Sairaan­hoi­tajan vastaanottotoiminta

Koulu­tuk­sessa vahvistat sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työssä vaadit­tavaa kliinistä osaamista, asiakas­läh­töistä ohjausta sekä vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perus­tuvaa kehittämistä.

Kohde­ryhmä

Sairaan­hoi­tajat, tervey­den­hoi­tajat, kätilöt ja ensihoi­tajat, jotka ovat kiinnos­tuneet sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­to­työstä ja sen kehittämisestä. 

Toteutus

Opiskelu toteutuu monimuo­toi­sesti, digitaa­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä hyödyntäen.
Osa verkko-opetuk­sesta on aikatau­lu­tettu ja edellyttää läsnäoloa verkossa sekä tiimeissä työskentelyä. 

Moduulissa1 on kolme (3) lähio­pe­tus­pivää, joissa on pakol­linen läsnäolo.
Moduulit 2 ja 3 suori­tetaan kokonaan etäyh­teyk­sillä.
Moduu­lissa 3 tehdään näyttöön perustuva kehit­tä­mis­tehtävä hoitotyön yksikköön, useim­miten omalle työpai­kalle. Toteutus edellyttää siis vahvoja työelä­mäyh­teyksiä ja halua kehittää.

Voit suorittaa yksit­täisen opinto­jakson tai kaikki koulu­tus­ko­ko­nai­suuteen sisäl­tyvät opinnot. Jos haluat suorittaa kaikki kolme moduulia, suosit­te­lemme tällöin jakamaan opinnot kahdelle lukukau­delle (kevät – syksy 2021). Moduulien suori­tus­jär­jes­tyksen voit valita itse – kaikista moduu­leista on kaksi toteu­tusta vuodessa, keväällä ja syksyllä omat ryhmänsä. 

Sisältö | Kevät 2021

Moduuli 1 Sairaan­hoi­tajan kliininen osaaminen vastaan­ot­to­toi­min­nassa 15 op
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 31.1.2021.

 • Potilaan kliininen tutki­minen ja hoido­tarpeen arviointi
 • Aloitus­luento to 4.2. klo 14-16 etänä ja sen jälkeen etäluennot joka toinen torstai klo 14-16 (luennot nauhoi­tetaan, joten ei vaadi 100 % läsnäoloa)
 • Kolme pakol­lista lähipäivää 8.4., 22.4. ja 27.5.
 • Tehtävien purku etänä tiimeittäin ke 12.5. klo 12-16 ja ke 20.5. klo 12-6

Moduuli 2 Asiakas­läh­töinen ohjaus 7 op
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 15.2.2021.

 • Erilaiset asiakas­läh­töiset ohjaus­me­ne­telmät viestinnän uudis­tu­vissa toimintaympäristöissä
 • Aloitus­luento etäyh­teyk­sillä 3.3. klo 14-16
 • Tehtävien purku etänä ke 5.5. klo 12-16 ja ke 26.5. klo 12-16
 • Opinto­jakson alkaessa sovitaan etäoh­jausajat ryhmäkohtaisesti.

Moduuli 3 Vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perustuva kehit­tä­minen 8 op
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 15.2.2021.

 • Oman alan tieto­pe­rustan vahvis­ta­minen sekä oman ja työyh­teisön toiminnan kehit­tä­minen käytäntöön viestä­villä toteutuksilla.
 • Aloitus­luento 3.3. klo 12-14
 • Tehtävien purku etänä ke 19.5. klo 12-16
 • Kurssin alkaessa sovitaan etäoh­jausajat ryhmäkohtaisesti. 

Sisältö | Syksy 2021

Moduuli 2 Asiakas­läh­töinen ohjaus 7 op
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 21.8.2021.

 • Erilaiset asiakas­läh­töiset ohjaus­me­ne­telmät viestinnän uudis­tu­vissa toimintaympäristöissä
 • Aloitus­luento etäyh­teyk­sillä 8.9. klo 14-16
 • Tehtävien purku etänä ke 3.11. klo 12-16 ja ke 24.11. klo 12-16
 • Opinto­jakson alkaessa sovitaan etäoh­jausajat ryhmäkohtaisesti.

Moduuli 3 Vastaan­ot­to­toi­minnan näyttöön perustuva kehit­tä­minen 8 op
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 1.9.2021.

 • Oman alan tieto­pe­rustan vahvis­ta­minen sekä oman ja työyh­teisön toiminnan kehit­tä­minen käytäntöön viestä­villä toteutuksilla.
 • Aloitus­luento 15.9. klo 14-16
 • Tehtävien purku etänä ke 17.11. klo 12-16
 • Opintojen alkaessa sovitaan etäoh­jausajat ryhmäkohtaisesti. 

Opinto­maksu

Opinto­maksu on 10 euroa/opintopiste. Lukukausit­tainen opinto­maksu on korkeintaan 120 euroa, jolloin maksu kattaa kaikki opinnot yhden lukukauden aikana. 

Ilmoit­tau­tu­minen

Opintoihin ilmoit­tau­dutaan avoimen amk:n opiske­lijana jokaiseen moduuliin erikseen. Pääset ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keelle klikkaa­malla opinto­jakson nimeä (edellä). Jos ilmoit­taudut useampaan moduuliin saman lukukauden aikana, huomioi maksu­katto (120 euroa). Ongel­ma­ti­lan­teissa ole yhtey­dessä avoinamk@karelia.fi.

Lisätietoja

Kirsi Sallinen
050 315 6577
kirsi.sallinen(at)karelia.fi

Mari Savolainen
050 351 7084
mari.savolainen(at)karelia.fi

Koulu­tuksen sisältö on suunni­teltu yhteis­työssä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ver­koston kanssa.