osato­teut­ta­jana toimi Keski-Karja­lan kehi­tys­yh­tiö Oy KETI. Hank­keen toteu­tusaika oli 1.9.2009–31.8.2012. Hank­keen lähtö­koh­tana oli Keski-Karja­lan raken­ne­muu­tos ja sen aset­ta­mat haas­teet osaa­mi­sen kehit­tä­mi­selle. Keski-Karjala hyväk­syt­tiin raken­ne­muu­to­sa­lu­eeksi vuonna 2009–2010. Hank­keen kohde­ryh­mään kuului­vat Keski-Karja­lan työi­käi­nen väestö, elin­kei­noe­lämä, julki­nen ja kolmas sektori sekä korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat. Hank­keen tavoit­teena on tuoda koulu­tusta seudulle ja tiivis­tää yrit­tä­jien ja opis­ke­li­joi­den yhteis­työtä. Lähtö­koh­tana on nostaa osaa­mis­ta­soa todel­li­sista tarpeista synty­neellä koulu­tuk­sella. Hank­keen tavoit­teena on myös vakiin­nut­taa Pohjois-Karja­lan maakun­ta­kor­kea­kou­lun toimin­taa Keski-Karja­lassa. Tässä rapor­tissa kuvaan hank­keen tavoit­teita ja toimen­pi­teitä sekä arvioi­daan hank­keen tuloksia.

2012. 25 s. 978–952-275–026‑6 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:63 Crea­tive Mana­gers – luovan talou­den kansain­vä­li­nen erikois­osaaja- ja tuot­ta­ja­val­men­nus : Loppu­ra­portti Marja-Liisa Ruotsalainen

Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­koulu hallin­noi ja toteutti Crea­tive Mana­gers – luovan talou­den kansain­vä­li­nen erikois­osaaja- ja tuot­ta­ja­val­men­nus ‑ESR-projek­tin vuosina 2009–2012 Pohjois-Karja­lassa. Proje­kin tarkoi­tuk­sena oli lisätä luovilla aloilla työs­ken­te­le­vien henki­löi­den osaa­mista kansain­vä­li­sen tuotanto- ja palve­lu­toi­min­nan tarpei­siin sekä kehit­tää digi­taa­li­seen tekno­lo­gi­aan liit­ty­vää osaa­mista. Projek­tissa edis­tet­tiin osaamis- ja asian­tun­ti­ja­kou­lu­tuk­sen ja yrityk­sille suun­na­tun täyden­nys­kou­lu­tuk­sen avulla alueen luovan alan ja elämys­teol­li­suu­den asian­tun­ti­juutta, inno­vaa­tio­toi­min­taa, pysyvää alaan liit­ty­vää koulu­tusta sekä yrittäjyyttä

2012. 53 s. 978–952-275–024‑2 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:62 Luovien alojen mana­ge­rointi ja alueel­li­nen kehitys : Koke­muk­sia Pohjois-Karja­lasta
Jari Kupiai­nen & Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen (toim.)

Crea­tive Mana­gers – luovan talou­den kansain­vä­li­nen erikois­osaaja- ja tuot­ta­ja­val­men­nus ‑hanke rakensi vuosina 2009–2012  Pohjois-Karja­laan uuden­laista koulu­tus­osaa­mi­sen kehit­tä­mis­me­to­dia, jolla mahdol­lis­te­taan luovien alojen yrit­tä­jien ja toimi­joi­den amma­til­li­nen täyden­nys­kou­lu­tus. Tämä julkaisu kokoaa Crea­tive Mana­gers ‑koulut­ta­jien ja koulu­tet­ta­vien näke­myk­siä ja koke­muk­sia, jotka autta­vat lukijaa jäsen­tä­mään luovien alojen myötä käyn­nissä olevaa kult­tuu­ria­lan ja kult­tuu­ri­tuot­ta­mi­sen merkit­tä­vää raken­ne­muu­tosta sekä Pohjois-Karja­lassa että kansainvälisesti.

2012. 158 s. 978–952-275–025‑9 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:61 Kort­teli 48 — luova osaa­mi­syh­teisö 2011–2012 : Loppu­ra­portti
Niina Hattu­nen, Jouni Erola, Sirpa Hyttinen

Julkaisu on Kort­teli 48 – luova osaa­mi­syh­teisö ‑hank­keen loppu­ra­portti ja siinä kuva­taan hank­keen toiminta yhden vuoden toimin­ta­kau­den ajalta. Kort­teli 48 oli Joen­suun kaupun­gin nuori­so­toi­men hallin­noima ja Joen­suun seudun ja Keski-Karja­lan alueel­li­sen Kohee­sio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jel­man rahoit­tama KOKO-hanke. Hank­keen ensi­si­jai­sena kohde­ryh­mänä olivat Joen­suun seudun kult­tuuri- ja nuori­soa­lo­jen toimi­jat sekä näiden muodos­ta­mat miniklus­te­rit. Hank­keen tarkoi­tuk­sena oli käyn­nis­tää prosessi, jonka loppu­tu­lok­sena Kort­teli 48:ssa sijait­see vahva luovien toimia­lo­jen sekä nuoriso- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den keskittymä.

2012. 42 s. 978–952-275–023‑5 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:60 KuTu — Kult­tuu­rista tule­vai­suutta : Loppu­ra­portti Niina Hattunen

KuTu — kult­tuu­rista tule­vai­suutta ‑hanke oli PKAMK:n hallin­noima ja Joen­suun seudun ja Keski-Karja­lan alueel­li­sen Kohee­sio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jel­man rahoit­tama KOKO-hanke, joka toteu­tet­tiin yhteis­työssä Joen­suun kaupun­gin nuori­so­toi­men, Itä-Suomen yliopis­ton ja PKAMK:n Kort­teli 48 – luova osaa­mi­syh­teisö ja Joen­suun Popmuusi­koi­den Elävä Ilosaari ‑hank­kei­den kanssa. Hank­kei­den keskiössä oli Joen­suun keskus­tan kehit­tä­mi­nen eläväksi toimin­ta­ko­ko­nai­suu­deksi. KuTu – kult­tuu­rista tule­vai­suutta ‑hanke keskit­tyi Pohjois-Karja­lan luovien alojen moni­puo­li­seen kehit­tä­mi­seen. Hank­keen aikana osal­lis­tut­tiin valta­kun­nal­li­seen luovien alojen kehit­tä­mis­työ­hön, Joen­suun seudun kulttuuri‑, nuoriso ja luovien alojen kehit­tä­mis­toi­min­nan koor­di­noi­mi­seen ja Itä-Suomi yhteis­työn tiivis­tä­mi­seen. Tässä julkai­sussa esitel­lään hank­keen toimen­pi­teitä ja tuloksia.

2012. 27 s. 978–952-275–022‑8 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:59 Luova Pohjois-Karjala II : Loppu­ra­portti Niina Hattunen

Luova Pohjois-Karjala II ‑hanke oli PKAMK:n hallin­noima ja Joen­suun seudun ja Keski-Karja­lan alueel­li­sen kohee­sio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jel­man rahoit­tama KOKO-hanke, jonka tavoit­teena oli luovien alojen koko­nais­val­tai­nen kehit­tä­mi­nen sekä alue­vai­kut­ta­vuu­den lisää­mi­nen. Hank­keen toteut­ta­jina olivat Itä-Suomen yliopis­ton Koulu­tus- ja kehit­tä­mis­pal­velu Aducate, Stone Pole Oy:n Suomen Kivi­kes­kus ja Outo­kum­mun kaupun­gin Vanha Kaivos. PKAMK:n hallin­noi­man toimen­pi­teen pääta­voit­teena oli valta­kun­nal­li­sen KOKO Luovien alojen teema­ver­kos­ton tuot­ta­mien toimen­pi­tei­den alueel­li­nen koor­di­nointi, osal­lis­tu­mi­nen ja tiedot­ta­mi­nen valta­kun­nal­li­sen verkos­ton toimin­nasta sekä kansal­li­sista ja kansain­vä­li­sistä luovien alojen kehittämis‑, koor­di­nointi- ja koulu­tus­ti­lai­suuk­sista. Julkai­sussa kuva­taan hank­keen toimen­pi­teitä ja tuloksia.

2012. 24 s. 978–952-275–021‑1 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:58 Enterprise portals in e‑learning Jari Järvelä, Juha Karei­nen, Jyri Pötry, Stanley Fobugwe

This report desc­ri­bes a new e‑learning concept based on open-source enterprise portal tech­no­logy with web 2.0 featu­res. As web tech­no­logy has evolved rapidly in the last decade brin­ging diffe­rent kinds of social applica­tions and colla­bo­ra­tive tools, those featu­res have been only loosely adopted for online lear­ning purpo­ses. New tech­no­lo­gies allow users flexible ways of commu­nica­tion and data distri­bu­tion through the inter­net. These web 2.0 tools are already absor­bed by large audiences, provi­ding a great oppor­tu­nity for utili­sa­tion in online lear­ning. There is a need for online lear­ning mate­rial for opera­tions mana­ge­ment. As a result an opera­tion mana­ge­ment themed e‑learning envi­ron­ment was built in co-opera­tion between NKUAS and Arcusys Ltd.

2012. 27 s. 978–952-275–016‑7 Saata­vana verk­ko­jul­kai­sunaE‑publication

C:57 Klaavi-hanke. Musii­kin perus­tei­den verkos­to­poh­jai­nen kehit­tä­mi­nen. Raija Pesonen-Leino­nen (toim.)

Klaavi-hanke on Keski-Karja­lan, Pieli­sen Karja­lan ja Kuhmon musiik­kio­pis­to­jen sekä Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hanke musii­kin perus­tei­den opetuk­sen kehit­tä­mi­seksi taiteen perus­o­pe­tusta laajan oppi­mää­rän mukaan anta­vissa musiik­kiop­pi­lai­tok­sissa. Hank­keen tavoit­teena on ollut opetuk­sen kehit­tä­mi­nen laajasti: kehit­tä­mis­koh­teina ovat opetus­me­ne­tel­mät, oppi­ma­te­ri­aa­lit ja arviointi.
Julkaisu on kuvas hank­keen etene­mi­sestä ja tuloksista.

2012. 85 s. 978–952-275–012‑9 Saata­vana verkkojulkaisuna

C:56 Käytän­tö­läh­töi­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­nen Pieli­sen Karja­lassa Minna Sarkkinen

Julkaisu on kooste hank­keen ”Käytän­tö­läh­töi­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­nen Pieli­sen Karja­lassa” toteu­tuk­sesta vuonna 2011. Hank­keessa pyrit­tiin hahmot­ta­maan inovaa­tio­toi­min­taa ja jäsen­tä­mään yritys­ten inno­voin­tia tukevaa palve­lu­tar­jon­taa kehit­tä­mällä niitä kuvaa­via toimin­ta­mal­leja. Hank­keessa kartoi­tet­tiin 50 yrityk­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­sen kehitys- ja palve­lu­tar­peita, joista suurin osa edusti tuotan­nol­li­sia aloja ja pieniä yrityk­siä. Hank­keessa pyrit­tiin akti­voi­maan yritys­ten inno­vaa­tio­toi­min­taa ja edis­tä­mään ideoi­den esil­le­tu­loa ja niiden kehit­tä­mistä inno­vaa­tioiksi. Julkai­sussa esitel­lään kolme yrity­se­si­merk­kiä, jotka edus­ta­vat inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­sen eri kehi­tys­tar­peita, mene­tel­miä ja näkökulmia.

2011. 91 s. 978–952-275–011‑2 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:55 Outdoors Finland ‑stra­te­gian mukai­nen matkai­luak­ti­vi­teet­tien kehit­tä­mi­nen ja imago­mark­ki­nointi Pohjois-Karja­lassa Raija Ruusu­nen & Tero Taati­nen (toim.)

Matkai­lun edis­tä­mis­kes­kuk­sen ja Maaseu­tu­po­li­tii­kan yhteis­työ­ryh­män matkai­lun teema­ryh­män käyn­nis­tämä Outdoors Finland ‑ohjelma tavoit­te­lee matkai­lun kesä­ak­ti­vi­teet­tien kehit­tä­mistä kansain­vä­li­sille mark­ki­noille. Ohjel­man mukai­nen OF Pohjois-Karjala ‑hanke keskit­tyi matkai­luak­ti­vi­teet­tien kehit­tä­mi­seen Pohjois-Karja­lassa. Hank­keen keskei­sinä tehtä­vinä oli tuottaa Pohjois-Karja­laan kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat vael­luk­selle, melon­nalle, kalas­tuk­selle ja venei­lylle, tuottaa imago­mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia, välit­tää tietoa akti­vi­teet­tien kehit­tä­mi­sestä kansain­vä­li­sille mark­ki­noille sekä mallin­taa yritys­ryh­mien kehit­tä­mis­suun­nit­te­lua. Julkai­sussa kuva­taan hank­keen tavoit­teet, toiminta ja tulok­set sekä esitel­lään hank­keessa tuote­tut kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat em. aktiviteeteille.

2011. 81 s. 978–952-275–002‑0 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:54 Kurkis­tus kulis­sei­hin : Näkö­kul­mia Pohjois-Karja­lan eloku­va­maa­kun­nan raken­tu­mi­seen. Petri Raivo (toim.)

Julkai­sun artik­ke­leissa esitel­lään näkö­kul­mia Pohjois-Karja­lan mediaym­pä­ris­tön syntyyn,
kehit­ty­mi­seen ja siihen liit­ty­viin kult­tuuri-ilmiöi­hin. Alueel­li­sista elokuva- ja tv-tuotan­noista on viime vuosina tullut merkit­tävä osa joiden­kin aluei­den elämys­ta­loutta. Pohjois-Karjala on profi­loi­tu­nut lukuis­ten media­tuo­tan­to­jen alueena, jonne on synty­nyt paitsi koko tuotan­to­ket­jun katta­vaa elokuva- ja tv-alan ammat­tio­saa­mista myös tuotan­toja tukevaa festi­vaali- ja matkai­lu­toi­min­taa. Kyseessä ei ole ollut pelkkä onnel­li­nen sattu­mus­ten sarja vaan taus­talla on ollut syste­maat­ti­nen ja määrä­tie­toi­nen kehi­tys­työ, jonka tavoit­teena on ollut raken­taa Pohjois-Karja­laan tuotan­toja tukeva laite- ja koulu­tusin­fra­struk­tuuri, kehit­tää tuotan­to­yh­tiöi­den tarpeet huomioi­vaa palve­lu­toi­min­taa sekä tukea erilais­ten kehi­tys­hank­kei­den kautta eloku­va­maa­kun­nan rakentumista.

2011. 89 s. 978–952-275–000‑6. Hinta 20 € (sis. alv) Saata­vana verkkojulkaisuna.

C:53 Kallio­jär­ven vesis­tö­alu­een järvial­tai­den veden­laatu ja fosfo­ri­kuor­mi­tus vuonna 2010 sekä fosfo­ri­mal­li­tar­kas­telu kunnos­tus­suun­nit­te­lun lähtö­koh­daksi : Tutki­mus­ra­portti. Tarmo Tossavainen

Tutki­muk­sessa selvi­tet­tiin Valti­mon kunnassa Ylä-Karja­lassa sijait­se­van Kallio­jär­ven vesis­tö­alu­een veden­laa­tua koko­nais­fos­fo­ri­kuor­mi­tusta. Tutki­mus on osa Kallio­jär­ven vesis­tö­alu­een kunnos­tus­suun­nit­te­lua, jonka aloite on tullut Kallio­jär­ven kylän asuk­kailta. Tutki­muk­sen tekoon osal­lis­tui Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun ympä­ri­sö­tek­no­lo­gian koulu­tus­oh­jel­man opiskelijoita.

2011. 37 s. 978–951-604–152‑3. Hinta 15 € (sis. alv) Saata­vana verkkojulkaisuna

C:52 Kolin Purnu­lam­men limno­lo­gi­nen tila vuonna 2010. Tarmo Tossa­vai­nen

Kolin kansal­lis­puis­ton välit­tö­mässä lähei­syy­dessä sijait­se­van, pahoin rehe­vöi­ty­neen Purnu­lam­men tila selvi­tet­tiin Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian opis­ke­li­joi­den kurs­si­työnä. Selvi­tyk­sessä esitel­lään Purnu­lam­men ja sen lasku-uoman sekä valuma-alueen fysi­kaa­li­set, kemial­li­set ja biolo­gi­set ominai­suu­det. Selvi­tyk­sen pohjalta on laadittu diag­noosi lammen ja sen valuma-alueen kunnos­tus­suun­nit­te­lua varten.

2011. 67 s. 978–951-604–149‑3 Hinta 15 € (sis. alv) Saata­vana verkkojulkaisuna

C:51 Juuret Wärt­si­län raudassa

Wärt­si­län Teknil­li­sen oppi­lai­tok­sen perus­ta­mi­sesta v. 1961 alkanut insi­nöö­ri­kou­lu­tus Joen­suussa on kokenut monia vaiheita. WTOL on jo histo­riaa ja insi­nöö­ri­kouklu­tus on nyt osa Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taa. 50 vuoden aikana oppi­lai­tok­sesta on valmis­tu­nut n. 4500 insi­nöö­riä ja teknik­koa. Tässä juhla­kir­jassa tuodaan esille joen­suu­lai­sen insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen vaiheita. Kirjassa kuva­taan myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkimus‑, kehitys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Lisäksi kirja sisäl­tää oppi­lai­tok­sesta valmis­tu­nei­den, lähinnä Joen­suun seudun elin­kei­noe­lä­män palve­luk­sessa olevien insi­nöö­rien haastatteluja.

2011. 122 s. 978–951-604–145‑3 Hinta 25 € (sis. alv)

C:50 Esisel­vi­tys harjoit­telu- ja työti­la­ho­tel­lin toteut­ta­mi­sesta Joen­suun seudulla. Teemu Turunen, Tuomas Turunen, Niina Hattu­nen (toim.)

Rapor­tissa kuva­taan joen­suun seudulla talvella 2011 toteu­te­tun muusi­koi­den ja yhty­ei­den harjoit­te­lu­ti­loi­hin sekä taite­li­joi­den ja muiden luovan työn teki­jöi­den työti­loi­hin liit­ty­vän esisel­vi­tyk­sen tulok­set. Esisel­vi­tyk­sen ensi­si­jai­sena tavoit­teena oli määri­tellä uuden­lai­nen taitei­li­joi­den ja muusi­koi­den työ- ja harjoit­te­lu­ti­la­kon­septi, joka olisi talou­del­li­sesti toteu­tet­ta­vissa Joen­suun keskus­tan tuntu­massa, ja joka tukisi myös luoviin aloihin liit­ty­vää muuta liiketoimintaa.

