Toimintaterapeutti Karelia.amk

Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK)

Opi auttamaan eri-ikäisiä ihmisiä kuntout­tavan toiminnan keinoin! Toimin­ta­te­ra­peuttina olet asiakkaan rinnalla kulkija ja toimivan arjen mahdollistaja.

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikat: 25
 • Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä 
 • Kesto: 3,5 vuotta
 • Tutkin­to­nimike: Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK)
 • Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus
 • Opetus: on etä- ja lähio­pintoja, harjoit­telua ja projek­ti­työs­ken­telyä. Jokai­sella lukukau­della harjoi­tellaan asiakas­ti­lan­teita simulaatio- tai tervey­den­huollon ympäristöissä.

Hakeminen

 • Kevään yhteishaku: 13. – 27.3.2024
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 14, yo-todis­tus­va­linta 6, ammatil­linen todis­tus­va­linta 5

Toimin­ta­te­ra­peuttina olet kuntou­tusalan osaaja 

Toimin­ta­te­ra­peuttina hyödynnät työssäsi omaa kuntou­tusalan osaamistasi laaja-alaisesti. Toimit ammat­ti­laisena itsenäi­sesti ja kohtaat eri elämän tilan­teissa olevia ihmisiä. 

Karelian toimin­ta­te­ra­peut­tio­pin­noissa saat kattavan toimin­ta­te­rapian (occupa­tional therapy) tieto­pe­rustan. Opiske­luaikana verkos­toidut ja työsken­telet erilai­sissa ryhmissä oman alasi asian­tun­tijana. Opit sovel­tamaan osaamistasi toimin­ta­te­rapian erityi­sa­lueilla kohda­tessasi erilaisia asiakas­ryhmiä erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä. Opit ottamaan vastuuta toimin­ta­te­ra­pia­pro­ses­sista, potilas­tur­val­li­suu­desta sekä työsi laadusta ja vaikut­ta­vuu­desta. Lisäksi hankit valmiuksia tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaan, kansain­vä­li­syyteen, yrittä­jyyteen ja johta­miseen ja teet työelä­mä­läh­töisen opinnäytetyön. 

Toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuksen erityisiä vahvuuksia ovat Karelian vahvat työelä­mä­kump­pa­nuudet, joiden avulla harjoit­te­luistasi tulee sujuva osa opintojasi. Opiskelet mielekkään kokoi­sessa ryhmässä ja ammatti-identi­teettisi kehit­ty­mistä tuetaan koko opiske­lu­pro­sessin ajan. 

Toimin­ta­te­ra­peutin työtehtäviä

 • toimin­ta­te­ra­peutti
 • kuntou­tus­asian­tuntija
 • projek­ti­asian­tuntija
 • yrittäjä

Kareliasta valmis­tu­neena toimin­ta­te­ra­peuttina sinulla on sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­lai­silta vaadittava ammatil­linen pätevyys ja voit toimia laillis­tettuna toimintaterapeuttina. 

Voit työsken­nellä erilaisten asiakas­ryhmien kanssa yksilö-, ryhmä-, tai yhtei­sö­kun­tou­tuk­sessa läsnä- ja etätoi­min­ta­te­rapiaa hyödyntäen. 

Työsken­telet sosiaali- ja tervey­den­huollon julki­sessa tai yksityi­sessä toimin­tayk­si­kössä, asumi­syk­si­kössä, erityis­huol­to­pii­rissä, järjes­tössä tai toimit itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sinua voisi kiinnostaa myös: