Rekisteriseloste: React-hanke

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React Itä-Suomi) -hankkeen mikro-opinnot

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laatimispäivämäärä: 13.4.2023 EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Hankkeen vastuuhenkilö

projektipäällikkö Tanja Rimpilä, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 379 287, tanja.rimpila(at)karelia.fi

4 Yhteyshenkilöt hankkeeseen liittyvissä asioissa

projektipäällikkö Tanja Rimpilä, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 379 287, tanja.rimpila(at)karelia.fi

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa maksuttomien, ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavissa olevien, lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettujen mikro-opintojen tarjoaminen Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React, Itä-Suomi) -hankkeen toimenpiteenä. REACT-EU ESR-hankerahoituksen edellytyksenä on, että todennamme mikrokursseja suorittaneiden mikro- ja pk-yritysedustajien lukumäärän sekä suoritusten lukumäärän. Lisäksi keräämme palautetta mikrokursseista ja niiden hyödyllisyydestä sähköpostitse lähetettävällä kyselyllä, jonka vastaukset ovat anonyymejä.

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja yrittäjät, jotka suorittavat Karelia-amk:n Howspace-alustalla olevia mikro-opintoja. Henkilöistä kerätään henkilötietona sähköpostiosoite. Mikro-opintojen suorittaja syöttää tietonsa itse.

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus sähköpostiosoitteensa käsittelyyn mikro-opintojen suorittamiseksi.

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan rekisterinpitäjän kohdassa 6 mainittujen tehtävien hoitamiseksi.

10 Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Ei sovelleta.

11 Käsittelyn turvallisuus

Hankkeen henkilöstöllä on ylläpito-oikeudet Howspace-alustaan. Sähköpostiosoitteet siirretään rahoittajan sähköiseen järjestelmään salattuna dokumenttina.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelee Karelian React-hankkeen hankehenkilöstö.

13 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja kerätään vuoden 31.12.2023 saakka. Tietoja säilytetään rahoittajan edellyttämä todennusaika (10 vuotta).

14 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekisteröidyn oikeutta tutustua omiin tietoihinsa voidaan rajoittaa ilmoittajansuojelulain 31 §:n mukaisesti, mikäli se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämisen turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi.

16 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei sovelleta.