Rekis­te­ri­se­loste: React-hanke

Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyys, vihreä siir­tymä ja digi­ta­li­saa­tio (React Itä-Suomi) -hank­keen mikro-opinnot

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 13.4.2023 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Hank­keen vastuuhenkilö

projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 379 287, tanja.rimpila(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt hank­kee­seen liit­ty­vissä asioissa

projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 379 287, tanja.rimpila(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Käsit­te­lyn tarkoi­tuk­sena on mahdol­lis­taa maksut­to­mien, ajasta ja paikasta riip­pu­matta suori­tet­ta­vissa olevien, lyhyt­kes­toi­seen työn lomassa tapah­tu­vaan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen tarkoi­tet­tu­jen mikro-opin­to­jen tarjoa­mi­nen Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyys, vihreä siir­tymä ja digi­ta­li­saa­tio (React, Itä-Suomi) -hank­keen toimen­pi­teenä. REACT-EU ESR-hanke­ra­hoi­tuk­sen edel­ly­tyk­senä on, että toden­namme mikro­kurs­seja suorit­ta­nei­den mikro- ja pk-yrity­se­dus­ta­jien luku­mää­rän sekä suori­tus­ten luku­mää­rän. Lisäksi keräämme palau­tetta mikro­kurs­seista ja niiden hyödyl­li­syy­destä sähkö­pos­titse lähe­tet­tä­vällä kyse­lyllä, jonka vastauk­set ovat anonyymejä.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mikro- ja pk-yritys­ten henki­löstö ja yrit­tä­jät, jotka suorit­ta­vat Karelia-amk:n Hows­pace-alus­talla olevia mikro-opin­toja. Henki­löistä kerä­tään henki­lö­tie­tona sähkö­pos­tio­soite. Mikro-opin­to­jen suorit­taja syöttää tietonsa itse.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Rekis­te­röi­dyn antama nimen­omai­nen suos­tu­mus sähkö­pos­tio­soit­teensa käsit­te­lyyn mikro-opin­to­jen suorittamiseksi.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 6 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseksi.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu

Ei sovel­leta.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Hank­keen henki­lös­töllä on yllä­pito-oikeu­det Hows­pace-alus­taan. Sähkö­pos­tio­soit­teet siir­re­tään rahoit­ta­jan sähköi­seen järjes­tel­mään salat­tuna dokumenttina.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tie­toja käsit­te­lee Kare­lian React-hank­keen hankehenkilöstö.

13 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Henki­lö­tie­toja kerä­tään vuoden 31.12.2023 saakka. Tietoja säily­te­tään rahoit­ta­jan edel­lyt­tämä toden­nusaika (10 vuotta).

14 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

Rekis­te­röi­dyn oikeutta tutus­tua omiin tietoi­hinsa voidaan rajoit­taa ilmoit­ta­jan­suo­je­lu­lain 31 §:n mukai­sesti, mikäli se on vält­tä­mä­töntä ja oikea­suh­taista ilmoi­tuk­sen paik­kansa pitä­vyy­den selvit­tä­mi­sen turvaa­mi­seksi tai ilmoit­ta­jan henki­löl­li­syy­den suojaamiseksi.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei sovel­leta.