Rekis­te­ri­se­loste: React-hanke

Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio (React Itä-Suomi) -hankkeen mikro-opinnot

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 13.4.2023 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Hankkeen vastuu­henkilö

projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 379 287, tanja.rimpila(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt hankkeeseen liitty­vissä asioissa

projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 503 379 287, tanja.rimpila(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Käsit­telyn tarkoi­tuksena on mahdol­listaa maksut­tomien, ajasta ja paikasta riippu­matta suori­tet­ta­vissa olevien, lyhyt­kes­toiseen työn lomassa tapah­tuvaan osaamisen kehit­tä­miseen tarkoi­tet­tujen mikro-opintojen tarjoa­minen Yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio (React, Itä-Suomi) -hankkeen toimen­pi­teenä. REACT-EU ESR-hanke­ra­hoi­tuksen edelly­tyksenä on, että toden­namme mikro­kursseja suorit­ta­neiden mikro- ja pk-yrity­se­dus­tajien lukumäärän sekä suori­tusten lukumäärän. Lisäksi keräämme palau­tetta mikro­kurs­seista ja niiden hyödyl­li­syy­destä sähkö­pos­titse lähetet­tä­vällä kyselyllä, jonka vastaukset ovat anonyymejä.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mikro- ja pk-yritysten henki­löstö ja yrittäjät, jotka suorit­tavat Karelia-amk:n Howspace-alustalla olevia mikro-opintoja. Henki­löistä kerätään henki­lö­tietona sähkö­pos­tio­soite. Mikro-opintojen suorittaja syöttää tietonsa itse.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Rekis­te­röidyn antama nimen­omainen suostumus sähkö­pos­tio­soit­teensa käsit­telyyn mikro-opintojen suorittamiseksi.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 6 mainit­tujen tehtävien hoitamiseksi.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu

Ei sovelleta.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Hankkeen henki­lös­töllä on ylläpito-oikeudet Howspace-alustaan. Sähkö­pos­tio­soitteet siirretään rahoit­tajan sähköiseen järjes­telmään salattuna dokumenttina.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tietoja käsit­telee Karelian React-hankkeen hankehenkilöstö.

13 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Henki­lö­tietoja kerätään vuoden 31.12.2023 saakka. Tietoja säily­tetään rahoit­tajan edellyttämä toden­nusaika (10 vuotta).

14 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekis­te­röidyn oikeutta tutustua omiin tietoi­hinsa voidaan rajoittaa ilmoit­ta­jan­suo­je­lulain 31 §:n mukai­sesti, mikäli se on välttä­mä­töntä ja oikea­suh­taista ilmoi­tuksen paikkansa pitävyyden selvit­tä­misen turvaa­mi­seksi tai ilmoit­tajan henki­löl­li­syyden suojaamiseksi.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei sovelleta.