2011. 45 s. 978–951-604–134‑9 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:50 Esisel­vi­tys harjoit­telu- ja työti­la­ho­tel­lin toteut­ta­mi­sesta Joen­suun seudulla. Teemu Turunen, Tuomas Turunen, Niina Hattu­nen (toim.)

Rapor­tissa kuva­taan joen­suun seudulla talvella 2011 toteu­te­tun muusi­koi­den ja yhty­ei­den harjoit­te­lu­ti­loi­hin sekä taite­li­joi­den ja muiden luovan työn teki­jöi­den työti­loi­hin liit­ty­vän esisel­vi­tyk­sen tulok­set. Esisel­vi­tyk­sen ensi­si­jai­sena tavoit­teena oli määri­tellä uuden­lai­nen taitei­li­joi­den ja muusi­koi­den työ- ja harjoit­te­lu­ti­la­kon­septi, joka olisi talou­del­li­sesti toteu­tet­ta­vissa Joen­suun keskus­tan tuntu­massa, ja joka tukisi myös luoviin aloihin liit­ty­vää muuta liiketoimintaa.

2011. 45 s. 978–951-604–134‑9 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:49 Ageing in Working Life. Pertti Laiti­nen (Ed.)

This publica­tion has been written by the Finnish student group that partici­pa­ted in an Erasmus funded inten­sive program, Multi­discipli­nary Euro­pean Program, in Lille, France in spring 2011 with the guidance of lectu­rer Pertti Laiti­nen. The book inclu­des the main issues of the program, ageing, from the pers­pec­tive of the Finnish economy and working life from a wide perspective.

2012. 39 s. 978–951-604–133‑2 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:48 Luovat alat Pohjois-Karja­lassa. Henna Liiri, Niina Hattu­nen ja Maria Kahre­man (toim.)

Rapor­tissa avataan luovien toimia­lo­jen tunnus­lu­kuja Tilas­to­kes­kuk­sen yritys­tie­to­jen ja tilas­to­jen sekä alan tutki­muk­sen kautta. Rapor­tissa on käytetty myös yhdis­tys­toi­min­taa maakun­nassa avaavia tilas­toja sekä raport­tia varten tuotet­tua kyse­ly­ai­neis­toa. Pohjois-Karja­lan luovien alojen yrityk­sistä ei aiemmin ole tehty koontia ja tämän rapor­tin tarkoi­tuk­sena on avata luovien alojen nyky­ti­laa Pohjois-Karja­lassa ja antaa eväitä luovien alojen jatko­tut­ki­muk­selle. Selvi­tyk­sen tulok­sia hyödyn­ne­tään Pohjois-Karja­lan luovien alojen alue­ke­hi­tys­työssä ja jatko­tut­ki­muk­sessa. Lisäksi tulos­ten toivo­taan hyödyt­tä­vän laajem­min muita luovien alojen toimi­joita ja niiden parissa työs­ken­te­le­viä orga­ni­saa­tioita. Raportti on osa Luova Pohjois-Karjala II ‑hanketta.

2011. 124 s. 978–951-604–136‑3. Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:47 Koke­muk­sia mobii­lioh­jauk­sesta ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. Anna-Leena Ruot­sa­lai­nen ja Airi Laiti­nen (toim.).

Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­sen Mottu-projek­tin raportti. Julkai­sun aiheina ovat mobii­lioh­jaus opetuk­sessa, harjoit­te­lussa ja opis­ke­li­jan henki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­pro­ses­sin tuke­mi­sessa opis­ke­li­jan opin­to­po­lun eri vaiheissa.

2011. 78 s. 978–952-203–140‑2. Saata­vana Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sivuilla

C:46 Home Care 24h : strengt­he­ning compe­tences and renewing opera­tions models. Henna Myller (ed.).

The Deve­lo­ping Round-the-Clock Home Care as a Regio­nal Network Co-opera­tion project was imple­men­ted in 2008–2011. It is funded by the Euro­pean Regio­nal Deve­lop­ment Fund through the Regio­nal Council of North Karelia. The munici­pa­li­ties, joint munici­pa­lity, busi­nes­ses, orga­ni­sa­tions, and North Karelia Univer­sity of Applied Sciences funded the project with their self-financing shares. The project is admi­ni­stra­ted by North Karelia Univer­sity of Applied Sciences.

2011. 92 s. 978–951-604–131‑8. Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:45 Kansain­vä­lis­tyvä Pohjois-Karjala : näkö­kul­mia kansain­vä­lis­ty­mi­seen pohjois­kar­ja­lai­sissa yrityk­sissä ja Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa.
Anneli Airola.

Kansain­vä­lis­ty­mi­sestä on tullut tärkeä osa toimin­taa yhä useam­malle pohjois­kar­ja­lai­selle yrityk­selle ja työpai­kalle. Kansain­vä­lis­ty­mi­nen on myös kiinteä osa korkea­kou­lu­jen toimin­taa. Yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sen tilaa, ts. osaa­mista, tule­vai­suu­den tavoit­teita sekä yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten yhteis­työtä on julkai­sussa kartoi­tettu yhteis­työssä Pohjois-Karja­lan kaup­pa­ka­ma­rin kanssa. Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on kartoi­tettu henki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den käsi­tyk­siä kansain­vä­lis­ty­mi­sen merki­tyk­sestä. Kartoi­tuk­set toteu­tet­tiin www-kyse­lyinä sekä haas­tat­te­luin. Yritys­ten osalta tarkas­tel­tiin erityi­sesti kansain­vä­listä liike­toi­min­tao­saa­mista, tule­vai­suu­den kansain­vä­lis­ty­mi­sen tavoit­teita sekä yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten välistä yhteis­työtä. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­lis­ty­mi­sen keskei­siksi pain­opis­tea­lueiksi nousi­vat koulu­tuk­sen kansain­vä­lis­tä­mi­nen, kansain­vä­li­set tutkinto-opis­ke­li­jat, henki­lös­tön kansain­vä­li­syys­osaa­mi­nen, kansain­vä­li­nen tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­minta (TKI) sekä maakun­nan kansain­vä­lis­ty­mi­sen tukeminen.

2011. 113 s. 978–951-604–123‑3. Hinta 25 € (sis. alv)

C:44 Työhy­vin­voin­nin ja ergo­no­mian kehit­tä­mi­nen yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lalla. Pilvi Purmo­nen ja Riitta Makkonen(toim.)

Julkaisu on synty­nyt yhteis­työssä työter­veys­lai­tok­sen kanssa, ja se paneu­tuu toimia­lan työhy­vin­voin­nin ja ergo­no­mian haas­tei­siin. Tutki­muk­seen on osal­lis­tu­nut kuusi yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lan orga­ni­saa­tiota. tiedon­ke­ruu on kohdis­tettu laajasti eri henki­lös­tö­ta­soille siten, että sekä ylimmän johdon, esimies­ten että työn­te­ki­jöi­den näke­myk­set on saatu kuulu­viin. Julkaisu on synty­nyt osana osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen sähköi­sessä liike­toi­min­nassa ‑hank­keen toimin­taa. Hanke on Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noima ja Pohjois-Karja­lan ELY-keskuk­sen rahoit­tama ESR-hanke, joka on toimi­nut 1.8.2008–31.12.2010.

2011. s. 978–951-604–122‑6. Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

C:43 Kotihoito24h : osaa­mi­sen vahvis­tu­mista ja toimin­ta­mal­lien uudis­tu­mista. Henna Myller (toim.)

Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen koti­hoi­don kehit­tä­mi­nen seudul­li­sena verkos­to­yh­teis­työnä ‑hanke toteu­tui vuosina 2008 — 2011. Hanke oli Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) rahoit­ta­maa ja rahoi­tus tuli Pohjois-Karja­lan maakun­ta­lii­ton kautta.  Tämän julkai­sun artik­ke­leissa kuva­taan eri näkö­kul­mista hank­keessa mukana ollei­den koke­muk­sia ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen koti­hoi­don kehit­tä­mi­sestä Pohjois-Karja­lan maakun­nan alueella. Sisäl­töinä ovat muun muassa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­ra­ken­teen muutos ja sen merki­tys kehit­tä­mis­työ­hön, koti­sai­raa­la­ta­soi­nen hoito ja tehos­te­tun koti­hoi­don käyn­nis­tä­mi­nen, kuntou­tuk­sen asema nyt ja tule­vai­suu­dessa, saat­to­hoito kotona, tekno­lo­gia koti­hoi­dossa sekä yksi­tyis­yri­tyk­sen ja järjes­tö­jen merki­tys ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sessa kotihoidossa.

2011. 92 s. 978–951-604–119‑6. Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:42 Muutos­joh­ta­mi­nen, osaa­mi­sen johta­mi­nen ja esimies­työ yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lalla. Pilvi Purmo­nen ja Riitta Makko­nen (toim.)

Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noima ESR-rahoit­tei­nen Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen sähköi­sessä liike­toi­min­nassa ‑hanke 2008–2010 kehitti yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lalle suun­nat­tua koulu­tus­tar­jon­taa. Hank­keen tavoit­teena on ollut vastata kasva­van yhteys­kes­kus­toi­mia­lan liike­toi­min­nan haas­tei­siin paran­ta­malla esimies­työs­ken­te­lyä ja henki­lös­tön ammat­til­lista osaa­mista.  Julkai­sussa tarkas­tel­laan osaa­mi­sen johta­mi­sen, muutos­joh­ta­mi­sen ja esimies­työn tilaa sekä kehit­tä­mis­haas­teita yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lalla. Julkaisu on synty­nyt yhteis­työssä Net Effect Oyn: kanssa. 

