Rekis­te­ri­se­loste: Webropol-kyselyt

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu: Webro­pol-kyse­lyi­hin sisäl­ty­vien henki­lö­tie­to­jen käsittely

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Karelia-amk:n henki­lö­kun­nan Webro­pol-kyse­lyi­hin sisäl­ty­vien henki­lö­tie­to­jen käsittely

Tämä tiedonanto/seloste sisäl­tää EU:n tieto­suoja-asetuk­sen (EU) 679/2016 12 ja 13 artiklan mukai­set tiedot rekis­te­röi­dylle (luon­nol­li­selle henki­lölle). Tämä ilmoi­tus anne­taan rekis­te­röi­dylle häneltä henki­lö­tie­toja kerättäessä.

4. Yhteys­hen­ki­löt Webro­pol-kyse­lyi­hin liit­ty­vissä asioissa

Webro­pol-kyse­ly­jen (palve­lun) pääkäyt­tä­jät Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ovat: Mikko Pent­ti­nen, Tuula Hiltu­nen. Tuki­pyyn­nöt: helpdesk(at)karelia.fi.

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi.

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tuk­set ja oikeusperusteet

Ammat­ti­kor­kea­kou­lun laki­sää­teis­ten tehtä­vien hoidossa tarvit­ta­vien kyse­ly­jen laati­mi­nen ja lähet­tä­mi­nen, vastaus­ten ja ilmoit­tau­tu­mis­ten kerää­mi­nen, raport­tien luomi­nen ja tilai­suuk­sien järjes­te­lyt Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on yleistä etua koske­van tehtä­vän hoita­mi­nen, julki­sen vallan käyttö, laki­sää­tei­sen tehtä­vän hoita­mi­nen (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki (932/2014) ja valtio­neu­vos­ton asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)).

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­taa, opis­ke­li­joita ja yhteis­työ­ta­ho­jen henki­löitä sekä muita ammat­ti­kor­kea­kou­lun tilai­suuk­siin osal­lis­tu­jia. Henki­lö­tie­dot ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lun järjes­tä­mien kyse­ly­jen, vastaus­ten, ilmoit­tau­tu­mis­ten, raport­tien luomi­sen ja tilai­suuk­sien järjes­te­ly­jen edel­lyt­tä­miä henkilötietoja.

8. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 6 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseen.

9. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

10. Käsit­te­lyn turvallisuus

Tietoja käsit­te­le­viä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­li­suus. Vaitio­lo­vel­vol­li­suus jatkuu palve­lus­suh­teen päätyt­tyä. Järjes­tel­miin on käyt­tö­oi­keu­det vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsi­tellä tietoja.

11. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja voidaan luovut­taa tapaus­koh­tai­sesti kyse­lyi­hin liit­ty­ville toimi­joille, esimer­kiksi vastaan­ot­to­hen­ki­lös­tölle. Webro­pol Oy käsit­te­lee henki­lö­tie­toja palve­lun tuottajana.

12. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Kyselyn tarkoi­tuk­seen perus­tuva tarkoi­tuk­sen­mu­kai­nen säily­ty­saika on esimer­kiksi ilmoit­tau­tu­mi­sissa tilai­suu­den järjes­tä­mi­seen ja jälki­toi­miin tarvit­tava aika, enin­tään 6 kk tilai­suu­den jälkeen. Tapaus­koh­tai­sesti se voi olla talous­hal­lin­non, arkis­toin­nin tai teknis­ten varmuus­ko­pioi­den säilyt­tä­mi­sen vaatima aika.

14. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

15. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.