Rekisteriseloste: Draft-ohjelma

Laatimispäivämäärä: 4.5.2018, muokattu 628.11.2023 EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600

sähköposti: [email protected]

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Draft-ohjelman vastuuhenkilö

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähköposti:

anne.ilvonen(at)karelia.fi, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

4 Yhteyshenkilö Draft Program –ohjelmaan liittyvissä asioissa

Yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen, puh. +358 50 310 9657, sähköposti: heikki.immonen(at)karelia.fi, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 477 7983, sähköposti: [email protected]

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Nämä ovat lakisääteisiä tehtäviä.

Draft Program® (www.draftprogram.com) on Karelia-ammattikorkeakoulun tarjoama korkeakoululähtöisen yrittäjyyden syntyä edistävä ohjelma. Ohjelmassa tuetaan ohjelmaan valittujen tiimien liikeidean kaupallistamista tukevan tiedon tuottamista ja kokeiluja erilaisin hankinnoin ja valmennustyöpajoin. Tiimien hakuprosessin toteuttamiseksi ja mukaan valittujen tiimien informoimiseksi uusista hauista sekä valmennustyöjoista kerätään henkilötietoja. Ohjelmassa tehdyt hankinnat liitetään tiimin yhteyshenkilöön tiimin projektiin allokoidun kehittämisbudjetin seuraamiseksi. Lisäksi anonymisoituja henkilötietoja käytetään ohjelman yhteistyökumppaneille tarkoitetuissa toimintaraporteissa sekä ohjelman toiminnan kehittämisessä. Ohjelmaan kerättyjä anonymisoituja tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa tutkivassa tutkimustoiminnassa, mutta tätä varten anotaan erillinen tutkimuslupa ammattikorkeakoululta.

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Draft Program® ohjelmaan liittyen on kerätty seuraavien henkilöryhmien tietoja: tiimin vetäjiä, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun tai Draft-ohjelman kumppanioppilaitosten opiskelijoita, alumneja tai henkilökunnan edustajia sekä muita tiimien jäseniä. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja, koulutusala, henkilön rooli tai tehtävä. Lisäksi henkilöön liitetään tiimin liikeidean kuvaukset, hakuprosessissa syntyneet hakupisteet ja tuomareiden kommentit sekä tiimin kehittämisprojektin ohjelmassa olon aikana liittyvät hankinnat.

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Draft Program® -ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma, johon hakeva henkilö hyväksyy henkilötietojen käsittelyn antamalla suostumuksen tietojen käsittelyyn.

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Draft Program® -ohjelmaan hakevien tietoja tarvitaan ohjelman hakuvaiheen toteutukseen ja ohjelman palveluiden (hankinnat, valmennustyöpajat) toteuttamiseen.

10 Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Draft Program® -ohjelman toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen.

11 Käsittelyn turvallisuus

Ohjelmaan hakeneiden ja siihen valittujen henkilöiden tietoja säilytetään sähköisessä muodossa DRAFT-kansiossa ammattikorkeakoulun palvelimella. Kansioon pääsy on ainoastaan ohjelman toteutuksen kannalta keskeisillä ammattikorkeakoulun työntekijöillä. Paperisessa muodossa olevia ideoiden kuvauksia henkilötietoineen sekä hakujen tuomarilomakkeita säilytetään lukitussa kaapissa yrittäjyyden yliopettajan työhuoneessa. Hakupäivänä salassapitosopimuksen allekirjoittaneet ulkopuoliset tuomarit saavat käyttöönsä hakupäivään osallistuvien hakijoiden tiedot ns. tuomarilomakkeella. Lomakkeet kerätään pois tuomareilta hakupäivän lopussa.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Osana hakuprosessia hakijoiden tietoja näytetään suljetussa kokoushuoneessa erilliseltä näytöltä Draft Program® -ohjelman kumppaneiden edustajille. Kumppaneita ovat Itä-Suomen Yliopisto ja Riveria. Tietojen näyttämisen tarkoitus on hakijoiden esikarsinta sekä varsinaisen loppupisteytyksen laadinta.

13 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilöillä, joiden tiimi tulee valituksi Draft-ohjelmaan, tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta sen viimeisen tilikauden päätöksestä lukien, jolloin kyseisen henkilön tiimille maksettiin korvauksia Draft-ohjelmasta. Henkilöiden, jotka eivät tule valituksia Draft-ohjelmaan, henkilötiedot poistetaan valintaprosessin päätteeksi.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.