2011. 69 s. 978–951-604–117‑2. Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:41 Moni­kult­tuu­ri­sista kohtaa­mi­sista innos­ta­vaan ikäosaa­mi­seen. Ritva Väistö (toim.).

Moni­kult­tuu­ri­sista kohtaa­mi­sista innos­ta­vaan ikäosaa­mi­seen ‑julkai­susssa kuva­taan edis­tyk­sel­listä ja inno­va­tii­vista kehit­tä­mis­työtä, jota on tehty Hyvin­voin­tia­lan oppimis- ja kehi­tys­ver­kosto ‑hank­keessa Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun sosi­aali- ja tervey­sa­lalla. Kirja kertoo hank­keen menes­tys­ta­ri­noita, jotka liit­tyi­vät erityi­sesti moni­kult­tuu­ri­suu­den vahvis­ta­mi­seen ja ikäosaa­mi­seen. Lisäksi kirjassa pohdi­taan tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan toteu­tu­mista ammat­ti­kor­kea­kou­lun arjessa. 

2010. 66 s. 978–951-604–116‑5. Hinta 20 € (sis. alv).
Saata­vana myös verkkojulkaisuna

C:40 Tuot­teen elin­kaa­ren hallin­nan palve­lu­kon­septi. Juha Karei­nen ja Jyri Pötry.
Tuot­tei­den ja tuote­tie­to­jen tehokas hallinta ja hyödyn­tä­mi­nen ovat elin­tär­keitä muun muassa tuot­tei­den laadun, tuotan­non ohjat­ta­vuu­den, muut­tu­vien asia­kas­tar­pei­den sekä hyvän asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den takaa­mi­seksi. Näiden tarpei­den täyt­tä­mi­seen ja hallin­taan oleel­li­sesti vaikut­tava tekno­lo­gia on nimel­tään tuot­teen elin­kaa­ren hallinta (PLM). Nimensä mukai­sesti elin­kaa­ren hallinta käsit­tää kaikki vaiheet tuot­teen synnystä sen lopul­li­seen hävit­tä­mi­seen. PKAMK:n hallin­noi­massa tuot­teen elin­kaa­ren hallin­nan palve­lu­kon­septi –hank­keessa (PLM-hanke) kehi­tet­tiin palve­luista ja kehi­ty­sym­pä­ris­töstä muodos­tuva koko­nai­suus, joka tukee mahdol­li­sim­man hyvin tuotan­nol­lis­ten pk-yritys­ten tuot­tei­den elin­kaa­ren hallintaa.

2010. 47 s. 978–951-604–115‑8.
Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:39 Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­män sisäi­nen audi­tointi. Mervi Vidgrén, Pekka Auvinen, Lauri Hirvo­nen, Susanna Hukka, Anne Ilvonen, Jaakko Meri­läi­nen, Mikko Pent­ti­nen, Jarmo Renvall, Raimo Saare­lai­nen, Vesa Saari­koski, Asko Saatsi.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tet­tiin syksyllä 2011 Korkea­kou­lu­jen arvioin­ti­neu­vos­ton (KKA) toteut­tama laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­män audi­tointi. Audi­toin­tien tarkoi­tuk­sena on tukea korkea­kou­lu­jen laatu­työtä ja osoit­taa korkea­kou­lu­jen laadun­var­mis­tuk­sen taso. Ulkoi­sen audi­toin­nin valmis­tau­tu­mi­sen tueksi ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tet­tiin sisäi­nen audi­tointi syksyllä 2010. Rapor­tissa esitel­lään Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun sisäi­nen audi­toin­ti­pro­sessi ja sisäi­sessä audi­toin­nissa havai­tut laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­män vahvuu­det ja kehittämiskohteet.

2010. 42 s. 978–951-604–114‑1.
Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:38 Tervey­sa­lan kansain­vä­li­syys­viik­koja 10 vuotta : muis­toja vuosien varrelta = The Inter­na­tio­nal Weeks in Health Care : Remi­niscing Past Ten Years. Tiina Halonen, Marjo Piiro­nen, Minna Rokkila (toim.)
Julkaisu tarjoaa näyteik­ku­nan Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­li­syys­vii­koille ja samalla myös laajem­min kansain­vä­li­syys­toi­min­taan. Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tervey­sa­lalla on kansain­vä­li­syys­viik­koja toteu­tettu jo kymme­nen vuoden ajan. Alku­vuo­sien jälkeen mukaan tulivat myös muut koulu­tusa­lat. Vuosit­tai­nen kansain­vä­li­syys­viikko on esimerkki moniam­ma­til­li­sesta ja monia­lai­sesta toimin­nasta parhaimmillaan. 

2010. 72 s. 978–951-604–107‑3.
Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:37 Maakun­ta­kor­kea­kou­lun monet muodot. Kari Kall­berg & Pia-Riitta Pekka­nen (toim.)
Toimin­taym­pä­ris­tön muutok­set, raken­teel­li­nen kehit­tä­mi­nen, alue­ke­hi­tys­teh­tävä ja yhteis­työ­vel­voit­teet aset­ta­vat korkea­kou­luille haas­teita, joihin maakun­ta­kor­kea­kou­lu­toi­minta tarjoaa toimi­via malleja. Yhteis­työ­hön ja kump­pa­nuu­teen perus­tu­valla maakun­ta­kor­kea­kou­lu­toi­min­nalla voidaan paran­taa koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa ja tuoda korkea­kou­lu­jen osaa­mi­nen tuke­maan kampus­paik­ka­kun­tien ulko­puo­li­sia alueita.  Julkai­sun artik­ke­lien kirjoit­ta­jat kuvaa­vat eri näkö­kul­mista lähtö­koh­tia, koke­muk­sia, toimin­ta­ta­poja ja –malleja, joilla korkea­kou­lut ovat 2000-luvulla toteut­ta­neet alue­ke­hi­tys­teh­tä­väänsä maakun­ta­kor­kea­kou­lu­toi­min­nan avulla.

2009. 176 s. 978–951-604–102‑8. Hinta 30 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:36 Opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mi­nen Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tin­nän koulu­tus­oh­jel­masta vuosina 2001–2006. Irinja Pänt­tö­nen.
Julkai­sussa käsi­tel­lään Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­nei­den media­no­mien työl­lis­ty­mistä vuosina 2001–2006.  Selvi­tyk­sen mukaan PKAMK:n vies­tin­nän koulu­tus­oh­jel­masta valmis­tu­neet työl­lis­tyi­vät hyvin oman alansa töihin. 

2009. 35 s. 978–951-604–098‑4.
Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:35 Debate: Deve­lop­ment of the Euro­pean Busi­ness Adviser Trai­ning and Exchange. Anna Liisa Westman, Kirsi-Marja Toiva­nen-Sevr­ju­kova, Ulla Asikai­nen, Liisa Timonen.
This publica­tion high­lights the most impor­tant func­tions and outco­mes of the Debate project. Debate, the short for the Deve­lop­ment of the Euro­pean Busi­ness Adviser Trai­ning and Exchange Project, was imple­men­ted in 2005–2007 with the financial support from INTERREG IIIC North Zone and the Finnish Mini­stry of Inte­rior. It was carried out by a consor­tium of nine (9) regions and 16 busi­ness advi­sory agencies and univer­si­ties in Estonia, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Sweden and Finland. The project was coor­di­na­ted by North Karelia Univer­sity of Applied Sciences, Finland.The main outco­mes of the Project inclu­ded the enhance­ment of networ­king and exper­tise of busi­ness advi­sors and educa­tors, the deve­lop­ment of entrepre­neurs­hip trai­ning and the establish­ment of the Associa­tion of Euro­pean Busi­ness Advi­sers, AEBA. 

2009. 86 s. 978–951-604–097‑7.
Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

C:34 Ulko­maa­lais­taus­tai­set palve­lua­lalla : koulu­tuk­seen hakeu­tu­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen esteet. Irma Tikka­nen, Maija-Leena Rautiai­nen, Eliisa Kotro, Mailis Korkia­kan­gas, Marja Nives.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tet­tiin OPM:n tuella Ulko­maa­lais­taus­tais­ten työn­te­ki­jöi­den koulu­tuk­seen hakeu­tu­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen esteet palve­lua­lalla ‑hanke. Hank­keen tavoit­teena oli selvit­tää ulko­maa­lais­taus­tais­ten henki­löi­den työl­lis­ty­mi­sen ja koulu­tuk­seen hakeu­tu­mi­sen esteitä matkailu‑, ravit­se­mis- ja talous­a­lalla. Suurim­maksi esteeksi selvi­tyk­sessä todet­tiin puut­teel­li­nen kieli­taito, mutta myös monet tekijät suoma­lai­sessa työkult­tuu­rissa. Raport­tia voidaan hyödyn­tää suun­ni­tel­taessa ulko­maa­lais­taus­tais­ten henki­löi­den koulu­tusta erityi­sesti matkailu‑, ravit­se­mis- ja talousalalla. 

