Toimintaterapeutti Karelia.amk

Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK)

Opi autta­maan eri-ikäisiä ihmisiä kuntout­ta­van toimin­nan keinoin! Toimin­ta­te­ra­peut­tina olet asiak­kaan rinnalla kulkija ja toimi­van arjen mahdollistaja.

Moni­muo­to­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­pai­kat: 30
 • Tutkin­non laajuus: 210 opintopistettä 
 • Kesto: 3,5 vuotta
 • Tutkin­to­ni­mike: Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK)
 • Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus
 • Opetus: on etä- ja lähio­pin­toja, harjoit­te­lua ja projek­ti­työs­ken­te­lyä. Jokai­sella luku­kau­della harjoi­tel­laan asia­kas­ti­lan­teita simu­laa­tio- tai tervey­den­huol­lon ympäristöissä.

Hake­mi­nen

 • Kevään yhteis­haku: 13. – 27.3.2024
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: AMK-valin­ta­koe 16, yo-todis­tus­va­linta 6, amma­til­li­nen todis­tus­va­linta 8

Toimin­ta­te­ra­peut­tina olet kuntou­tusa­lan osaaja 

Toimin­ta­te­ra­peut­tina hyödyn­nät työs­säsi omaa kuntou­tusa­lan osaa­mis­tasi laaja-alai­sesti. Toimit ammat­ti­lai­sena itse­näi­sesti ja kohtaat eri elämän tilan­teissa olevia ihmisiä. 

Kare­lian toimin­ta­te­ra­peut­tio­pin­noissa saat katta­van toimin­ta­te­ra­pian (occu­pa­tio­nal therapy) tieto­pe­rus­tan. Opis­ke­luai­kana verkos­toi­dut ja työs­ken­te­let erilai­sissa ryhmissä oman alasi asian­tun­ti­jana. Opit sovel­ta­maan osaa­mis­tasi toimin­ta­te­ra­pian erityi­sa­lueilla kohda­tes­sasi erilai­sia asia­kas­ryh­miä erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä. Opit otta­maan vastuuta toimin­ta­te­ra­pia­pro­ses­sista, poti­las­tur­val­li­suu­desta sekä työsi laadusta ja vaikut­ta­vuu­desta. Lisäksi hankit valmiuk­sia tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan, kansain­vä­li­syy­teen, yrit­tä­jyy­teen ja johta­mi­seen ja teet työelä­mä­läh­töi­sen opinnäytetyön. 

Toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen erityi­siä vahvuuk­sia ovat Kare­lian vahvat työelä­mä­kump­pa­nuu­det, joiden avulla harjoit­te­luis­tasi tulee sujuva osa opin­to­jasi. Opis­ke­let mielek­kään kokoi­sessa ryhmässä ja ammatti-iden­ti­teet­tisi kehit­ty­mistä tuetaan koko opis­ke­lu­pro­ses­sin ajan. 

Toimin­ta­te­ra­peu­tin työtehtäviä

 • toimin­ta­te­ra­peutti
 • kuntou­tus­asian­tun­tija
 • projek­ti­asian­tun­tija
 • yrit­täjä

Kare­liasta valmis­tu­neena toimin­ta­te­ra­peut­tina sinulla on sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­silta vaadit­tava amma­til­li­nen päte­vyys ja voit toimia lail­lis­tet­tuna toimintaterapeuttina. 

Voit työs­ken­nellä erilais­ten asia­kas­ryh­mien kanssa yksilö-, ryhmä-, tai yhtei­sö­kun­tou­tuk­sessa läsnä- ja etätoi­min­ta­te­ra­piaa hyödyntäen. 

Työs­ken­te­let sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon julki­sessa tai yksi­tyi­sessä toimin­tayk­si­kössä, asumi­syk­si­kössä, erityis­huol­to­pii­rissä, järjes­tössä tai toimit itse­näi­senä yrit­tä­jänä. Lisäksi tutkinto mahdol­lis­taa työs­ken­te­lyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sinua voisi kiin­nos­taa myös: