Rekis­te­ri­se­loste: Draft-ohjelma

Laati­mis­päi­vä­määrä: 4.5.2018, muokattu 6.5.2019 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600

sähkö­posti: [email protected]

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Draft-ohjelman vastuu­henkilö

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähköposti:

anne.ilvonen(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

4 Yhteys­henkilö Draft Program –ohjelmaan liitty­vissä asioissa

Yrittä­jyyden yliopettaja Heikki Immonen, puh. +358 50 310 9657, sähkö­posti: heikki.immonen(at)karelia.fi, Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: [email protected]

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain mukaan ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehit­tä­misen vaati­muksiin sekä tutki­mukseen, taiteel­lisiin ja sivis­tyk­sel­lisiin lähtö­kohtiin perus­tuvaa korkea­kou­luo­pe­tusta ammatil­lisiin asian­tun­ti­ja­teh­täviin ja tukea opiske­lijan ammatil­lista kasvua. Ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­levaa sekä työelämää ja alueke­hi­tystä edistävää ja alueen elinkei­no­ra­ken­netta uudis­tavaa sovel­tavaa tutki­mus­toi­mintaa, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa sekä taiteel­lista toimintaa. Tehtä­viään hoitaessaan ammat­ti­kor­kea­koulun tulee edistää elini­käistä oppimista. Nämä ovat lakisää­teisiä tehtäviä.

Draft Program® (www.draftprogram.com) on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarjoama korkea­kou­lu­läh­töisen yrittä­jyyden syntyä edistävä ohjelma. Ohjel­massa tuetaan ohjelmaan valit­tujen tiimien liikeidean kaupal­lis­ta­mista tukevan tiedon tuotta­mista ja kokeiluja erilaisin hankinnoin ja valmen­nus­työ­pajoin. Tiimien hakupro­sessin toteut­ta­mi­seksi ja mukaan valit­tujen tiimien infor­moi­mi­seksi uusista hauista sekä valmen­nus­työ­joista kerätään henki­lö­tietoja. Ohjel­massa tehdyt hankinnat liitetään tiimin yhteys­hen­kilöön tiimin projektiin allokoidun kehit­tä­mis­bud­jetin seuraa­mi­seksi. Lisäksi anony­mi­soituja henki­lö­tietoja käytetään ohjelman yhteis­työ­kump­pa­neille tarkoi­te­tuissa toimin­ta­ra­por­teissa sekä ohjelman toiminnan kehit­tä­mi­sessä. Ohjelmaan kerättyjä anony­mi­soituja tietoja voidaan hyödyntää esimer­kiksi yrittä­jyyttä ja innovaa­tio­toi­mintaa tutki­vassa tutki­mus­toi­min­nassa, mutta tätä varten anotaan erillinen tutki­muslupa ammattikorkeakoululta.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Draft Program® ohjelmaan liittyen on kerätty seuraavien henki­lö­ryhmien tietoja: tiimin vetäjiä, jotka voivat olla ammat­ti­kor­kea­koulun tai Draft-ohjelman kumppa­niop­pi­lai­tosten opiske­li­joita, alumneja tai henki­lö­kunnan edustajia sekä muita tiimien jäseniä. Käsitel­täviä henki­lö­tie­to­ryhmiä ovat: nimi, sähkö­posti, puhelin­numero, työnantaja, koulu­tusala, henkilön rooli tai tehtävä. Lisäksi henkilöön liitetään tiimin liikeidean kuvaukset, hakupro­ses­sissa syntyneet hakupisteet ja tuoma­reiden kommentit sekä tiimin kehit­tä­mis­pro­jektin ohjel­massa olon aikana liittyvät hankinnat.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Draft Program® -ohjelma on vapaa­eh­toinen ohjelma, johon hakeva henkilö hyväksyy henki­lö­tie­tojen käsit­telyn antamalla suostu­muksen tietojen käsittelyyn.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Draft Program® -ohjelmaan hakevien tietoja tarvitaan ohjelman hakuvaiheen toteu­tukseen ja ohjelman palve­luiden (hankinnat, valmen­nus­työ­pajat) toteuttamiseen.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Draft Program® -ohjelman toiminnan toteut­ta­minen ja kehittäminen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Ohjelmaan hakeneiden ja siihen valit­tujen henki­löiden tietoja säily­tetään sähköi­sessä muodossa DRAFT-kansiossa ammat­ti­kor­kea­koulun palve­li­mella. Kansioon pääsy on ainoastaan ohjelman toteu­tuksen kannalta keskei­sillä ammat­ti­kor­kea­koulun työnte­ki­jöillä. Paperi­sessa muodossa olevia ideoiden kuvauksia henki­lö­tie­toineen sekä hakujen tuoma­ri­lo­mak­keita säily­tetään lukitussa kaapissa yrittä­jyyden yliopet­tajan työhuo­neessa. Hakupäivänä salas­sa­pi­to­so­pi­muksen allekir­joit­taneet ulkopuo­liset tuomarit saavat käyttöönsä hakupäivään osallis­tuvien hakijoiden tiedot ns. tuoma­ri­lo­mak­keella. Lomakkeet kerätään pois tuoma­reilta hakupäivän lopussa.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Osana hakupro­sessia hakijoiden tietoja näytetään sulje­tussa kokous­huo­neessa erilli­seltä näytöltä Draft Program® -ohjelman kumppa­neiden edusta­jille. Kumppa­neita ovat Itä-Suomen Yliopisto ja Riveria. Tietojen näyttä­misen tarkoitus on hakijoiden esikar­sinta sekä varsi­naisen loppu­pis­tey­tyksen laadinta.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Draft-ohjelmaan hakenut tai osallis­tunut voi itse pyytää henki­lö­tie­to­jensa poista­mista ottamalla yhteyttä Draft Program –ohjelman yhteys­hen­kilöön, joka mainitaan kohdassa 4.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.