2008. 69 s. 978–951-604–094‑6. Hinta 20 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:33 Aikuis­kou­lu­tuk­sen toteut­ta­jasta työyh­tei­sö­jen osaa­mi­sen kehit­tä­jäksi : Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun aikuis­kou­lu­tuk­sen opetus­suun­ni­tel­mien arviointi. Pekka Auvinen, Anita Malinen, Harri Mikko­nen.
Julkai­sussa esitel­lään malli aikuis­ten opetus­suun­ni­tel­mien analy­soin­nille ja kehit­tä­mi­selle ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tutkin­toon johta­van aikuis­kou­lu­tuk­sen opetus­suun­ni­tel­mien arviointi on ensim­mäi­nen vaihe Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun aikuis­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­oh­jel­massa 2007–2012. Tavoit­teena oli selvit­tää palve­lu­jen nyky­tila suhteessa ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­siin linjauk­siin ja aikuis­kou­lu­tuk­sen enna­koi­tui­hin haas­tei­siin sekä etsiä aikuis­kou­lu­tuk­sen uusia mahdol­li­suuk­sia. Arviointi toteu­tet­tiin kehit­tä­vän ja osal­lis­ta­van arvioin­nin peri­aat­tei­den mukai­sesti. Mene­tel­minä olivat opetus­suun­ni­tel­ma­do­ku­ment­tien arviointi, kyselyt opis­ke­li­joille ja opet­ta­jille sekä aikuis­kou­lu­tus­pal­ve­lu­jen parissa työs­ken­te­le­vien itse- ja vertai­sar­viointi. Rapor­tissa esitel­lään arvioin­ti­pro­sessi ja tulokset.

2008. 69 s. 978–951-604–089‑2. Hinta 20 € (sis. alv).

C:32 Ohjaus on kuin pala­pe­liä : näkö­kul­mia aikuis­opis­ke­li­jan ohjauk­seen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Mervi Lätti, Päivi Putkuri (toim.).
Artik­ke­li­ko­koelma antaa laajan kuvan aikuis­opis­ke­li­jan ohjauk­sesta ja siihen vaikut­ta­vista teki­jöistä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa; niistä moni­muo­toi­sista ja moni­ta­soi­sista haas­teista, jotka liit­ty­vät aikuis­opis­ke­li­jan opis­ke­li­ja­läh­töi­seeen ohjauk­seen. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun aikuis­opis­ke­li­joi­den tilan­netta eri aikuis­kou­lu­tus­muo­doissa tarkas­tel­laan aikuis­opis­ke­li­joista kerät­ty­jen tilas­to­tie­to­jen näkö­kul­masta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ohjaus­hen­ki­lös­tölle tehty kysely valot­taa ohjaa­jien työn näkö­kul­masta ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen aikuis­opis­ke­li­joi­den ohjauk­sen tilan­netta ja ohjaus­toi­min­taa. Artik­ke­lien kirjoit­ta­jat ovat hank­keen kehit­tä­mis­ver­kos­tossa toimi­via asiantuntijoita.

2008. 86 s. 978–951-604–086‑1. Hinta 20 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:31 Venäjä vetää — näkö­kul­mia yritys­ten Venäjä-yhteis­työ­hön  Pritaze­nie rossij­kogo rynka — Èksperty i predpri­ni­ma­teli o sotrud­nicestve. Lauri Honka et al. (toim.)
Kansain­vä­listä liike­toi­min­taa aloit­te­le­van tai sitä jo harjoit­ta­van yrityk­sen on hyödyl­listä selvit­tää, millai­sia liike­toi­min­ta­vaih­toeh­toja Venäjä nykyi­sin tarjoaa. Apua liike­toi­min­nan aloit­ta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä on tarjolla. Tässä teok­sessa esitel­lään koke­nei­den yrit­tä­jien sekä suoma­lais­ten ja venä­läis­ten asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siä Venäjän nyky­ti­lan­teesta, sen tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista ja suoma­lais-venä­läi­sestä yhteis­työstä. Julkaisu on kaksikielinen.

2007. 111 s. 978–951-604–078‑6. Hinta 25 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:30 Joen­suun, Enon ja Pyhä­se­län perus­ter­vey­den­huol­lon yhdis­ty­mis­pro­ses­sin arviointi. Pekka Auvinen, Päivi Sihvo.

Joen­suun kaupun­gin sekä Enon ja Pyhä­se­län kuntien perus­ter­vey­den­huol­lon orga­ni­saa­tiot yhdis­tyi­vät vuoden 2007 alussa, jolloin työn­te­ki­jät siir­tyi­vät Joen­suun kaupun­gin palve­luk­seen. Joensuu kaupunki toimii siis ns. isän­tä­kun­tana ja tuottaa perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lut myös Enon ja Pyhä­se­län kunnille. Yhdis­ty­mi­nen toteu­tet­tiin osana sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön rahoit­ta­maa Joen­suun Seudun kuntien perus­ter­vey­den­huol­lon seutu­han­ketta 2005–2007. Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­koulu toteutti syksyllä 2007 yhdis­ty­mis­pro­ses­sin onnis­tu­mi­sen arvioin­nin.  Arvioin­nin tulok­set on koottu tähän raporttiin.

2007. 51 s. ISBN 978–951-604–072‑4. Hinta 15 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:29 Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun alue­vai­kut­ta­vuus. Teppo Tarna­nen, Kim Wrange, Petri Raivo.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­koulu on vahva talou­del­li­nen, sosi­aa­li­nen ja kult­tuu­ri­nen alue­vai­kut­taja. Tässä julkai­sussa on määri­telty ammat­ti­kor­kea­kou­lun alue­vai­kut­ta­vuu­den kuvaa­mi­seen sovel­tu­via indi­kaat­to­reita sekä kartoi­tettu niitä varten tarvit­ta­van pohja­tie­don kerää­mi­seen liit­ty­viä kehit­tä­mis­tar­peita. Lisäksi alue­vai­kut­ta­vuu­teen liit­ty­vää käsit­teis­töä ja sen käyttöä on jäsen­nelty. Selvi­tys toimii siten myös valta­kun­nal­li­sena keskus­te­lu­na­vauk­sena ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kolmen tehtä­vän määrittämiseksi.

2007. 49 s. ISBN 978–951-604–074‑8. Hinta 15 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:28 Invest in expe­rience – Expert Pers­pec­ti­ves on the Deve­lop­ment of Age mana­ge­ment in the O.W.L. Project. Anna-Riitta Mikko­nen (ed.).
The Project is one of the acti­vi­ties under the theme “Mana­ge­ment of Demo­grap­hic Change”. The primary targets are the deve­lop­ment of stra­te­gies dealing with demo­grap­hic ageing, invest­ment in human resources, the deve­lop­ment and expe­ri­men­ta­tion of alter­na­tive work arran­ge­ments in enterpri­ses, and aware­ness raising on the signi­ficance and invol­ve­ment of older workers in working life. The target group of this Project consists of older workers, enterpri­ses and organisations.

2007. 76 s. ISBN 978–951-604–068‑7. Hinta 20 € (sis. alv). Saata­vana verkkojulkaisuna

C:27
Työn­te­kijä oman työnsä kehit­tä­jänä. Ritva Väistö (toim.).
Dynamo-sosi­aa­li­dy­naa­mi­nen ohjaus­me­ne­telmä työelä­män kehit­tä­mi­seen –hanke toteu­tet­tiin vuosina 2006 – 2007. Dynamo-hank­keen tavoit­teena oli tuottaa konkreet­tista työhy­vin­voin­tia lisää­viä toimin­ta­käy­tän­töjä arki­työ­hön. Tavoit­teena oli lisätä työn­te­ki­jöi­den itseoh­jau­tu­vuu­den taitoja ja vahvis­taa heidän kykyään selviy­tyä muutok­sessa. Hanke toteu­tet­tiin yhdessä Kiteen ja Outo­kum­mun sosi­aali- ja terveys­toi­men henki­lös­tön kanssa. Kehit­tä­mis­toi­min­nassa sovel­let­tiin kana­da­lai­sen profes­sori R. Vance Peavyn kehit­tä­mää sosio­dy­naa­mista ohjausta. Sosio­dy­naa­mi­sessa ohjauk­sessa koros­tuu yksilön aktii­vi­suus, oppi­mi­sen yhtei­söl­li­syys, mieli­ku­vien merki­tys sekä yksi­löl­li­set että yhtei­söl­li­set merkitysrakenteet.

2007. 74 s. ISBN 978–951-604–067‑0. Hinta 20 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

C:26
Osaa­mi­sen kohtaa­mi­nen — näkö­kul­mia työelä­mä­läh­töi­seen koulu­tuk­seen. Kari Kall­berg ja Marjo Halila (toim.).
Julkai­sussa tarkas­tel­laan työelä­mä­läh­töistä koulu­tusta koulu­tus- ja työpo­li­tii­kan, enna­koin­nin, tule­vai­suu­den tutki­muk­sen, moni­kult­tuu­ri­suu­den ja arvojen näkö­kul­masta. Julkai­sussa esitel­lään PROak­tii­vi­malli ‑hank­keessa kehi­tet­tyä uutta työelä­mä­läh­töistä valmen­nuk­sen, ohjauk­sen ja koulu­tuk­sen toimin­ta­mal­lia ja työka­luja, jonka kohde­ryhmä on korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­neet työnhakijat.

2007. 144 s. ISBN 978–951-604–066‑3. Hinta 25 € (sis. alv).

