Rekis­te­ri­se­loste: Webropol-kyselyt

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu: Webropol-kyselyihin sisäl­tyvien henki­lö­tie­tojen käsittely

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Karelia-amk:n henki­lö­kunnan Webropol-kyselyihin sisäl­tyvien henki­lö­tie­tojen käsittely

Tämä tiedonanto/seloste sisältää EU:n tieto­suoja-asetuksen (EU) 679/2016 12 ja 13 artiklan mukaiset tiedot rekis­te­röi­dylle (luonnol­li­selle henki­lölle). Tämä ilmoitus annetaan rekis­te­röi­dylle häneltä henki­lö­tietoja kerättäessä.

4. Yhteys­hen­kilöt Webropol-kyselyihin liitty­vissä asioissa

Webropol-kyselyjen (palvelun) pääkäyt­täjät Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ovat: Mikko Penttinen, Tuula Hiltunen. Tukipyynnöt: helpdesk(at)karelia.fi.

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi.

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoi­tukset ja oikeusperusteet

Ammat­ti­kor­kea­koulun lakisää­teisten tehtävien hoidossa tarvit­tavien kyselyjen laati­minen ja lähet­tä­minen, vastausten ja ilmoit­tau­tu­misten kerää­minen, raporttien luominen ja tilai­suuksien järjes­telyt Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on yleistä etua koskevan tehtävän hoita­minen, julkisen vallan käyttö, lakisää­teisen tehtävän hoita­minen (ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki (932/2014) ja valtio­neu­voston asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)).

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röidyt ovat ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kuntaa, opiske­li­joita ja yhteis­työ­ta­hojen henki­löitä sekä muita ammat­ti­kor­kea­koulun tilai­suuksiin osallis­tujia. Henki­lö­tiedot ovat ammat­ti­kor­kea­koulun järjes­tämien kyselyjen, vastausten, ilmoit­tau­tu­misten, raporttien luomisen ja tilai­suuksien järjes­te­lyjen edellyt­tämiä henkilötietoja.

8. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 6 mainit­tujen tehtävien hoitamiseen.

9. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen hoitaminen.

10. Käsit­telyn turvallisuus

Tietoja käsit­te­leviä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­lisuus. Vaitio­lo­vel­vol­lisuus jatkuu palve­lus­suhteen päätyttyä. Järjes­telmiin on käyttö­oi­keudet vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsitellä tietoja.

11. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa tapaus­koh­tai­sesti kyselyihin liitty­ville toimi­joille, esimer­kiksi vastaan­ot­to­hen­ki­lös­tölle. Webropol Oy käsit­telee henki­lö­tietoja palvelun tuottajana.

12. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Kyselyn tarkoi­tukseen perustuva tarkoi­tuk­sen­mu­kainen säily­ty­saika on esimer­kiksi ilmoit­tau­tu­mi­sissa tilai­suuden järjes­tä­miseen ja jälki­toimiin tarvittava aika, enintään 6 kk tilai­suuden jälkeen. Tapaus­koh­tai­sesti se voi olla talous­hal­linnon, arkis­toinnin tai teknisten varmuus­ko­pioiden säilyt­tä­misen vaatima aika.

14. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

15. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.