Rekis­te­ri­se­loste: Draft-ohjelma

Laati­mis­päi­vä­määrä: 4.5.2018, muokattu 628.11.2023 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600

sähkö­posti: [email protected]

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Draft-ohjel­man vastuuhenkilö

Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen, puh. 050 311 6314, sähköposti:

anne.ilvonen(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

4 Yhteys­hen­kilö Draft Program –ohjel­maan liit­ty­vissä asioissa

Yrit­tä­jyy­den yliopet­taja Heikki Immonen, puh. +358 50 310 9657, sähkö­posti: heikki.immonen(at)karelia.fi, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: [email protected]

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain mukaan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on antaa työelä­män ja sen kehit­tä­mi­sen vaati­muk­siin sekä tutki­muk­seen, taiteel­li­siin ja sivis­tyk­sel­li­siin lähtö­koh­tiin perus­tu­vaa korkea­kou­luo­pe­tusta amma­til­li­siin asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin ja tukea opis­ke­li­jan amma­til­lista kasvua. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on lisäksi harjoit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­le­vaa sekä työelä­mää ja alue­ke­hi­tystä edis­tä­vää ja alueen elin­kei­no­ra­ken­netta uudis­ta­vaa sovel­ta­vaa tutki­mus­toi­min­taa, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa sekä taiteel­lista toimin­taa. Tehtä­vi­ään hoitaes­saan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tulee edistää elini­käistä oppi­mista. Nämä ovat laki­sää­tei­siä tehtäviä.

Draft Program® (www.draftprogram.com) on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tarjoama korkea­kou­lu­läh­töi­sen yrit­tä­jyy­den syntyä edis­tävä ohjelma. Ohjel­massa tuetaan ohjel­maan valit­tu­jen tiimien liikei­dean kaupal­lis­ta­mista tukevan tiedon tuot­ta­mista ja kokei­luja erilai­sin hankin­noin ja valmen­nus­työ­pa­join. Tiimien haku­pro­ses­sin toteut­ta­mi­seksi ja mukaan valit­tu­jen tiimien infor­moi­mi­seksi uusista hauista sekä valmen­nus­työ­joista kerä­tään henki­lö­tie­toja. Ohjel­massa tehdyt hankin­nat liite­tään tiimin yhteys­hen­ki­löön tiimin projek­tiin allo­koi­dun kehit­tä­mis­bud­je­tin seuraa­mi­seksi. Lisäksi anony­mi­soi­tuja henki­lö­tie­toja käyte­tään ohjel­man yhteis­työ­kump­pa­neille tarkoi­te­tuissa toimin­ta­ra­por­teissa sekä ohjel­man toimin­nan kehit­tä­mi­sessä. Ohjel­maan kerät­tyjä anony­mi­soi­tuja tietoja voidaan hyödyn­tää esimer­kiksi yrit­tä­jyyttä ja inno­vaa­tio­toi­min­taa tutki­vassa tutki­mus­toi­min­nassa, mutta tätä varten anotaan eril­li­nen tutki­mus­lupa ammattikorkeakoululta.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Draft Program® ohjel­maan liit­tyen on kerätty seuraa­vien henki­lö­ryh­mien tietoja: tiimin vetäjiä, jotka voivat olla ammat­ti­kor­kea­kou­lun tai Draft-ohjel­man kump­pa­niop­pi­lai­tos­ten opis­ke­li­joita, alum­neja tai henki­lö­kun­nan edus­ta­jia sekä muita tiimien jäseniä. Käsi­tel­tä­viä henki­lö­tie­to­ryh­miä ovat: nimi, sähkö­posti, puhe­lin­nu­mero, työnan­taja, koulu­tusala, henki­lön rooli tai tehtävä. Lisäksi henki­löön liite­tään tiimin liikei­dean kuvauk­set, haku­pro­ses­sissa synty­neet haku­pis­teet ja tuoma­rei­den kommen­tit sekä tiimin kehit­tä­mis­pro­jek­tin ohjel­massa olon aikana liit­ty­vät hankinnat.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Draft Program® -ohjelma on vapaa­eh­toi­nen ohjelma, johon hakeva henkilö hyväk­syy henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn anta­malla suos­tu­muk­sen tieto­jen käsittelyyn.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Draft Program® -ohjel­maan hake­vien tietoja tarvi­taan ohjel­man haku­vai­heen toteu­tuk­seen ja ohjel­man palve­lui­den (hankin­nat, valmen­nus­työ­pa­jat) toteuttamiseen.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Draft Program® -ohjel­man toimin­nan toteut­ta­mi­nen ja kehittäminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Ohjel­maan hake­nei­den ja siihen valit­tu­jen henki­löi­den tietoja säily­te­tään sähköi­sessä muodossa DRAFT-kansiossa ammat­ti­kor­kea­kou­lun palve­li­mella. Kansioon pääsy on ainoas­taan ohjel­man toteu­tuk­sen kannalta keskei­sillä ammat­ti­kor­kea­kou­lun työn­te­ki­jöillä. Pape­ri­sessa muodossa olevia ideoi­den kuvauk­sia henki­lö­tie­toi­neen sekä hakujen tuoma­ri­lo­mak­keita säily­te­tään luki­tussa kaapissa yrit­tä­jyy­den yliopet­ta­jan työhuo­neessa. Haku­päi­vänä salas­sa­pi­to­so­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­neet ulko­puo­li­set tuoma­rit saavat käyt­töönsä haku­päi­vään osal­lis­tu­vien haki­joi­den tiedot ns. tuoma­ri­lo­mak­keella. Lomak­keet kerä­tään pois tuoma­reilta haku­päi­vän lopussa.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Osana haku­pro­ses­sia haki­joi­den tietoja näyte­tään sulje­tussa kokous­huo­neessa eril­li­seltä näytöltä Draft Program® -ohjel­man kump­pa­nei­den edus­ta­jille. Kump­pa­neita ovat Itä-Suomen Yliopisto ja Riveria. Tieto­jen näyt­tä­mi­sen tarkoi­tus on haki­joi­den esikar­sinta sekä varsi­nai­sen loppu­pis­tey­tyk­sen laadinta.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Henki­löillä, joiden tiimi tulee vali­tuksi Draft-ohjel­maan, tietoja säily­te­tään kirjan­pi­to­lain mukai­sesti 6 vuotta sen viimei­sen tili­kau­den päätök­sestä lukien, jolloin kysei­sen henki­lön tiimille makset­tiin korvauk­sia Draft-ohjel­masta. Henki­löi­den, jotka eivät tule vali­tuk­sia Draft-ohjel­maan, henki­lö­tie­dot pois­te­taan valin­ta­pro­ses­sin päätteeksi.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.