C:25
Pallia­tii­vi­nen hoito : elämän­laa­tua paran­tu­mat­to­masti sairaille poti­laille. Henna Myller (toim.).
Pallia­tii­vi­nen hoito on hoidol­li­nen lähes­ty­mis­tapa, jolla paran­ne­taan paran­tu­mat­to­masti sairaan ja hänen läheis­tensä elämän­laa­tua. Pallia­tii­vi­nen hoito perus­tuu kärsi­myk­sen ehkäi­se­mi­seen ja lievit­tä­mi­seen. Julkai­sussa käsi­tel­lään moni­puo­li­sesti pallia­tii­vi­sen hoidon kenttää. Käytän­nön hoito­työstä on artik­ke­lit koti­hoi­dosta, vanhus­ten ja pitkä­ai­kais­sai­rai­den hoito­ko­dista sekä lääkä­rin työstä. Julkai­sussa on myös tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja koulu­tus­työn näkö­kulma paran­tu­mat­to­masti sairai­den hoitotyöhön.

2007; 3. muuttam. lisä­pai­nos 2009. 53 s. ISBN 978–951-604–9. Hinta 20 € (sis. alv).

C:24
Elämä­ni­lon väläh­dyk­siä.
Taide ja kult­tuuri ovat osa uuden­laista hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa. Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun Keinu 2006–2007 ‑hank­keessa taitei­li­jat olivat mukana vanhusyh­tei­sön arjessa. Julkai­sussa tutus­tu­taan sana­tai­tei­li­jan, taide­kä­si­työ­läi­sen ja kirjai­li­jan ajatuk­siin vanhus­työstä sekä vanhuk­sen elämän­ta­ri­naan. Lisäksi artik­ke­leissa tutki­taan sosio­kult­tuu­ri­sesta näkö­kul­masta iäkkäi­den ihmis­ten luovuutta ja toimi­juutta sekä kult­tuu­rin saavutettavuutta.

2007. 103 s. ISBN 978–951-604–063‑2. Hinta 25 € (sis. alv).

C:23 Maaseu­tu­mat­kailu : palve­lua ja yrit­tä­jyyttä. Raija Komp­pula, Mervi Heik­ki­nen.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun matkai­lun koulu­tus­oh­jelma toteutti vuosina 2011–2004 yhdessä Savonia ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Kajaa­nin ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa Itä-Suomen maaseu­tu­mat­kai­lun tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­keen, jonka tarkoi­tuk­sena oli tutkia alueen maaseu­tu­mat­kai­lua kysyn­nän kysyn­nän, tarjon­nan ja yrit­tä­jyy­den näkö­kul­mista. Millai­sia ovat Itä-Suomeen saapu­vat maaseu­tu­mat­kai­li­jat? Mitkä ovat heidän motii­vinsa matkus­taa maaseu­tu­lo­malle ja mitä akti­vi­teet­teja he harras­ta­vat maaseu­tu­lo­mansa aikana? Minkä­lai­sia ovat yrit­tä­jyy­den tunnus­lu­vut ja tule­vai­suu­den­nä­ky­mät maaseu­tu­mat­kai­lussa? Julkai­sussa analy­soi­daan myös ohjel­ma­pal­ve­lu­yrit­tä­jyyttä koske­van kyselyn tuloksia.

2006. 107 s. ISBN 951–604-054–3. Hinta 25 € (sis. alv).

C:22
How Can I Help You? Kak Vam pomoč
? Kieli­tai­to­tar­pei­den kartoi­tus sosi­aali- ja tervey­sa­lalla Joen­suussa. Anneli Airola, Marjo Piiroi­nen.
Joen­suussa toteu­tet­tiin sosi­aali- ja tervey­sa­lan kieli­tai­to­tar­pei­den kartoi­tus. Kieli­tai­to­tar­peita kartoi­tet­tiin kyse­ly­lo­mak­keilla ja haas­tat­te­luilla. Tärkeim­mäksi kieli­tai­don osa-alueeksi osoit­tau­tui suul­li­nen kieli­taito. Suul­li­sessa kieli­tai­dossa paino­tet­tiin eniten vies­tin­näl­li­syyttä, ts. viestin perille menoa ja tilan­teesta selviy­ty­mistä. Lisäksi haas­ta­tel­ta­vat painot­ti­vat kuullun ymmär­tä­mistä, ammat­ti­sa­nas­ton hallin­taa ja kult­tuu­ri­tie­toutta. Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tulee opettaa työelä­män tarpeet kohtaa­vaa kieli­tai­toa. Tämä raportti antaa työelä­män näkö­kul­maa sosi­aali- ja tervey­sa­lan kiel­ten­ope­tuk­sen kehit­tä­mi­seen ja opetus­suun­ni­tel­mien laatimiseen.

2005. 122 s. 951–604-053–5. Hinta 10 € (sis. alv).

C:21
Oppi­mi­sym­pä­ris­tön raken­ta­mi­nen työelä­män ja koulu­tuk­sen yhteis­työnä.
Miia Pasanen ja Päivi Putkuri (toim.).
Luku­vuo­den 2004 – 2005 aikana Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa järjes­tet­tiin ohjaus­kou­lu­tusta työpaik­ko­jen harjoit­te­luoh­jaa­jille. Tavoit­teena oli kehit­tää oppi­mi­sym­pä­ris­töä koulu­tuk­sen ja työelä­män yhteis­työnä. Tässä rapor­tissa opis­ke­li­jat, opet­ta­jat ja työyh­tei­söissä toimi­vat ohjaa­jat kuvaa­vat harjoit­te­lu­noh­jauk­sen kehit­tä­mis­työn aikana synty­neitä ajatuk­si­aan, käytän­tö­jään ja ohjauk­sen kehit­tä­mis­tar­peita omista näkökulmistaan.

2005. 50 s. ISBN 951–604-052–7. Hinta 10 € (sis. alv).

C:20
Mento­rointi, amma­til­li­sen kasvun ja työyh­tei­sön kehit­tä­mis­me­ne­telmä sosi­aali- ja tervey­sa­lalla.
Ritva Väistö (toim.).
Mento­rointi on amma­til­li­sen kasvun ja työyh­tei­sön kehit­tä­mis­me­ne­telmä. Se tulee erityi­sesti ajan­koh­tai­seksi tilan­teessa, jossa varau­du­taan suurten ikäluok­kien eläk­keelle siir­ty­mi­sestä aiheu­tu­vaan työvoima- ja osaa­mis­va­jee­seen. Julkai­sussa rapor­toi­daan mento­roin­nin kehit­tä­mis­työssä mukana ollei­den koke­muk­sia. Mento­roin­tia testat­tiin yhteis­työssä Pohjois-Karja­lan sairaan­hoi­to­pii­rin ja Honka­lam­men kuntayh­ty­män työn­te­ki­jöi­den kanssa. Kehit­tä­mi­sessä oli mukana yli 30 sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­laista. Mento­roin­ti­ta­paa­mi­sia pidet­tiin noin vuoden ajan. Artik­ke­leissa kuva­taan, mitä mento­roin­nin toteut­ta­mi­nen käytän­nössä edel­lyt­tää työn­te­ki­jältä ja työyhteisöltä.

2004. 49 s. ISBN 951–604-044–6. Loppuunmyyty.

C:19
Voima­vir­taa arkeen : taide ja kult­tuuri sosi­aa­lia­lan työssä.
Arja Jämsen, Tuula Kukko­nen (toim.).
Voima­vir­taa arkeen — julkai­sussa noste­taan esille esimerk­kejä laajasta ja pitkä­jän­tei­sestä yhteis­työstä, jota sosi­aali- ja kult­tuu­ria­lalla on Pohjois-Karja­lassa tehty.Artikkeleissa kuva­taan hyviä käytän­töjä sekä uusien työmuo­to­jen kokei­luja. Tavoit­teena on käyn­nis­tää keskus­te­lua erilai­sista sosi­aali- ja kult­tuu­ria­lan yhtei­sistä toimin­ta­mal­leista, joilla voidaan edistää Pohjois-Karja­lan menes­tystä ja hyvin­voin­tia. Kirjoit­ta­jat ovat pohjois­kar­ja­lai­sia taiteen, kult­tuu­rin ja sosi­aa­lia­lan toimijoita.

2004. 133 s. ISBN 951–604-041–1. Painos loppuunmyyty.

C:18
Sosi­aali- ja tervey­sa­lan työyh­teis­tö­jen toimi­vuus ja työn­te­ki­jöi­den työhy­vin­vointi : selvi­tys sosi­aali- ja tervey­sa­lan orga­ni­saa­tioi­den työhy­vin­voin­nista Pohjois-Karja­lassa.
Arja Holo­pai­nen, Tuovi Haku­li­nen, Ritva Väistö.
Sosi­aali- ja tervey­sa­lan henki­lös­tön jaksa­mi­nen ja työhy­vin­vointi ovat keskei­siä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin vaikut­ta­via teki­jöitä. Suurten ikäluok­kien eläk­keelle siir­ty­mi­sestä aiheu­tu­vaan työvoima- ja osaa­mis­va­jee­seen yrite­tään varau­tua kehit­tä­mis­han­keessa, jossa on mukana seit­se­män pohjois­kar­ja­laista sosi­aali- ja tervey­sa­lan orga­ni­saa­tiota. Laaduk­kai­den palve­lu­jen tuot­ta­mi­sen yhtenä uhkana pide­tään henki­lös­tön työhy­vin­voin­nin ja työyh­tei­sö­jen toimi­vuu­den vaikeuk­sia. Työuu­pu­muk­sen pelä­tään olevan kasvava ongelma henki­löstö ikään­tyessä. Selvi­tys kuvaa kehit­tä­mis­hank­keen lähtö­ti­lan­netta kunnissa.

