Categories
Ajankohtaista

SIMHE polku

SIMHE polku

Hankkeen tavoit­teena on tehdä korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkau­pun­ki­seutu) työllis­ty­mistä edistävä, osaamista täydentävä koulu­tus­malli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Hankkeen päämääränä on korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­tajien sujuva siirty­minen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liike­ta­louden alojen osaamis­va­jetta sekä tunnis­tetaan ja poistetaan ammat­ti­pä­te­vyyden ja/tai työllis­ty­misen esteenä olevia pullon­kauloja ketterän ja modulaa­risen täyden­nys­kou­lu­tuksen keinoin.

Hankkeessa kehitettävä koulu­tus­malli on osa korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­tajien työllis­ty­mistä edistäviä palve­luita. SIMHE polku –hankkeessa raken­netaan samalla mahdol­li­suuksia työllistää korkeasti koulu­tettuja maahan­muut­tajia yritys­ver­kos­tojen kautta sekä kartoi­tetaan rekry­toivien kasvu­yri­tysten osaamis­tar­peita. Lisäopin­noilla edistetään korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien pääsyä työmarkkinoille.

Koulu­tus­malli sisältää yksilöl­lisen ohjauksen, työssä­op­pi­mis­jakson ja lisäopinnot. Koulu­tusta tarjotaan hankkeessa mukana olevien ammat­ti­kor­kea­kou­lujen toimesta. Yritys­ver­kostot ja yritysten tarpeet muodos­tavat pohjan koulu­tus­mal­lille, joka kehitetään pysyväksi palve­luksi korkeasti koulu­te­tuille maahanmuuttajille.

Tausta

Hankkeen valmis­te­lussa on lähdetty liikkeelle olemassa olevasta SIMHE-vastuu­kor­kea­kou­lu­mal­lista ja sen hyödyn­tä­mi­sestä ja kehit­tä­mi­sestä entistä toimi­vam­maksi ja katta­vam­maksi. Hankkeessa mukana olevat ammat­ti­kor­kea­koulut tarjoavat opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön rahoit­tamia SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -palveluja korkea­kou­lu­kel­poisten ja korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­tajien ohjaa­mi­seksi ja osaamisen tunnistamiseksi.

Hankkeessa otetaan käyttöön olemassa olevat tunnis­ta­misen mallit ja hankkeen toimen­piteet kohden­netaan työllis­ty­misen mahdol­lis­tavan osaamisen täyden­tä­misen konseptin eli SIMHE-täyden­nys­kou­lu­tus­polun kehit­tä­miseen. Mukana olevien alueiden työmark­ki­noilla tarvitaan erityi­sesti ICT- ja liike­ta­louden osaajia; ja juuri näiden alojen tarpeisiin raken­netaan hankkeessa kehitet­tävät koulu­tus­pi­lotit. Pääkau­pun­ki­seu­dulla ja Oulussa tekno­logia on perin­tei­sesti erittäin vahva ala, mutta viime vuosina myös Joensuun seudulla automaatio-, ICT- sekä peliala ovat kasvaneet selkeästi ja alueelle syntyy uusia yrityksiä, jotka suuntaavat kansain­vä­li­sille markki­noille ja tarvit­sevat osaavaa henki­lö­kuntaa. Lisäksi jo toimivat yritykset kasvavat ja vahvis­tavat markkina-aluettaan kaikilla kolmella alueella.

Tavoitteet

Hankkeen tavoit­teena on;

– luoda korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille ketterä ja modulaa­rinen SIMHE polku – täyden­nys­kou­lu­tus­polku osana osaamisen tunnis­ta­mi­sesta ja täyden­tä­mi­sestä työllis­ty­miseen -konseptia
– hyödyntää alueel­lisia yritys­kump­pa­niyh­teis­työ­ver­kostoja ja kouluttaa näille sopivaa osaavaa työvoimaa
– tunnistaa yhteis­työssä yritysten kanssa tarvit­tavat korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muuut­tajien työllis­ty­mistä edistäviä täyden­nys­kou­lu­tus­tar­peita sekä suunni­tella ja toteuttaa niihin vastaavaa täydennyskoulutusta

Kohde­ryhmä

Tekniikan ja liike­ta­louden korkea­kou­lu­tut­kinnon tai –opintoja ulkomailla suorit­taneet korkeasti koulu­tetut maahanmuuttajat

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien ketterä koulu­tus­polku sekä ohjattu ja joustava työllis­ty­mis­polku. Korkeasti koulu­tettu maahan­muuttaja saa käsityksen omasta osaami­sestaan, kehittää ammat­ti­tai­toaan vastaamaan paremmin suoma­laista työelämää, saa työko­ke­musta ja väylän työelämään. Yritykset saavat hankkeesta lisätehoa rekrytointiin.

SIMHE polku -osaamisen tunnis­ta­mi­sesta ja täyden­tä­mi­sestä työllis­ty­miseen -konsepti:

– edistää korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien työllis­ty­mistä
– edistää korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien osaamisen kehit­ty­mistä ja integroi­tu­mista yhteis­kuntaan
on malli työnan­tajien ja korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien kohtaamiseksi

Toimijat

SIMHE polku -hankkeessa toimivat Metro­polia Ammat­ti­kor­kea­koulun lisäksi Karelia- ja Oulun ammattikorkeakoulut.