SIMHE polku

SIMHE polku

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin.

Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli on osa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluita. SIMHE polku –hankkeessa rakennetaan samalla mahdollisuuksia työllistää korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia yritysverkostojen kautta sekä kartoitetaan rekrytoivien kasvuyritysten osaamistarpeita. Lisäopinnoilla edistetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille.

Koulutusmalli sisältää yksilöllisen ohjauksen, työssäoppimisjakson ja lisäopinnot. Koulutusta tarjotaan hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen toimesta. Yritysverkostot ja yritysten tarpeet muodostavat pohjan koulutusmallille, joka kehitetään pysyväksi palveluksi korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

Tausta

Hankkeen valmistelussa on lähdetty liikkeelle olemassa olevasta SIMHE-vastuukorkeakoulumallista ja sen hyödyntämisestä ja kehittämisestä entistä toimivammaksi ja kattavammaksi. Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut tarjoavat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -palveluja korkeakoulukelpoisten ja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseksi ja osaamisen tunnistamiseksi.

Hankkeessa otetaan käyttöön olemassa olevat tunnistamisen mallit ja hankkeen toimenpiteet kohdennetaan työllistymisen mahdollistavan osaamisen täydentämisen konseptin eli SIMHE-täydennyskoulutuspolun kehittämiseen. Mukana olevien alueiden työmarkkinoilla tarvitaan erityisesti ICT- ja liiketalouden osaajia; ja juuri näiden alojen tarpeisiin rakennetaan hankkeessa kehitettävät koulutuspilotit. Pääkaupunkiseudulla ja Oulussa teknologia on perinteisesti erittäin vahva ala, mutta viime vuosina myös Joensuun seudulla automaatio-, ICT- sekä peliala ovat kasvaneet selkeästi ja alueelle syntyy uusia yrityksiä, jotka suuntaavat kansainvälisille markkinoille ja tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa. Lisäksi jo toimivat yritykset kasvavat ja vahvistavat markkina-aluettaan kaikilla kolmella alueella.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on;

– luoda korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ketterä ja modulaarinen SIMHE polku – täydennyskoulutuspolku osana osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konseptia
– hyödyntää alueellisia yrityskumppaniyhteistyöverkostoja ja kouluttaa näille sopivaa osaavaa työvoimaa
– tunnistaa yhteistyössä yritysten kanssa tarvittavat korkeasti koulutettujen maahanmuuuttajien työllistymistä edistäviä täydennyskoulutustarpeita sekä suunnitella ja toteuttaa niihin vastaavaa täydennyskoulutusta

Kohderyhmä

Tekniikan ja liiketalouden korkeakoulututkinnon tai –opintoja ulkomailla suorittaneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ketterä koulutuspolku sekä ohjattu ja joustava työllistymispolku. Korkeasti koulutettu maahanmuuttaja saa käsityksen omasta osaamisestaan, kehittää ammattitaitoaan vastaamaan paremmin suomalaista työelämää, saa työkokemusta ja väylän työelämään. Yritykset saavat hankkeesta lisätehoa rekrytointiin.

SIMHE polku -osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konsepti:

– edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä
– edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittymistä ja integroitumista yhteiskuntaan
on malli työnantajien ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kohtaamiseksi

Toimijat

SIMHE polku -hankkeessa toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi Karelia- ja Oulun ammattikorkeakoulut.