2004. 63 s. ISBN 951–604-040–3. Painos loppuunmyyty.

C:17
Yritys­ten kieli­tai­to­tar­peet Pohjois-Karja­lassa.
Anneli Airola.
Tässä julkai­sussa rapor­toi­daan Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kieli­pal­ve­lu­jen toteut­tama kieli­tai­to­kar­toi­tus pohjois­kar­ja­lai­sissa yrityk­sissä. Kartoi­tuk­sen tavoit­teena oli saada tietoa yritys­ten kieli­tai­to­tar­peista ja ylei­sim­mistä kieli­ti­lan­teista. Lisäksi tavoit­teena oli kartoit­taa yritys­ten kieli­kou­lu­tus­tar­peita ja yritys­ten yhteis­työ­ha­luk­kuutta ammat­ti­kor­kea­kou­lun kiel­ten­opet­ta­jien kanssa. Mukana kyse­lyssä oli 103 yritystä Pohjois-Karja­lasta. Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tulee opettaa työelä­män todel­li­set tarpeet kohtaa­vaa kieli­tai­toa. Tämä raportti antaa tietoa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kiel­ten­ope­tuk­sen kehit­tä­mi­seen ja yritys­kou­lu­tuk­sen suunnitteluun.

2004. 83. s. ISBN 951–604-038–1. Hinta 10 € (sis. alv).

C:16
Jaettu asian­tun­ti­juus verk­ko­kou­lu­tuk­sen tuot­ta­mi­sen mallina Stydi–projektissa.
Outi Arffman, Mervi Lätti, Soile Palosuo (toim.).
Stydi — sosi­aali- ja tervey­sa­lan yrit­tä­jyy­den verk­ko­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus syntyi vuosina 2000 – 2003 Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun, Mikke­lin ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Savon ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työnä. Tulok­sena oli myös yhteis­työ­ver­kosto koulu­tus­ko­ko­nai­suu­den yllä­pi­tä­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi. Rapor­tissa tarkas­tel­laan ja arvioi­daan hank­keen toteu­tusta ja saavu­tet­tuja tulok­sia. Projek­tin toimin­nassa ja opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien tuotan­nossa nouda­tet­tiin jaetun asian­tun­ti­juu­den mallia. Näkö­kul­mia jaet­tuun asian­tun­ti­juu­teen tuovat hank­keessa mukana olleet opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien käsi­kir­joit­ta­jat, suun­nit­te­li­jat, opis­ke­li­jat ja sosi­aali- ja tervey­sa­lan yrittäjät.

2003. 52 s. ISBN 951–604-027–6. Painos loppuunmyyty.

C:15
Perenna : täyden­nys­kou­lu­tuk­sella osaa­mista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin. Päivi Sihvo (toim.).
Perenna-hanke eli Pohjois-Karja­lan perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mis- ja koulu­tus­hanke ajoit­tui vuosille 2000–2003. Hank­kee­seen osal­lis­tu­neissa kunnissa oli tarvetta kehit­tää moniam­ma­til­lista ja sauma­tonta yhteis­työtä koko perus­pal­ve­lu­jen alueella. Tässä julkai­sussa hank­keen toteu­tusta tarkas­tel­laan koulu­tuk­sen suun­nit­te­lun, toteu­tuk­sen ja arvioin­nin näkö­kul­masta. Julkai­sussa kuva­taan Perenna-hank­keessa toteu­tet­tua täyden­nys­kou­lu­tus­mal­lia ja esitel­lään hank­keessa synty­neitä kehit­tä­mis­työn tuloksia.

2003; 2. p. (2004). 191 s. ISBN 951–604-035–7. Hinta 10 € (sis. alv).

C:14
ACCESS on mahdol­li­suus : asian­tun­ti­joi­den koke­muk­sia aikuis­ten opis­ke­lun perus­val­miuk­sien sisäl­lön kehit­tä­mi­sestä. Anna-Riitta Mikko­nen (toim.).
Julkai­sussa esitel­lään aikuis­ten opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia tukevan kehit­tä­mis­työn tulok­sia. Miten aikuis­opis­ke­li­joita voidaan tukea yksi­löinä heidän omalla opis­ke­lu­po­lul­laan? Artik­ke­leissa käsi­tel­lään aikuis­opis­ke­li­joi­den itsear­vioin­tia tukevia testejä ja valmen­ta­vien opin­to­jen merki­tystä erityi­sesti tieto­tek­nii­kan, mate­ma­tii­kan ja kielten opis­ke­lussa. Lisäksi käsi­tel­lään ohjauk­sen merki­tystä aikuis­opis­ke­li­jan opin­to­jen tukena.

2003. 71 s. ISBN 951–604-034–9. Painos loppuunmyyty.

C:13
ELEFISTÄ itään : ELEF-projek­tista elekt­ro­ni­sia kirjas­to­pal­ve­luja Pohjois-Karja­laan. Marja­riitta Viiri (toim.).
Joen­suun kaupun­gin­kir­jasto-maakun­ta­kir­jas­ton, Joen­suun yliopis­ton kirjas­ton ja Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun kirjas­ton yhtei­nen elekt­ro­nis­ten kirjas­to­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­hanke toteu­tet­tiin 2001–2003. Rapor­tissa esitel­lään hank­keessa kehi­tet­tyjä tuot­teita kuten Kipala-arvioin­ti­jär­jes­tel­mää, Koivikko-tieto­kan­taa ja Elevi-tieto­kan­taa. Artik­ke­leissa käsi­tel­lään myös kirjas­to­jen yhteis­työn ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia, kirjas­to­pal­ve­lu­jen käytet­tä­vyy­den arvioin­tia ja tiedon­ha­ku­tai­to­jen verkko-opetusta.

2003. 67 s. ISBN 951–604-033–0. Painos loppuunmyyty.

C:12
Opetus­suun­ni­telma ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gia­työn väli­neenä : tapaus­tut­ki­mus koulu­tus­oh­jel­man tasolta. Jani Lemme­tyi­nen.
Rapor­tissa kuva­taan ja arvioi­daan laadul­li­sen tapaus­tut­ki­muk­sen keinoin Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian koulu­tus­oh­jel­man opetus­suun­ni­tel­ma­pro­ses­sia. Tarkas­telu kattaa koko opetus­suun­ni­tel­ma­työn, alkaen kehit­tä­mis­tar­pei­den ja tavoit­tei­den määrit­te­lystä päät­tyen valmii­seen opetus­suun­ni­tel­maan. Opetus­suun­ni­tel­ma­pro­ses­sia on tarkas­teltu opet­ta­jien, opis­ke­li­joi­den ja työelä­män näkö­kul­mista. Tarkas­te­lussa on huomioitu erityi­sesti ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian alan työteh­tä­vien monia­lai­suus ja ongel­ma­kes­kei­syys. Tutki­muk­sen keskei­senä teoreet­ti­sena viite­ke­hyk­senä toimi­vat oppivan orga­ni­saa­tion käsite sekä käsi­tyk­set amma­til­li­sesta asiantuntijuudesta.

2003. 58 s. ISBN 951–604-032–2. Hinta 10 € (sis. alv).

C:11 Idea verk­koon : koke­muk­sia verkko-opin­to­jak­son tuot­ta­mi­sesta Stydi-projek­tissa. Outi Arffman [et al.].
Stydi ‑projek­tin tavoit­teena on tuottaa kolmen itäsuo­ma­lai­sen ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työnä laaja sosi­aali- ja tervey­sa­lan yrit­tä­jyys­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus verk­koon. Projek­tissa sovel­le­taan moni­ta­soista jaetun asian­tun­ti­juu­den peri­aa­tetta koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den, ammat­tia­lo­jen sekä suun­nit­te­li­joi­den ja yrit­tä­jien kesken. Tässä rapor­tissa analy­soi­daan Stydi ‑projek­tissa tuote­tun pilot­tio­pin­to­jak­son synty- ja tuotan­to­pro­sessi, siitä saadut koke­muk­set ja opit. Aluksi tarkas­tel­laan pilot­tio­pin­to­jak­son suun­nit­te­lun ja tuot­ta­mi­sen taus­talla olevia lähtö­koh­tia ja projek­tissa valit­tua tuotan­to­mal­lia. Sitten käsi­tel­lään pilot­tio­pin­to­jak­son suun­nit­te­lua ja käsi­kir­joit­ta­mista sekä testaus­vai­heessa saatuja koke­muk­sia. Pilot­tio­pin­to­jak­son rinnalla tuotet­tiin opis­ke­li­joi­den oppi­mi­seen liit­tyvä palau­te­jär­jes­telmä, josta saatuja koke­muk­sia analysoidaan.

2002. 52 s. ISBN 951–604-027–6. Hinta 10 € (sis. alv).

C:10
Yliopet­taja ammat­ti­kor­kea­kou­lun kehit­tä­jänä : yliopet­ta­jien esitel­mät 2001.

Yliopet­ta­ja­jär­jes­tel­män ja oman tehtä­vänsä tunne­tuksi teke­mi­seksi uudet yliopet­ta­jat pitivät studia gene­ra­lia –peri­aat­teela toimee­nas­tu­mi­se­si­tel­mät, joiden pohjalta tämä julkaisu on toimi­tettu. Artik­ke­lien aiheena ovat matka­koh­teen imago, muovi­ma­te­ri­aa­lit, asiak­kuusa­jat­telu mark­ki­noin­nin kilpai­lu­kei­nona ja yhtei­söl­li­nen oppi­mi­nen orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin näkökulmasta.

2001. 32 s. ISBN 951–604-026–8. Hinta 10 € (sis. alv).

C:9
Yhteisö raken­taa ympä­ris­töään : yhtei­sö­tai­teen merki­tyk­sestä, proses­soin­nista ja toimin­to­jen ohjauk­sesta.
Seppo Väänä­nen.
Julkaisu käsit­te­lee yhtei­sö­tai­teen muut­tu­via merki­tyk­siä ja mahdol­li­suuk­sia sekä käsi­te­poh­din­to­jen että toteu­tet­tu­jen yhtei­sö­taide-projek­tien esit­te­lyn avulla. Taitei­li­jan perin­teistä ammat­ti­ku­vaa voidaan laajen­taa: verkos­toi­tues­saan taiteen­te­ki­jät saat­ta­vat luovut­taa osaa­mis­taan vaik­kapa syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sessä tai suvait­se­vai­suu­den lisää­mi­sessä. Tärkeinä teemoina nouse­vat esille myös koulu­tuk­sen muoto­jen ja sisäl­tö­jen uusi­mi­nen, projekti- ja verkos­to­käy­tän­nöt sekä valmis­tu­vien taitei­li­joi­den sijoit­tu­mi­nen erilai­siin tehtä­viin. Kirjoit­taja on kuva­tai­tei­lija ja taidekasvattaja. 

2001. 95 s. ISBN 951–604-024–1. Hinta 10 € (sis. alv). 

C:8
Amma­til­li­sia asian­tun­ti­joita… mutta millä mene­tel­millä? Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetuk­sen ja oppi­mi­sen nyky­ti­lan kartoi­tus
. Pekka Auvinen Pekka, Merja Mäki­salo, Jouni Viiri, Erkki Vike­väi­nen, Kim Wrange.
Ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat olleet mukana moni­ta­hoi­sessa muutos­pro­ses­sissa, joka voidaan jakaa raken­teel­li­seen kehit­tä­mi­seen, toimin­ta­kult­tuu­rin muutok­seen ja käytän­nön toimin­nan uudis­tu­mi­seen. Ammat­ti­kor­kea­koulu-uudis­tuk­sen alku­vai­heessa henki­lös­tön voima­va­rat kului­vat pääosin koulu­tus­jär­jes­tel­män pystyt­tä­mi­seen, nyt pain­opiste on siir­ty­nyt yhä enemmän varsi­nai­sen koulu­tus­pro­ses­sin kehit­tä­mi­seen. Tämä raportti on yhteen­veto Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetuk­sen ja oppi­mi­sen nyky­ti­lan kartoi­tuk­sessa kerty­neistä havain­noista. Rapor­tissa esitel­lään myös Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun peda­go­gi­sen valmen­nus­oh­jel­man toteu­tus­suun­ni­telma. Valmen­nus­oh­jel­man pääosat ovat hyvien käytän­tö­jen esit­tely ja käytön levit­tä­mi­nen, tutus­tu­mi­nen erilai­siin koulu­tuk­sen toteu­tus­ta­poi­hin muissa oppi­lai­tok­sissa ja työelä­mässä, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­pe­da­go­gii­kan kurssi, alakoh­tais­ten virtu­aa­lio­pe­tuk­sen ja –oppi­ma­te­ri­aa­li­tuo­tan­non vastuu­hen­ki­löi­den valmen­nus sekä opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sen suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen tuke­mi­nen muuta­massa ns. pilottikoulutusohjelmassa.

2001. 69 s. ISBN 951–604-023–3. Painos loppuunmyyty.

C:7
Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen matkai­lua­lan opin­näy­te­työs­ken­tely. Raija Komp­pula (toim.).
Semi­naa­ri­jul­kaisu sisäl­tää Joen­suussa 22. — 23.11.2000 pidetyn valta­kun­nal­li­sen matl­kai­lua­lan opin­näy­te­se­mi­naa­rin alus­tuk­sia ja esitel­miä sekä semi­naa­rissa esillä ollei­den opin­näy­te­töi­den refe­raa­tit. Alus­tuk­sissa käsi­tel­lään opin­näy­te­pro­ses­siin liit­ty­viä kysy­myk­siä, opin­näy­te­työn aihe­va­lin­taa matkai­lue­lin­kei­non näkö­kul­masta sekä matkai­lua­lan tutki­muk­sen tilaa Suomessa.

2001. 157 s. ISBN 951–604-021–7. Painos loppuunmyyty.

C:6
Sosi­aali- ja tervey­sa­lalle tarvi­taan lisää työvoi­maa : työvoi­man määräl­li­nen enna­kointi Pohjois-Karja­lan maakun­nassa. Arja Holo­pai­nen, Tuovi Haku­li­nen.
Millai­sia sosi­aali- ja tervey­sa­lan palve­luja väestö tarvit­see ja haluaa? Millai­sia palve­luja julki­nen ja yksi­tyi­nen sektori tule­vai­suu­dessa tarjoa­vat ja mihin hintaan? Palve­lu­jen laatua tarkas­tel­taessa on otet­tava huomioon paitsi henki­lö­kun­nan määrä myös väestön ikära­kenne ja sairas­ta­vuus. Enna­koin­ti­tie­to­jen avulla tule­vai­suutta voidaan ottaa hallin­taan. Rapor­tissa on selvi­tetty Pohjois-Karja­lan maakun­nan eri kuntien väestön kehi­tystä, sosi­aali- ja tervey­sa­lan henki­lös­tö­mää­riä ja eläke­pois­tu­mia vuodesta 2000 vuoteen 2030. Selvi­tys on osa ‘Työelä­mä­muu­tos­ten enna­kointi osana hyvin­voin­tiklus­te­ria Pohjois-Karja­lassa’ –hanketta.

2000. 32 s. ISBN 951–604-016–0. Hinta 10 € (sis. alv).

C:5
Russian Forest Industry Produc­tion : Trends and Pros­pects.
Nikolai A. Burkin, Anna-Liisa Mylly­nen, Valen­tin V. Strak­hov.
The book desc­ri­bes the latest trends in the use of Russian forest resources, forest industry produc­tion and marke­ting of the products. It is targe­ted for the students of poly­tech­nics and univer­si­ties specia­li­sing in fore­stry, and forest industry and economics.

1998. 64 s. ISBN 951–604-011‑X Hinta 10 € (sis. alv).

C:4
Projek­tit stra­te­gian toteut­ta­jina.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun laaja projek­ti­toi­minta toteut­taa ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­giaa. Ammat­ti­kor­kea­koulu osal­lis­tuu projek­teil­laan yritys­ten ja muiden yhteis­työ­kump­pa­nei­densa kanssa alueel­li­seen kehit­tä­mi­seen. Artik­ke­leissa kuva­taan teknii­kan, muotoi­lun ja sosi­aa­lia­lan projek­tien toimin­taa ja tuloksia.

1997. 76 s. ISBN 951–604-010–1 Painos loppuunmyyty.

C:3
Yliopet­taja ammat­ti­kor­kea­kou­lun kehit­tä­jänä : yliopet­ta­jien esitel­mät 1997.
Yliopet­ta­ja­jär­jes­tel­män ja oman tehtä­vänsä tunne­tuksi teke­mi­seksi uudet yliopet­ta­jat pitivät studia gene­ra­lia ‑peri­aat­teella toimee­nas­tu­mi­se­si­tel­mät, joiden pohjalta tämä julkaisu on toimi­tettu. Artik­ke­lit käsit­te­le­vät Kaak­kois-Aasian sade­met­siä, musiik­ki­te­ra­piaa, käyt­tö­ar­voa­na­lyy­sia, tieto­ko­neoh­jel­mis­to­jen virheitä, tervey­sa­lan koulu­tusta sekä tutki­mus­työn haateita monia­lai­sessa ammattikorkeakoulussa.

1997. 75 s. ISBN 951–604-007–1. Hinta 10 € (sis. alv).

C:2
Yliopet­taja ammat­ti­kor­kea­kou­lun kehit­tä­jänä : yliopet­ta­jien esitel­mät 1996.

Yliopet­ta­ja­jär­jes­tel­män ja oman tehtä­vänsä tunne­tuksi teke­mi­seksi uudet yliopet­ta­jat pitivät studia gene­ra­lia –peri­aat­teela toimee­nas­tu­mi­se­si­tel­mät, joiden pohjalta tämä julkaisu on toimitettu.

1996. 88 s. ISBN 951–604-006–3. Painos loppuunmyyty.

C:1
Metsä- ja puualan koulu­tus Venäjän fede­raa­tiossa. Mirja Jääs­ke­läi­nen (toim.).
Selvi­tyk­sen tavoit­teena on antaa objek­tii­vi­nen kuvaus koko Venäjän Fede­raa­tion koulu­tus­jär­jes­tel­män perus­teista, metsä- ja puualan koulu­tusta ohjaa­vasta lain­sää­dän­nöstä sekä koulu­tuk­sen hallin­nosta ja kehit­tä­mi­sestä. Selvi­tyk­seen on koottu kaikki Venäjän Fede­raa­tion korkea-asteen, keskias­teen ja alkeis­as­teen metsä- ja puualan koulu­tusta antavat oppi­lai­tok­set sekä niiden opetusohjelmat.

1996. 128 s. ISBN 951–604-005–5 . Hinta 10 € (sis. alv).